Home > Documents > M20 Gas/LPG CE Operator Manual (CZ)...M20 *331388* 331388 Rev. 13 (4-2015) CZ ˘ (Gas/LPG) Chcete-li...

M20 Gas/LPG CE Operator Manual (CZ)...M20 *331388* 331388 Rev. 13 (4-2015) CZ ˘ (Gas/LPG) Chcete-li...

Date post: 03-Dec-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 90 /90
M20 *331388* 331388 Rev. 13 (4-2015) Èistící a zametací zaøízení Èetina CZ Pøíruèka pro obsluhu (Gas/LPG) R Chcete-li získat nejnovější příručky k dílům nebo jiné příručky v jazyce obsluhy, navštivte stránky: www.tennantco.com/manuals
Transcript
 • M20

  *331388*

  331388Rev. 13 (4-2015)

  ������� � �����������

  ������ CZ �������� ��� �������

  (Gas/LPG)

  Chcete-li získat nejnovější příručky kdílům nebo jiné příručky v jazyceobsluhy, navštivte stránky:

  www.tennantco.com/manuals

 • ÚVOD

  ���� ������ � �������� � ������ ����� �������� �����

  � �������� ������ �� ����� � �����

  ���� ����� ���� ������� �������� �� ������� �������� � ���� �������

  ���� �������� ��� �������� ���!���"� ����� ���!�����"� �������# � �!�!������! ������� ��� ��$����������% ���� ��� ����&�� ������

  �"� ��������'

  � (������� � �������� � ����� ��� �����

  � )���� �������� �� ������ ���!����& � ����� �����# �� �����

  � )���� �������� �� ������ � ���!��� ���# �� ����"� ���� � ���!��� ���������"�"� ���#�

  �����!" #$%&!'( ��&)!*"+(

  Obalové materiály, staré součástizařízení a kapaliny likvidujtezpůsobem bezpečným pro životníprostředí v souladu s místnímipředpisy pro likvidaci odpadu.

  *����������� �����&� �"����"!�

  ,+�-" & .�*(."'(

  +���� ����� ,

  -�!��� ����� ,

  .��� !������"� ,

  /���0�� �&��� ����������� �� ���"�

  �������

  ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍÍM20 je průmyslový pojízdný stroj určený k zametání a stírání tvrdých povrchů (beton, asfalt, kámen,syntetické materiály atd.). Typické aplikace zahrnují průmyslové sklady, průmyslové plochy, distribučnízařízení, stadiony, arény, parkoviště, dopravní terminály a staveniště. Nepoužívejte toto zařízení nazemině, trávě, umělé trávě nebo na kobercích. Toto zařízení se může používat ve vnitřních i venkovníchprostorech, ale ve vnitřních prostorech je nutné zajistit dostatečnou ventilaci. Toto zařízení není určenopro použití na veřejných chodnících. Nepoužívejte toto zařízení jinak, než jak je popsáno v této příručcepro obsluhu.

  Tennant N.V.Industrielaan 6 5405 ABP.O. Box 6 5400 AA Uden−The [email protected]

  ��"��!"�� ���� � ���� �� ���� �&�!� ��� ����"������ �����&���

  1���!2�� � 3445,3464% 3467 , 3468 �9**:*� 1������% /��!$�&�� � ;�-�:�

  ��������!" �# � $��%& '()"'�!" � ��!��������"�

  �����&"�"� �����"� �����!�#

  � /�− ���� �����&�� ������

  �"� �����!������ ���� <�!"� ����!E������>' 9* =-� 6?636,6% 9*

  647F% 9* 54778,6% 9* 5434?,6% 9* =-� 67G?H,6% 9* =-� 67G?H,3% 9* 5483H% 9* =-� ??67% 9* 7?H% 9*88463% 9* 56444,5,3% 9* =-� 66346% 9* =-� ?GF6% 9* =-� 7F??I% 9* =-� 6748HI% 9* =-� 7?84% 9*54778,3,F3�

