+ All Categories
Home > Documents > Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový...

Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový...

Date post: 28-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 164 /164
Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitodens 200-W Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední strana VITODENS 200-W 5695 851 CZ 3/2011 Prosím uschovat!
Transcript
Page 1: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

Servisní návodpro odborné pracovníky

VIESMANN

Vitodens 200-WTyp WB2C, 4,8 až 35 kWNástěnný kondenzační plynový kotelProvedení na zemní plyn a zkapalněný plyn

Upozornění na platnost viz poslední strana

VITODENS 200-W

5695 851 CZ 3/2011 Prosím uschovat!

Page 2: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

2

Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě nazdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

NebezpečíTato značka varuje před úra-zem.

! PozorTato značka varuje před věcnýmiškodami a škodami na životnímprostředí.

UpozorněníÚdaje uvedené slovem „Upozornění“obsahují doplňkové informace.

Cílová skupina

Tento návod je určen výhradně autori-zovaným odborníkům.■ Práce na plynových instalacích smějí

provádět pouze instalatéři, kteří jsou ktomu oprávněni příslušnou plynáren-skou firmou.

■ Elektroinstalační práce smějí provádětpouze odborní elektrikáři.

■ První uvedení do provozu musí pro-vést montážní firma nebo jí pověřenýodborník.

Předpisy

Při provádění prací dbejte ■ zákonných předpisů úrazové pre-

vence,■ zákonných předpisů na ochranu život-

ního prostředí,

■ ustanovení profesní organizace,■ příslušných bezpečnostních ustano-

vení ČSN, DIN, EN, DVGW, TRGI,TRF a VDEa ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF a ÖVEc SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI

a VKF

Chování při zápachu plynu

NebezpečíÚnik plynu může vést k výbu-chům, jež mají za následek těžkáporanění.■ Nekuřte! Nepoužívejte

otevřený oheň a zabraňtejiskření. Nikdy nezapínejte spí-nače svítidel ani žádných elek-trických přístrojů.

■ Zavřete plynový uzavíracíkohout.

■ Otevřete okna a dveře.■ Vykažte osoby z nebezpečné

oblasti.■ Informujte plynárenskou firmu

a elektrorozvodný závod zmísta mimo budovu.

■ Nechte z bezpečného místa(mimo budovu) přerušitdodávku elektrického proududo budovy.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

5695

851

CZ

Page 3: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

3

Chování při zápachu spalin

NebezpečíÚnik spalin může vést k životunebezpečným otravám.■ Odstavit topné zařízení z pro-

vozu.■ Vyvětrat kotelnu.■ Zavřete dveře do obytných

místností.

Práce na zařízení

■ V případě provozu na plyn zavřít ply-nový uzavírací kohout a zajistit jej protineúmyslnému otevření.

■ Odpojte zařízení od napětí (např. nasamostatné pojistce nebo na hlavnímvypínači) a zkontrolujte nepřítomnostnapětí.

■ Zajistit zařízení proti opětnémuzapnutí.

! PozorVlivem elektrostatického výbojemohou být poškozeny elektro-nické konstrukční celky.Před zahájením prací sedotkněte uzemněných objektů,např. topných trubek nebo vodo-vodních trubek, abyste odstranilistatický náboj.

Opravy

! PozorOprava součástí s bezpečnostnětechnickou funkcí ohrožuje bez-pečný provoz zařízení.Poškozené části je třeba nahraditnovými originálními dílyViessmann.

Přídavné součásti, náhradní a rychleopotřebitelné díly

! PozorNáhradní i rychle opotřebitelnédíly, jež nebyly s topným zaříze-ním odzkoušeny, mohounepříznivě ovlivnit jeho funkci.Montáž neschválených součástí,stejně jako nepovolené změny apřestavby mohou snížit bezpeč-nost zařízení a zkrátit dobu zaru-čeného výkonu.Při výměně používejte výhradněoriginální díly Viessmann nebonáhradní díly touto firmou schvá-lené.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny (pokračování)

5695

851

CZ

Page 4: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

4

První uvedení do provozu, inspekce, údržbaPracovní postup - první uvedení do provozu, inspekce a údržba........................ 6Další údaje k pracovním postupům...................................................................... 8

Kódování 1Vyvolání úrovně kódování 1 ................................................................................ 39Všeobecně/Skupina „1“........................................................................................ 40Kotel/Skupina „2“.................................................................................................. 42Teplá voda/Skupina „3“........................................................................................ 43Solární zařízení/Skupina „4“................................................................................. 44Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh 3/Skupina „5“................................... 46

Kódování 2Vyvolání úrovně kódování 2................................................................................. 54Všeobecně/Skupina „1“........................................................................................ 55Kotel/Skupina „2“.................................................................................................. 64Teplá voda/Skupina „3“........................................................................................ 66Solární zařízení/Skupina „4“................................................................................. 68Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh 3/Skupina „5“................................... 76

Diagnostika a servisní dotazyOtevření úrovně Servis......................................................................................... 86Diagnostika........................................................................................................... 87Kontrola výstupů (reléový test)............................................................................. 93

Odstraňování poruchIndikace poruch.................................................................................................... 96Kódy poruch......................................................................................................... 98Opravy.................................................................................................................. 115

Popis funkceRegulace pro provoz s konstantní teplotou.......................................................... 126Regulace pro ekvitermně řízený provoz............................................................... 127Interní rozšíření (příslušenství)............................................................................. 129Externí rozšíření (příslušenství)........................................................................... 131Funkce regulace................................................................................................... 135Přiřazení topných okruhů na dálkovém ovládání................................................. 143Elektronická regulace spalování........................................................................... 143

SchémataSchéma zapojení a připojení – interní přípojky ................................................... 145Připojovací schéma a schéma zapojení – externí přípojky.................................. 147

Obsah

Obsah

5695

851

CZ

Page 5: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

5

Seznamy dílů...................................................................................................... 149

Protokoly............................................................................................................. 155

Technické údaje................................................................................................. 156

OsvědčeníProhlášení o shodě.............................................................................................. 158Osvědčení výrobce podle 1.BImSchV.................................................................. 159

Seznam hesel...................................................................................................... 160

Obsah

Obsah (pokračování)

5695

851

CZ

Page 6: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

6

Další pokyny k pracovním postupům viz příslušná uvedená strana

Pracovní postup pro první uvedení do provozu

Pracovní postup pro inspekci

Pracovní postup pro údržbu Strana

• 1. Napuštění topného zařízení........................................... 8

• 2. Kontrola elektrické síťové přípojky

• 3. Změna nastavení jazyka (v případě potřeby) – pouzeu regulace pro ekvitermně řízený provoz..................... 9

• • 4. Nastavení času a data (v případě potřeby) - pouzeu regulace pro ekvitermně řízený provoz..................... 9

• 5. Odvzdušnění kotle.......................................................... 10

• 6. Odvzdušnění topného zařízení...................................... 10

• 7. Naplnění sifonu vodou................................................... 11

• • • 8. Kontrola těsnosti všech přípojek na straně topnéa pitné vody

• 9. Označování topných okruhů - pouze u regulace proekvitermně řízený provoz............................................... 12

• • 10. Kontrola druhu plynu..................................................... 12

• 11. Přestavba druhu plynu (jen při provozu na zkapalněnýplyn)................................................................................. 13

• • • 12. Sled funkcí a možné poruchy........................................ 13

• • • 13. Měření statického a připojovacího tlaku...................... 16

• 14. Nastavení max. topného výkonu................................... 17

• 15. Kontrola těsnosti systému odvodu spalin a přívoduvzduchu (měření prstencové štěrbiny)......................... 18

• • 16. Demontáž hořáku ........................................................... 19

• • 17. Kontrola těsnění hořáku a plamencové hlavy............. 20

• • 18. Kontrola a nastavení zapalovací a ionizační elektrody 21

• • 19. Čištění výhřevných ploch a Montáž hořáku................. 21

• • 20. Kontrola odtoku kondenzátu a čištění sifonu.............. 23

• • 21. Kontrola neutralizačního zařízení (je-li ve výbavě)

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Pracovní postup - první uvedení do provozu, inspekce a údržba

5695

851

CZ

Page 7: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

7

Pracovní postup pro první uvedení do provozu

Pracovní postup pro inspekci

Pracovní postup pro údržbu Strana

• 22. Kontrola omezovače průtokového množství (jenu plynového kombinovaného kotle)............................. 24

• • 23. Kontrola membránové expanzní nádoby a tlakuv zařízení.......................................................................... 24

• • • 24. Kontrola funkce pojistných ventilů

• • • 25. Kontrola upevnění elektrických přípojek

• • • 26. Kontrola těsnosti všech dílů plynového rozvodu připrovozním tlaku.............................................................. 25

• • 27. Kontrola kvality spalování............................................. 25

• • • 28. Kontrola externího pojistného ventilu zkapalněnéhoplynu (je-li ve výbavě)

• 29. Přizpůsobení regulace topnému zařízení .................... 27

• 30. Nastavení topných charakteristik (pouze u regulacepro ekvitermně řízený provoz)....................................... 32

• 31. Zapojení regulace do systému LON.............................. 35

• 32. Vyvolání indikace „Údržba“ a její uvedenído původního stavu........................................................ 37

• 33. Instruktáž provozovatele zařízení................................. 38

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Pracovní postup - první uvedení do provozu,… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 8: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

8

Napuštění topného zařízení

! PozorNevhodná plnicí voda napomáhá tvorbě usazenin a vzniku koroze, což můžezpůsobit poškození topného kotle.■ Před napuštěním topné zařízení důkladně propláchněte.■ K napuštění použijte výhradně vodu splňující požadavky na kvalitu pitné

vody.■ Plnicí voda s tvrdostí nad 16,8 °dH (3,0 mol/m3) se musí změkčit, např.

malou stanicí na změkčování topné vody (viz ceník Viessmann Vitoset).■ Do plnicí vody lze přidat prostředek na ochranu před mrazem určený spe-

ciálně pro topná zařízení. Výrobce takovéhoto prostředku musí prokázatjeho vhodnost.

1. Zkontrolujte vstupní tlak membrá-nové expanzní nádoby.

2. Uzavřete plynový uzavírací kohout.

3. Naplňte topné zařízení napouštěcíma vypouštěcím kohoutem kotle Ave zpátečce topné vody (je u připojo-vací sady nebo jej zajistí provozova-tel). (minimální tlak zařízení> 1,0 bar).

UpozorněníPokud ještě nebyla před naplněnímzapnuta regulace, nachází se servo-pohon přepínacího ventilu ve střednípoloze a zařízení se zcela naplní.

4. Pokud byla regulace před napouště-ním již zapnuta:Zapněte regulaci a aktivujte funkcinapouštění (viz následující kapitola).

5. Zavřete napouštěcí a vypouštěcíkohout kotle A.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům

5695

851

CZ

Page 9: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

9

Aktivování funkce napouštění

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

Regulace pro provoz s konstantní tep-lotou

Nabídka Servis1. Přibližně na 4 sekundy stiskněte sou-

časně tlačítka OK a å.2. „Servisní funkce.“3. „Napouštění.“

Funkce napouštění je aktivována.4. Ukončení funkce napouštění:

Stiskněte OK nebo ä.

Nabídka Servis1. Přibližně na 4 sekundy stiskněte sou-

časně tlačítka OK a å.2. Zvolte „4“ a volbu potvrďte tlačítkem

OK.„on“ přerušovaně svítí.

3. Tlačítkem OK aktivujte funkci napou-štění.„bF on“ se zobrazí staticky.

4. Ukončení funkce napouštění:Stiskněte tlačítko ä.

Změna nastavení jazyka (v případě potřeby) – pouze u regulacepro ekvitermně řízený provoz

UpozorněníPři prvním uvedení do provozu se pojmyzobrazí v němčině (stav při dodání)

Rozšířená nabídka:

1. å

2. „Nastavení“

3. „Jazyk“

Sprache

Cesky CZDeutsch DE

DanskEnglish

DKGB

Wählen mit Ø

ç

4. Tlačítky / vyberte požadovanýjazyk.

Nastavení času a data (v případě potřeby) - pouze u regulace proekvitermně řízený provoz

Při prvním uvedení do provozu nebopo delší provozní přestávce je třeba časa datum nastavit znovu.

Rozšířená nabídka:

1. å

2. „Nastavení“

3. „Čas/datum“

4. Nastavte správný čas a datum.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 10: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

10

Odvzdušnění kotle

B

A

1. Zavřete uzavírací ventily na stranětopné vody.

2. Odtokovou hadici horního kohoutuB připojte k přípojce odpadní vody.

3. Otevřete kohouty A a Ba odvzdušněte je tlakem v síti, až užnebude slyšet žádný zvuk způsobo-vaný vytlačovaným vzduchem.

4. Zavřete kohouty A a B, otevřeteuzavírací ventily na straně topnévody.

Odvzdušnění topného zařízení

1. Zavřete plynový uzavírací kohouta zapněte regulaci.

2. Aktivujte program odvzdušňování(viz následující pracovní kroky).

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 11: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

11

UpozorněníFunkce a průběh programu odvzduš-ňování, viz strana 137.

3. Zkontrolujte tlak v zařízení.

Spuštění funkce odvzdušňování

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

Regulace pro provoz s konstantní tep-lotou

Nabídka Servis1. Asi na 4 vteřiny stiskněte současně tla-

čítka OK a å.2. „Servisní funkce“3. „Odvzdušnění“

Funkce odvzdušňování je aktivována.4. Ukončení funkce:

Stiskněte OK nebo ä.

Nabídka Servis1. Asi na 4 vteřiny stiskněte současně tla-

čítka OK a å.2. Zvolte „5“ a volbu potvrďte tlačítkem

OK.„on“ bliká.

3. Tlačítkem OK spusťte funkci odvzduš-ňování.„EL on“ se zobrazí staticky.

4. Ukončení funkce:Stiskněte tlačítko ä.

Naplnění sifonu vodou

AB 1. Stáhněte přídržnou sponu Aa sejměte sifon B.

2. Naplňte sifon B vodou.

3. Namontujte sifon B a upevněte jejpřídržnou sponou A.

UpozorněníPřítokovou hadici při montážinezkruťte. Odtokovou hadici insta-lujte bez kolen a se stálým spádem.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 12: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

12

Označování topných okruhů - pouze u regulace pro ekvitermněřízený provoz

Při dodání jsou topné okruhy označenyjako „Topný okruh 1“, „Topný okruh 2“a „Topný okruh 3“ (jsou-li ve výbavě).Pro lepší názornost je lze dodatečněopatřit jiným, specifickým označením.

Zadání názvů topných okruhů:

Návod k použití.

Kontrola druhu plynu

Kotel je vybaven elektronickou regulací spalování, která hořák optimálně regulujepodle příslušné kvality plynu na optimální spalování.■ Při provozu na zemní plyn proto není pro celý rozsah Wobbeova čísla zapotřebí

žádné přestavby.Kotel může být v provozu v rozmezí Wobbeova čísla 9,5 až 15,2 kWh/m3 (34,2 až54,7 MJ/m3).

■ Při provozu na zkapalněný plyn se musí hořák přestavit (viz „Přestavba druhuplynu“ na straně 13).

1. U plynárenské firmy, resp. u dodava-tele zkapalněného plynu zjistěte druhplynu a příslušné Wobbeovo číslo.

2. Při provozu na zkapalněný plyn hořákpřestavte (viz str. 13).

3. Zapište druh plynu do protokoluna straně 155.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 13: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

13

Přestavba druhu plynu (jen při provozu na zkapalněný plyn)

1

2

A

1. Nastavte stavěcí šroub A na kom-binovaném plynovém regulátoruna „2“.

2. Zapněte síťový vypínač 8.

3. Nastavte druh plynu v kódovacíadrese „82“:■ Vyvolejte Kódování 2.■ „Všeobecně“ (regulace pro ekvi-

termně říz. provoz)nebovyvolejte Skupina „1“ (regulacepro provoz s konstantní teplotou).

■ V kódovací adrese „11“ nastavtehodnotu „9“.

■ V kódovací adrese „82“ nastavtehodnotu „1“ (provoz na zkapalněnýplyn).

■ Nastavte kódování „11“, hodnotu ≠„9“.

■ Ukončete servisní funkce.

4. Otevřete plynový uzavírací kohout.

5. Samolepicí štítek „G31“ (je přiloženv technické dokumentaci) naleptevedle výrobního štítku na krycím ple-chu.

Sled funkcí a možné poruchy

Indikace na displeji Opatření Nárokování tepla

prostřednictvímregulace

ne Zvyšte požadova-nou hodnotu, zaji-stěte odběr tepla

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 14: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

14

ano

Rozběhne seventilátor

ne Po cca 51 s poru-cha F9

Zkontrolujte venti-látor, propojovacíkabely vedoucík ventilátoru, napá-jení a ovládáníventilátoru

ano

Zapalování ne Porucha EE Zkontrolujte zapa-lovací modul (ovlá-dání 230 V mezikonektory „X2.1“a „X2.2“)

ano

Otevře se kombi-novaný plynovýregulátor

ne Porucha EE Zkontrolujte kom-binovaný plynovýregulátor (ovládání230 V), zkontro-lujte připojovacítlak plynu

ano

Narůstá ionizačníproud Symbol A

ne Porucha EE Zkontrolujte nasta-vení ionizačníelektrody a také,zda není v plyno-vém potrubívzduch.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 15: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

15

ano

Hořák v provozu ne Před dosaženímnastavené poža-dované hodnotyteploty kotlovévody se vypnea ihned znovuspustí

Zkontrolujte těs-nost zařízení proodvod spalin (recir-kulace spalin),zkontrolujte dyna-mický tlak plynu

ano

Samočinná kalib-race regulacespalování

ne

Porucha E3 Zajistěte dosta-tečný odběr tepla.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Porucha Eb Zkontrolujte vzdá-lenost ionizačníelektrody od tělesahořáku.Zkontrolujtepřiřazení druhuplynu (kódovacíadresa 82, nasta-vení kombinova-ného plynovéhoregulátoru).Zkontrolujte odta-hový systém, příp.odstraňte recirku-laci spalin.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Další údaje k poruchám viz strana 96.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 16: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

16

Měření statického a připojovacího tlaku

NebezpečíTvorba CO jako důsledek špatného nastavení hořáku s sebou může néstzávažná zdravotní rizika.Před zahájením a po ukončení prací na plynových spotřebičích se musí změřithladina CO.

Provoz na zkapalněný plynNádrž na zkapalněný plyn při prvním uvedení do provozu resp. výměně dvakrátvypláchněte. Po vypláchnutí nádrž i připojovací plynové potrubí důkladně odvzduš-něte.

A

1. Uzavřete plynový uzavírací kohout.

2. Povolte šroub A v měřicím hrdle„IN“ kombinovaného plynového regu-látoru (nevyšroubovávejte jej)a připojte manometr.

3. Otevřete plynový uzavírací kohout.

4. Změřte statický tlak a naměřenouhodnotu zapište do protokoluna straně 155.Požadovaná hodnota: max.57,5 mbar.

5. Uveďte kotel do provozu.

UpozorněníPři prvním uvedení do provozu můžezařízení vykazovat poruchu, protožese v plynovém potrubí nacházívzduch. Po cca 5 vteřinách stiskněteodblokovací tlačítko R k uvolněníhořáku.

6. Změřte připojovací (dynamický) tlak.

Požadovaná hodnota:■ zemní plyn: 20 mbar■ zkapalněný plyn: 50 mbar

UpozorněníK měření připojovacího tlaku použijtevhodné měřicí přístroje s rozlišenímmin. 0,1 mbar.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 17: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

17

7. Naměřenou hodnotu zapište do pro-tokolu na straně 155.Učiňte opatření podle následujícítabulky.

8. Odstavte topný kotel z provozu,zavřete plynový uzavírací kohout,odpojte manometr a odměrnéhrdlo A uzavřete šroubem.

9. Otevřete plynový uzavírací kohouta uveďte zařízení do provozu.

NebezpečíÚnik plynu u odměrného hrdlapředstavuje nebezpečí výbu-chu.Zkontrolujte neprostupnostpro plyny na odměrném hrdleA.

Připojovací (dynamický) tlak Opatřeníu zemního plynu u zkapalněného

plynuméně než17,4 mbar

méně než42,5 mbar

Neuvádějte zařízení do provozu a infor-mujte plynárenskou firmu resp. dodava-tele zkapalněného plynu.

17,4 až 25 mbar 42,5 až 57,5 mbar Uveďte kotel do provozu.více než 25 mbar více než

57,5 mbarZapojte před zařízení samostatný regu-látor tlaku plynu a nastavte tlakna 20 mbar u zemního plynu resp.50 mbar u zkapalněného plynu. Informu-jte plynárenský podnik resp. dodavatelezkapalněného plynu.

Nastavení max. topného výkonu

Pro topný provoz lze max. topný výkon omezit. Omezení se nastavuje prostřednic-tvím modulačního rozsahu. Max. nastavitelný topný výkon je směrem nahoru omezenkódovací zástrčkou kotle.

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz:

1. Asi na 4 s stiskněte současně tlačítkaOK a å.

2. „Servisní funkce“

3. „Maximální topný výkon“

4. „Změnit?“ Zvolte „Ano“.Na displeji se objeví hodnota (např.„85“). Ve stavu při dodání tato hod-nota odpovídá 100 % jmenovitéhotepelného výkonu.

5. Nastavte požadovanou hodnotu.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 18: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

18

Regulace pro provoz s konstantníteplotou:

1. Asi na 4 s stiskněte současně tlačítkaOK a å.

2. Tlačítkem Ú zvolte „3“ a volbupotvrďte tlačítkem OK.Na displeji bliká hodnota (např. „85“)a objeví se symbol „A“. Ve stavu přidodání tato hodnota odpovídá 100 %jmenovitého tepelného výkonu.

3. Nastavte požadovanou hodnotua potvrďte ji tlačítkem OK.

Kontrola těsnosti systému odvodu spalin a přívodu vzduchu(měření prstencové štěrbiny)

A

A Otvor pro přívod spalovacího vzdu-chu

Při uvedení do provozu obvodním komi-nickým mistrem odpadá u systémuodvodu spalin/přívodu vzduchupřezkoušeného společně s plynovýmnástěnným kotlem zkouška těsnosti(zkouška přetlaku).

V tomto případě doporučujeme, abytopenářská firma při uvádění zařízení doprovozu provedla zjednodušenou kon-trolu těsnosti. K tomuto účelu postačízměřit koncentraci CO2 nebo O2 ve spa-lovacím vzduchu v prstencové štěrbiněAZ-potrubí.Pokud je koncentrace CO2 nižší než0,2 % nebo koncentrace O2 vyšší než20,6 %, je kouřovod dostatečně těsný.Jsou-li naměřeny vyšší hodnoty CO2

nebo nižší hodnoty O2, je nutná tlakovázkouška kouřovodu při statickémpřetlaku 200 Pa.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 19: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

19

Demontáž hořáku

G

D

E

4x

C

B

A

F

1. Vypněte síťový vypínač na regulacia odpojte síťové napětí.

2. Zavřete a zajistěte plynový uzavíracíkohout.

3. Odpojte elektrické kabely motoruventilátoru A, kombinovaného ply-nového regulátoru B, ionizačníelektrody C, zapalovací jednotkyD a uzemnění E.

4. Povolte šroubení plynové přípojkyF.

5. Povolte čtyři šrouby G a sejmětehořák.

! PozorK zabránění poškození nepokládejte hořák na pla-mencovou hlavu!

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 20: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

20

Kontrola těsnění hořáku a plamencové hlavy

Zkontrolujte těsnění hořáku A a plamencovou hlavu E na poškození, popř. jevyměňte.

