Home >Documents >ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY im_Příloha č. 2......

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY im_Příloha č. 2......

Date post:22-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

  Správa železniční dopravní cesty

  Příloha č. 2

  ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁMĚR PROJEKTU

  „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech"

  Datum vydání: 22. 01. 2017

 • Správa železniční dopravní cesty

  OBSAH

  1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..................................................................................................................................3 1.1. PŘEDMĚT ZADÁNÍ............................................................................................................................................... 3 1.2. Hlavní cíle stavby............................................................................................................................................ 3 1.3. Místo stavby................................................................................................................................................... 3 1.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TRATI (NEBO CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, ZAŘÍZENÍ)............................................................3

  2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ..................................................................................................................................5 2.1. Závazné podklady pro zpracování....................................................................................................................5 2.2. Ostatní podklady pro zpracování....................................................................................................................5

  3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY...............................................................................................5 4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ....................................................................................................................... 5

  4.1. VŠEOBECNĚ....................................................................................................................................................... 5 4.2. Dopravní technologie..................................................................................................................................... 5 4.3. Zabezpečovací zařízení..................................................................................................................................... 6 4.4. Sdělovací zařízení........................................................................................................................................... 6 4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení...............................................................6 4.6. Železniční svršek a spodek............................................................................................................................... 7 4.7. Nástupiště...................................................................................................................................................... 8 4.8. Železniční tunely............................................................................................................................................. 8 4.9. Ostatní objekty............................................................................................................................................... 8 4.10. Ž ivotní prostředí............................................................................................................................................ 8

  5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY..........................................................................................................................................8 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY...................................................................................................................9

  Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách (VTP).

 • Správa železniční dopravní cesty

  1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 1.1. Předmět zadání 1.1.1. Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále ZP) dle Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice

  upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastrukt ury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, pro investiční stavbu „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech".

  1.2. Hlavní cíle stavby 1.2.1. Cílem stavby je zajištění provozuschopnosti dráhy obnovou nebo náhradou dožilých konstrukcí a staveb,

  zejména pak rekonstrukce kolejí a kolejových konstrukcí ve vinohradských tunelech a na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n., sanace stávajících tunelových trub za účelem zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody skrze ostění trub. Zároveň je od stavby očekáváno snížení hlukové zátěže a vibrací díky použití antivibračních rohoží a zřízení bezstykové koleje.

  1.2.2. Dalším cílem je vybudování garáže pro SŽDC OŘ Praha na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n.

  1.3. Místo stavby 1.3.1. Kraj: 1.3.2. Okres: 1.3.3. Katastrální území: 1.3.4. Začátek stavby:

  1.3.5. Konec stavby:

  Hlavní město Praha Praha 2, Praha 10 k.ú. Vinohrady, k.ú. Vršovice km 0,388 TÚ 0201 cca km 185,720 TÚ 1704 za výhybkami jižního zhlaví stanice Praha hl. n. (vlastní rekonstrukce v jednotlivých staničních kolejích skončí vždy za přípojným polem poslední výhybky, resp. v nejbližší přímé koleji) km 1,560 TÚ 0201 na jižním portálu tunelu 101, kde navazuje stavba - Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.) km 183,640 nového staničení TÚ 1704 na hranici se stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n."

  1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

  1.4.1. Jižní zhlaví stanice Praha hl. n.

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní Kategorie dráhy podle TSI INF P5/- Součást sítě TEN-T ANO Číslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00, 326 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 B, 525 C Číslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171, 070, 210, 220, 221 Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ K1 Traťová třída zatížení C3 (výhybky a spojky do kolejí 201 - 202)

  D3 (výhybky a spojky do kolejí 101 - 105) Maximální traťová rychlost 40 km/h Trakční soustava 3kV DC Počet traťových kolejí 0 Počet dopravních kolejí zhlaví včetně přípojů

 • Správa železniční dopravní cesty

  1.4.2. Vinohradský tunel I

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní Kategorie dráhy podle TSI INF P5/- Součást sítě TEN-T ANO Číslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 B Číslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171 Číslo traťového a definičního úseku TÚ 0201; DÚ 02 Traťová třída zatížení C3 Maximální traťová rychlost 60 km/h Trakční soustava 3kV DC Počet traťových kolejí 0 Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 201, č. 202)

  1.4.3. Vinohradský tunel II

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní Kategorie dráhy podle TSI INF P5/- Součást sítě TEN-T ANO Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 C Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2B Traťová třída zatížení D3 Maximální traťová rychlost 60 km/h Trakční soustava 3kV DC Počet traťových kolejí 0 Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 103, č. 105)

  1.4.4. Vinohradský tunel III, IIIA, IIIB

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní Kategorie dráhy podle TSI INF P5/- Součást sítě TEN-T ANO Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 D Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 24 (III), 2C (IIIA), 22 (IIIB) Traťová třída zatížení D3 Maximální traťová rychlost 60 km/h Trakční soustava 3kV DC Počet traťových kolejí 0 Počet dopravních kolejí 2 koleje (č. 101, 102)

  1.4.5. Úsek mezi jižním portálem vinohradských tunelů a koncem stavby v km 183,640

  Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-

 • Správa železniční dopravní cesty

  l l

  Součást sítě TEN-T ANO Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 D Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2A, DÚ 20, DÚ JA, DÚ J1 Traťová třída zatížení D3 Maximální traťová rychlost 60 km/h Trakční soustava 3kV DC Počet traťových kolejí 0 Počet dopravních kolejí 4 koleje (č. 5S, 3S, 1, 2)

  1.4.6. Tratě jsou zařazeny dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. a 3. třídy tratí z hlediska mostů. 1.4.7. Přímým správcem železniční dopravní infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní

  organizace, Oblastní ředitelství Praha.

  2. PODKLADY PRO

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended