Home >Engineering >Brožura "Rekonverze baťovského sila" pro soutěž Stavba roku 2015 ČR

Brožura "Rekonverze baťovského sila" pro soutěž Stavba roku 2015 ČR

Date post:10-Feb-2017
Category:
View:172 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Rekonverze

  baovskho sila

  Zln

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Zkladn informace Nzev stavby: Centrum strategickch slueb

  spolenosti NWT

  Investor: NWT a.s.

  Autor: Ing. arch. Ladislav Semela

  Projekt: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

  Generln dodavatel: Navlil stavebn firma, s.r.o.

  Milnky a silo v kostce Viz druh letek Strun prvodce silem

  Podkovn za pouit fotografie Historick fotografie poskytl Moravsk zemsk archiv v Brn,

  Sttn okresn archiv Zln.

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  3

  Charakteristika stavby Na konci roku 2014 byla dokonena nron rekonstrukce

  osmipodlanho sila ve Zln na nov Centrum strategickch

  slueb spolenosti NWT a.s. Budova je nyn jednou

  z obnovench staveb, kter vyslovuj otzku o budoucm

  smovn zlnsk baovsk architektury.

  Objekt bvalho sila je nepehldnuteln, za co vd

  pedevm sv vce, objemu stavby a charakteristickmu

  kaskdovitmu tvaru. Uvozuje ir centrum msta pi

  pjezdu od Otrokovic a spolu s tovrn budovou . 21 tvo

  vraznou dominantu, pibliuje Ing. arch. Ladislav Semela,

  autor rekonstrukce.

  Fotografie 1: souasn stav po dokonen cel rekonstrukce.

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Historie a souasnost sila Na zpadnm okraji bvalho baovskho arelu stoj obiln

  silo, kter dokonilo v roce 1938 stavebn oddlen znm

  obuvnick firmy Baa.

  Fotografie 2: Vstavba prvnch podla v ervnu 1937

  Cel objekt je 'poskldn' z modul bnch v obdob

  vstavby, tedy o rozmrech 6,15x6,15.

  Zkladn pdorys je dan temi moduly na ku a devti na

  dlku.

  Dky vkovmu charakteru nabz objekt na zastavn ploe

  1400 m2 celkem 8200 m2 vnitnch ploch.

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  5

  Fotografie 3: Bednn vsypek na obil. Zachovan jsou viditeln ve foyer

  Fotografie 4: Tehdej pprava pro beton vsypek

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Fotografie 5: Pohled na armovn budoucch spek

  Fotografie 6: Pohled do oddlench sil (rastr pipomenut v 7. NP)

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  7

  V prbhu minulch padesti let byl sten upravovn a

  adaptovn pro administrativu, pedstavuje promny

  bvalho sila Ing. arch. Semela.

  Od devadestch let minulho stolet ale objekt obtn

  hledal nov vyuit cel sv kapacity.

  Nakonec cel objekt koupila spolenost NWT a.s. s odvnou

  viz budovu rozshle a nron rekonstruovat.

  Po stavebn technickm przkumu byl stav shledn jako

  vyhovujc s tm, e odpovd st objektu a jeho opoteben.

  Clem rekonstrukce ve svm okol dominantn budovy bylo

  pizpsobit bvalou zemdlskou stavbu poadavkm na

  modern provoz spolenosti a zrove respektovat pvodn

  funkcionalistickou architekturu.

  Fotografie 7: Postup vstavby, zejm z 1937

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Od obil k souasnosti Investor chtl respektovat architektonicky cennou a historicky

  vznamnou stavbu, kter tvo dominantu okrajov sti

  Zlna, ale zrove ji adaptovat pro nov el.

  Fotografie 8: Pohled z dnen kiovatky, nosn skelet zpadn sti je hotov.

  Clem rekonstrukce nebylo popen pvodnho vzhledu kvli

  novmu vyuit. Naopak bylo douc propojit tradin

  zlnskou architekturu s modernmi prvky, piblil stav po

  dokonen Vt Mach, marketingov manaer projekn

  spolenosti CENTROPROJEKT GROUP a.s.

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  9

  Fotografie 9: Pvodn vzhled schodit byl maximln zachovn

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Vnitn dispozice ped zahjenm rekonstrukce odpovdaly

  pvodnmu elu sila, skladm a rznm vestavbm.

  Natst stavebn projekt umooval vybourn naprost

  vtiny vnitnch pek a zd a pizpsoben prostoru pro

  nov kancele, sklady, servis a dal nezbytn provozy.

  Fotografie 10: Vzhled sila ped zahjenm rekonstrukce

  "Promna bvalho zemdlskho sila na centrum

  strategickch slueb NWT je dkazem, e i starm objektm

  pamatujc zlat vk firmy Baa ve Zln lze dt modern hv a

  el." Tmito slovy komentoval promnu 77 let star budovy

  Martin Navlil jr. ze stavebn firmy Navlil.