B F 3xE D A C

1. Vymontujte elektrody B.

2. Uvolněte tři přídržné spony Cna tepelně izolačním kroužku Da sejměte tepelně izolační kroužekD.

3. Povolte čtyři šrouby Torx a sejměteplamencovou hlavu E s těsněnímF.

4. Nasaďte novou plamencovou hlavuE s novým těsněním F a upevněteje.Utahovací moment: 3,5 Nm.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 21: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

21

5. Namontujte tepelně izolační kroužekD.

6. Namontujte elektrody B.Utahovací moment: 4,5 Nm.

Kontrola a nastavení zapalovací a ionizační elektrody

6+20

4+0,5 0

10±1

A

A B

A Zapalovací elektrody B Ionizační elektroda

1. Zkontrolujte míru opotřebení a zneči-štění elektrod.

2. Vyčistěte elektrody malým kartáčkem(ne drátěným kartáčem) nebo brus-ným papírem.

3. Zkontrolujte vzdálenosti. Nejsou-livzdálenosti v pořádku nebo jsou-lielektrody poškozené, je třeba elekt-rody s těsněním vyměnit a vyrovnat.Utáhněte upevňovací šrouby elekt-rod utahovacím momentem 4,5 Nm.

Čištění výhřevných ploch a Montáž hořáku

! PozorŠkrábance na dílech, jež přicházejí do styku se spalinami, mohou způsobovatkorozi.Topné plochy nečistěte kartáčem!

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 22: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

22

A 1. Odsajte usazeniny s topnýchploch A spalovací komory.

2. Je-li třeba, postříkejte topné plo-chy A mírně kyselým čisticímprostředkem bez chloridů na bázikyseliny fosforečné (např.Antox 75 E) a nechte jej min. 20 minutpůsobit.

3. Topné plochy A důkladně oplá-chněte vodou.

4. Nasaďte hořák a utáhněte šroubykřížem utahovacím momentem8,5 Nm.

5. Namontujte plynovou přípojkus novým těsněním.

6. Zkontrolujte těsnost přípojekna straně plynu.

NebezpečíÚnik plynu představujenebezpečí výbuchu.Zkontrolujte plynotěsnostšroubení.

7. Zapojte elektrické kabely do přísluš-ných součástí.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 23: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

23

Kontrola odtoku kondenzátu a čištění sifonu

AB 1. U sifonu zkontrolujte volný odtok kon-denzátu.

2. Stáhněte přídržnou sponu Aa sejměte sifon B.

3. Vyčistěte sifon B.

4. Naplňte sifon B vodou a namontujtejej zpět na místo. Nasuňte upevňo-vací svorku A.

UpozorněníPřítokovou hadici při montážinezkruťte. Odtokovou hadici insta-lujte bez kolen a se stálým spádem.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 24: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

24

Kontrola omezovače průtokového množství (jen u plynovéhokombinovaného kotle)

C

B

A

1. Vypněte regulaci, uzavřete potrubístudené vody a vypusťte kotelna straně pitné vody.

2. Povolte šrouby s vnitřním šestihra-nem A.

UpozorněníPři demontáži může vytéci zbytkovávoda.

3. Odmontujte vodní spínač Ba vyjměte směrem dolů omezovačprůtokového množství C.

4. Zkontrolujte omezovač průtokovéhomnožství C, v případě zanesenívápenatými usazeninami nebopoškození jej vyměňte a znovu vložtena místo.Našroubujte vodní spínač B.

Kontrola membránové expanzní nádoby a tlaku v zařízení

UpozorněníKontrolu provádějte při studenémzařízení.

1. Zařízení vyprázdněte nebo uzavřeteventil s kloboučkem u membránovéexpanzní nádoby a zredukujte tlak,dokud se na manometru neobjeví„0“.

2. Je-li předtlak membránové expanznínádoby nižší než statický tlakzařízení, doplňte tolik dusíku, abypředtlak byl o 0,1 až 0,2 bar vyšší.

3. Doplňte tolik vody, aby plnicí tlak bylpři vychladlém zařízení min. 1,0 bara zároveň o 0,1 až 0,2 bar vyšší nežpředtlak membránové expanzní nád-oby. Přípust. provozní tlak: 3 bar

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 25: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

25

Kontrola těsnosti všech dílů plynového rozvodu při provoznímtlaku

NebezpečíÚnik plynu představuje nebez-pečí výbuchu.Zkontrolujte plynotěsnost dílůplynového rozvodu.

UpozorněníKe kontrole těsnosti použijte jen vhodnéa schválené přípravky pro hledání netěs-ností (ČSN EN 14291) a potřebnépřístroje. Přípravky k hledání netěsnostís obsahem nevhodných látek (např.nitrity, sulfidy) mohou způsobit poško-zení materiálu.Zbytky přípravků pro hledání netěsnostípo zkoušce odstraňte.

Kontrola kvality spalování

Elektronická regulace spalování automaticky zaručuje optimální kvalitu spalování. Připrvním uvedení do provozu resp. údržbě je potřebná jen kontrola spalovacích hodnot.Změřte za tím účelem obsah CO2 nebo O2. Popis funkce elektronické regulace spa-lování viz strana 143.

UpozorněníPřístroj provozujte se neznečištěným spalovacím vzduchem, aby se zabránilo poru-chám v provozu a materiálním škodám.

Obsah CO2 nebo O2

■ Obsah CO2 musí být u spodní a horní hranice tepelného výkonu vždy v následu-jícím rozmezí:– 7,7 až 9,2 % u zemního plynu E a LL– 9,3 až 10,9 % u zkapalněného plynu P

■ Obsah O2 se musí u všech druhů plynu pohybovat v rozmezí od 4,4 do 6,9 %.

Nachází-li se hodnota CO2 nebo O2 mimo příslušný rozsah, postupujte následovně:■ Proveďte kontrolu těsnosti systému odvodu spalin a přívodu vzduchu, viz

strana 18.■ Zkontrolujte ionizační elektrodu a připojovací kabel, viz strana 21.

UpozorněníRegulace spalování provádí při uvedení do provozu samočinnou kalibraci. Měřeníemisí provádějte až cca 30 s po spuštění hořáku.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 26: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

26

A

1. Připojte analyzátor spalin do otvoruspalin A na připojovacím nástavcikotle.

2. Otevřete plynový uzavírací kohout,uveďte topný kotel do provozua spusťte nárokování tepla.

3. Nastavte dolní hodnotu tepelnéhovýkonu (viz str. 27).

4. Zkontrolujte obsah CO2. Pokud sehodnota odchyluje o více než 1 %od výše uvedeného rozsahu, je třebaprovést opatření uvedená na straně 25.

5. Naměřenou hodnotu zapište do pro-tokolu.

6. Nastavte horní hodnotu tepelnéhovýkonu (viz str. 27).

7. Zkontrolujte obsah CO2. Pokud sehodnota odchyluje o více než 1 %od výše uvedeného rozsahu, je třebaprovést opatření uvedená na straně 25.

8. Po provedení kontroly stiskněte tla-čítko OK.

9. Naměřenou hodnotu zapište do pro-tokolu.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 27: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

27

Volba horní resp. dolní hodnoty tepelného výkonu

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

Regulace pro provoz s konstantní tep-lotou

Nabídka Servis1. Asi na 4 vteřiny stiskněte současně tla-

čítka OK a å.2. „Test relé“3. Zvolte dolní hodnotu tepelného

výkonu:Zvolte „Základní zatížení ZAP“a volbu potvrďte tlačítkem OK.

4. Volba horní hodnoty tepelnéhovýkonu:Zvolte „Plné zatížení ZAP“ a volbupotvrďte tlačítkem OK.

5. Ukončení volby výkonu:Stiskněte tlačítko ä.

Nabídka Servis1. Přibližně na 4 s stiskněte současně tla-

čítka OK a å.2. Tlačítkem Ú zvolte „ “ a volbu potvrďte

tlačítkem OK.Na displeji se objeví „I“ a „on“ bliká.

3. Zvolte dolní hodnotu tepelnéhovýkonu:Stiskněte OK, „on“ se zobrazínepřerušovaně.

4. Volba horní hodnoty tepelnéhovýkonu:Stiskněte tlačítko ä.

5. Tlačítkem Ú zvolte „2“, „on“ bliká.6. Stiskněte OK, „on“ se zobrazí sta-

ticky.7. Ukončení volby výkonu:

Stiskněte tlačítko ä.

Přizpůsobení regulace topnému zařízení

Regulaci je třeba přizpůsobit danému vybavení zařízení. Různé součásti zařízeníjsou regulací automaticky identifikovány a rovněž automaticky je nastaveno kódo-vání. ■ Výběr patřičného schématu, viz následující obrázky.■ Pracovní postup kódování viz strana 39.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 28: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

28

Provedení zařízení 1

Jeden topný okruh bez směšovače A1 (s přípravou nebo bez přípravy teplévody)

63

1

5

2

4

ID: 4605145_1001_01

1 Vitodens 200-W2 Čidlo venkovní teploty (pouze

u regulace pro ekvitermně řízenýprovoz)

3 Vitotrol 100 (pouze u regulace proprovoz s konstantní teplotou)

4 Zásobníkové ohřívače vody5 Čidlo teploty zásobníku6 Topný okruh bez směšovače A1

(topný okruh 1)

Funkce / součást zařízení KódováníNastavení Stav při

dodáníProvoz na zkapalněný plyn 82:1 82:0Zařízení s cirkulačním čerpadlem na pitnou vodu: Připojení cirkulačního čerpadla k internímu rozšířeníH1 nebo H2

— 53:1

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 29: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

29

Provedení zařízení 2

Jeden topný okruh bez směšovače A1 a jeden topný okruh se směšovačem M2(s přípravou/bez přípravy TUV)

UpozorněníObjemový tok topného okruhu bez směšovače musí být min. o 30 % větší než obje-mový tok topného okruhu se směšovačem.

1

4

2

3

M

5 6

78

9

qP

ID: 4605146_1001_01

1 Vitodens 200-W2 Čidlo venkovní teploty3 Zásobníkový ohřívač vody4 Čidlo teploty zásobníku5 Topný okruh bez směšovače A1

(topný okruh 1)6 Topný okruh se směšovačem M2

(topný okruh 2)

7 Termostat jako omezení maximálníteploty podlahového vytápění

8 Čidlo výstupní teploty M29 Čerpadlo topného okruhu M2qP Rozšiřovací sada pro jeden topný

okruh se směšovačem M2

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 30: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

30

Funkce / součást zařízení KódováníNastavení Stav při

dodáníProvoz na zkapalněný plyn 82:1 82:0Zařízení jen s jedním topným okruhem se směšova-čem a rozšiřovací sadou pro směšovač (bez neregu-lovaného topného okruhu)

■ se zásobníkovým ohřívačem vody 00:4 00:6■ bez zásobníkového ohřívače vody 00:3 00:5Zařízení s cirkulačním čerpadlem na pitnou vodu Připojení cirkulačního čerpadla k internímu rozšířeníH1 nebo H2:

— 53:1

Provedení zařízení 3

Jeden topný okruh bez směšovače A1 a jeden topný okruh se směšovačem M2s oddělením systémů (s přípravou/bez přípravy TUV)

5 6

7

9

8

qQ

MqP

1

4

2

3

qW

ID: 4605147_1001_01

1 Vitodens 200-W2 Čidlo venkovní teploty3 Zásobníkový ohřívač vody4 Čidlo teploty zásobníku5 Topný okruh bez směšovače A1

(topný okruh 1)

6 Topný okruh se směšovačem M2(topný okruh 2)

7 Termostat jako omezení maximálníteploty podlahového vytápění

8 Čidlo výstupní teploty M29 Čerpadlo topného okruhu M2

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 31: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

31

qP Rozšiřovací sada pro jeden topnýokruh se směšovačem M2

qQ Výměník tepla k oddělení systémů

qW Podstavná sada se směšovačem(příslušenství)

Funkce / součást zařízení KódováníNastavení Stav při

dodáníProvoz na zkapalněný plyn 82:1 82:0Zařízení jen s jedním topným okruhem se směšova-čem a rozšiřovací sadou pro směšovač (bez neregu-lovaného topného okruhu)

■ se zásobníkovým ohřívačem vody 00:4 00:6■ bez zásobníkového ohřívače vody 00:3 00:5Zařízení s cirkulačním čerpadlem na pitnou vodu: Připojení cirkulačního čerpadla k internímu rozšířeníH1 nebo H2

— 53:1

Provedení zařízení 4

Jeden topný okruh bez směšovače, jeden topný okruh se směšovačem M2(s rozšiřovací sadou), jeden topný okruh se směšovačem M3 (s rozšiřovacísadou) a hydraulickou výhybkou (s přípravou/bez přípravy teplé vody)

M MqU

qP

9

87 qQ

qWqE

qR

qT

qZ

1

4

2

36

5

ID: 4605149_1001_01

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 32: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

32

1 Vitodens 200-W2 Čidlo venkovní teploty3 Zásobníkový ohřívač vody4 Čidlo teploty zásobníku5 Topný okruh bez směšovače A1

(topný okruh 1)6 Čerpadlo topného okruhu A17 Topný okruh se směšovačem M2

(topný okruh 2)8 Čidlo výstupní teploty M29 Čerpadlo topného okruhu M2qP Rozšiřovací sada pro jeden topný

okruh se směšovačem M2

qQ Topný okruh se směšovačem M3(topný okruh 3)

qW Termostat jako omezení maximálníteploty podlahového vytápění

qE Čidlo výstupní teploty M3qR Čerpadlo topného okruhu M3qT Rozšiřovací sada pro jeden topný

okruh se směšovačem M3qZ Hydraulická výhybkaqU Čidlo výstupní teploty pro hydraulic-

kou výhybku

Funkce / součást zařízení KódováníNastavení Stav při

dodáníProvoz na zkapalněný plyn 82:1 82:0Zařízení jen se dvěma topnými okruhy se směšova-čem a rozšiřovací sadou pro směšovač (bez neregu-lovaného topného okruhu)

■ se zásobníkovým ohřívačem vody 00:8 00:10■ bez zásobníkového ohřívače vody 00:7 00:9Zařízení bez cirkulačního čerpadla na pitnou vodu: Připojení čerpadla topného okruhu A1 k internímurozšíření H1 nebo H2

53:2 53:1

Zařízení s cirkulačním čerpadlem na pitnou vodu: Připojení čerpadla topného okruhu A1 k rozšířeníAM1, přípojka A1

— 33:1

Připojení cirkulačního čerpadla k rozšíření AM1,přípojka A2

— 34:0

Zařízení s hydraulickou výhybkou 04:0 04:1

Nastavení topných charakteristik (pouze u regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

Topné charakteristiky představují sou-vislost mezi venkovní teplotou a teplotoukotlové vody resp. výstupní teplotou.Zjednodušeně řečeno: Čím nižšívenkovní teplota, tím vyšší teplotakotlové vody resp. výstupní teplota.

Na teplotě kotlové vody resp. výstupníteplotě zase závisí teplota v místnosti.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 33: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

33

UpozorněníPokud jsou ve vašem topném zařízení kdispozici topné okruhy se směšovačem,je výstupní teplota pro topný okruh bezsměšovače o nastavený rozdíl (stav přidodání: 8 K) vyšší než výstupní teplotapro topné okruhy se směšovačem.Diferenční teplotu lze změnit v kódovacíadrese 9F.

Rozsahy nastavení sklonu:■ podlahová vytápění: 0,2 až 0,8■ nízkoteplotní topné systémy: 0,8 až

1,6

Nastavení ve stavu při dodání:■ sklon = 1,4■ úroveň = 0

0,2

Venkovní teplota ve °C

Tepl

ota

kotlo

vé v

ody

resp

.Vý

stup

ní te

plot

a ve

°C

Sklon

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

90

80

70

60

50

40

30

0 -5 -10 -15 -20510

2,0

2,2

Požad. teplota místnosti ve °C

3530

2520

1510

5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

-30-25

1,8

1,6

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 34: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

34

Změna sklonu a úrovně

A

B

tepl

ota

kotlo

vé v

ody

resp

.vý

stup

ní te

plot

a ve

°C

90

+20 -20venkovní teplota ve °C

3,5

1,4

0,2

A Změna sklonuB Změna úrovně (posunutí topné cha-

rakteristiky rovnoběžně ve svislémsměru)

Rozšířená nabídka:

1. å

2. „Vytápění“

3. Zvolte topný okruh.

4. „Topná charakteristika“

5. „Sklon“ nebo „Úroveň“

6. Nastavení topné charakteristikypodle požadavků zařízení.

Nastavení požadované teploty míst-nosti

Normální teplota místnosti

90

-2026 + 20

A

C

D E

B

Příklad 1: Změna normální teploty míst-nosti z 20 na 26°C

A Teplota kotlové vody resp. výstupníteplota ve °C

B Venkovní teplota ve °CC Požadovaná teplota místnosti

ve °CD Čerpadlo topného okruhu „VYP“ E Čerpadlo topného okruhu „ZAP“

Změna normální teploty v místnosti:

Návod k použití

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 35: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

35

Redukovaná teplota místnosti

+20 14 5

90

-20

D E

A

C

B

Příklad 2: Změna redukované teplotymístnosti z 5 °C na 14 °C

A Teplota kotlové vody resp. výstupníteplota ve °C

B Venkovní teplota ve °C

C Požadovaná teplota místnostive °C

D Čerpadlo topného okruhu „VYP“ E Čerpadlo topného okruhu „ZAP“

Změna redukované teploty míst-nosti:

Návod k použití

Zapojení regulace do systému LON

Komunikační modul LON (příslušenství)musí být zasunut v příslušné zdířce.

Návod k montážikomunikačního modulu LON

UpozorněníPřenos dat systémem LON může trvatněkolik minut.

Zařízení s jedním kotlems Vitotronic 200-H a Vitocom 300 (jakopříklad)

Nastavení čísel účastnických zařízeníLON a dalších funkcí pomocí kódování 2(viz níže uvedená tabulka).

UpozorněníV rámci jednoho systému LON se stejnéčíslo účastníka nesmí zadat dvakrát.Jako poruchové zařízení se smí nakó-dovat pouze jedna regulaceVitotronic.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 36: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

36

Regulace kotlovéhookruhu

Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom

LON LON LON

Účast. zař. č. 1Kódování „77:1“

Účast. zař. č. 10Kódování „77:10“

Účast. zař. č. 11Kódování „77:11“nastavit

Účast. zař. č.99

Regulace je poru-chové zařízeníKódování „79:1“

Regulace není poru-chové zařízeníKódování „79:0“

Regulace není poru-chové zařízeníKódování „79:0“

Přístroj jeporuchovézařízení

Regulace vysíláčasový údajKódování „7b:1“

Regulace přijímápřesný časKódování „81:3“nastavit

Regulace přijímápřesný časKódování „81:3“nastavit

Přístroj přijímádenní čas

Regulace vysílávenkovní teplotuKódování „97:2“nastavit

Regulace přijímáúdaj o venkovníteplotěKódování „97:1“nastavit

Regulace přijímáúdaj o venkovníteplotěKódování „97:1“nastavit

Kontrola poruchúčastnickéhozařízení systémuLONKódování „9C:20“

Kontrola poruchúčastnickéhozařízení LONKódování „9C:20“

Kontrola poruchúčastnickéhozařízení LONKódování „9C:20“

Provedení kontroly účastnických zařízení LON

Kontrolou účastnických zařízení se prověřuje komunikace s přístroji topného zařízenípřipojenými k poruchovému zařízení.

Předpoklady:■ Regulace musí být kódovaná jako

poruchové zařízení (kódování „79:1“)■ Ve všech regulacích musí být kódo-

váno č. účastníka LON (viz strana 36)■ Seznam účastnických zařízení LON v

poruchovém zařízení musí býtaktuální (viz str. 36)

Provedení kontroly účastnickýchzařízení:

1. Asi na 4 vteřiny stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Servisní funkce“

3. „Kontrola účastn. zařízení“

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 37: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

37

4. Vyberte účastnické zařízení (např.účastník č. 10).Funkce kontroly účastnickéhozařízení pro vybraného účastníka jespuštěna.■ Úspěšně zkontrolovaní účastníci

jsou označeni výrazem „OK“.■ Účastníci, u nichž proběhla kon-

trola neúspěšně, jsou označenivýrazem „Ne OK“.

UpozorněníK provedení nové kontroly účastnic-kých zařízení vytvořte prostřednic-tvím nabídky „Vymazat seznam?“nový seznam účastníků.

UpozorněníProvádí-li kontrolu účastnickýchzařízení jiná regulace, objeví sena displeji asi na 1 minutu číslo účast-níka a „Wink“.

Vyvolání indikace „Údržba“ a její uvedení do původního stavu

Po dosažení mezních hodnot zadaných předem v kódovací adrese „21“ a „23“ sena displeji obslužné jednotky rozbliká červená signálka poruch a objeví se:■ u regulace pro provoz s konstantní teplotou:

Zadaný počet provozních hodin nebo zadaný časový interval se symbolem hodin„u“ (podle nastavení) a „¸“.

■ u regulace pro ekvitermně řízený provoz:„Údržba“ a „¸“.

Potvrzení údržby a vrácení do původ-ního stavu

K potvrzení hlášení údržby stiskněteOK.

UpozorněníPotvrzené, ale nevrácené hlášeníúdržby se zobrazí znovu:■ u regulace pro ekvitermně řízený pro-

voz následující pondělí.■ u regulace pro provoz s konstantní

teplotou po sedmi dnech.

Po provedení údržby (údržba dopůvodního stavu - vynulování)

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Servisní funkce“

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 38: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

38

3. „Údržba reset“

UpozorněníNastavené parametry údržby proprovozní hodiny a časový intervalzačnou odpočet znovu od 0.

Regulace pro provoz s konstantníteplotou

Nastavte kódování 24:1 znovu na 24:0.

UpozorněníNastavené parametry údržby pro provo-zní hodiny a časový interval začnouodpočet znovu od 0.

Instruktáž provozovatele zařízení

Montážní firma musí předat provozovateli zařízení návod k použití a seznámit jejs obsluhou.

První uvedení do provozu, inspekce, údržba

Další údaje k pracovním postupům (pokračování)

5695

851

CZ

Page 39: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

39

Vyvolání úrovně kódování 1

Upozornění■ U regulace pro ekvitermně řízený pro-

voz se kódování zobrazí v plném(nekódovaném) textu.

■ Kódování, která v důsledku vybavenítopného zařízení nebo nastaveníjiných kódování nemají žádnou funkci,se nezobrazí.

■ Topná zařízení s jedním topným okru-hem bez směšovače a jedním nebodvěma topnými okruhy se směšova-čem:Topný okruh bez směšovače jev následujícím textu označen jako„Topný okruh 1“, okruhy se směšo-vačem jako „Topný okruh 2“ nebo„Topný okruh 3“.Pokud byly topné okruhy opatřenyindividuálními názvy, objeví se na dis-pleji místo toho zvolené označenía zkratka„TO1“, „TO2“ nebo „TO3“.

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz:

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Kódovací úroveň 1“

3. Zvolte skupinu požadované kódovacíadresy:■ „Všeobecně“■ „Kotel“■ „Teplá voda“■ „Solární zařízení“■ „Topný okruh 1/2/3“■ „Všechna kódování základního

přístroje“Tato skupina obsahuje přehledvšech kódovacích adres úrovněkódování 1 (kromě kódovacíchadres skupiny „Solární zařízení“)ve vzestupném pořadí.

4. Vyberte kódovací adresu.

5. Podle následujících tabulek nastavtehodnotu a potvrďte ji tlačítkem OK.

6. Přejete-li si vrátit nastavení všechkódování na původní hodnotystavu při dodání:V „Úrovni kódování 1“ zvolte„Základní nastavení“.

UpozorněníRovněž kódování úrovně 2 se opětnastaví na původní hodnotu.

Regulace pro provoz s konstantníteplotou:

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. Tlačítkem Ú zvolte „1“ pro úroveňkódování 1 a potvrďte ji tlačítkemOK.Na displeji přerušovaně svítí „I“ prokódovací adresy skupiny 1.

Kódování 1

Vyvolání úrovně kódování 1 56

95 8

51 C

Z

Page 40: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

40

3. Tlačítky V/v vyberte skupinu poža-dované kódovací adresy:1: „Všeobecně“2: „Kotel“3: „Teplá voda“4: „Solární zařízení“5: „Topný okruh 1“6: „Všechna kódování zákl.

přístroje“Tato skupina obsahuje přehledvšech kódovacích adres ve vze-stupném pořadí.

Provedenou volbu skupiny potvrďtetlačítkem OK.