  − ���� ���!�� ������

  �"� ��"��!"�� ���� � ��"��!"�� ���"!J!��"� ������!��"� ����#' ������ ��

 • �-$(�

  1D34 7767GG

  �-$(�

  -����.KL9M=�N @9(A9O*�-�*P A�QR*R , �R��

  A�QR*R -= ;-1C�/9S�9 7� � � � � � � � � � � � ��@-L;C: F� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  -�;+T-�= (:UP(9*P F� � � � � � � � � � � � � � � � � ��/LT.T*P : AUP-�V�S�/T +T-� G� � � � � �.��RQ�/W A:*9L H� � � � � � � � � � � � � � � � � � �.9X=*=19 [email protected]�LY 64� � � � � � � � � � � � � � � � � ��@-L;C: �/LT.T*P 66� � � � � � � � � � � � � � � � �

  =*.=QT��V -R-�ND; *:@PS9*P 66� � � �=*.=QT��V �L:Q; D���V�/NC�

  �L9S9 66� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �=*.=QT��V Q�*�V�LR D���V; 66� � �=*.=QT��V A:VQ�/:1P @V(.R

  66� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �*:-�:/9*P VR1CL�-�= D���V; 63� �@�+*P Q:V�T+ 63� � � � � � � � �=*.=QT��V A:L=/: 63� � � � � � � � � � � � � � � �@9*(P*�/T (:UP(9*P 63� � � � � � � � � � � � � �(:UP(9*P - LA[ 63� � � � � � � � � � � � � � � � � � �+P�:+ C�.=* 67� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��L:+P�Q: AV� *:.UP(9*W AUP-�;A 67AV�/�(*P -/Z�L: 67� � � � � � � � � � � � � � � �/W-�V:\*N -/Z�L� 67� � � �-9.:+Q: AV� �@-L;C; 6?� � � � � � � � � �-9.:+Q�/N AT-R 6?� � � � � � � � � � � � � � � � �V;Q�S9] AV� *:-�:/9*P

  -L�;AQ; UP(9*P 6?� � � � � � � � � � � � � � �@V(.�/W A9.TL 68� � � � � � � � � � � � � � � � � �A9.TL A:VQ�/:1P @V(.R 68� � � � � � � � �-DZV�/W A9.TL 68� � � � � � � � � � � � � � � � � �1CVT*=+9 -�PV:1P L=^�R 68

  S:Q (:UP(9*P AV:1;S9 65� � � � � � � � � � � � � �).:S9 � Q:V�T+P1C 65� � � � � � � � � � � � � � � � �@ZC9D �@-L;CR (:UP(9*P 6F� � � � � � � � � � �Q�*�V�L: AU9. AV�/�(9D 6G� � � � � � � � �/WDZ*: *T.V\9 - LA[ 6H� � � � � � � � � � � � � �-A;^�Z*P (:UP(9*P 34� � � � � � � � � � � � � � � � � �/RA*;�P (:UP(9*P 34� � � � � � � � � � � � � � � � � � �AL*Z*P *T.V\9 AV� V�(��Q 36� � � � � � � �

  AZ*�/N +=^�Z*P E +=^�Z*P �",C3�

 • �-$(�

  D34 7767GG 2

  -����A�S=-�QR : V9LN 54� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  A�S=-�QR : V9LN / V9LN�/ND A:*9L; 54� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  A�S=-�QR : V9LN Q:@9LT\9 D���V; 56� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  S=-�=+9 G3

  �1CV:*: AV��= DV:(;

 • -�'���!�$.!" ��(.)�!"

  3D34 7767GG

 • -�'���!�$.!" ��(.)�!"