  Bhem jednoho roku (2014) pak probhla celkov

  rekonstrukce za elem kompletn zmny funkce budovy - na

  nov Centrum strategickch slueb spolenosti NWT a.s.

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  11

  Fotografie 11: Pohled na pvodn prostor vsypek v pzem, nynjm foyer

  Investor zde umstil nkolik provoz sv spolenosti a

  dceinch firem nap. centrum sdlench slueb, centrum

  oprav hi-tech vrobk, datov centrum a dal prostory.

  Fotografie 12: Exterir budovy v prbhu rekonstrukce

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Modern nstupce pvodn zlnsk

  architektury? Souasn vzhled budovy nabdl nov pstup ke

  svtoznmmu zlnskmu funkcionalismu.

  Na budov sila jsou zachovny typick prvky tehdej vstavby

  (zvenku viditeln nosn systm sloup a strop, ciheln

  psky, modul 6,15x6,15), ale zrove jsou doplnny modern

  elementy. Mezi nejvraznj pat nov vstup do budovy.

  Fotografie 13: Zachovan nosn systm sloup a strop s piznanmi novmi prvky

  Ve Zln jsou znm dal dva pstupy k baovsk

  architektue. Jeden se sna o maximln zachovn pvodnho

  exteriru (nap. budova mrakodrapu 21 i 14|15 Bav

  institut).

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  13

  Jinou monost je nahrazen historickch objekt novmi

  budovami, kter mohou pvodn vstavbu pipomnat svou

  kubaturou.

  Ve Zln za dob Bati visel velk plakt Budujeme velk Zln,

  bourme minul stolet. Dky odvaze investora a souhe

  vech zastnnch stran se podailo malou st Baova Zlna

  zachovat a zmnit jeho funkci pro modern vyuit, k Mach

  z Centroprojektu.

  Fotografie 14:Baovsk hesla na dnes ji sanovan budov 24: Budujeme velk Zln, Bourme minul stolet, Provdme regulan pln

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Fotografie objektu

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  15

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  17

  Tepeln nronost budovy Je dleit zmnit, e objekt byl realizovn v jin dob a uren

  ke zcela jinmu elu ne pro administrativn a kancelsk

  prostory.

  Budova Sila je zateplena kontaktnm zateplovacm systmem

  tl. 16 cm a kvalitnmi vplnmi se souinitelem prostupu tepla

  U = 1,0 W/m2K

  Topn systm je kombinac zdroj:

  1. T voda voda, tepelnho vkonu 43,5 kW, kter

  vyuv odpadn teplo z DC (vlastn spoteba ponen

  o vkon FVE)

  2. T vzduch voda o celkovm tepelnm vkonu 283,5

  kW, (vlastn spoteba ponen o vkon FVE)

  3. Elektrokotel vkonu 108 kW (vlastn spoteba

  ponen o vkon FVE)

  4. Vzduchotechnika vyuv rekuperan jednotky s

  teplovodnm dohevem

  5. pikov vkon FVE - 29,93 kWp

  Chlazen budovy:

  1. Klimatizace

  2. Rekuperace VZT

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Vizualizace

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  19

  Obsah Zkladn informace ................................................................... 2

  Milnky a silo v kostce ............................................................... 2

  Charakteristika stavby .............................................................. 3

  Historie a souasnost sila ......................................................... 4

  Od obil k souasnosti ............................................................... 8

  Modern nstupce pvodn zlnsk architektury? .................. 12

  Fotografie objektu .................................................................. 14

  Tepeln nronost budovy ..................................................... 17

  Vizualizace .............................................................................. 18

  Harmonogram prohldky: ....................................................... 20

  Prvodci: ................................................................................. 20

 • Rekonverze baovskho sila z roku 1938

  Harmonogram prohldky: 15:00 pedstaven zstupc investora, architekta, GP, GD

  prohldka vnjch prvk plt a okol budovy

  15:10 3NP: datov centrum a vyuit odpadnho tepla pro

  vytpn budovy

  15:15 4NP: vyuit call centra a nov prvky prosvtlen

  budovy

  15:20 5NP marketing, prostor pro rozen spolenosti,

  vybaven interiru

  15:25 6NP realizace, prmyslov rz, vysok stropy, svtlky

  15:30 9NP a stecha nhled na technologii chlazen a T

  vzduch - voda

  15:40 8NP vhled na historick arel Svitu z kancele G,

  FVE

  15:45 7NP zasedac mstnost a oberstven, smyka na

  panelu prezentace

  Prvodci: Vt Mach, Centroprojekt Group a.s.

  Ladislav Semela, architekt

  Filip Kopil, NWT a.s.

  Petra Fuksov, NWT a.s.

  Petr Valach, Navlil stavebn firma, s.r.o.