4. Pomocí V/v vyberte kódovacíadresu.

5. Tlačítky V/v nastavte podle násle-dujících tabulek hodnotu a potvrďte jitlačítkem OK.

6. Přejete-li si vrátit nastavení všechkódování na původní hodnotystavu při dodání:Tlačítkem Ú zvolte „7“ a volbupotvrďte tlačítkem OK.Když „ “ přerušovaně svítí, potvrďtestisknutím OK.

UpozorněníRovněž kódování úrovně 2 se opětnastaví na původní hodnotu.

Všeobecně/Skupina „1“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 39) zvolte „Všeobecně“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 39) zvolte „1“.

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníSchéma zařízení00:1 Provedení zařízení 1:

Jeden topný okruh bezsměšovače A1 (topnýokruh 1), bez ohřevupitné vody

00:2až00:10

Schémata zařízení viznásledující tabulka:

Hod-notaadresy00: ...

Prove-denízařízení

Popis

2 1 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1),s ohřevem pitné vody (kódování se nastaví automaticky)

3 2, 3 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2), bezohřevu pitné vody

Kódování 1

Vyvolání úrovně kódování 1 (pokračování)

5695

851

CZ

Page 41: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

41

Hod-notaadresy00: ...

Prove-denízařízení

Popis

4 2, 3 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2),s ohřevem pitné vody

5 2, 3 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1) a jedense směšovačem M2 (topný okruh 2), bez ohřevu pitné vody(kódování se nastaví automaticky)

6 2, 3 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1) a jedense směšovačem M2 (topný okruh 2), s ohřevem pitné vody(kódování se nastaví automaticky)

7 4 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2)a jeden se směšovačem M3 (topný okruh 3), bez ohřevu pitnévody

8 4 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2)a jeden se směšovačem M3 (topný okruh 3), s ohřevem pitnévody

9 4 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1), jedense směšovačem M2 (topný okruh 2) a jeden se směšovačemM3 (topný okruh 3), bez ohřevu pitné vody (kódování senastaví automaticky)

10 4 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1), jedense směšovačem M2 (topný okruh 2) a jeden se směšovačemM3 (topný okruh 3), s ohřevem pitné vody (kódování senastaví automaticky)

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníFunkce interního oběhového čerpadla51:0 Zařízení s hydraulickou

výhybkou: Interní oběhové čerpadlose při nárokování teplavždy zapne.

51:1 Zařízení s hydraulickouvýhybkou: interní oběhové čerpadlose při nárokování teplazapne jen tehdy, je-li hořákv činnosti.

51:2 Zařízení s akumulačnímzásobníkem na topnouvodu: interní oběhové čerpadlose při nárokování teplazapne jen tehdy, je-li hořákv činnosti.

Kódování 1

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 42: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

42

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníČíslo účastnického zařízení77:1 Číslo účastnického

zařízení LON (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

77:2až77:99

Číslo účastnickéhozařízení LON je nastavi-telné od 1 do 99:1 až 4 = kotel5 = kaskáda10 až 98 = Vitotronic 200-H99 = Vitocom

UpozorněníKaždé číslo je možné zadatpouze jednou.

Rodinný domek resp. dům s více bytovými jednotkami7F:1 Rodinný domek (pouze

u regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

7F:0 Dům s více bytovými jed-notkami.Je možné oddělené nasta-vování prázdninového pro-gramu a časového pro-gramu přípravy teplé pitnévody.

Blokování obsluhy8F:0 Všechny obslužné prvky

jsou v činnosti.8F:1 Všechny obslužné prvky

jsou zablokovány.8F:2 Obsluhovat lze pouze

základní nastavení.Požadovaná výstupní teplota při externím nárokování9b:70 Požadovaná výstupní

teplota při externím náro-kování 70 °C.

9b:0až9b:127

Požadovaná hodnotavýstupní teploty při exter-ním požadavku nastavi-telná od 0 do 127 °C (ome-zena specifickými para-metry kotle).

Kotel/Skupina „2“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 39) zvolte „Kotel“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 39) zvolte „2“.

Kódování 1

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 43: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

43

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníZařízení s jedním/více kotli01:1 Nepřestavovat (pouze při

regulaci pro provoz s kon-stantní teplotou).

Údržba hořáku, provozní hodiny ve 10021:0 Není nastaven žádný

interval údržby (provozníhodiny).

21:1až21:100

Počet provozních hodinhořáku do příští údržby lzenastavit od 100do 10 000 h.Jeden krok nastavení ≙100 h.

Časový interval údržby v měsících23:0 Žádný časový interval

údržby hořáku.23:1až23:24

Časový interval je nastavi-telný od 1 do 24 měsíců.

Stav údržby24:0 Žádné hlášení „Údržba“

na displeji.24:1 Indikace „Údržba“ na dis-

pleji (adresa se nastavíautomaticky; po údržbě semusí ručně uvéstdo původního stavu).

Plnění/odvzdušnění2F:0 Program odvzdušňování

resp. program napou-štění není aktivní.

2F:1 Program odvzdušňování jeaktivní.

2F:2 Program napouštění jeaktivní.

Teplá voda/Skupina „3“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 39) zvolte „Teplá voda“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 39) zvolte „3“.

Kódování 1

Kotel/Skupina „2“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 44: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

44

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníPožad. teplota teplé vody na potlačení dohřevu67:40 Při solárním ohřevu pitné

vody: Požadovaná tep-lota pitné vody: 40 °C.Nad touto nastavenouteplotou je potlačenídohřevu aktivní (ohřevpitné vody topným kotlemje zablokován).Nelze nastavit u plyno-vého kondenzačníhokombinovaného kotle.

67:0až67:95

Požadovaná teplota pitnévody je nastavitelná od 0do 95 °C (omezení speci-fickými parametry kotle).

Uvolnění cirkulačního čerpadla73:0 Cirkulační čerpadlo

na pitnou vodu: „ZAP“podle časového pro-gramu (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz a plynový konden-zační kotel).

73:1až73:6

Během časového pro-gramu 1x/hod. na 5 min„ZAP“; až 6x/hod na 5 min„ZAP“.

73:7 Trvale „ZAP“.

Solární zařízení/Skupina „4“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 39) zvolte „Solární zařízení“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 39) zvolte „4“.

UpozorněníSkupina Solární zařízení se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen modul solární regu-lace, typ SM1.

Kódování 1

Teplá voda/Skupina „3“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 45: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

45

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníŘízení otáček čerpadla solárního okruhu02:0 Čerpadlo solárního

okruhu s neregulovanýmiotáčkami.

02:1 Čerpadlo solárního okruhus regulovanými otáčkamia vysokofrekvenčním říze-ním.

02:2 Čerpadlo solárního okruhus regulovanými otáčkamia ovládáním modulacíšířkou impulzů (PWM).

Maximální teplota zásobníku08:60 Čerpadlo solárního

okruhu se vypne, jestližeje dosažena skutečnáteplota zásobníku 60 °C(maximální teplotazásobníku).

08:10až08:90

Maximální teplotu zásob-níku lze nastavit od 10do 90 °C.

Zkrácení doby stagnace0A:5 Na ochranu součástí

zařízení a teplonosnéhomédia se počet otáčekčerpadla solárníhookruhu sníží, je-li rozdílmezi skutečnou a poža-dovanou teplotou zásob-níku menší než 5 K.

0A:0až0A:40

Rozdíl mezi požadovanouteplotou zásobníku a spí-nacím bodem zkrácenídoby stagnace lze nastavitod 0 do 40 K .

Objemový tok solárního okruhu0F:70 Objemový tok solárního

okruhu při max. počtuotáček čerpadla je nasta-ven na 7 l/min.

0F:1až0F:255

Objemový tok solárníhookruhu nastavitelný od 0,1do 25,5 l/min.

Kódování 1

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 46: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

46

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníRozšířené funkce solární regulace20:0 Žádná rozšířená funkce

regulace není aktivní.20:1 Doplňková funkce pro

ohřev pitné vody.20:2 2. regulace diferenční tep-

lotou.20:3 2. regulace diferenční tep-

lotou a doplňková funkce.20:4 2. regulace diferenční tep-

lotou na podporu vytápění.20:5 Funkce termostatu.20:6 Funkce termostatu

a doplňková funkce.20:7 Solární ohřev přes externí

výměník tepla bez přídav-ného teplotního čidla.

20:8 Solární ohřev přes externívýměník tepla s přídavnýmteplotním čidlem.

20:9 Solární ohřev dvou zásob-níkových ohřívačů vody.

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh 3/Skupina „5“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 39) zvolte „Topný okruh...“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 39) zvolte „5“.

Kódování 1

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 47: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

47

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníÚsporná funkce venkovní teplotyA5:5 S funkcí logiky čerpadla

topného okruhu (úspornéspínání): Čerpadlo top-ného okruhu„VYPNUTO“, je-livenkovní teplota (VT)o 1 K vyšší než požado-vaná teplota v místnosti(RTpož. ).AT > RTpož. + 1 K (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

A5:0 Bez funkce logiky čerpadlatopného okruhu

A5:1ažA5:15

S funkcí logiky čerpadlav topném okruhu: Čerpadlotopného okruhu „VYP“, viznásledující tabulka

Parametr adresy A5:... S funkcí logiky čerpadla v topném okruhu: čerpadlotopného okruhu „VYP“

1 AT > RTpož. + 5 K2 AT > RTpož. + 4 K3 AT > RTpož. + 3 K4 AT > RTpož. + 2 K5 AT > RTpož. + 1 K6 AT > RTpož.

7až

AT > RTpož. - 1 K

15 AT > RTpož. - 9 K

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 48: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

48

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníRozšířená úsporná funkce tlumené venkovní teplotyA6:36 Rozšířené úsporné spí-

nání neaktivní (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

A6:5ažA6:35

Rozšířené úsporné spínáníje aktivní, tzn., že při varia-bilně nastavitelné hodnotěod 5 do 35 °C s připočtením1 °C se hořák a čerpadlotopného okruhu vypnoua směšovač se uzavře.Základem je tlumenávenkovní teplota. Ta seskládá ze skutečnévenkovní teploty a časovékonstanty, která zohled-ňuje chladnutí průměrnébudovy.

Rozšířená úsporná funkce směšovačeA7:0 Bez úsporné funkce smě-

šovače (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz a topné okruhyse směšovačem)

A7:1 S úspornou funkcí směšo-vače (rozšířená logika čer-padel v topném okruhu): Čerpadlo topného okruhunavíc „Vyp“:■ Pokud byl směšovač

uzavřen déle než 20 min.Čerpadlo topení „Zap“:■ pokud směšovač přejde

do regulační funkce■ Hrozí-li nebezpečí

mrazuProvozní přestávka čerpadla, přechod k redukov. provozuA9:7 S provozní přestávkou

čerpadla: čerpadlo top-ného okruhu „VYP“ přizměně požadované hod-noty v důsledku přepnutídruhu provozu nebo přizměně požadované tep-loty místnosti (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

A9:0 Bez provozní přestávkyčerpadla

A9:1ažA9:15

S provozní přestávkou čer-padla, nastavitelnou od 1do 15

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 49: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

49

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníS ekvitermní regulací/řízení podle teploty místnostib0:0 S dálkovým ovládáním:

Topný provoz / reduko-vaný provoz: ekvitermněřízený (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz; kódování změnitpouze pro topný okruhse směšovačem)

b0:1 Topný provoz: ekvitermněřízenýReduk. provoz: s řízenímpodle prostorové teploty

b0:2 Topný provoz: s řízenímpodle prostorové teplotyReduk. provoz: ekvitermněřízený

b0:3 Topný provoz / redukovanýprovoz: s řízením podleprostorové teploty

Úsporná funkce Teplota místnostib5:0 S dálkovým ovládáním:

Žádná funkce logiky čer-padla topného okruhuřízená teplotou místnosti(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz; kódování změňtepouze pro topný okruhse směšovačem).

b5:1ažb5:8

Funkce logiky čerpadlatopného okruhu viz násle-dující tabulka:

Parametradresy b5:...

S funkcí logiky čerpadla v topném okruhu:čerpadlo topného okruhu„VYP“

čerpadlo topného okruhu„ZAP“

1 RTskut. > RTpož. + 5 K RTskut. < RTpož. + 4 K2 RTskut. > RTpož. + 4 K RTskut. < RTpož. + 3 K3 RTskut. > RTpož. + 3 K RTskut. < RTpož. + 2 K4 RTskut. > RTpož. + 2 K RTskut. < RTpož. + 1 K5 RTskut. > RTpož. + 1 K RTskut. < RTpož.

6 RTskut. > RTpož. RTskut. < RTpož. - 1 K7 RTskut. > RTpož. - 1 K RTskut. < RTpož. - 2 K8 RTskut. > RTpož. - 2 K RTskut. < RTpož. - 3 K

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 50: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

50

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníMin. výstupní teplota top. okruhuC5:20 Elektronické omezení

minimální výstupní tep-loty na 20 °C (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

C5:1ažC5:127

Omezení minimální teplotylze nastavit od 1 do 127 °C(dáno specifickými para-metry kotle)

Max. výstupní teplota topného okruhuC6:74 Elektronické omezení

maximální výstupní tep-loty na 74 °C (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

C6:10ažC6:127

Omezení maximální tep-loty lze nastavit od 10do 127 °C (dáno specific-kými parametry kotle).

Přepínání provozních programůd5:0 Externí přepínání provo-

zních programů přepneprovozní programna „Trvalý provoz s redu-kovanou teplotou míst-nosti“ nebo „Vypínacíprovoz“ (pouze u regu-lace pro ekvitermněřízený provoz).

d5:1 Externí přepínání provo-zních programů přepnena „Trvalý provoz se stan-dardní teplotou místnosti“(v závislosti na kódovacíadrese 3A, 3b a 3C).

Ext. přepínání provozních programů na topný okruhd8:0 Žádné přepínání provo-

zních programůprostřednictvím rozšířeníEA1.

d8:1 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE1 na rozšířeníEA1.

d8:2 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE2 na rozšířeníEA1.

d8:3 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE3 na rozšířeníEA1.

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 51: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

51

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníMax. počet otáček čerpadla v standardním provozuE6:... Maximální otáčky čerpa-

dla topného okruhus regulovanými otáčkamiv % maximálního počtuotáček v standardnímprovozu. Hodnota jepředem dána specific-kými parametry kotle (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

E6:0ažE6:100

Maximální otáčky lzenastavit od 0 do 100 %.

Min. otáčky čerpadlaE7:30 Minimální otáčky čerpa-

dla topného okruhus regulovanými otáčkami:30 % max. počtu otáček(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz).

E7:0ažE7:100

Minimální otáčky lze nasta-vit od 0 do 100 % max.počtu otáček

Funkce vysoušení podlahového potěruF1:0 Funkce vysoušení podla-

hového potěru neníaktivní (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

F1:1ažF1:6

Funkci vysoušení potěrulze nastavit v šesti volitel-ných profilech závislostiteploty na čase (vizstr. 138).

F1:15 Trvale výstupní teplota20 °C.

Časové omezení provozu PártyF2:8 Časové omezení pro pro-

voz Párty nebo externípřepnutí provozního pro-gramu tlačítkem: 8 h (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).*1

F2:0 Žádné časové omezeníprovozu Párty.*1

F2:1ažF2:12

Časové omezení lze nasta-vit od 1 do 12 h.*1

*1 Provoz Párty skončí v provozním programu „Topení a TUV“ automaticky připřepnutí na provoz se standardní teplotou místnosti.

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 52: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

52

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníVypnutí čerpadla při “Jen teplá voda”F6:25 Interní oběhové čerpadlo

je v provozním režimu„Jen teplá voda“ trvalezapnuto (pouze u regu-lace pro provoz s kon-stantní teplotou).

F6:0 Interní oběhové čerpadlo jev provozu „Jen teplá voda“trvale vypnuto.

F6:1ažF6:24

Interní oběhové čerpadlose v provozu „Jen teplávoda“ zapne jednouaž čtyřiadvacetkrát za denvždy na 10 minut.

Vypnutí čerpadla při “Vypínacím provozu”F7:25 Interní oběhové čerpadlo

je v režimu „Vypínací pro-voz“ trvale zapnuto(pouze u regulace proprovoz s konstantní tep-lotou).

F7:0 Interní oběhové čerpadlo jev režimu „Vypínací pro-voz“ trvale vypnuto.

F7:1ažF7:24

Interní oběhové čerpadlose v režimu „Vypínací pro-voz“ zapne jednou ažčtyřiadvacetkrát za denvždy na 10 minut.

Začátek zvýšení teplotyF8:-5 Teplotní mez pro ukon-

čení redukovaného pro-vozu: -5 ºC, viz příkladna straně 140.Dbejte nastavení kódo-vací adresy „A3“ (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

F8:+10ažF8:-60

Teplotní mez je nastavi-telná od +10 do -60 °C.

F8:-61 Funkce není aktivní.

Konec zvýšení teplotyF9:-14 Teplotní mez pro zvýšení

požadované hodnotyredukované teploty míst-nosti: -14 ºC, viz příkladna straně 140. (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

F9:+10ažF9:-60

Teplotní mez pro zvýšenípožadované teploty míst-nosti na hodnotu při stan-dardním provozu je nasta-vitelná od+10 do -60 °C.

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 53: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

53

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníZvýšení požadované výstupní teplotyFA:20 Zvýšení požadované

hodnoty teploty kotlovévody resp. výstupní tep-loty při přechodu z pro-vozu s redukovanou tep-lotou místnosti na provozse standardní teplotouo 20 %. Viz příkladna straně 141 (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

FA:0ažFA:50

Zvýšení teploty lze nastavitod 0 do 50 %.

Doba trvání zvýšení požad. výstupní teplotyFb:30 Doba trvání zvýšení

požadované teplotykotlové vody resp.výstupní teploty (vizkódovací adresa „FA“):60 min. Viz příkladna straně 141 (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

Fb:0ažFb:150

Dobu trvání lze nastavitod 0 do 300 min;(1 krok nastavení≙ 2 min).

Kódování 1

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 54: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

54

Otevření úrovně kódování 2

Upozornění■ V úrovni kódování 2 jsou k dispozici

všechna kódování, i kódování úrovně1.

■ Kódování, která v důsledku vybavenítopného zařízení nebo nastaveníjiných kódování nemají žádnou funkci,se nezobrazí.

■ Topná zařízení s jedním topným okru-hem bez směšovače a jedním nebodvěma topnými okruhy se směšova-čem:Topný okruh bez směšovače jev následujícím textu označen jako„Topný okruh 1“, okruhy se směšo-vačem jako „Topný okruh 2“ nebo„Topný okruh 3“.Pokud byly topné okruhy opatřenyindividuálními názvy, objeví se na dis-pleji místo toho zvolené označenía zkratka„TO1“, „TO2“ nebo „TO3“.

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz:

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a ä.

3. „Kódovací úroveň 2“

4. Zvolte skupinu požadované kódovacíadresy:■ „Všeobecně“■ „Kotel“■ „Teplá voda“■ „Solární zařízení“■ „Topný okruh 1/2/3“■ „Všechna kódování základního

přístroje“Tato skupina obsahuje přehledvšech kódovacích adres (kroměkódovacích adres skupiny„Solární zařízení“) ve vzestup-ném pořadí.

5. Vyberte kódovací adresu.

6. Nastavte hodnotu podle následují-cích tabulek a potvrďte ji tlačítkem„OK“.

7. Přejete-li si vrátit nastavení všechkódování na původní hodnotystavu při dodání:V „Úrovni kódování 2“ zvolte„Základní nastavení“.

UpozorněníRovněž kódování úrovně 1 se opětnastaví na původní hodnotu.

Regulace pro provoz s konstantníteplotou:

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a ä.

Kódování 2

Vyvolání úrovně kódování 2

5695

851

CZ

Page 55: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

55

3. Tlačítkem Ú zvolte „2“ pro úroveňkódování 2 a potvrďte ji tlačítkemOK.Na displeji přerušovaně svítí „I“pro skupinu kódovacích adres 1.

4. Tlačítky V/v vyberte skupinu poža-dované kódovací adresy:1: „Všeobecně“2: „Kotel“3: „Teplá voda“4: „Solární zařízení“5: „Topný okruh 1“6: „Všechna kódování zákl.

přístroje“Tato skupina obsahuje přehledvšech kódovacích adres ve vze-stupném pořadí.

Provedenou volbu skupiny potvrďtetlačítkem OK.

5. Pomocí V/v vyberte kódovacíadresu.

6. Nastavte hodnotu podle následují-cích tabulek tlačítky V/v a potvrďteji tlačítkem OK.

7. Přejete-li si vrátit nastavení všechkódování na původní hodnoty přidodání:Tlačítkem Ú zvolte „7“ a volbupotvrďte tlačítkem OK.Když „ “ přerušovaně svítí, potvrďtestisknutím OK.

UpozorněníRovněž kódování úrovně 1 se opětnastaví na původní hodnotu.

Všeobecně/Skupina „1“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 54) zvolte „Všeobecně“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 54) zvolte „1“.

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení00:1 Provedení zařízení 1:

Jeden topný okruh bezsměšovače A1 (topnýokruh 1), bez ohřevupitné vody

00:2až00:10

Schémata zařízení viznásledující tabulka:

Kódování 2

Vyvolání úrovně kódování 2 (pokračování)

5695

851

CZ

Page 56: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

56

Hod-notaadresy00: ...

Prove-denízařízení

Popis

2 1 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1),s ohřevem pitné vody (kódování se nastaví automaticky)

3 2, 3 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2), bezohřevu pitné vody

4 2, 3 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2),s ohřevem pitné vody

5 2, 3 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1) a jedense směšovačem M2 (topný okruh 2), bez ohřevu pitné vody(kódování se nastaví automaticky)

6 2, 3 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1) a jedense směšovačem M2 (topný okruh 2), s ohřevem pitné vody(kódování se nastaví automaticky)

7 4 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2)a jeden se směšovačem M3 (topný okruh 3), bez ohřevu pitnévody

8 4 Jeden topný okruh se směšovačem M2 (topný okruh 2)a jeden se směšovačem M3 (topný okruh 3), s ohřevem pitnévody

9 4 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1), jedense směšovačem M2 (topný okruh 2) a jeden se směšovačemM3 (topný okruh 3), bez ohřevu pitné vody (kódování senastaví automaticky)

10 4 Jeden topný okruh bez směšovače A1 (topný okruh 1), jedense směšovačem M2 (topný okruh 2) a jeden se směšovačemM3 (topný okruh 3), s ohřevem pitné vody (kódování senastaví automaticky)

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení11:≠9 Žádný přístup ke kódova-

cím adresám pro para-metry regulace spalo-vání.

11:9 Otevřený přístup ke kódo-vacím adresám pro para-metry regulace spalování.

25:0 Bez čidla venkovní tep-loty (u regulace pro pro-voz s konstantní teplo-tou).

25:1 S čidlem venkovní teploty(je automaticky rozpo-znáno).

32:0 Bez rozšíření AM1. 32:1 S rozšířením AM1 (je auto-maticky rozpoznáno).

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 57: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

57

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení33:1 Funkce na výstupu A1

rozšíření AM1: Čerpadlotopného okruhu.

33:0 Funkce na výstupu A1: Cir-kulační čerpadlo na pitnouvodu.

33:2 Funkce na výstupu A1:Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásob-níku.

34:0 Funkce na výstupu A2rozšíření AM1: Cirkulačníčerpadlo na pitnou vodu.

34:1 Funkce na výstupu A2:Čerpadlo topného okruhu.

34:2 Funkce na výstupu A2:Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásob-níku.

35:0 Bez rozšíření EA1. 35:1 S rozšířením EA1 (je auto-maticky rozpoznáno).

36:0 Funkce na výstupu aBJrozšíření EA1: Hlášeníporuch.

36:1 Funkce na výstupu aBJ:Napájecí čerpadlo.

36:2 Funkce na výstupu aBJ:Cirkulační čerpadlo na pit-nou vodu.

3A:0 Funkce na vstupu DE1rozšíření EA1: žádnáfunkce.

3A:1 Funkce na vstupu DE1:Přepínání provozních pro-gramů.

3A:2 Funkce na vstupu DE1:Externí požadavek s poža-dovanou výstupní teplo-tou.Nastavení požadovanévýstupní teploty: Kódovacíadresa 9b.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3F.