  D34 7767GG 4

  4. Při použití zařízení:- používejte zařízení pouze způsobem

  popsaným v této příručce,- nepoužívejte pro úklid hořících nebo

  kouřících zbytků jako jsou cigarety,zápalky nebo horký popel,

  - pro zastavení zařízení používejte brzdy,- na svažující se nebo na kluzké ploše

  postupujte pomalu,- při zatáčení snižte rychlost,- při pohybu zařízení mějte všechny části

  těla na stanovišti obsluhy,- při pohybu dozadu postupujte opatrně,- se zdviženým košem pohybujte se

  zařízením opatrně,- před zdvižením koše se ujistěte, že je

  k tomu dostatek místa,- nezvedejte koš, když je stroj na svahu,- nikdy nenechávejte děti, aby si se

  zařízením nebo v jeho blízkosti hrály,- nevozte na zařízení žádné osoby,- vždy dodržujte bezpečnostní a dopravní

  předpisy,- poškození zařízení nebo jeho nesprávnou

  funkci neprodleně nahlaste,- dodržujte pokyny pro dávkování

  a manipulaci na obalech chemickýchpřípravků,

  - postupujte podle bezpečnostních pokynůtýkajících se mokré podlahy.

  5. Před ukončením práce se zařízením nebopřed jeho servisem:- neparkujte v blízkosti hořlavých materiálů,

  prachu, plynů nebo kapalin,- zastavte na rovném povrchu,- aktivujte parkovací brzdu,- vypněte zařízení a vyjměte klíček.

  6. Během servisu zařízení:- všechny práce musejí být prováděny při

  dostatečném osvětlení a viditelnosti,- zabraňte pohybu jeho částí, Nenoste

  volný oděv, šperky a dlouhé vlasy sisepněte,

  - zablokujte kola zařízení před jehozdviháním,

  - stroj zdvihejte pouze na místě určenémpro tento účel, Podepřete zařízenímontážním podstavcem.

  - používejte kladku nebo zdvihací plošinu odostatečné nosnosti pro hmotnost stroje,

  - v blízkosti elektrických komponentůnepoužívejte tlakové stříkání ani postřikhadicí,

  - před prací na zařízení odpojte spojeakumulátorů,

  - vyhýbejte se styku s kyselinouv akumulátorech,

  - zabraňte kontaktu s horkou chladícíkapalinou motoru,

  - za horkého motoru neodstraňujte víkoz chladiče,

  - nechte motor vychladnout,

  - udržujte vzdálenost mezi místem proservis palivového systému a otevřenýmohněm a jiskrami, Udržujte dostatečnévětrání,

  - pro lokalizaci unikající hydraulickékapaliny pod tlakem použijte lepenkovýpapír.

  - veškeré opravy mohou být prováděnypouze kvalifikovaným servisnímpracovníkem,

  - neprovádějte žádné změny v provedenízařízení,

  - používejte náhradní díly dodané neboschválené společností Tennant,

  - používejte osobní ochranné pracovníprostředky podle potřeby a tam, kde je todoporučeno v této příručce.

  Pro vaši bezpečnost: používejte ochranusluchu.

  Pro vaši bezpečnost: používejte ochrannérukavice.

  Pro vaši bezpečnost: používejte ochranuočí.

  Pro vaši bezpečnost: používejte ochrannýrespirátor.

  7. Při nakládání zařízení na nákladní vůz/závěsnebo při vykládání:- před nakládáním vypusťte zásobníky,- před připevněním zařízení spusťte čistící

  hlavu a stěrače,- před nakládáním vyprázdněte koš,- vypněte zařízení a vyjměte klíček,- použijte rampu, nákladní vůz nebo závěs

  s patřičnou nosností pro zařízení aobsluhu,

  - používejte buben s navijákem,Nenajíždějte se zařízením z plošiny nebona plošinu, pokud výška nákladu není nadzemí 380 mm (15 palec) nebo méně,

  - po naložení zařízení zařaďte parkovacíbrzdu,

  - zablokujte kola zařízení,- stroj připevněte k nákladnímu vozu nebo k

  přívěsu.

 • -�'���!�$.!" ��(.)�!"