3A:3 Funkce na vstupu DE1:Externí blokování.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3A:4 Funkce na vstupu DE1:Externí blokování se vstu-pem hlášení poruch.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 58: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

58

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníFunkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3A:5 Funkce na vstupu DE1:Vstup hlášení poruch.

3A:6 Funkce na vstupu DE1:Krátkodobý provoz cirku-lačního čerpadla na pitnouvodu (funkce tlačítka).Nastavení doby chodu cir-kulačního čerpadla na pit-nou vodu: Kódovacíadresa 3d.

3b:0 Funkce na vstupu DE2rozšíření EA1: žádnáfunkce.

3b:1 Funkce na vstupu DE2:Přepínání provozních pro-gramů.

3b:2 Funkce na vstupu DE2:Externí požadavek s poža-dovanou výstupní teplo-tou.Nastavení požadovanévýstupní teploty: Kódovacíadresa 9b.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3F.

3b:3 Funkce na vstupu DE2:Externí blokování.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3b:4 Funkce na vstupu DE2:Externí blokování se vstu-pem hlášení poruch.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3b:5 Funkce na vstupu DE2:Vstup hlášení poruch.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 59: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

59

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení3b:6 Funkce na vstupu DE2:

Krátkodobý provoz cirku-lačního čerpadla na pitnouvodu (funkce tlačítka).Nastavení doby chodu cir-kulačního čerpadla na pit-nou vodu: Kódovacíadresa 3d.

3C:0 Funkce na vstupu DE3rozšíření EA1: žádnáfunkce.

3C:1 Funkce na vstupu DE3:Přepínání provozních pro-gramů.

3C:2 Funkce na vstupu DE3:Externí požadavek s poža-dovanou výstupní teplo-tou.Nastavení požadovanévýstupní teploty: Kódovacíadresa 9b.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3F.

3C:3 Funkce na vstupu DE3:Externí blokování.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3C:4 Funkce na vstupu DE3:Externí blokování se vstu-pem hlášení poruch.Funkce interního oběho-vého čerpadla: Kódovacíadresa 3E.

3C:5 Funkce na vstupu DE3:Vstup hlášení poruch.

3C:6 Funkce na vstupu DE3:Krátkodobý provoz cirku-lačního čerpadla na pitnouvodu (funkce tlačítka).

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 60: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

60

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníNastavení doby chodu cir-kulačního čerpadla na pit-nou vodu: Kódovacíadresa 3d.

3d:5 Doba chodu cirkulačníhočerpadla na pitnou voduv krátkodobém provozu:5 min.

3d:1až3d:60

Doba chodu cirkulačníhočerpadla na pitnou vodu jenastavitelnáod 1 do 60 min.

3E:0 Interní oběhové čerpadlozůstane při signálu„Externí blokování“ v pra-videlném provozu.

3E:1 Interní oběhové čerpadlose při signálu „Externí blo-kování“ vypne.

3E:2 Interní oběhové čerpadlose při signálu „Externí blo-kování“ zapne.

3F:0 Interní oběhové čerpadlozůstane při signálu„Externí nárokování“v pravidelném provozu.

3F:1 Interní oběhové čerpadlose při signálu „Externínárokování“ vypne.

3F:2 Interní oběhové čerpadlose při signálu „Externínárokování“ zapne.

51:0 Zařízení s hydraulickouvýhybkou: Interní oběhové čerpadlose při nárokování teplavždy zapne.

51:1 Zařízení s hydraulickouvýhybkou: interní oběhové čerpadlose při nárokování teplazapne jen tehdy, je-li hořákv činnosti.

51:2 Zařízení s akumulačnímzásobníkem na topnouvodu: interní oběhové čerpadlose při nárokování teplazapne jen tehdy, je-li hořákv činnosti.

52:0 Bez čidla výstupní teplotypro hydraulickouvýhybku.

52:1 S čidlem výstupní teplotypro hydraulickou výhybku(je automaticky rozpo-znáno).

53:1 Funkce přípojky sK inter-ního rozšíření: Cirkulačníčerpadlo.

53:0 Funkce přípojky sK: Sou-hrnná porucha.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 61: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

61

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení53:2 Funkce přípojky sK:

Externí čerpadlo topnéhookruhu (topný okruh 1).

53:3 Funkce přípojky sK:Externí oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásob-níku.

54:0 Bez solárního zařízení. 54:1 Se solární regulacíVitosolic 100 (je automa-ticky rozpoznána).

54:2 Se solární regulacíVitosolic 200 (je automa-ticky rozpoznána).

54:3 S modulem solární regu-lace SM1 bez doplňkovéfunkce (je automaticky roz-poznán).

54:4 S modulem solární regu-lace SM1 s doplňkovoufunkcí, např. podporouvytápění (je automatickyrozpoznán).

6E:50 Nepřestavovat. 76:0 Bez komunikačního

modulu LON (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

76:1 S komunikačním modulemLON (je automaticky roz-poznán).

77:1 Číslo účastnickéhozařízení LON (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

77:2až77:99

Číslo účastnickéhozařízení LON je nastavi-telné od 1 do 99:1 až 4 = kotel5 = kaskáda10 až 98 = Vitotronic 200-H99 = Vitocom

UpozorněníKaždé číslo se smí zadatpouze jednou.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 62: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

62

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení79:1 S komunikačním modu-

lem LON: Regulace jeporuchové zařízení(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz).

79:0 Regulace není poruchovézařízení.

7b:1 S komunikačním modu-lem LON: Regulacevysílá přesný čas (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

7b:0 Nevysílat přesný čas.

7F:1 Rodinný domek (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

7F:0 Dům s více bytovými jed-notkami.Je možné oddělené nasta-vování prázdninového pro-gramu a časového pro-gramu přípravy teplé pitnévody.

80:6 Hlášení poruchy sezobrazí, trvá-li poruchamin. 30s.

80:0 Hlášení poruchy okamžitě.80:2až80:199

Minimální doba trváníporuchy, než se zobrazíhlášení; lze nastavitod 10 s do 995 s; kroknastavení = 5 s.

81:1 Automatické přestavo-vání letního a zimníhočasu.

81:0 Manuální přestavování let-ního a zimního času.

81:2 Použití přijímače rádio-vého času (je automatickyrozpoznán).

81:3 S komunikačním modulemLON: Regulace přijímápřesný čas.

82:0 Provoz na zemní plyn. 82:1 Provoz na zkapalněný plyn(nastavitelný jen tehdy, je-linastavena kódovacíadresa 11:9).

86:0 Nepřestavovat. 87:0 Nepřestavovat. 88:0 Indikace teploty ve °C

(Celsia).88:1 Indikace teploty ve °F

(Fahrenheita).8A:175 Nepřestavovat!

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 63: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

63

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení8F:0 Všechny obslužné prvky

jsou v činnosti.8F:1 Všechny obslužné prvky

jsou zablokovány.8F:2 Obsluhovat lze pouze

základní nastavení.90:128 Časová konstanta pro

výpočet změněnévenkovní teploty: 21,3 h

90:1až90:199

Podle nastavené hodnotyrychlé přizpůsobení (nižšíhodnoty) nebo pomalépřizpůsobení (vyšší hod-noty) výstupní teploty přizměně venkovní teploty;1 Krok nastavení ≙ 10 min

94:0 Bez rozšíření OpenTherm.

94:1 S rozšířením Open Therm(je automaticky rozpo-znáno).

95:0 Bez komunikačního roz-hraní Vitocom 100.

95:1 S komunikačním rozhra-ním Vitocom 100 (je auto-maticky rozpoznáno).

97:0 S komunikačním modu-lem LON: Údaj venkovníteploty čidla připojenéhok regulaci se používáinterně (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

97:1 Regulace přijímá údajo venkovní teplotě.

97:2 Regulace posílá údajo venkovní teplotě k regu-laci Vitotronic 200-H.

98:1 Číslo zařízení Viessmann(ve spojení s kontrolouněkolika zařízeníprostřednictvím rozhraníVitocom 300).

98:1až98:5

Číslo zařízení je nastavi-telné od 1 do 5.

99:0 Nepřestavovat. 9A:0 Nepřestavovat. 9b:70 Požadovaná výstupní

teplota při externím náro-kování 70 °C.

9b:0až9b:127

Požadovaná hodnotavýstupní teploty při exter-ním požadavku nastavi-telná od 0 do 127 °C (ome-zena specifickými para-metry kotle).

9C:20 Kontrola účastnickýchzařízení LON.

9C:0 Bez kontroly.9C:5až

Doba je nastavitelná od 5do 60 min.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 64: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

64

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníPokud některé účast-nické zařízení nereaguje,pak se ještě 20 min pou-žívají hodnoty internězadané regulací. Teprvepak následuje hlášenío poruše (pouze u regu-lace pro ekvitermněřízený provoz).

9C:60

9F:8 Diferenční teplota 8 K;pouze ve spojení s okru-hem směšovače (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

9F:0až9F:40

Diferenční teplota je nasta-vitelná od 0 do 40 K.

Kotel/Skupina „2“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 54) zvolte „Kotel“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 54) zvolte „2“.

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení01:1 Nepřestavovat (pouze při

regulaci pro provoz s kon-stantní teplotou).

04:1 Minimální doba přestávkyhořáku závisí na zatíženítopného kotle (je předemdána kódovací zástrčkoukotle).

04:0 Minimální doba přestávkyhořáku je pevně nastavená(předem dána kódovacízástrčkou kotle).

06:... Omezení maximální tep-loty kotlové vody, určenokódovací zástrčkou kotle,ve °C.

06:20až06:127

Omezení maximální tep-loty kotlové vody v rozsa-zích určených topným kot-lem.

0d:0 Nepřestavovat. 0E:0 Nepřestavovat. 13:1 Nepřestavovat. 14:1 Nepřestavovat.

Kódování 2

Všeobecně/Skupina „1“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 65: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

65

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení15:1 Nepřestavovat. 21:0 Není nastaven žádný

interval údržby (provozníhodiny).

21:1až21:100

Počet provozních hodinhořáku do příští údržby lzenastavit od 100do 10 000 h.Jeden krok nastavení ≙100 h.

23:0 Žádný časový intervalúdržby hořáku.

23:1až23:24

Časový interval je nastavi-telný od 1 do 24 měsíců.

24:0 Žádné hlášení „Údržba“na displeji.

24:1 Indikace „Údržba“ na dis-pleji (adresa se nastavíautomaticky; po údržbě semusí ručně uvéstdo původního stavu).

28:0 Bez intervalového zapa-lování hořáku.

28:1až28:24

Časový interval lze nastavitod 1 h do 24 h. Hořák senuceně zapne vždy na 30 s(jen při provozu na zkapal-nělý plyn).

2E:0 Nepřestavovat. 2F:0 Program odvzdušňování

resp. program napou-štění není aktivní.

2F:1 Program odvzdušňování jeaktivní.

2F:2 Program napouštění jeaktivní.

30:1 Interní oběhové čerpadlos regulací otáček (nastavíse automaticky).

30:0 Interní oběhové čerpadlobez regulovaných otáček(např. přechodně v servis-ním případě).

31:... Požadované otáčky inter-ního oběhového čerpadlapři provozu jako čerpadlov kotlovém okruhu v %;zadány kódovacízástrčkou kotle.

31:0 až31:100

Požadované otáčky jsounastavitelné od 0do 100 %.

38:0 Stav automatiky hořáku:V provozu (žádnáchyba).

38:≠0 Stav automatiky hořáku:Závada.

Kódování 2

Kotel/Skupina „2“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 66: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

66

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 54) zvolte „Teplá voda“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 54) zvolte „3“.

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení56:0 Požadovanou teplotu

pitné vody lze nastavitod 10 do 60 °C.

56:1 Požadovanou teplotu pitnévody lze nastavit od 10do více než 60 °C.

UpozorněníMax. hodnota je závislá nakódovací zástrčce kotle.Respektujte max. přípust-nou teplotu pitné vody.

58:0 Bez doplňkové funkcepro ohřev pitné vody.

58:10až58:60

Zadání 2. požadované tep-loty pitné vody, nastavi-telné od 10 do 60 °C(dbejte kódovací adresy„56“ a „63“).

59:0 Ohřev vody v zásobníku:Zapínací bod -2,5 KVypínací bod +2,5 K

59:1až59:10

Zapínací bod je nastavi-telný od 1 do 10 K podpožadovanou hodnotou.

5b:0 Zásobníkový ohřívačvody připojený přímona topný kotel.

5b:1 Zásobníkový ohřívač vodypřipojený za hydraulickouvýhybkou.

5E:0 Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásob-níku zůstane při signálu„Externí blokování“ v pra-videlném provozu.

5E:1 Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásobníkuse při signálu „Externí blo-kování“ vypne.

5E:2 Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásobníkuse při signálu „Externí blo-kování“ zapne.

5F:0 Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásob-níku zůstane při signálu„Externí nárokování“v pravidelném provozu.

5F:1 Oběhové čerpadlok ohřevu vody v zásobníkuse při signálu „Externínárokování“ vypne.

Kódování 2

Teplá voda/Skupina „3“

5695

851

CZ

Page 67: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

67

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení5F:2 Oběhové čerpadlo

k ohřevu vody v zásobníkuse při signálu „Externínárokování“ zapne.

60:20 Během ohřevu pitné vodyje teplota kotlové vodymax. o 20 K vyšší nežpožadovaná teplota pitnévody.

60:5až60:25

Rozdíl mezi teplotoukotlové vody a požadova-nou teplotou pitné vody lzenastavit od 5 do 25 K.

62:2 Oběhové čerpadlos doběhem 2 minpo ohřevu vody v zásob-níku.

62:0 Oběhové čerpadlo bezdoběhu.

62:1až62:15

Doběh lze nastavit od 1do 15 min .

63:0 Bez doplňkové funkcepro ohřev pitné vody(pouze u regulace proprovoz s konstantní tep-lotou).

63:1 Doplňková funkce: 1 xdenně.

63:2až63:14

Každé dva dny až každých14 dní.

63:15 2 x denně.65:... Informace o provedení

přepínacího ventilu(nepřestavitelné):0: bez přepínacího ven-tilu1: přepínací ventil fa.Viessmann 2: přepínací ventil fa.Wilo3: přepínací ventil fa.Grundfos

67:40 Při solárním ohřevu pitnévody: Požadovaná tep-lota pitné vody: 40 °C.Nad touto nastavenouteplotou je potlačenídohřevu aktivní (ohřevpitné vody kotlem jezablokován).

67:0až67:95

Požadovaná teplota pitnévody je nastavitelná od 0do 95 °C (omezení speci-fickými parametry kotle).

Kódování 2

Teplá voda/Skupina „3“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 68: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

68

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení6C:100 Požadované otáčky inter-

ního oběhového čerpadlapři ohřevu pitné vodynastaveny na 100 %.

6C:0až6C:100

Požadované otáčky jsounastavitelné od 0do 100 %.

6d:0 Funkce odběru neníaktivní (jen u plynovéhokondenzačního kombino-vaného kotle).

6d:1až6d:15

Odběrová funkce s dobouchodu 1 až 15 min.

6F:... Max. tepelný výkon přiohřevu pitné vody v %, jeurčen kódovací zástrčkoukotle.

6F:0až6F:100

Max. tepelný výkon přiohřevu pitné vody lzenastavit v rozmezí od min.tepelného výkonudo 100 %.

71:0 Cirkulační čerpadlona pitnou vodu: „ZAP“podle časového pro-gramu (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

71:1 „VYP“ během ohřevu pitnévody na 1. požadovanouhodnotu.

71:2 „ZAP“ během ohřevu pitnévody na 1. požadovanouhodnotu.

72:0 Cirkulační čerpadlona pitnou vodu: „ZAP“podle časového pro-gramu (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

72:1 „VYP“ během ohřevu pitnévody na 2. požadovanouhodnotu.

72:2 „ZAP“ během ohřevu pitnévody na 2. požadovanouhodnotu.

73:0 Cirkulační čerpadlona pitnou vodu: „ZAP“podle časového pro-gramu (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

73:1až73:6

Během časového pro-gramu 1x/hod. na 5 min„ZAP“; až 6x/hod na 5 min„ZAP“.

73:7 Trvale „ZAP“.

Solární zařízení/Skupina „4“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 54) zvolte „Solární zařízení“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 54) zvolte „4“.

UpozorněníSkupina Solární zařízení se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen modul solární regu-lace, typ SM1.

Kódování 2

Teplá voda/Skupina „3“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 69: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

69

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníNení přiřazena žádná funkce00:8 Čerpadlo solárního

okruhu se zapne, jestližeteplota kolektoru překročískutečnou teplotu zásob-níku o 8 K.

00:2až00:30

Rozdíl mezi skutečnou tep-lotou zásobníku a zapína-cím bodem čerpadla solár-ního okruhu lze nastavitod 2 do 30 K.

01:4 Čerpadlo solárníhookruhu se vypne, je-li roz-díl mezi teplotou kolek-toru a skutečnou teplotouzásobníkumenší než 4 K.

01:1až01:29

Rozdíl mezi skutečnou tep-lotou zásobníku a vypína-cím bodem čerpadla solár-ního okruhu lze nastavitod 1 do 29 K.

02:0 Čerpadlo solárníhookruhu (stupňové),s neregulovaným počtemotáček.

02:1 Čerpadlo solárního okruhu(stupňové), s regulovanýmpočtem otáček a vysokof-rekvenčním řízením.

02:2 Čerpadlo solárního okruhus regulovanými otáčkamia ovládáním modulacíšířkou impulzů (PWM).

03:10 Rozdíl teplot mezi teplo-tou kolektoru a skutečnouteplotou zásobníku buderegulován na 10 K.

03:5až03:20

Rozdílovou regulaci teplotymezi teplotou kolektorua skutečnou teplotouzásobníku lze nastavit od 5do 20 K.

04:4 Posílení regulátoru regu-lace otáček 4 %/K.

04:1až04:10

Posílení regulace lzenastavit od 1 do 10 %/K.

05:10 Minimální počet otáčekčerpadla solárníhookruhu je 10 % max.počtu otáček.

05:2až05:100

Minimální počet otáčekčerpadla solárního okruhulze nastavit od 2do 100 %.

06:75 Maximální počet otáčekčerpadla solárníhookruhu je 75 % max.možného počtu otáček.

06:1až06:100

Maximální počet otáčekčerpadla solárního okruhulze nastavit od 1do 100 %.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 70: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

70

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení07:0 Funkce intervalu čerpa-

dla solárního okruhu jevypnutá.

07:1 Funkce intervalu čerpadlasolárního okruhu jezapnutá.K dokonalejšímu měřeníteploty kolektoru se čerpa-dlo solárního okruhucyklicky krátkodobězapíná.

08:60 Čerpadlo solárníhookruhu se vypne, jestližeje dosažena skutečnáteplota zásobníku 60 °C(maximální teplotazásobníku).

08:10až08:90

Maximální teplotu zásob-níku lze nastavit od 10do 90 °C.

09:130 Čerpadlo solárníhookruhu se vypne, jestližeje dosažena teplotakolektoru 130 °C (tj. maxi-mální teplota kolektoruna ochranu součástízařízení).

09:20až09:200

Teplotu lze nastavit od 20do 200 °C.

0A:5 Na ochranu součástízařízení a teplonosnéhomédia se počet otáčekčerpadla solárníhookruhu sníží, je-li rozdílmezi skutečnou a poža-dovanou teplotou zásob-níku menší než 5 K.

0A:0až0A:40

Rozdíl mezi požadovanouteplotou zásobníku a spí-nacím bodem zkrácenídoby stagnace lze nastavitod 0 do 40 K .

0b:0 Funkce ochrany předmrazem pro solární okruhvypnutá.

0b:1 Funkce ochrany před mra-zem pro solární okruh jezapnuta (není třebau teplonosného médiaViessmann).

0C:1 Kontrola Delta-T jezapnutá.Byl zaregistrován přílišmalý nebo žádný obje-mový tok v solárnímokruh.

0C:0 Kontrola Delta-T jevypnutá.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 71: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

71

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení0d:1 Kontrola noční cirkulace

je zapnutá.Byl zaregistrovánnechtěný objemový tokv solárním okruhu (např.v noci).

0d:0 Kontrola noční cirkulace jevypnutá.

0E:1 Výpočet solárníhovýtěžku při použití teplo-nosného médiaViessmann.

0E:2 Měření solárního výtěžkupři použití teplonosnéhomédia vody. (Nenastavo-vat. Možný je pouze provozs teplonosným médiemViessmann.)

0E:0 Měření solárního výtěžkuje vypnuté.

0F:70 Objemový tok solárníhookruhu při max. počtuotáček čerpadla je nasta-ven na 7 l/min.

0F:1až0F:255

Objemový tok solárníhookruhu nastavitelný od 0,1do 25,5 l/min.

10:0 Regulace cílové teploty jevypnutá (viz kódovacíadresa 11).

10:1 Regulace cílové teploty jezapnutá.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 72: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

72

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení11:50 Požadovaná teplota

zásobníku, solární:50 °C.■ Regulace cílové teploty

je zapnutá (kódování10:1):Teplota, kterou má mítvoda ohřátá solárnímzpůsobem určenák uložení do zásobní-kového ohřívače vody.

■ Rozšířené regulačnífunkce jsou nastavenéna ohřev dvou zásobní-kových ohřívačů vody(kódování 20:8):Jakmile skutečná tep-lota vody v zásobníko-vém ohřívači dosáhnenastavenou požadova-nou teplotu, přepne seohřev na druhý zásob-níkový ohřívač.

11:10až11:90

Požadovanou teplotuv zásobníku lze nastavitod 10 do 90 °C.

12:20 Minimální teplota kolek-toru: 20 °C.Čerpadlo solárníhookruhu se zapne ažv okamžiku, kdy mini-mální teplota kolektorunastavená na čidle tep-loty kolektoru je překro-čena.

12:0 Funkce minimální teplotykolektoru je vypnutá.

12:1až12:90

Minimální teplotu kolektorulze nastavit od 1 do 90 °C.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 73: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

73

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení20:0 Žádná rozšířená funkce

regulace není aktivní.20:1 Doplňková funkce pro

ohřev pitné vody.20:2 2. regulace diferenční tep-

lotou.20:3 2. regulace diferenční tep-

lotou a doplňková funkce.20:4 2. regulace diferenční tep-

lotou na podporu vytápění.20:5 Funkce termostatu.20:6 Funkce termostatu

a doplňková funkce.20:7 Solární ohřev přes externí

výměník tepla bez přídav-ného teplotního čidla.

20:8 Solární ohřev přes externívýměník tepla s přídavnýmteplotním čidlem.

20:9 Solární ohřev dvou zásob-níkových ohřívačů vody.

22:8 Spínací teplotní rozdíl připodpoře vytápění: 8 K.Spínací výstup sS sezapne v okamžiku, kdyteplota na čidle /překročí teplotu na čidleaÖ o předem nastavenouhodnotu.

22:2až22:30

Zapínací teplotní rozdíl připodpoře vytápění lzenastavit od 2 do 30 K.

23:4 Vypínací teplotní rozdílpři podpoře vytápění:4 K.Spínací výstup sS sevypne v okamžiku, kdyteplota na čidle /poklesne pod teplotuvypínacího bodu. Vypí-nací bod je součtem tep-loty na čidle aÖ a nasta-vené hodnoty vypínacíhoteplotního rozdílu.

23:2až23:30

Vypínací teplotní rozdíl připodpoře vytápění lzenastavit od 1 do 29 K.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 74: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

74

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení24:40 Zapínací teplota funkce

termostatu: 40 °C.Zapínací teplota funkcetermostatu ≤ vypínacíteplota funkce termos-tatu:Funkce termostatu např.k dohřevu. Spínacívýstup sS se zapnev okamžiku, kdy teplotana čidle / poklesne podzapínací teplotu funkcetermostatu.Zapínací teplota funkcetermostatu > vypínacíteplota funkce termos-tatu:Funkce termostatu např.k využití přebytečnéhotepla. Spínací výstup sSse zapne v okamžiku, kdyteplota na čidle /překročí zapínací teplotufunkce termostatu.

24:0až24:100

Zapínací teplotu pro funkcitermostatu lze nastavit na 0až 100 K.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 75: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

75

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení25:50 Vypínací teplota pro

funkci termostatu: 50 °C.Zapínací teplota funkcetermostatu ≤ vypínacíteplota funkce termos-tatu:Funkce termostatu např.k dohřevu. Spínacívýstup sS se vypnev okamžiku, kdy teplotana čidle / překročí zapí-nací teplotu funkce ter-mostatu.Zapínací teplota funkcetermostatu > vypínacíteplota funkce termos-tatu:Funkce termostatu např.k využití přebytečnéhotepla. Spínací výstup sSse vypne v okamžiku, kdyteplota na čidle / klesnepod zapínací teplotufunkce termostatu.

25:0až25:100

Zapínací teplotu pro funkcitermostatu lze nastavit na 0až 100 K.

26:1 Přednost pro zásobní-kový ohřívač vody 1 –s pulzním ohřevem.Jen při nastavení kódo-vání 20:8.

26:0 Přednost pro zásobníkovýohřívač vody 1 –bez pulzního ohřevu.

26:2 Přednost pro zásobníkovýohřívač vody 2 –bez pulzního ohřevu.

26:3 Přednost pro zásobníkovýohřívač vody 2 – s pulznímohřevem.

26:4 Pulzní ohřev bez přednostipro jeden ze zásobníko-vých ohřívačů vody.

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 76: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

76

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestavení27:15 Doba pulzního ohřevu:

15 min.Zásobníkový ohřívačvody bez přednosti jeohříván maximálněpo nastavenou dobupulzního ohřevu, je-lizásobníkový ohřívačvody s předností ohřátý.

27:5až27:60

Dobu pulzního ohřevu lzenastavit od 5 do 60 min.

28:3 Přestávka v pulznímohřevu: 3 min.Po uplynutí nastavenédoby pulzního ohřevu prozásobníkový ohřívačvody bez přednosti pro-běhne v době přestávkyv pulzním ohřevu měřenínárůstu teploty kolek-toru.

28:1až28:60

Délka přestávky v pulznímohřevu je nastavitelná od 1do 60 min.

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh 3/Skupina „5“

U regulace pro ekvitermně řízený provoz (viz str. 54) zvolte „Topný okruh...“.U regulace pro provoz s konstantní teplotou (viz str. 54) zvolte „5“.

Kódování

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníA0:0 Bez dálkového ovládání

(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz).

A0:1 S dálkovým ovládánímVitotrol 200A (je automa-ticky rozpoznáno).

A0:2 S dálkovým ovládáním 300A nebo Vitohome 300(je automaticky rozpo-znáno)

Kódování 2

Solární zařízení/Skupina „4“ (pokračování)

5695

851

CZ

Page 77: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

77

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníA1:0 Možná jsou všechna

nastavení proveditelnána dálkovém ovládání(pouze při regulacipro provoz s konstantníteplotou).

A1:1 Na dálkovém ovládání lzenastavit pouze provozPárty.

A3:2 Venkovní teplota je nižšínež 1 °C: čerpadlo top-ného okruhu „ZAP“.Venkovní teplota vyššínež 3 °C: čerpadlo top-ného okruhu „VYP“.

A3:-9ažA3:15

Čerpadlo topného okruhu„ZAP/VYP“ (viz následujícítabulka).

! PozorPři nastavení hodnot nižších než 1 °C hrozí nebezpečí, že potrubí bez tepelnéizolace zamrzne.V úvahu se musí brát především vypínací provoz, např. o dovolené.

Parametr Čerpadlo topného okruhu adresy A3:... „ZAP“ „VYP“-9 -10 °C -8 °C-8 -9 °C -7 °C-7 -8 °C -6 °C-6 -7 °C -5 °C-5 -6 °C -4 °C-4 -5 °C -3 °C-3 -4 °C -2 °C-2 -3 °C -1 °C-1 -2 °C 0 °C0 -1 °C 1 °C1 0 °C 2 °C2až

1 °Caž

3 °Caž

15 14 °C 16 °C

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníA4:0 S ochranou proti mrazu

(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz)

A4:1 Žádná ochrana před mra-zem; nastavení možnépouze tehdy, je-li nasta-veno kódování „A3:-9“.

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 78: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

78

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníUpozorněníU kódování „A3“ věnujtepozornost upozornění„Pozor“.

A5:5 S funkcí logiky čerpadlatopného okruhu (úspornéspínání): Čerpadlo top-ného okruhu„VYPNUTO“, je-livenkovní teplota (VT)o 1 K vyšší než požado-vaná teplota v místnosti(RTpož. ).AT > RTpož. + 1 K (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

A5:0 Bez funkce logiky čerpadlatopného okruhu

A5:1ažA5:15

S funkcí logiky čerpadlav topném okruhu: Čerpadlotopného okruhu „VYP“, viznásledující tabulka

Parametr adresy A5:... S funkcí logiky čerpadla v topném okruhu: čerpadlotopného okruhu „VYP“

1 AT > RTpož. + 5 K2 AT > RTpož. + 4 K3 AT > RTpož. + 3 K4 AT > RTpož. + 2 K5 AT > RTpož. + 1 K6 AT > RTpož.

7až

AT > RTpož. - 1 K

15 AT > RTpož. - 9 K

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 79: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

79

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníA6:36 Rozšířené úsporné spí-

nání neaktivní (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

A6:5ažA6:35

Rozšířené úsporné spínáníje aktivní, tzn., že při varia-bilně nastavitelné hodnotěod 5 do 35 °C s připočtením1 °C se hořák a čerpadlotopného okruhu vypnoua směšovač se uzavře.Základem je tlumenávenkovní teplota. Ta seskládá ze skutečnévenkovní teploty a časovékonstanty, která zohled-ňuje chladnutí průměrnébudovy.

A7:0 Bez úsporné funkce smě-šovače (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz a topné okruhyse směšovačem).

A7:1 S úspornou funkcí směšo-vače (rozšířená logika čer-padel v topném okruhu): Čerpadlo topného okruhunavíc „Vyp“:■ Pokud byl směšovač

uzavřen déle než 20 min.Čerpadlo topení „Zap.“:■ Pokud směšovač přejde

do regulační funkce.■ Hrozí-li nebezpečí

mrazuA8:1 Topný okruh se směšo-

vačem vyvolá požadavekna interní oběhové čerpa-dlo (pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz).

A8:0 Topný okruh se směšova-čem nevyvolává žádnýpožadavek na interní obě-hové čerpadlo.

A9:7 S provozní přestávkoučerpadla: čerpadlo top-ného okruhu „VYP“ přizměně požadované hod-noty v důsledku přepnutídruhu provozu nebo přizměně požadované tep-loty místnosti (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

A9:0 Bez provozní přestávkyčerpadla.

A9:1ažA9:15

S provozní přestávkou čer-padla, nastavitelnou od 1do 15.

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 80: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

80

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníb0:0 S dálkovým ovládáním:

Topný provoz / reduko-vaný provoz: ekvitermněřízený (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz; kódování změnitpouze pro topný okruhse směšovačem).

b0:1 Topný provoz: ekvitermněřízený.Reduk. provoz: s řízenímpodle prostorové teploty.

b0:2 Topný provoz: s řízenímpodle teploty místnosti.Reduk. provoz: ekvitermněřízený.

b0:3 Topný provoz / redukovanýprovoz: s řízením podleprostorové teploty.

b2:8 S dálkovým ovládáníma pro topný okruh musíbýt nakódován provozs řízením podle teplotymístnosti: Faktor vlivuteploty místnosti 8 (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz;kódování změňte pouzepro topný okruh se smě-šovačem).

b2:0 Bez vlivu teploty místnosti.b2:1ažb2:64

Faktor vlivu prostorové tep-loty je nastavitelný od 1 do64.

b5:0 S dálkovým ovládáním:Žádná funkce logiky čer-padla topného okruhuřízená teplotou místnosti(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz; kódování změňtepouze pro topný okruhse směšovačem).

b5:1ažb5:8

Funkce logiky čerpadlatopného okruhu viz násle-dující tabulka:

Parametradresy b5:...

S funkcí logiky čerpadla v topném okruhu:čerpadlo topného okruhu„VYP“.

čerpadlo topného okruhu„ZAP“.

1 RTskut. > RTpož. + 5 K RTskut. < RTpož. + 4 K2 RTskut. > RTpož. + 4 K RTskut. < RTpož. + 3 K3 RTskut. > RTpož. + 3 K RTskut. < RTpož. + 2 K4 RTskut. > RTpož. + 2 K RTskut. < RTpož. + 1 K5 RTskut. > RTpož. + 1 K RTskut. < RTpož.

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 81: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

81

Parametradresy b5:...

S funkcí logiky čerpadla v topném okruhu:čerpadlo topného okruhu„VYP“.

čerpadlo topného okruhu„ZAP“.

6 RTskut. > RTpož. RTskut. < RTpož. - 1 K7 RTskut. > RTpož. - 1 K RTskut. < RTpož. - 2 K8 RTskut. > RTpož. - 2 K RTskut. < RTpož. - 3 K

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníC5:20 Elektronické omezení

minimální výstupní tep-loty na 20 °C (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

C5:1ažC5:127

Omezení minimální teplotylze nastavit od 1 do 127 °C(dáno specifickými para-metry kotle)

C6:74 Elektronické omezenímaximální výstupní tep-loty na 74 °C (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

C6:10ažC6:127

Omezení maximální tep-loty lze nastavit od 10do 127 °C (dáno specific-kými parametry kotle).

d3:14 Sklon topné charakteris-tiky = 1,4

d3:2ažd3:35

Sklon topné charakteristikylze nastavit od 0,2 do 3,5(viz str. 32).

d4:0 Úroveň topné charakte-ristiky = 0

d4:–13ažd4:40

Úroveň topné charakteris-tiky lze nastavit od -13do 40 (viz str. 32).

d5:0 Externí přepínání provo-zních programů přepneprovozní programna „Trvalý provoz s redu-kovanou teplotou míst-nosti“ nebo „Vypínacíprovoz“ (pouze u regu-lace pro ekvitermněřízený provoz).

d5:1 Externí přepínání provo-zních programů přepnena „Trvalý provoz se stan-dardní teplotou místnosti“(v závislosti na kódovacíadrese 3A, 3b a 3C).

d6:0 Čerpadlo topného okruhuzůstane při signálu„Externí blokování“ v pra-videlném provozu.

d6:1 Čerpadlo topného okruhuse při signálu „Externí blo-kování“ vypne (v závislostina kódovací adrese 3A, 3ba 3C).

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 82: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

82

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníd6:2 Čerpadlo topného okruhu

se při signálu „Externí blo-kování“ zapne (v závislostina kódovací adrese 3A, 3ba 3C).

d7:0 Čerpadlo topného okruhuzůstane při signálu„Externí nárokování“v pravidelném provozu.

d7:1 Čerpadlo topného okruhuse při signálu „Externínárokování“ vypne (v závi-slosti na kódovací adrese3A, 3b a 3C).

d7:2 Čerpadlo topného okruhuse při signálu „Externínárokování“ zapne (v závi-slosti na kódovací adrese3A, 3b a 3C).

d8:0 Žádné přepínání provo-zních programůprostřednictvím rozšířeníEA1.

d8:1 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE1 na rozšířeníEA1.

d8:2 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE2 na rozšířeníEA1.

d8:3 Přepínání provozních pro-gramů prostřednictvímvstupu DE3 na rozšířeníEA1.

E1:1 Nepřestavovat. E2:50 S dálkovým ovládáním:

žádná oprava indikaceskutečné hodnoty teplotyv místnosti (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

E2:0ažE2:49

Oprava indikace -5 KažOprava indikace -0,1 K

E2:51ažE2:99

Oprava indikace +0,1 K.ažOprava indikace +4,9 K.

E5:0 Bez externího čerpadlatopného okruhu s regulo-vanými otáčkami (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

E5:1 S externím čerpadlem top-ného okruhu s regulova-nými otáčkami (je automa-ticky rozpoznáno).

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 83: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

83

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníE6:... Maximální otáčky čerpa-

dla topného okruhus regulovanými otáčkamiv % maximálního počtuotáček v standardnímprovozu. Hodnota jepředem dána specific-kými parametry kotle (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

E6:0ažE6:100

Maximální otáčky lzenastavit od 0 do 100 %.

E7:30 Minimální otáčky čerpa-dla topného okruhus regulovanými otáčkami:30 % max. počtu otáček(pouze u regulace proekvitermně řízený pro-voz).

E7:0ažE7:100

Minimální otáčky lze nasta-vit od 0 do 100 % max.počtu otáček

E8:1 Minimální otáčky při pro-vozu s redukovanou tep-lotou místnosti podlenastavení v kódovacíadrese „E9“ (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

E8:0 Otáčky podle nastavenív kódovací adrese „E7“.

E9:45 Otáčky čerpadla topnéhookruhu s regulovanýmiotáčkami: 45 % max.otáček při provozus redukovanou teplotoumístnosti (pouze u regu-lace pro ekvitermněřízený provoz).

E9:0ažE9:100

Počet otáček lze nastavitod 0 do100 % max. počtuotáček při provozu s redu-kovanou teplotou míst-nosti.

F1:0 Funkce vysoušení podla-hového potěru neníaktivní (pouze u regulacepro ekvitermně řízenýprovoz).

F1:1ažF1:6

Funkci vysoušení potěrulze nastavit v šesti volitel-ných profilech závislostiteploty na čase (vizstr. 138).

F1:15 Trvale výstupní teplota20 °C.

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 84: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

84

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníF2:8 Časové omezení pro pro-

voz Párty nebo externípřepnutí provozního pro-gramu tlačítkem: 8 h (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).*1

F2:0 Žádné časové omezeníprovozu Párty.*1

F2:1ažF2:12

Časové omezení lze nasta-vit od 1 do 12 h.*1

F5:12 Doba doběhu interníhooběhového čerpadla přitopném provozu: 12 min.(pouze u regulace proprovoz s konstantní tep-lotou).

F5:0 Žádný doběh interníhooběhového čerpadla

F5:1ažF5:20

Dobu doběhu interníhooběhového čerpadla lzenastavit od 1 do 20 min

F6:25 Interní oběhové čerpadloje v provozním režimu„Jen TUV“ trvale zapnuto(pouze u regulace proprovoz s konstantní tep-lotou)

F6:0 Interní oběhové čerpadlo jev provozu „Jen TUV“ trvalevypnuto

F6:1ažF6:24

Interní oběhové čerpadlose v provozu „Jen TUV“zapne jednou až čtyřiadva-cetkrát za den vždyna 10 minut.

F7:25 Interní oběhové čerpadloje v režimu „Vypínací pro-voz“ trvale zapnuto(pouze u regulace proprovoz s konstantní tep-lotou)

F7:0 Interní oběhové čerpadlo jev režimu „Vypínací pro-voz“ trvale vypnuto

F7:1ažF7:24

Interní oběhové čerpadlose v režimu „Vypínací pro-voz“ zapne jednou ažčtyřiadvacetkrát za denvždy na 10 minut.

F8:-5 Teplotní mez pro ukon-čení redukovaného pro-vozu: -5 ºC, viz příkladna straně 140.Dbejte nastavení kódo-vací adresy „A3“ (jenu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

F8:+10ažF8:-60

Teplotní mez je nastavi-telná od +10 do -60 °C

F8:-61 Funkce není aktivní

*1 Provoz Párty skončí v provozním programu „Topení a TUV“ automaticky připřepnutí na provoz se standardní teplotou místnosti.

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 85: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

85

Kódování stavu zařízení při dodávce Možné přestaveníF9:-14 Teplotní mez pro zvýšení

požadované hodnotyredukované teploty míst-nosti: -14 ºC, viz příkladna straně 140. (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz)

F9:+10ažF9:-60

Teplotní mez pro zvýšenípožadované teploty míst-nosti na hodnotu při stan-dardním provozu je nasta-vitelná od+10 do -60 °C

FA:20 Zvýšení požadovanéhodnoty teploty kotlovévody resp. výstupní tep-loty při přechodu z pro-vozu s redukovanou tep-lotou místnosti na provozse standardní teplotouo 20 %. Viz příkladna straně 141 (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

FA:0ažFA:50

Zvýšení teploty lze nastavitod 0 do 50 %

Fb:30 Doba trvání zvýšenípožadované teplotykotlové vody resp.výstupní teploty (vizkódovací adresa „FA“):60 min. Viz příkladna straně 141 (pouzeu regulace pro ekvi-termně řízený provoz).

Fb:0ažFb:150

Dobu trvání lze nastavitod 0 do 300 min;(krok nastavení ≙ 2 min).

Kódování 2

Topný okruh 1, topný okruh 2, topný okruh… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 86: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

86

Regulace pro ekvitermně řízený provoz

Asi na 4 sekundy stiskněte současně tla-čítka OK a å.

Přehled nabídky Servis

Servis

Diagnóza

Test relé

Úroveň kódování 1

Krátký dotaz

VšeobecněTopný okruh 1 TO1Topný okruh 2 TO2

Teplá vodaSolární zařízení

Údržba reset

Kontrola účastníkaServisní Pin

Topný okruh 3 TO3

Úroveň kódování 2

Historie poruch

Servisní funkce

Ukončit servis?

Vynulovat údaje

PlněníOdvzdušněníMaximální topný výkon

Opuštění servisní úrovně

1. Zvolte „Ukončit servis?“.

2. Zvolte „Ano“.

3. Potvrďte tlačítkem OK.

UpozorněníServisní úroveň bude opuštěna rov-něž automaticky po 30 minutách.

Regulace pro provoz s konstantní teplotou

1. Asi na 4 sekundy stiskněte současnětlačítka OK a å.Na displeji přerušovaně svítí „Ü“.

2. Zvolte požadovanou funkci. Viznásledující stránky.

Opuštění servisní úrovně

1. Pomocí Ú zvolte „Serv“ 7.

2. Potvrďte tlačítkem OK.„OFF“ přerušovaně svítí.

3. Potvrďte tlačítkem OK.

UpozorněníServisní úroveň bude opuštěna rov-něž automaticky po 30 minutách.

Diagnostika a servisní dotazy

Otevření úrovně Servis

5695

851

CZ

Page 87: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

87

Dotazování na provozní data

■ Regulace pro ekvitermně řízený provoz:Dotazování na provozní data je možné v šesti oblastech. Viz „Diagnóza“v přehledu nabídky Servis.Dotazy na topné okruhy se směšovačem a solární okruhy jsou možné jen v případě,že systém je těmito komponentami skutečně vybaven.Další informace o provozních datech viz kapitola „Krátký dotaz“.

■ Regulace pro provoz s konstantní teplotou:Dotazování na provozní data je možné v nabídce „i“.

Návod k použití

Další informace o provozních datech viz kapitola „Krátký dotaz“.

UpozorněníJe-li dotazované čidlo vadné, zobrazí se na displeji „- - -“.

Vyvolání provozních dat

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Diagnóza“

3. Vyberte požadovanou skupinu, např.„Všeobecně“.

Regulace pro provoz s konstantníteplotou

Návod k použití, kapitola „Dota-zování na informace“

Vynulování provozních dat

Uložená provozní data (např. počet provozních hodin) se dají vynulovat. Parametr „Tlumená venk. teplota“ se vrátí na skutečnou hodnotu.

Regulace pro ekvitermně řízený pro-voz

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Diagnóza“

3. „Vynulovat údaje“

4. Zvolte požadovanou hodnotu (např.„Starty hořáku“) nebo „Všechnadata“.

Regulace pro provoz s konstantníteplotou

Návod k použití, kapitola „Dota-zování na informace“

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika56

95 8

51 C

Z

Page 88: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

88

Krátký dotaz

Funkce krátkých dotazů umožňuje například dotazování na teploty, stav programo-vého vybavení nebo připojené součásti.

Regulace pro ekvitermně řízený provoz

1. Přibližně na 4 s stiskněte současně tlačítka OK a å.

2. „Diagnóza“

3. „Krátký dotaz“.

4. Stiskněte OK. Na displeji se zobrazí devět řádků vždy se šesti políčky.

Diagnóza krátký dotaz

2:1:

3:4:

Volba pomocí Ø

0001 F

000 0

000 A

000 0

001 2

000

Význam hodnot v jednotlivých řádcích a políčkách uvádí následující tabulka:Řádek(krátkýdotaz)

Políčko

1 2 3 4 5 61: Stav softwaru

RegulaceStav revize přístroje Stav revize plynového

zapalovacího auto-matu

2: Schéma zařízení 01až 10

Početúčastnic-kýchzařízenína sběrniciKM

Max. nárokovaná teplota

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 89: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

89

Řádek(krátkýdotaz)

Políčko

1 2 3 4 5 63: Spínací

stav vod-ního spí-nače (jenu kombi-novanéhokotle)

Stav soft-waruObslužnájednotka

Stav soft-waruRozšířenísměšo-vače0: žádnérozšířenísměšo-vače

Stav soft-warumodulusolárníregulaceSM1

StavsoftwaruModulLON

0

4: Stav softwaruPlynový zapalovacíautomat

TypPlynový zapalovacíautomat

Typ zařízení

5: 0 0 0 0 06: Počet účastnických

zařízení LONKontrolníčíslice

Max. topný výkonÚdaj v %

Topný okruh A1(bez směšovače)

Topný okruh M2(se směšovačem)

Topný okruh M3(se směšovačem)

7: Dálkovéovládání0: bez1: Vitotrol200A2: Vitotrol300AneboVitohome

Stav soft-waruDálkovéovládání0: žádnédálkovéovládání

Dálkovéovládání0: bez1: Vitotrol200A2: Vitotrol300AneboVitohome

Stav soft-waruDálkovéovládání0: žádnédálkovéovládání

Dálkovéovládání0: bez1:Vitotrol200A2:Vitotrol300AneboVitohome

Stav soft-waruDálkovéovládání0: žádnédálkovéovládání

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 90: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

90

Řádek(krátkýdotaz)

Políčko

1 2 3 4 5 6 Interní oběhové čer-

padloČerpadlo topnéhookruhu, topný okruhM2

Čerpadlo topnéhookruhu, topný okruhM3

8: Čerpadlos regulo-vatelnýmiotáčkami0: bez1: Wilo2: Grund-fos

Stav soft-waru čer-padlas regulo-vatelnýmiotáčkami0: žádnéčerpadlos regulo-vatelnýmiotáčkami

Čerpadlos regulova-telnýmiotáčkami0: bez1: Wilo2: Grund-fos

Stav soft-waruČerpadlos regulo-vatel-nýmiotáčkami0: žádnéčerpadlos regulo-vatel-nýmiotáčkami

Čerpa-dlos regulo-vatel-nýmiotáčkami0: bez1: Wilo2:Grund-fos

Stav soft-waruČerpadlos regulova-telnýmiotáčkami0: žádnéčerpadlos regulova-telnýmiotáčkami

9: Interní údaje ke kalibraci StavsoftwarurozšířeníAM1

Stav soft-warurozšířeníEA1

Regulace pro provoz s konstantní teplotou

1. Přibližně na 4 s stiskněte současně tlačítka OK a å.Na displeji bliká „Ü“.

2. Potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítky V/ v zvolte požadovaný dotaz. Například „b“ pro „Maximální topnývýkon“ (viz násl. tabulka):

4. Provedenou volbu dotazu potvrďte tlačítkem OK.

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 91: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

91

Význam jednotlivých dotazů uvádí následující tabulka:Krátkýdotaz

Indikace na displeji

0 Spínacístav vod-ního spí-nače (jenu kombino-vanéhokotle)

Schémazařízení 1až 2

Stav softwaruRegulace

Stav soft-waruObslužnáčást

1 Stav soft-warumodulusolárníregulaceSM1

Stav softwaruPlynový zapalovací auto-mat

Stav soft-waru exter-níhorozšíření0: žádnéexternírozšíření

Stav soft-waruRegulacezařízenís více kotli

E 0 0 03 Požadovaná teplota kotlové vodyA Nejvyšší teplota požadavku4 Typ plynového zapalova-

cího automatuTyp zařízení

5 Požadovaná teplota zásobníkub Stav přepí-

nacíhoventilu0: neníve výbavě1: topení2: střednípoloha3: ohřevpitné vody

Max. topný výkon v %

C Kódovací zástrčka kotle (hexadecimální)c Stav revize

ZařízeníStav revizePlynový zapalovací auto-mat

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 92: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

92

Krátkýdotaz

Indikace na displeji

d Čerpadlos regulova-telnýmiotáčkami0 bez1 Wilo2 Grundfos

Stav soft-waruČerpadlos regulova-telnými otáč-kami0: žádné čer-padlo s regu-lovatelnýmiotáčkami

F1

Nastaveníkódování53

Interní údaje ke kalibraci

Rozšíření AM1F2

Stav soft-waru

Konfiguracevýstupu A1(hodnotaodpovídánastaveníkódování33)

Spínacístavvýstupu A10: vyp.1: zap.

Konfiguracevýstupu A2(hodnotaodpovídánastaveníkódování34)

Spínací stavvýstupu A20: vyp.1: zap.

Rozšíření EA1F3

Konfigu-racevýstupu157(hodnotaodpovídánastaveníkódování36)

Spínací stavvýstupu 1570: vyp.1: zap.

Spínacístav vstupuDE10: otevřený1: zavřený

Spínacístav vstupuDE20: otevřený1: zavřený

Spínací stavvstupu DE30: otevřený1: zavřený

F4

Stav soft-waru

Externí ovládání 0 až 10 VIndikace v %

Modul solární regulace SM1F5

Doba stagnace solárního zařízení v h

F6

Noční cirkulace solárního zařízení (počet)

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 93: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

93

Krátkýdotaz

Indikace na displeji

F7

Kontrola potlačení dohřevu vytápění (počet)

F8

Solární pod-pora vytá-pění0: neaktivní1: aktivní

Spínací stavvýstupu 220: vyp.1: zap.

Rozšíření Open Therm (je-li ve výbavě)F9

Stav soft-waru

Stav ohřevupitné vody

Externí ovládání 0 až 10 VIndikace v %

Kontrola výstupů (reléový test)

Regulace pro ekvitermně řízený provoz

1. Přibližně na 4 sekundy stiskněte sou-časně tlačítka OK a å.

2. „Test relé.“

V závislosti na výbavě zařízení lze ovládat následující reléové výstupy:Indikace na displeji VysvětleníVšechny ovla-dače

Vyp Všechny ovladače jsou vypnuté

Základ. zatížení Zap Hořák je v provozu na minimální výkon, interní čer-padlo je zapnuté

Plné zatížení Zap Hořák je v provozu na maximální výkon, interní čer-padlo je zapnuté

Výstup interně Zap Interní výstup sÖ (inter. čerpadlo) je aktivníVentil Vytápění Přepínací ventil je v poloze topného provozuVentil Střed Přepínací ventil je ve střední poloze (napouštění/

vypouštění)Ventil Tepl.

vodaPřepínací ventil je v poloze přípravy teplé vody

Čerpadlo top-ného okruhu TO2

Zap Výstup čerpadla topného okruhu je aktivní (rozšířenítopného okruhu se směšovačem)

Diagnostika a servisní dotazy

Diagnostika (pokračování)

5695

851

CZ

Page 94: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

94

Indikace na displeji VysvětleníSměšovač TO2 Otevř. Výstup „Směšovač otevř.“ je aktivní (rozšíření top-

ného okruhu se směšovačem)Směšovač TO2 Zavř. Výstup „Směšovač zavř.“ je aktivní (rozšíření top-

ného okruhu se směšovačem)Čerpadlo top-ného okruhu TO3

Zap Výstup čerpadla topného okruhu je aktivní (rozšířenítopného okruhu se směšovačem)

Směšovač TO3 Otevř. Výstup „Směšovač otevř.“ je aktivní (rozšíření top-ného okruhu se směšovačem)

Směšovač TO3 Zavř. Výstup „Směšovač zavř.“ je aktivní (rozšíření top-ného okruhu se směšovačem)

Výst. int. rozš.H1

Zap Výstup na interním rozšíření je aktivní

AM1 výstup 1 Zap Výstup A1 na rozšíření AM1 je aktivníAM1 výstup 2 Zap Výstup A2 na rozšíření AM1 je aktivníEA1 výstup 1 Zap Kontakt P-S na konektoru aBJ rozšíření EA1 je

sepnutýSolární čerpadlo Zap Výstup čerpadla solárního okruhu sF na modulu

solární regulace SM1 je aktivníSolární čerpadlomin.

Zap Výstup čerpadla solárního okruhu na modulu solárníregulace SM1 je zapnutý na nejnižší otáčky

Solární čerpadlomax.

Zap Výstup čerpadla solárního okruhu na modulu solárníregulace SM1 je zapnutý na nejvyšší otáčky

SM1 výstup 22 Zap Výstup sS na modulu solární regulace SM1 jeaktivní

Regulace pro provoz s konstantní teplotou

1. Přibližně na 4 sekundy stiskněte sou-časně tlačítka OK a å.Na displeji přerušovaně svítí „Ü“.

2. Tlačítkem Ú zvolte „ “ a volbupotvrďte tlačítkem OK.

3. Vyberte požadovaný ovladač(výstup) tlačítky V/v (viz následu-jící tabulka):

4. Zvolený ovladač potvrďte tlačítkemOK.Na displeji se zobrazí číslo aktivníhoovladače a „on“.

Diagnostika a servisní dotazy

Kontrola výstupů (reléový test) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 95: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

95

V závislosti na vybavení systému lze řídit tyto ovládače (reléové výstupy):Indikace na dis-pleji

Vysvětlivky

0 Všechny ovladače jsou vypnuté1 Hořák je v provozu na minimální výkon, interní čerpadlo je

zapnuté2 Hořák je v provozu na maximální výkon, interní čerpadlo je

zapnuté3 Interní výstup sÖ (inter. čerpadlo) je aktivní4 Přepínací ventil je v poloze topného provozu5 Přepínací ventil je ve střední poloze (napouštění/vypouštění)6 Přepínací ventil je v poloze přípravy teplé vody10 Výstup interního rozšíření je aktivní15 Výstup čerpadla solárního okruhu sF na modulu solární regu-

lace SM1 je aktivní16 Výstup solárního čerpadla na modulu solární regulace SM1 je

zapnutý na nejnižší otáčky17 Výstup solárního čerpadla na modulu solární regulace SM1 je

zapnutý na nejvyšší otáčky18 Výstup sS na modulu solární regulace SM1 je aktivní19 Kontakt P-S na konektoru aBJ rozšíření EA1 je zavřený20 Výstup A1 na rozšíření AM1 je aktivní21 Výstup A2 na rozšíření AM1 je aktivní

Diagnostika a servisní dotazy

Kontrola výstupů (reléový test) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 96: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

96

Regulace pro ekvitermně řízený provoz

Při poruše bliká červený indikátor poru-chy A. Na displeji bliká „ “ a zobrazíse hlášení„Porucha“.

R

01 2 3

4

bar

A

Tlačítkem OK se zobrazí kód poruchy.Význam kódu viz následující stránky.Druh některých poruch je signalizováni v nekódovaném textu.

Potvrzení poruchy

Řiďte se pokyny na displeji.

UpozorněníHlášení o poruše je převzato do základníindikace zkrácené nabídky.Případně připojené zařízení pro hlášeníporuch se vypne.Pokud se potvrzená porucha neodstraní,zobrazí se hlášení o poruše příští denznovu a zařízení na hlášení poruch seopět zapne.

Vyvolání potvrzených poruch

V základní nabídce vyberte položku„Porucha“. Zobrazí se seznam aktuál-ních poruch.

Načtení kódů poruch z paměti poruch(historie poruch)

Posledních 10 poruch (i odstraněných)se ukládá do paměti a lze je vyvolat.Poruchy jsou uspořádány podle aktuál-nosti.

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. „Historie poruch“

3. „Zobrazit?“

Regulace pro provoz s konstantní teplotou

Při poruše bliká červený indikátor poru-chy A. Na displeji obslužné jednotkybliká dvoumístný kód poruchy a (podledruhu poruchy) „ “ nebo „ “.

Odstraňování poruch

Indikace poruch

5695

851

CZ

Page 97: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

97

R

01 2 3

4

bar

A

Tlačítky / se dají zobrazit dalšínevyřízené poruchy. Význam kódůporuch viz následující stránky.

1 5 0

ã

Příklad: Kód poruchy „50“

Potvrzení poruchy

Stiskněte OK. Na displeji se opět zobrazízákladní indikace.

Případně připojené zařízení pro hlášeníporuch se vypne.Pokud se potvrzená porucha neodstraní,zobrazí se hlášení o poruše příští denznovu a zařízení na hlášení poruch seopět zapne.

Vyvolání potvrzených poruch

Stiskněte OK na cca 4 s. Posledních 10 poruch (i odstraněných)se ukládá do paměti a lze je vyvolat.

Načtení kódů poruch z paměti poruch(historie poruch)

Posledních 10 poruch (i odstraněných)je uloženo do paměti a lze je vyvolat.Poruchy jsou uspořádány podle aktuál-nosti.

1. Přibližně na 4 s stiskněte současnětlačítka OK a å.

2. Vyberte „ã“ a tlačítkem OK aktivujtehistorii poruch.

3. Tlačítky / zvolte hlášení poruch.

Odstraňování poruch

Indikace poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 98: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

98

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

10 X X Reguluje podlevenkovní tep-loty 0 °C

Zkrat čidlavenkovní tep-loty

Zkontrolujte čidlovenkovní teploty(viz str. 115).

18 X X Reguluje podlevenkovní tep-loty 0 °C

Přerušeníčidlavenkovní tep-loty

Zkontrolujte čidlovenkovní teploty(viz str. 115).

20 X X Reguluje bezčidla výstupníteploty (hydrau-lická výhybka)

Zkrat čidlavýstupní tep-loty zařízení

Zkontrolujte čidlohydraulickévýhybky (vizstr. 116).

28 X X Reguluje bezčidla výstupníteploty (hydrau-lická výhybka)

Přerušeníčidla výstupníteplotyzařízení

Zkontrolujte čidlohydraulickévýhybky (vizstr. 116).

30 X X Hořák je zablo-kován

Zkrat čidlateploty kotle

Zkontrolujte čidloteploty kotle (vizstr. 116).

38 X X Hořák je zablo-kován

Přerušeníčidla teplotykotle

Zkontrolujte čidloteploty kotle (vizstr. 116).

40 X Směšovač sezavře

Zkrat čidlavýstupní tep-loty topnéhookruhu 2(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidlovýstupní teploty(viz str. 125)

44 X Směšovač sezavře

Zkrat čidlavýstupní tep-loty topnéhookruhu 3(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidlovýstupní teploty(viz str. 125)

Odstraňování poruch

Kódy poruch

5695

851

CZ

Page 99: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

99

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

48 X Směšovač sezavře

Přerušeníčidla výstupníteploty top-ného okruhu2 (se směšo-vačem)

Zkontrolujte čidlovýstupní teploty(viz str. 125)

4C X Směšovač sezavře

Přerušeníčidla výstupníteploty top-ného okruhu3 (se směšo-vačem)

Zkontrolujte čidlovýstupní teploty(viz str. 125)

50 X X Žádná přípravateplé vody

Zkrat čidlateplotyzásobníkunebo čidlakomfortnífunkce

Zkontrolujte čidloteploty zásobníku(viz str. 116) nebočidlo komfortnífunkce (vizstr. 118)

51 X X Žádná přípravateplé vody

Zkrat čidlavýtokové tep-loty

Zkontrolujte čidlo(viz str. 118)

58 X X Žádná přípravateplé vody

Přerušeníčidla teplotyzásobníkunebo čidlakomfortnífunkce

Zkontrolujte čidloteploty zásobníku(viz str. 116) nebočidlo komfortnífunkce (vizstr. 118)

59 X X Žádná přípravateplé vody

Přerušeníčidla výto-kové teploty

Zkontrolujte čidlo(viz str. 118)

90 X X Pravidelný pro-voz

Zkrat teplot-ního čidla /

Zkontrolujtečidlo / na modulusolární regulace.

91 X X Pravidelný pro-voz

Zkrat teplot-ního čidla aÖ

Zkontrolujte čidloaÖ na modulusolární regulace.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 100: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

100

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

92 X X Žádná přípravateplé vody

Zkrat čidlateploty kolek-toru

Zkontrolujteteplotní čidlo &na modulu solárníregulace nebočidlo na regulaciVitosolic.

93 X X Pravidelný pro-voz

Zkrat čidlateplotyzásobníku

Zkontrolujteteplotní čidlona přípojce S3regulace Vitosolic100.

94 X X Žádná přípravateplé vody

Zkrat čidlateplotyzásobníku

Zkontrolujteteplotní čidlo %na modulu solárníregulace nebočidlo na regulaciVitosolic.

98 X X Pravidelný pro-voz

Přerušeníteplotníhočidla /

Zkontrolujtečidlo / na modulusolární regulace.

99 X X Pravidelný pro-voz

Přerušeníteplotníhočidla aÖ

Zkontrolujte čidloaÖ na modulusolární regulace.

9A X X Žádná přípravateplé vody

Přerušeníteplotníhočidla kolek-toru

Zkontrolujteteplotní čidlo &na modulu solárníregulace nebočidlo na regulaciVitosolic.

9b X X Pravidelný pro-voz

Přerušeníčidla teplotyzásobníku

Zkontrolujteteplotní čidlona přípojce S3regulace Vitosolic100.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 101: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

101

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

9C X X Žádná přípravateplé vody

Přerušeníčidla teplotyzásobníku

Zkontrolujteteplotní čidlo %na modulu solárníregulace nebočidlo na regulaciVitosolic.

9E X X Pravidelný pro-voz

Příliš malýnebo žádnýobjemový tokv kolektoro-vém okruhunebo termos-tatu vypnulprovoz

Zkontrolujte čerpa-dlo solárníhookruhu a solárníokruh. Potvrďtehlášení závad.

9F X X Pravidelný pro-voz

Chybamodulusolární regu-lace neboregulaceVitosolic

Vyměňte modulsolární regulacenebo regulaciVitosolic.

A6 X X Pravidelný pro-voz

Poruchaanody napá-jené el. prou-dem

Vyměňte anodu.

A7 X Pravidelný pro-voz podle stavupři dodání

Poruchaobslužnéčásti

Vyměňte obslužnýpanel.

b0 X X Hořák je zablo-kován

Zkrat čidlateploty spalin

Zkontrolujte čidloteploty spalin.

b1 X X Pravidelný pro-voz podle stavupři dodání

Poruchakomunikaceobslužné jed-notky

Zkontrolujtepřípojky, popř.vyměňte obslu-žnou jednotku.

b5 X X Pravidelný pro-voz podle stavupři dodání

Internízávada

Vyměňte regulaci

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 102: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

102

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

b7 X X Hořák je zablo-kován

Závada kódo-vací zástrčkykotle

Zasuňte kódovacízástrčku kotle neboji v případě závadyvyměňte.

b8 X X Hořák je zablo-kován

Přerušeníčidla teplotyspalin

Zkontrolujte čidloteploty spalin.

bA X Směšovačregulujena výstupníteplotu 20 °C

Poruchakomunikacerozšiřovacísady protopný okruh 2(se směšova-čem)

Zkontrolujtepřípojky a kódo-vání rozšiřovacísady.

bb X Směšovačregulujena výstupníteplotu 20 °C

Poruchakomunikacerozšiřovacísady protopný okruh 3(se směšova-čem)

Zkontrolujtepřípojky a kódo-vání rozšiřovacísady.

bC X Pravidelný pro-voz bez dálko-vého ovládání

Poruchakomunikaces dálkovýmovládánímVitotrol top-ného okruhu1 (bez smě-šovače)

Zkontrolujtepřípojky, kabel,kódovací adresu„A0“ a nastavenídálkového ovlá-dání (viz str. 143).

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 103: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

103

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

bd X Pravidelný pro-voz bez dálko-vého ovládání

Poruchakomunikaces dálkovýmovládánímVitotrol top-néhookruhu 2(se směšova-čem)

Zkontrolujtepřípojky, kabel,kódovací adresu„A0“ a nastavenídálkového ovlá-dání (viz str. 143).

bE X Pravidelný pro-voz bez dálko-vého ovládání

Poruchakomunikaces dálkovýmovládánímVitotrol top-néhookruhu 3(se směšova-čem)

Zkontrolujtepřípojky, kabel,kódovací adresu„A0“ a nastavenídálkového ovlá-dání (viz str. 143).

bF X Pravidelný pro-voz

Nesprávnýkomunikačnímodul LON

Vyměňte komuni-kační modul LON.

C1 X X Pravidelný pro-voz

Poruchakomunikacerozšíření EA1

Zkontrolujtepřípojky.

C2 X X Pravidelný pro-voz

Poruchakomunikacemodulusolární regu-lace neboregulaceVitosolic

Zkontrolujte modulsolární regulacenebo Vitosolic.

C3 X X Pravidelný pro-voz

PoruchakomunikacerozšířeníAM1

Zkontrolujtepřípojky.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 104: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

104

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

C4 X X Pravidelný pro-voz

PoruchakomunikacerozšířeníOpen Therm

Zkontrolujterozšíření OpenTherm.

C5 X X Pravidelný pro-voz, max.otáčky čerpa-dla

Poruchakomunikaceinterního čer-padla s regu-lovanýmiotáčkami

Zkontrolujte nasta-vení kódovacíadresy „30“.

C6 X Pravidelný pro-voz, max.otáčky čerpa-dla

Poruchakomunikaces externímčerpadlemtopnéhookruhu 2s regulova-nými otáč-kami (se smě-šovačem)

Zkontrolujte nasta-vení kódovacíadresy „E5“.

C7 X X Pravidelný pro-voz, max.otáčky čerpa-dla

Poruchakomunikaces externímčerpadlemtopnéhookruhu 1s regulova-nými otáč-kami (bezsměšovače)

Zkontrolujte nasta-vení kódovacíadresy „E5“.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 105: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

105

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

C8 X Pravidelný pro-voz, max.otáčky čerpa-dla

Poruchakomunikaces externímčerpadlemtopnéhookruhu 3s regulova-nými otáč-kami (se smě-šovačem)

Zkontrolujte nasta-vení kódovacíadresy „E5“.

Cd X X Pravidelný pro-voz

Poruchakomunikaces rozhranímVitocom 100(KM-BUS)

Zkontrolujtepřípojky,Vitocom 100a kódovací adresu„95“.

CE X X Pravidelný pro-voz

Poruchakomunikaces ext.rozšířením

Zkontrolujtepřípojky.

CF X Pravidelný pro-voz

Poruchakomunikaces komunikač-ním modulemLON

Vyměňte komuni-kační modul LON.

d6 X X Pravidelný pro-voz

Vstup DE1na rozšířeníEA1 hlásíporuchu

Odstraňte poruchupříslušnéhozařízení

d7 X X Pravidelný pro-voz

Vstup DE2na rozšířeníEA1 hlásíporuchu

Odstraňte poruchupříslušnéhozařízení

d8 X X Pravidelný pro-voz

Poruchavstupu DE3na rozšířeníEA1

Odstraňte poruchupříslušnéhozařízení

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 106: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

106

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

dA X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Zkrat čidlateploty míst-nosti topnéhookruhu 1 (bezsměšovače)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu1.

db X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Zkrat čidlateploty míst-nosti topnéhookruhu 2(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu2.

dC X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Zkrat čidlateploty míst-nosti topnéhookruhu 3(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu3.

dd X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Přerušeníčidla teplotymístnosti top-néhookruhu 1 (bezsměšovače)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu 1a nastavení dálko-vého ovládání (vizstr. 143).

dE X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Přerušeníčidla teplotymístnostiv topnémokruhu 2(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu 2a nastavení dálko-vého ovládání (vizstr. 143).

dF X Pravidelný pro-voz bez vlivuteploty míst-nosti

Přerušeníčidla teplotymístnostiv topnémokruhu 3(se směšova-čem)

Zkontrolujte čidloteploty místnostiv topném okruhu 3a nastavení dálko-vého ovládání (vizstr. 143).

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 107: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

107

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

E0 X Pravidelný pro-voz

Poruchaexter. účast-nickéhozařízení LON

Zkontrolujtepřípojky a účast-níky LON

E1 X X Poruchahořáku

Ionizačníproud jeběhem kalib-race přílišvysoký

Zkontrolujte vzdá-lenost ionizačníelektrody od tělesahořáku (vizstr. 21).Při provozu závi-slém na vzduchuv místnostizabraňte zvýše-nému znečištěníspalovacího vzdu-chu prachem.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

E3 X X Poruchahořáku

Odběr tepla jeběhem kalib-race přílišnízký.Termostatvypnul.

Zajistěte dosta-tečný odběr tepla.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

E4 X X Hořák je zablo-kován

Chyba napá-jecího napětí24 V

Vyměňte regulaci.

E5 X X Hořák je zablo-kován

Porucha zesi-lovače sig-nálu plamene

Vyměňte regulaci.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 108: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

108

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

E7 X X Poruchahořáku

Ionizačníproud jeběhem kalib-race přílišnízký

Zkontrolujte ioni-zační elektrodu:■ vzdálenost

od tělesa hořáku(viz str. 21)

■ znečištění elekt-rody

■ spojovací kabela všechny zástr-čky

Zkontrolujte odta-hový systém, příp.odstraňte recirku-laci spalin.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

E8 X X Poruchahořáku

Ionizačníproud nenív platnémrozsahu

Zkontrolujte přívodplynu (tlak a hlídačprůtoku), kombino-vaný plynový regu-látor a spojovacípotrubí.Zkontrolujtepřiřazení druhuplynu (viz str. 13).

Zkontrolujte ioni-zační elektrodu:■ vzdálenost

od tělesa hořáku(viz str. 21)

■ znečištění elekt-rody

Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 109: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

109

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

EA X X Poruchahořáku

Ionizačníproud neníběhem kalib-race v platnéoblasti (přílišvelkáodchylkaod předchozíhodnoty)

Zkontrolujte odta-hový systém, příp.odstraňte recirku-laci spalin.Při provozu závi-slém na vzduchuv místnostizabraňte zvýše-nému znečištěníspalovacího vzdu-chu prachem.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.Bude-li i několikpokusů o odbloko-vání neúspěšných,vyměňte kódovacízástrčku kotlea stiskněte pakodblokovací tla-čítko R.

Eb X X Poruchahořáku

Opakovanáztráta pla-mene běhemkalibrace

Zkontrolujte vzdá-lenost ionizačníelektrody od tělesahořáku (vizstr. 21).Zkontrolujtepřiřazení druhuplynu (viz str. 13).Zkontrolujte odta-hový systém, příp.odstraňte recirku-laci spalin.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 110: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

110

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

EC X X Poruchahořáku

Chyba para-metru běhemkalibrace

Stiskněte odbloko-vací tlačítko Rnebovyměňte kódovacízástrčku kotlea stiskněte odblo-kovací tlačítko R.

Ed X X Poruchahořáku

Internízávada

Vyměňte regulaci.

EE X X Poruchahořáku

Signál pla-menů není přistartu hořákuk dispozicinebo je přílišnízký.

Zkontrolujte přívodplynu (tlak a hlídačprůtoku) a kombinovaný ply-nový regulátor.Zkontrolujte ioni-zační elektrodu aspojovací vedení.

Zkontrolujte zapa-lování:■ spojovací kabely

zapalovacíhomodulu a zapalo-vací elektrody

■ vzdálenosta znečištěnízapalovací elekt-rody (viz str. 21).

Zkontrolujte odtokkondenzátu.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 111: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

111

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

EF X X Poruchahořáku

Ztráta pla-mene ihnedpo jehovytvoření(během bez-pečnostnídoby).

Zkontrolujte přívodplynu (tlak a hlídačprůtoku).Zkontrolujtezařízení na odvodspalin a přívodvzduchu, zkontro-lujte recirkulacispalin.

Zkontrolujte ioni-zační elektrodu(v případě nutnostiji vyměňte):■ vzdálenost

od tělesa hořáku(viz str. 21)

■ znečištění elekt-rody

Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

F0 X X Hořák je zablo-kován

Internízávada

Vyměňte regulaci.

F1 X X Poruchahořáku

Zareagovalomezovačteploty spa-lin.

Zkontrolujte stavnaplnění topnéhozařízení. Odvzduš-něte zařízení. Po vychladnutízařízení pro odvodspalin stiskněteodblokovací tla-čítko R.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 112: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

112

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

F2 X X Poruchahořáku

Zareagovalkotlový ter-mostat

Zkontrolujte stavnaplnění topnéhozařízení. Zkontro-lujte oběhové čer-padlo. Odvzduš-něte zařízení.Zkontrolujtekotlový termostata spojovací vedení.

Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

F3 X X Poruchahořáku

Signál pla-mene je přistartu hořákujiž k dispozici

Zkontrolujte ioni-zační elektrodua spojovací vedení.

Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

F8 X X Poruchahořáku

Palivový ven-til zavírá sezpožděním.

Zkontrolujte kombi-novaný plynovýregulátor. Zkontro-lujte obě řídicícesty.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

F9 X X Poruchahořáku

Příliš nízkéotáčky venti-látoru přistartu hořáku

Zkontrolujte venti-látor, spojovacívedení k ventilá-toru, napájenína ventilátorua řízení ventilá-toru.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 113: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

113

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

FA X X Poruchahořáku

Nebyl dosa-žen klidovýstav ventilá-toru

Zkontrolujte venti-látor, spojovacívedení k ventilá-toru a řízení venti-látoru.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

FC X X Poruchahořáku

Kombinovanýplynový regu-látor jedefektní nebovadné ovlá-dání modu-lačního ven-tilu nebozablokovanáspalinovácesta

Zkontrolujte kombi-novaný plynovýregulátor. Zkontro-lujte systémodvodu spalin.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.

Fd X X Indikace: Hořákv poruše a dalšíchyba b7

Chybí kódo-vací zástrčkakotle

Zasuňte kódovacízástrčku kotle.Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.Pokud se tím poru-cha neodstraní, jetřeba vyměnit regu-laci.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 114: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

114

Kódporu-chyna dis-pleji

Konst. Ekvi-termnířízení

Chovánízařízení

Příčina poru-chy

Opatření

Fd X X Poruchahořáku

Poruchazapalovacíhoautomatu

Zkontrolujte zapa-lovací elektrodya spojovací kabely.Zkontrolujte, není-liv blízkosti přístrojesilné rušivé pole(EMV). Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.Pokud se tím poru-cha neodstraní, jetřeba vyměnit regu-laci.

FE X X Hořák je zablo-kován nebov poruše

Defektníkódovacízástrčka kotlenebozákladnídeska s ploš-nými spojinebonesprávnákódovacízástrčkakotle

Stiskněte odbloko-vací tlačítko R.Pokud není poru-cha odstraněna,zkontrolujte resp.vyměňte kódovacízástrčku kotle nebovyměňte regulaci.

FF X X Hořák je zablo-kován nebov poruše

Interní chybanebo zablo-kovanéodblokovacítlačítko R

Znovu přístrojzapněte. Pokudnepřejde zpětdo provozu,vyměňte regulaci.

Odstraňování poruch

Kódy poruch (pokračování)

5695

851

CZ

Page 115: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

115

Kontrola čidla venkovní teploty (regulace pro ekvitermně řízenýprovoz)

X3

1. Odpojte z regulace konektor „X3“.

100

10

-20 -10 0 10 20 30Teplota ve °C

68

20

406080

200

Odp

or v

Typ čidla: NTC 10 kΩ

2. Změřte na odpojeném konektoruodpor čidla venkovní teploty mezi„X3.1“ a „X3.2“ a porovnejte jej s cha-rakteristikou.

3. V případě velké odchylky od charak-teristiky odpojte z čidla vodičea zopakujte měření přímo na čidle.

4. Podle výsledku měření vyměňtekabel, nebo čidlo venkovní teploty.

Odstraňování poruch

Opravy56

95 8

51 C

Z

Page 116: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

116

Kontrola čidla teploty kotle, čidla teploty zásobníku nebo čidlavýstupní teploty pro hydraulickou výhybku

X3

%

A

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 117: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

117

1. ■ Čidlo teploty kotleOdpojte kabely z čidla teploty kotleA a změřte odpor.

■ Čidlo teploty zásobníkuStáhněte konektor % s kabelo-vého svazku na regulaci a změřteodpor.

■ Čidlo výstupní teploty hydrau-lické výhybkyOdpojte konektor „X3“ na regulacia změřte odpor mezi „X3.4“a „X3.5“.

2. Změřte odpor čidel a porovnejte jejs charakteristikou.

10

1

10 30 50 70 90 110teplota ve °C

0,40,60,8

2

468

20

odpo

r v k

Ω

Typ čidla: NTC 10 kΩ

3. V případě velké odchylky čidlovyměňte.

NebezpečíČidlo teploty kotle je umístěnopřímo v topné vodě (nebez-pečí opaření).Před výměnou čidla vypusťtetopný kotel na straně topnévody.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 118: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

118

Kontrola čidla výtokové teploty nebo čidla komfortní funkce (jenu plynového kombinovaného kotle)

B

A

1. Odpojte kabely na čidle teplotyna výtoku Anebo čidlo komfortnífunkceB.

2. Změřte odpor čidla a porovnejte jejs charakteristikou.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 119: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

119

10

1

10 30 50 70 90 110teplota ve °C

0,40,60,8

2

468

20

odpo

r v k

Ω

Typ čidla: NTC 10 kΩ

3. V případě velké odchylky čidlovyměňte.

UpozorněníPři výměně čidla výtokové teplotymůže vytékat voda. Uzavřete uzaví-rací kohout studené vody. Vypusťteteplovodní potrubí a deskový výmě-ník tepla (na straně pitné vody).

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 120: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

120

Kontrola deskového výměníku tepla

B

FG HK

EDC

A

F Vratná větev topeníG Studená vodaH Výstup topné vodyK Teplá voda

1. Uzavřete kotel na straně topné i pitnévody a vypusťte jej.

2. Uvolněte postranní uzávěrya vyklopte skříňku regulacedopředu.

3. Odpojte kabely s čidla komfortnífunkce A.

4. Stáhněte přídržnou sponu a sejmětesifon B.

5. Sejměte tepelnou izolaci C.

6. Povolte šrouby D a vytáhnětedeskový výměník tepla Esměremdopředu.

UpozorněníBěhem demontáže a i z demontova-ného deskového výměníku teplamůže vytéci malé množství zbytkovévody.

7. Zkontrolujte stupeň zanesení přípo-jek na straně pitné vody vápenatýmiusazeninami, popř. vyčistěte nebovyměňte deskový výměník tepla.

8. Zkontrolujte stupeň znečištění přípo-jek na straně topné vody, popř. vyči-stěte nebo vyměňte deskový výmě-ník tepla.

9. Montáž s novými těsněními proveďtev obráceném pořadí.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 121: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

121

10. NebezpečíÚnik plynu představujenebezpečí výbuchu.Zkontrolujte plynotěsnostdílů plynového rozvodu.

Kontrola čidla teploty spalin

Při překročení přípustné teploty spalin zablokuje čidlo teploty spalin zařízení. Zablo-kování deaktivujte po ochlazení systému odvodu spalin stisknutím odblokovacíhotlačítka R.

A 1. Odpojte kabely na čidle teploty spalinA.

10

1

10 30 50 70 90 110teplota ve °C

0,40,60,8

2

468

20

odpo

r v k

Ω

Typ čidla: NTC 10 kΩ

2. Změřte odpor čidla a porovnejte jejs charakteristikou.

3. V případě velké odchylky čidlovyměňte.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 122: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

122

Kontrola kotlového termostatu

Pokud po vypnutí nelze plynový zapalovací automat odblokovat, i když je teplotakotlové vody nižší než cca 75 °C, proveďte následující zkoušku:

A

1. Odpojte kabely kotlového termostatuA.

2. Zkontrolujte průběh činnosti kotlo-vého termostatu multimetrem.

3. Vadný kotlový termostat vymontujte.

4. Nový kotlový termostat potřetetepelně vodivou pastou a namontujtejej.

5. Po uvedení do provozu stisknětena regulaci odblokovací tlačítko R.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 123: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

123

Kontrola pojistky

F1

1. Vypněte síťové napětí.

2. Uvolněte postranní uzávěrya odklopte skříňku regulace.

3. Odmontujte kryt A.

4. Zkontrolujte pojistku F1 (viz připojo-vací schéma a schéma zapojení).

Rozšiřovací sada pro topný okruh se směšovačem

Kontrola nastavení otočného spínačeS1

Otočný spínač na desce s plošnými spojirozšiřovací sady určuje přiřazení k tomukterému topnému okruhu.

Topný okruh Nastaveníotočnéhospínače S1

Topný okruh se směšo-vačem M2(topný okruh 2)

2 2 3 45

6

109 87

Topný okruh se směšo-vačem M3(topný okruh 3)

4 42 3

56

109 87

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 124: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

124

Kontrola směru otáčení elektromo-toru směšovače

Po zapnutí provede přístroj autodiagno-stický test. Při tom se směšovač otevřea zase zavře.

Během autodiagnostického testu sle-dujte směr otáčení elektromotoru smě-šovače.Poté směšovač ručně uveďte do polohy„otevřeno“.

UpozorněníČidlo výstupní teploty musí nyní zazna-menat vyšší teplotu. Pokud se teplotasníží, je buď nesprávný směr otáčeníelektromotoru, nebo je špatně namonto-vána vložka směšovače.

Návod k montáži směšovače

Změna směru otáčení elektromotoru směšovače (je-li zapotřebí)

gS

BU|

~

1. Demontujte horní kryt skříněrozšiřovací sady.

NebezpečíZásah elektrickým proudemmůže být životu nebezpečný.Před otevřením přístrojevypněte síťovým vypínačemnapětí a odpojte jej od sítě,např. pojistkou nebo hlavnímvypínačem.

2. U zástrčky gS zaměňte vodičena svorkách „|“ a „~“.

3. Namontujte zpět kryt skříně.

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 125: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

125

Zkontrolujte čidlo výstupní teploty.

Odporová charakteristika

10

1

10 30 50 70 90 110teplota ve °C

0,40,60,8

2

468

20

odpo

r v k

Ω

Typ čidla: NTC 10 kΩ

1. Vytáhněte zástrčku ? (čidlovýstupní teploty).

2. Změřte odpor čidla a porovnejte jejs charakteristikou.V případě velké odchylky čidlovyměňte.

Kontrola regulace Vitotronic 200-H (příslušenství)

Vitotronic 200-H je s regulací spojenpřes spojovací kabel LON. Pro kontroluspojení proveďte kontrolu účastnickýchzařízení na regulaci topného kotle (vizstr. 36).

Odstraňování poruch

Opravy (pokračování)

5695

851

CZ

Page 126: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

126

48°C

s A

Topný provoz

Při nárokování prostorovým termosta-tem je v provozním programu Vytápěnía teplá voda „G“ udržována nastavenápožadovaná teplota kotlové vody. Není-li aktivní žádný požadavek, je tep-lota kotlové vody udržována na zadanéteplotě ochrany před mrazem.

Teplota kotlové vody je elektronickýmtermostatem v automatice hořáku ome-zena.Rozsah nastavení výstupní teploty: 20až 74 °C.

Příprava teplé vody kombinovaným plynovým kotlem

Při rozpoznání odběru vody vodním spí-načem (> 3 l/min), se zapne resp. přepnehořák, oběhové čerpadlo a 3-cestný ven-til. Hořák moduluje podle výstupní tep-loty pitné vody a je na straně kotle (82°C) omezován termostatem.

Příprava teplé vody plynovým kotlem

Je-li teplota zásobníku o 2,5 K nižší nežpožadovaná hodnota teploty zásobníku,zapne resp. přepne se hořák, oběhovéčerpadlo a 3-cestný ventil.

Popis funkce

Regulace pro provoz s konstantní teplotou

5695

851

CZ

Page 127: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

127

Požadovaná hodnota teploty kotle je vestavu zařízení při dodávce o 20 K vyššínež požadovaná hodnota teploty pitnévody (nastavitelná v kódovací adrese„60“). Stoupne-li skutečná hodnota tep-loty zásobníku o 2,5 K nad požadovanouhodnotu teploty zásobníku, vypne sehořák a aktivuje se doběh nabíjecíhočerpadla zásobníku.

Regulace pro ekvitermně řízený provoz

48 °CTeplota kotle

TO1

14 °C 21 °C

Topný provoz

Pomocí regulace se stanoví požado-vaná teplota kotlové vody v závislosti navenkovní teplotě nebo na teplotě míst-nosti (při zapojení dálkového ovládánířízeného teplotou místnosti), a nasklonu /úrovni topné charakteristiky. Údaj zjištěné požadované teplotykotlové vody se přenese k automaticehořáku. Automatika hořáku stanoví zpožadované a skutečné teploty kotlovévody stupeň modulace a přizpůsobítomu ovládání hořáku.

Teplota kotlové vody je elektronickýmtermostatem v automatice hořáku ome-zena.

Popis funkce

Regulace pro provoz s konstantní teplotou (pokračování)

5695

851

CZ

Page 128: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

128

Příprava teplé vody kombinovaným plynovým kotlem

Při rozpoznání odběru vody vodním spí-načem (> 3 l/min), se zapne resp. přepnehořák, oběhové čerpadlo a 3-cestný ven-til. Hořák moduluje podle výstupní tep-loty pitné vody a je na straně kotle (82°C) omezován termostatem.

Příprava teplé vody plynovým kotlem

Je-li teplota zásobníku o 2,5 K nižší nežpožadovaná hodnota teploty zásobníku,zapne resp. přepne se hořák, oběhovéčerpadlo a 3-cestný ventil.

Požadovaná hodnota teploty kotle je vestavu zařízení při dodávce o 20 K vyššínež požadovaná hodnota teploty pitnévody (nastavitelná v kódovací adrese„60“). Stoupne-li skutečná hodnota tep-loty zásobníku o 2,5 K nad požadovanouhodnotu teploty zásobníku, vypne sehořák a aktivuje se doběh nabíjecíhočerpadla zásobníku.

Dodatečný ohřev pitné vody

Je-li ve čtvrté časové fázi nastaven spí-nací interval, aktivuje se funkce doda-tečného ohřevu.

Požadovanou hodnotu teploty doplňko-vého ohřevu lze nastavit v kódovacíadrese „58“.

Popis funkce

Regulace pro ekvitermně řízený provoz (pokračování)

5695

851

CZ

Page 129: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

129

Interní rozšíření H1

Interní rozšíření se montuje do skříňkyregulace. Na reléový výstup sK lze alter-nativně připojit následující funkce.Funkce se přiřazuje pomocí kódovacíadresy „53“:■ souhrnné hlášení poruch (kódování

„53:0“)■ cirkulační čerpadlo (kódování „53:1“)

(jen u ekvitermně řízeného provozu)

■ čerpadlo topného okruhu pro topnýokruh bez směšovače (kódování„53:2“)

■ oběhové čerpadlo na ohřev zásobníku(kódování „53:3“)

Na přípojku gD lze připojit externípojistný ventil.

Popis funkce

Interní rozšíření (příslušenství)56

95 8

51 C

Z

Page 130: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

130

Interní rozšíření H2

Interní rozšíření se montuje do skříňkyregulace. Na reléový výstup sK lze alter-nativně připojit následující funkce.Funkce se přiřazuje pomocí kódovacíadresy „53“:■ souhrnné hlášení poruch (kódování

„53:0“)■ cirkulační čerpadlo (kódování „53:1“)

(jen u ekvitermně řízeného provozu)

■ čerpadlo topného okruhu pro topnýokruh bez směšovače (kódování„53:2“)

■ oběhové čerpadlo na ohřev zásobníku(kódování „53:3“)

Přes připojení aBJ lze vypnout zařízeníodpadního vzduchu, pokud se spustíhořák.

Popis funkce

Interní rozšíření (příslušenství) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 131: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

131

Rozšíření AM1

A1 Oběhové čerpadloA2 Oběhové čerpadlofÖ Připojení k síti

fÖ A Síťová přípojka pro další příslu-šenství

aVG Sběrnice KM

Popis funkce

Externí rozšíření (příslušenství)56

95 8

51 C

Z

Page 132: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

132

Funkce

Na přípojku A1 a A2 lze připojit každéz následujících oběhových čerpadel:■ čerpadlo topného okruhu pro topný

okruh bez směšovače■ oběhové čerpadlo na ohřev vody

v zásobníku■ cirkulační čerpadlo na pitnou vodu

Přiřazení funkcí výstupům A1 a A2

Funkce výstupů se volí pomocí kódovánína regulaci kotle:■ výstup A1: kódování 33■ výstup A2: kódování 34

Funkce Kódování Výstup A1 Výstup A2Cirkulační čerpadlo pitné vody sK 33:0 34:0 (stav při

dodání)Čerpadlo topného okruhu sÖ 33:1 (stav při

dodání)34:1

Oběhové čerpadlo na ohřev zásobníkusA

33:2 34:2

Popis funkce

Externí rozšíření (příslušenství) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 133: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

133

Rozšíření EA1

DE1 Digitální vstup 1DE2 Digitální vstup 2DE3 Digitální vstup 30 - 10 V Vstup 0 - 10 VfÖ Připojení k sítifÖ A Síťová přípojka pro další

příslušenství

aBJ Souhrnné hlášení poruch/napájecí čerpadlo/cirkulačníčerpadlo pitné vody (beznapě-ťové)

aVG Sběrnice KM

Popis funkce

Externí rozšíření (příslušenství) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 134: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

134

Digitální vstup dat DE1 až DE3

Alternativně lze připojit následujícífunkce:■ Externí přepnutí provozního programu

pro každý topný okruh■ Externí zablokování■ Externí blokování se vstupem hlášení

poruch■ Externí nárokování s minimální teplo-

tou kotlové vody■ Vstup hlášení poruch■ Krátkodobý provoz cirkulačního čer-

padla pitné vody

Zapojené kontakty musejí odpovídattřídě ochrany II.

Přiřazení funkcí vstupům

Funkce vstupů se volí pomocí kódovánína regulaci kotle:■ DE1: Kódování 3A■ DE2: Kódování 3b■ DE3: Kódování 3C

Přiřazení funkce přepnutí provozníhoprogramu topným okruhům

Přiřazení funkce přepínání provozníchprogramů aktuálnímu topnému okruhuse volí přes kódování d8 na regulacikotle:■ Přepnutí přes vstup DE1: kódování

d8:1■ Přepnutí přes vstup DE2: kódování

d8:2■ Přepnutí přes vstup DE3: kódování

d8:3

Účinek přepnutí provozního programu jevybrán přes kódování d5.

Doba trvání přepnutí je nastavena přeskódování F2.

Účinek funkce externího blokování načerpadla

Účinek na interní oběhové čerpadlo sevolí v kódování 3E.Účinek na aktuální oběhové čerpadlotopného okruhu je vybrán v kódováníd6.Účinek na oběhové čerpadlo k ohřevuvody v zásobníku se volí v kódování5E.

Účinek funkce externího požadavkuna čerpadla

Účinek na interní oběhové čerpadlo sevolí v kódování 3F.Účinek na aktuální oběhové čerpadlotopného okruhu je vybrán v kódováníd7.Účinek na oběhové čerpadlo k ohřevuvody v zásobníku se volí v kódování5F.

Doba chodu cirkulačního čerpadlana pitnou vodu v krátkodobém pro-vozu

Doba chodu je nastavena v kódování3d.

Analogový vstup 0 až 10 V

0 - 10 V Zapojení způsobuje dodatečnoupožadovanou hodnotu teploty kotlovévody:

Popis funkce

Externí rozšíření (příslušenství) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 135: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

135

0 - 1 V není považována za „zadánípožadované hodnoty teplotykotlové vody“

1 V ≙ požadovaná hodnota: 10 °C10 V ≙ požadovaná hodnota: 100 °C

Výstup aBJ

K výstupu aBJ lze připojit tyto funkce:■ Napájecí čerpadlo k podstanici

nebo■ Cirkulační čerpadlo na pitnou vodu

nebo■ Zařízení na hlášení poruch

Přiřazení funkcí

Funkce výstupu aBJ se volí přes kódo-vání 36 na regulaci topného kotle.

Funkce regulace

Externí přepínání provozních programů

Funkce „Externí přepínání provozníchprogramů“ se realizuje prostřednictvímrozšíření EA1. Na rozšíření EA1 jsouk dispozici tři vstupy (DE1 až DE3).

Volba funkce se provádí v těchto kódo-váních:

Přepínání provozních programů KódováníVstup DE1 3A:1Vstup DE2 3b:1Vstup DE3 3C:1

Přiřazení funkce přepínání provozníchprogramů aktuálnímu topnému okruhuse volí přes kódování d8 na regulacikotle:

Přepínání provozních programů KódováníPřepínání přes vstup DE1 d8:1Přepínání přes vstup DE2 d8:2Přepínání přes vstup DE3 d8:3

Popis funkce

Externí rozšíření (příslušenství) (pokračování)

5695

851

CZ

Page 136: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

136

V kódovací adrese „d5“ se nastavuje,kterým směrem má přepínání provo-zních programů probíhat:

Přepínání provozních programů KódováníPřepínání ve směru „Trvale redukovaný“ resp. „Trvale vypí-nací provoz“ (v závislosti na nastavené požadované hod-notě)

d5:0

Přepínání ve směru „Trvale topný provoz“ d5:1

Doba trvání přepnutí provozního pro-gramu se nastavuje v kódovací adrese„F2“:

Přepínání provozních programů KódováníŽádné přepínání provozního programu F2:0Doba trvání přepnutí provozního programu: 1 až 12 hodin F2:1 až

F2:12

Přepnutí provozního programu zůstaneaktivováno po celou dobu sepnutí kon-taktu, minimálně však tak dlouho, jak jenastaveno v kódovací adrese „F2“.

Externí blokování

Funkce „Externí blokování“ a „Externíblokování a vstup hlášení poruch“ jsourealizovány prostřednictvím rozšířeníEA1. Na rozšíření EA1 jsou k dispozici třivstupy (DE1 až DE3).

Volba funkce se provádí v těchto kódo-váních:

Externí blokování KódováníVstup DE1 3A:3Vstup DE2 3b:3Vstup DE3 3C:3

Externí blokování a vstup hlášení poruch KódováníVstup DE1 3A:4Vstup DE2 3b:4Vstup DE3 3C:4

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 137: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

137

Účinek na interní oběhové čerpadlo sevolí v kódování 3E.

Účinek na příslušné oběhové čerpadlotopného okruhu se volí v kódování d6.

Externí nárokování

Funkce „Externí nárokování“ je realizo-vána prostřednictvím rozšíření EA1.Na rozšíření EA1 jsou k dispozici třivstupy (DE1 až DE3).

Volba funkce se provádí v těchto kódo-váních:

Externí nárokování KódováníVstup DE1 3A:2Vstup DE2 3b:2Vstup DE3 3C:2

Účinek na interní oběhové čerpadlo sevolí v kódování 3F.Účinek na příslušné oběhové čerpadlotopného okruhu se volí v kódování d7.

Minimální požadovaná teplota kotlovévody se u externího nárokování nasta-vuje v kódovací adrese „9b“.

Program odvzdušňování

V programu odvzdušňování se po dobu20 min střídavě, vždy na 30 s zapínáa vypíná oběhové čerpadlo.Přepínací ventil se na určitou dobupřepíná střídavě ve směru Topný provoza Ohřev pitné vody. Hořák je během pro-gramu odvzdušňování vypnutý.

Spuštění programu odvzdušňování: Viz„Odvzdušnění topného zařízení“.

Program napouštění

Ve stavu při dodání je přepínací ventilve střední poloze, takže lze zařízeníúplně napustit. Po zapnutí regulace jižpřepínací ventil do střední polohy nena-jede.Pak se dá přepínací ventil uvéstdo střední polohy pomocí funkce napou-štění (viz „Napuštění topného zařízení“).V tomto nastavení lze regulaci vypnouta zařízení úplně napustit.

Napouštění při zapnuté regulaci

Má-li se zařízení napouštět při zapnutéregulaci, najede přepínací ventil v pro-gramu napouštění do střední polohya čerpadlo se zapne.Pokud je funkce aktivována, dojdek vypnutí hořáku. Po 20 min se programautomaticky ukončí.

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 138: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

138

Funkce vysoušení podlahové mazaniny

Funkce vysoušení mazaniny umožňujevysoušení podlahových potěrů. Při tomje bezpodmínečně nutné dodržovatpokyny výrobce potěru.Při aktivované funkci vysoušení podla-hové mazaniny se zapne čerpadlookruhu směšovače a výstupní teplota seudržuje na nastaveném profilu. Po skon-čení (30 dnech) je směšovací okruhautomaticky regulován nastavenýmiparametry.Dbejte ČSN EN 1264. Protokol vystavo-vaný odborně způsobilou osobou musízahrnovat následující údaje o vytápění:

■ data zahřívání s příslušnými výstup-ními teplotami

■ dosaženou max. výstupní teplotu■ provozní stav a venkovní teplotu při

předáníRůzné teplotní profily jsou nastavitelnépomocí kódovací adresy „F1“.Po výpadku proudu či vypnutí regulacezůstává funkce nadále zachována. Je-lifunkce vysoušení podlahové mazaninyukončena nebo nastaví-li se kódování„F1:0“, zapne se funkce „Topenía TUV“.

Teplotní profil 1: (ČSN EN 1264-4), kódování „F1:1“

výst

upní

tepl

ota

°C

1 5 10 15 20 25 30dny

5040302010

Teplotní profil 2 (Centrální svaz parketové a podlahové techniky), kódování„F1:2“

výst

upní

tepl

ota

°C

dny

5040302010

1 5 10 15 20 25 30

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 139: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

139

Teplotní profil 3: kódování „F1:3“

výst

upní

tepl

ota

°C

dny

5040302010

1 5 10 15 20 25 30

Teplotní profil 4: kódování „F1:4“

výst

upní

tepl

ota

°C

dny

5040302010

1 5 10 15 20 25 30

Teplotní profil 5: kódování „F1:5“

výst

upní

tepl

ota

°C

1 5 10 15 20 25 30dny

5040302010

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 140: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

140

Teplotní profil 6: kódování „F1:6“

výst

upní

tepl

ota

°C

1 5 10 15 20 25 30dny

5040302010

60

Teplotní profil 7: kódování „F1:15“

výst

upní

tepl

ota

°C

1 5 10 15 20 25 30dny

5040302010

Zvýšení redukované teploty místnosti

Při provozu s redukovanou teplotoumístnosti lze požadovanou hodnoturedukované teploty místnosti v závislostina venkovní teplotě automaticky zvýšit.Teplota se zvýší podle nastavené topnécharakteristiky a maximálně na požado-vanou hodnotu normální teploty v míst-nosti.

Mezní hodnoty venkovní teploty prozačátek a konec zvýšení teploty lzenastavit v kódovacích adresách „F8“ a„F9“.

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 141: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

141

Příklad s nastaveními ve stavu při dodání

A

B

-20Venkovní teplota ve °C

Tepl

ota

kotlo

vé v

ody

resp

.vý

stup

ní te

plot

a ve

 °C 80

70

60

50

40

30

0 -5 -10 -15510

Požad. teplota místnosti ve °C

3530

2520

1510

50

90

A Topná charakteristika pro provozs normální teplotou v místnosti

B Topná charakteristika pro provoz sesníženou teplotou v místnosti

Zkrácení doby ohřevu

Při přechodu z provozu s redukovanouteplotou místnosti na provoz s normálníteplotou místnosti se teplota kotlovévody resp. výstupní teplota zvýší podlenastavené topné charakteristiky. Zvý-šení teploty kotlové vody resp. výstupníteploty lze automaticky ještě více zvý-šit.

Hodnota a doba trvání dodatečného zvý-šení požadované teploty kotlové vodyresp. výstupní teploty se nastavujev kódovacích adresách „FA“ a „Fb“.

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 142: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

142

Příklad s nastaveními ve stavu při dodání

10

0

20

3030

40

50

60

600 700 800 900

tepl

ota

kotlo

vé v

ody

resp

.po

žad.

hod

n. te

plot

y ve

°C

doba v h

A

B

C

D

A Začátek provozu s normální teplo-tou místnosti

B Požadovaná teplota kotlové vodyresp. výstupní teploty podle nasta-vené topné charakteristiky

C Požadovaná hodnota teplotykotlové vody resp. výstupní teplotypodle kódovací adresy „FA“:50 °C + 20 % = 60 °C

D Doba trvání provozu se zvýšenoupožadovanou hodnotou teplotykotlové vody resp. výstupní teplotypodle kódovací adresy „Fb“:60 min

Popis funkce

Funkce regulace (pokračování)

5695

851

CZ

Page 143: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

143

Konfigurace přiřazení topných okruhůmusí být provedena při uvedení dálko-vého ovládání Vitotrol 200A nebo Vitotrol300A do provozu.

Topný okruh KonfiguraceVitotrol 200A Vitotrol 300A

Dálkové ovládání působí na topný okruh bez smě-šovače A1

H 1 TO 1

Dálkové ovládání působí na topný okruh se smě-šovačem M2

H 2 TO 2

Dálkové ovládání působí na topný okruh se smě-šovačem M3

H 3 TO 3

UpozorněníJednotce Vitotrol 200A lze přiřadit jedentopný okruh.Jednotce Vitotrol 300A lze přiřadit až třitopné okruhy .K regulaci mohou být připojena max. 2dálková ovládání.Je-li přiřazení topného okruhu pozdějiopět zrušeno, nastavte kódovací adresuA0 pro tento topný okruh opět na hod-notu 0 (chybové hlášení bC, bd, bE).

Elektronická regulace spalování

Elektronická regulace spalování využíváfyzikální souvislost mezi velikostí ioni-začního proudu a součinitelem přebytkuvzduchu λ. U plynů všech kvalit se u sou-činitele přebytku vzduchu 1 dostavujemaximální ionizační proud.

Ionizační signál se vyhodnocuje spalo-vací regulací a součinitel přebytku vzdu-chu se vyreguluje na hodnotu meziλ=1,24 až 1,44. Z tohoto rozsahuvyplyne optimální kvalita spalování.Elektronická plynová armatura pak regu-luje podle předložené kvality vzduchupožadované množství plynu.

Popis funkce

Přiřazení topných okruhů na dálkovém ovládání56

95 8

51 C

Z

Page 144: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

144

Ke kontrole kvality spalování se měříobsah CO2 nebo obsah O2 ve spalinách.S naměřenými hodnotami se zjistípředložený součinitel přebytku vzduchu.Poměr mezi obsahem CO2 nebo obsa-hem O2 a součinitelem přebytku vzdu-chu λ je zobrazen v následující tabulce.

Součinitel přebytku vzduchu λ – obsah CO2- /O2

Součinitelpřebytku vzdu-chu λ

Obsah O2

(%)Obsah CO2 (%)u zemníhoplynu H

Obsah CO2 (%)u zemníhoplynu LL

Obsah CO2 (%)u zkapalně-ného plynu P

1,24 4,4 9,2 9,1 10,91,27 4,9 9,0 8,9 10,61,30 5,3 8,7 8,6 10,31,34 5,7 8,5 8,4 10,01,37 6,1 8,3 8,2 9,81,40 6,5 8,1 8,0 9,61,44 6,9 7,8 7,7 9,3

Pro optimální regulaci spalování se kali-bruje systém cyklicky nebo samostatněpo přerušení napětí (odstavení z pro-vozu). Přitom se krátce nastaví spalo-vání na max. ionizační proud (odpovídásoučiniteli přebytku vzduchu λ=1).Samostatné kalibrování se provedekrátce po spuštění hořáku a trvá cca 5 s.Přitom se mohou krátce vyskytnout zvý-šené emise CO.

Popis funkce

Elektronická regulace spalování (pokračování)

5695

851

CZ

Page 145: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

145

A1 Základní deska s plošnými spojiX... Elektrické rozhraní§ Čidlo teploty kotle

$ Čidlo teploty výtokové vody(plynový kondenzační kombino-vaný kotel)

aA Ionizační elektrodaaG Čidlo teploty spalin

Schémata

Schéma zapojení a připojení – interní přípojky 56

95 8

51 C

Z

Page 146: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

146

dÖ Krokový motor přepínacího ven-tilu

fJ Kotlový termostatgF Zapalovací jednotkaa-Ö Elektromotor ventilátoru

a-Ö A Ovládání motoru ventilátoruaVL Vodní spínač

(plynový kondenzační kombino-vaný kotel)

a:Ö Modulační cívka

Schémata

Schéma zapojení a připojení – interní přípojky (pokračování)

5695

851

CZ

Page 147: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

147

A1 Základní deska s plošnými spojiA2 Spínací napáječA3 Optolink

A4 Zapalovací automatA5 Obslužná částA6 Kódovací zástrčka

Schémata

Připojovací schéma a schéma zapojení – externí přípojky56

95 8

51 C

Z

Page 148: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

148

A7 Připojovací adaptérA8 Komunikační modul LON

(Vitotronic 200)A9 Interní rozšíření H1 nebo H2S1 Síťový vypínačS2 Odblokovací tlačítkoX... Elektrické rozhraní! Čidlo venkovní teploty? Čidlo výstupní teploty pro hyd-

raulickou výhybku% Čidlo teploty zásobníku (plynový

kondenzační kotel)neboČidlo komfortní funkce (plynovýkondenzační kombinovanýkotel)(konektor v kabelovém svazku)

sÖ Interní oběhové čerpadlodG Elektromagnetický plynový ven-

tilfÖ Připojení k sítilH Síťová přípojka příslušenství

a dálkového ovládáníVitotrol 100

a-Ö Motor ventilátorua-Ö A Ovládání motoru ventilátoruaYA Hlídač tlaku plynuaVG Sběrnice KM

Schémata

Připojovací schéma a schéma zapojení – externí… (pokračování)

5695

851

CZ

Page 149: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

149

Upozornění pro objednávky náhrad-ních dílů!Uvádějte objednací a výrobní číslo (viztypový štítek), stejně jako položkovéčíslo dílu (z tohoto seznamu).Běžné díly jsou k dostání v místních spe-cializovaných prodejnách.

001 Rychloodvzdušňovač002 Přípojka výměníku tepla003 Plynová přípojka004 Přípojka vratné větve topné vody005 Připojovací úhelník vratvé větve

topné vody006 Manometr007 Sifon008 Výměník tepla009 Tepelně izolační blok010 Membránová expanzní nádoba011 Připojovací potrubí pro membráno-

vou expanzní nádobu012 Připojovací nástavec kotle013 Uzavírací zátka připojovacího

nástavce kotle014 Připojovací úhelník vratvé větve

topné vody017 Hadice pro odvod kondenzátu018 Hadice pro odvod kondenzátu020 Sada těsnění pro deskový výměník

tepla*2

021 Deskový výměník tepla*2

022 Motor čerpadla023 Vodní spínač *2024 Regulátor množství vody *2025 Lineární krokový motor026 Tepelná izolace deskového výmě-

níku tepla*2

027 Zásuvný jednosměrný ventil030 Držák regulace031 Ochranný kryt052 Plamencová hlava053 Těsnění plamencové hlavy

056 Těsnění ionizační elektrody057 Těsnění zapalovací elektrody058 Těsnění příruby dvířek hořáku059 Ventilátor hořáku060 Kombinovaný plynový regulátor061 Dvířka hořáku062 Zapalovací přístroj064 Prodloužení Venturi070 Svorka 7 8 mm072 Těsnění A 10x15x1,5 (sada)073 Průchodková objímka074 Odvzdušňovací kohout075 Průchodková objímka076 O-kroužek 20,6x2,6 (sada)077 Hadice 7 10x1,5x750 mm078 Zajišťovací svorka 7 22 mm079 Těsnění odvodu spalin 7 60 mm080 Těsnění plynové trubky (sada)081 Těsnění konektorů (sada)082 Zajišťovací svorka083 Trubková svorka 7 18 mm084 Zajišťující pružiny (sada)085 Pružná pásková spona086 Těsnění odvodu spalin088 Úchytka plynové přípojky100 Regulace kotle Vitodens101 Zadní kryt102 Kódovací zástrčka kotle103 Pojistka (10 kusů)104 Držák pojistky105 Obslužná jednotka pro ekvitermně

řízený provoz106 Obslužná jednotka pro provoz

s konstantní teplotou107 Komunikační modul LON (příslu-

šenství)108 Deska s plošnými spoji adaptéru

modulu LON (příslušenství)109 Interní rozšíření H1115 Blokovací kusy levé a pravé150 Čidlo venkovní teploty151 Čidlo teploty spalin

*2 Pouze u výrobních čísel 7424 977 ..., 7424 979 ..., 7424 982 ... a 7424 984 ...

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 150: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

150

152 Kotlový termostat153 Teplotní čidlo154 Čidlo komfortní funkce*2

200 Přední plech s těsnicí rohoží201 Nápis202 Upevňovací příchytka

Součástky podléhající opotřebení050 Těsnění hořáku051 Tepelně izolační kroužek054 Zapalovací elektroda055 Ionizační elektroda

Součástky bez vyobrazení063 Plynová tryska087 Speciální mazivo

110 Kabelový svazek X8/X9/ionizace111 Kabelový svazek 100/35/54/uzem-

nění112 Připojovací kabel krokového

motoru113 Protikonektor114 Vedení kabelů203 Lak ve spreji, bílý Vitoweiss204 Laková tužka, bílá Vitoweiss300 Návod k montáži301 Servisní návod302 Návod k použití pro provoz s kon-

stantní teplotou303 Návod k použití pro ekvitermně

řízený provozA Typový štítek

*2 Pouze u výrobních čísel 7424 977 ..., 7424 979 ..., 7424 982 ... a 7424 984 ...

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 151: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

151

051

055

062

054

052

053

061

051

059

200

202

050

056

057

003

080

088

060

058

064

201

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 152: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

152

079

012

086

151

013

A

010

011

070

081084

002

153074077

070 152

072

073

075

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 153: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

153

025 022

153

009

070

024023

008

020

021154

026

017

007

007

018

085

014

004 005001

085

076

078

078

082

027

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 154: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

154

103109

104

101

106

105

107108

102

100

115

115

031

030

150

006 070

Seznamy dílů

(pokračování)

5695

851

CZ

Page 155: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

155

Nastavené a naměřenéhodnoty

Požadovanáhodnota

První uve-dení doprovozu

Údržba/ser-vis

dne provedl Statický tlak mbar max. 57,5 mbar Připojovací (dyna-mický) tlak

= u zemního plynu H mbar 17,4-25 mbar = u zemního plynu LL mbar 17,4-25 mbar = u zkapalněnéhoplynu

mbar 42,5-57,5 mbar

druh plynu označtekřížkem

Obsah oxidu uhliči-tého CO2

■ při spodním tepelnémvýkonu

obj. %

■ při horním tepelnémvýkonu

obj. %

Obsah kyslíku O2 ■ při spodním tepelném

výkonuobj. %

■ při horním tepelnémvýkonu

obj. %

Obsah oxidu uhelna-tého CO

■ při spodním tepelnémvýkonu

ppm

■ při horním tepelnémvýkonu

ppm

Protokoly

Protokoly56

95 8

51 C

Z

Page 156: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

156

Jmenovité napětí 230 VJmenovitý kmitočet 50 HzJmenovitý proud 6 ATřída ochrany IDruh krytí IP X 4 D dle

EN 60529Přípustná teplota okolí■ za provozu 0 až +40 °C■ při skladování

a přepravě -20 až +65 °C

Nastavení elektronic-kého termostatu 82 °CNastavení kotlovéhotermostatu 100 °C (stabilně)Předřazená pojistka(síť) max. 16 A

Plynový kondenzační kotelRozsah jmenovitéhotepelného výkonupři TV/TR 50/30 °C kW 4,8 - 19 6,5 - 26 8,8 - 35při TV/TR 80/60 °C kW 4,3 - 17,2 5,9 - 23,7 8,0 - 31,7Rozsah jmenovitéhotepelného výkonu přiohřevu pitné vody

kW 4,3 - 17,2 5,9 - 23,7 8,0 - 31,7

Rozsah jmenovitéhotepelného zatížení kW 4,5 - 17,9 6,2 - 24,7 8,3 - 33,0

Elektr. příkon (ve stavupři dodání)s dvoustupňovým oběho-vým čerpadlem

W 90 105 138

s výkonnostním čerpa-dlem s regulovanými otáč-kami

W 62 65 85

Připojovací hodnoty vztažené k max. zatížení

s palivem: Zemní plyn H m3/h 1,89 2,61 3,49Zemní plyn LL m3/h 2,20 3,04 4,06Zkapalněný plyn P kg/h 1,40 1,92 2,56Identifikační číslovýrobku _-0085BR0432

UpozorněníPřipojovací hodnoty slouží pouze k dokumentačním účelům (např. v žádosti o plyn)nebo k přibližné, volumetrické doplňkové kontrole nastavení. Kvůli nastavení z výrobyse hodnoty tlaku plynu nesmějí měnit odlišně od těchto údajů. Vztaženo k těmtohodnotám: 15°C, 1 013 mbar.

Technické údaje

Technické údaje

5695

851

CZ

Page 157: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

157

Plynový kondenzační kombinovaný kotelRozsah jmenovitého tepel-ného výkonupři TV/TR 50/30 °C kW 6,5 - 26 8,8 - 35při TV/TR 80/60 °C kW 5,9 - 23,7 8,0 - 31,7Rozsah jmenovitého tepel-ného výkonu při ohřevu pitnévody

kW 5,9 - 29,3 8,0 - 35,1

Rozsah jmenovitého tepel-ného zatížení kW 6,2 - 30,5 8,3 - 36,5

Elektr. příkon (ve stavu přidodání)s dvoustupňovým oběhovýmčerpadlem W 105 138

s výkonnostním čerpadlems regulovanými otáčkami W 65 85

Připojovací hodnoty vztažené k max. zatížení

s palivem: Zemní plyn H m3/h 3,23 3,86Zemní plyn LL m3/h 3,75 4,49Zkapalněný plyn P kg/h 2,37 2,84Identifikační číslo výrobku _-0085BR0432

UpozorněníPřipojovací hodnoty slouží pouze k dokumentačním účelům (např. v žádosti o plyn)nebo k přibližné, volumetrické doplňkové kontrole nastavení. Kvůli nastavení z výrobyse hodnoty tlaku plynu nesmějí měnit odlišně od těchto údajů. Vztaženo k těmtohodnotám: 15°C, 1 013 mbar.

Technické údaje

Technické údaje (pokračování)

5695

851

CZ

Page 158: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

158

ES Prohlášení o shodě pro Vitodens 200-W

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, prohlašujemena svou výhradní odpovědnost, že výrobek Vitodens 200-F vyhovuje požadavkůmtěchto norem:

ČSN 4753 ČSN EN 60 335-1ČSN EN 483 ČSN EN 60 335-2-102ČSN EN 625 ČSN EN 61 000-3-2ČSN EN 677 ČSN EN 61 000-3-3ČSN EN 806 ČSN EN 62 233ČSN EN 55 014

Značkou _-0085 se tento výrobek označuje podle ustanovení následujících směr-nic:

97/23/ES 2006/95/ES92/42/EHS 2009/142/ES2004/108/ES

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady92/42/EHS o účinnosti nových kondenzačních kotlů.

Allendorf, dne 10. června 2010 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Osvědčení

Prohlášení o shodě

5695

851

CZ

Page 159: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

159

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, potvrzujeme, ževýrobek Vitodens 200-W splňuje podle 1. Spolkového nařízení na ochranu předemisemi (BImSchV) § 6 mezní hodnoty NOx.

Allendorf, dne 10. června 2010 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Osvědčení

Osvědčení výrobce podle 1.BImSchV56

95 8

51 C

Z

Page 160: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

160

BBezpečnostní řetězec .....................122

ČČidlo komfortní funkce.....................118Čidlo teploty kotle.............................116Čidlo teploty spalin...........................121Čidlo teploty zásobníku....................116Čidlo venkovní teploty......................115Čidlo výstupní teploty.......................116Čidlo výtokové teploty......................118Čištění spalovací komory...................21Čištění výhřevných ploch...................21

DDálkové ovládání.............................143Demontáž hořáku...............................19Deskový výměník tepla....................120Doba ohřevu....................................141Dodatečný ohřev pitné vody............128Dotazování na provozní data.............87Dotazování na provozní stavy............87Druh plynu..........................................12

EElektronická regulace spalování......143Expanzní nádoba...............................24Externí blokování.............................136Externí nárokování...........................137

FFunkce napouštění..........................137Funkce vysoušení podlahové maza-niny..................................................138

HHistorie poruch...................................96

IIonizační elektroda.............................21

KKódování 1■ Vyvolání..........................................39Kódování 2■ Otevření..........................................54■ Vyvolání..........................................54Kódování při uvádění do provozu......27Kódy poruch.......................................98Kombinovaný plynový regulátor ........16Komunikační modul LON...................35Kontrola funkcí...................................93Kontrola kvality spalování..................25Kontrola směru otáčení elektromotorusměšovače.......................................124Kontrola těsnosti systému odvodu spalina přívodu vzduchu..............................18Kontrola účastnických zařízení LON..36Kotlový termostat.............................122Krátké dotazy.....................................88

LLON....................................................35■ Kontrola poruch..............................36■ Nastavení čísel účastnických

zařízení...........................................35

MMalá změkčovací stanice.....................8Membránová expanzní nádoba...........8Montáž hořáku...................................21

NNapuštění zařízení...............................8Nastavení času....................................9Nastavení data.....................................9Nastavení teploty místnosti................34

Seznam hesel

Seznam hesel

5695

851

CZ

Page 161: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

161

Nastavení topného výkonu................17Normální teplota místnosti.................34

OOdtok kondenzátu..............................23Odvzdušnění......................................10Omezovač průtokového množství......24Osvědčení výrobce .........................159Otevření nabídky Servis.....................86Otevření servisní úrovně....................86

PPaměť poruch..............................96, 97Plamencová hlava..............................20Plnicí voda...........................................8Pojistka............................................123Popisy funkcí....................................126Poruchové zařízení............................36Poruchy..............................................96Potvrzení indikace poruchy................96Program odvzdušňování..................137Protokol............................................155První uvedení do provozu....................8Přepínání provozních programů......135Přestavba druhu plynu.......................13Připojovací tlak...................................16Připojovací tlak plynu.........................16Přiřazení topných okruhů.................143

RRedukovaná teplota místnosti............35Regulace..........................................126Regulace spalování.........................143Reléový test.......................................93Rozšíření■ AM1..............................................131■ EA1...............................................133■ interní H1......................................129■ interní H2......................................130Rozšiřovací sada pro topný okruh sesměšovačem ...................................123

SSeznam dílů.....................................149Schémata zařízení.......................27, 39Schéma zapojení.............................145Sifon.............................................11, 23Sklon topné charakteristiky................34Skrytí indikace poruchy......................96Sled funkcí.........................................13Směr otáčení elektromotoru směšovače■ Změna..........................................124Snížení ohřevného výkonu..............140Statický tlak........................................16

TTechnické parametry ......................156Těsnění hořáku..................................20Tlak v zařízení......................................8Topná charakteristika.........................32

UÚroveň topné charakteristiky.............34

VVitocom 300.......................................35Vitotronic 200-H.................................35Vitotronic 200-H..............................125Vrácení kódování do původníhostavu............................................39, 54Vysoušení podlahové mazaniny......138Vyvolání hlášení poruchy.............96, 97Vyvolání údržby.................................37

ZZapalovací elektrody..........................21Zapalování.........................................21Zkrácení doby ohřevu......................141Změna nastavení jazyka......................9Zvýšení redukované teploty míst-nosti.................................................140

Seznam hesel

Seznam hesel (pokračování)

5695

851

CZ

Page 162: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

162

5695

851

CZ

Page 163: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

163

5695

851

CZ

Page 164: Typ WB2C VIESMANN - Kosemo Moravia · Typ WB2C, 4,8 až 35 kW Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední

164

Upozornění na platnost

Servisní návod platí pro zařízení s následujícími výrobními č. (viz typový štítek):7424975 7424976 7424977 74249787424979 7424980 7424981 74249827424983 7424984

Viessmann, spol. s r.o.Chrášťany 189252 19 Rudnátel.: 257 090 900fax: 257 950 306www.viessmann.com 56

95 8

51 C

ZTe

chni

cké

změn

y vy

hraz

eny!

Tišt

ěno

na e

kolo

gick

émpa

píru

běl

eném

bez

chl

óru


Recommended