  5D34 7767GG

  *� ���������"� ���!"�"� �� �������� � ����&��������

  �"� ������������ �������� @��,�! ����$����� ��$������ ���� ���!�����% ��!����&�� ��

  �!"� ����� �����

  10783

  Umístěný na straněprostoru pro obsluhu.

  Umístěný na straněprostoru pro obsluhu.

  Umístěný vedle spínače zapalování napřístrojové desce. (pouze zařízení s LPG)

  Umístěný na obouzdvihacích ramenechkoše.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK - Stroj vypouštítoxické plyny. Může dojít k vážnémuporanění nebo úmrtí. Zajistěteodpovídající větrání.

  Umístěný na straně prostoru proobsluhu.

  BEZPEČNOSTNÍ ŠÍTEK -Před uvedením zařízení dochodu si prostudujteuživatelskou příručku.

  ŠTÍTEK S UPOZORNĚNÍM - Motor sLPG bude běžet ještě několik vteřin povypnutí klíčkem. Před opuštěním zařízenízařaďte ruční brzdu.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -Bod přivření zdvihacíhoramena. Udržujtevzdálenost od zdvihacíchramen koše.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -Hořlavý materiál neboreaktivní kovy mohouvyvolat explozi.Nepoužívejte zařízení proúklid těchto materiálů.

  Umístěný na straněprostoru pro obsluhu.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -Zařízení může způsobovatpřílišný hluk. Může dojít keztrátě sluchu. Používejteochranu sluchu.

 • -�'���!�$.!" ��(.)�!"

  D34 7767GG 6

  Umístěný na panelumotorového prostoru.

  10783

  Umístěný vedle krytu nádrže pro roztoka nádrže pro čisticí přípravek.

  Umístěný na straně nárazníku, nakrytu výfuku a na hydraulickémzásobníku.

  Umístěný na obou zdvihacích ramenechkoše.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -Pohybující se řemen aventilátor. Nepřibližujte se.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK - Hořlavý materiálnebo reaktivní kovy mohou vyvolat explozinebo požár. V nádrži nepoužívejte hořlavémateriály.

  VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -Nebezpečí popálení. Horkýpovrch. Nedotýkejte se. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK - Zvednutý koš

  může spadnout. Zajistěte koš pomocíkolíku pro zajištění koše.

 • �-$�#�(

  7D34 7767GG

 • �-$�#�(

  8 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  9D34 7767GG

 • �-$�#�(

  10 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  11D34 7767GG

 • �-$�#�(

  12 D34 7767GG

  !($.(8�!" �57���$.1 *�.��#

  V�"����� ���� �� ������ ������!"����!������ �b �������� � ��������� ����������� �������� � ��������� ���������*���������,�! �������� ���� �!$�&��% ��!�������������� �!����� ��� ���$��� ������ ����

  � ��� ! �"����� ����� ��������� ������������!������ �������� �!����� ��� ������������� ����� .�� ��&����� !��!����� ������������ �����

  � ��������� �"�����! �����-����,�! ���� ���� !��!����% ���� � ���������� ����� ������� -����,�! ��� !��!�����% ���� ��������� �� ������ �������

  -��!" 4(�.�� M%���!&4N

  @���� ����� ���0

  � �������� ���� �!$�&�� ����"� � � �����"� ��!% ��� � ������� �������@���� ����� ���� ��$!�

  � ���

  ��������E�!$�&���

  A�! ���!������� �������� � ��������� ����������� �������� � ��������� ����������!������ �������� ����� ������ �������� �������� ����� ������ -�&����� !��!���� ������������� �� �������� A� ������� ��"� � ������������� ��!���&�� �������� ���� � ����� �����!��� � �������� -�&����� !��!���� ������������� �� ������ (������� �� ������ �� ����������������� ���!�� ��! ������ ���� �������

  1!%14�.�� �(�18(

  @9*(P*�/T (:UP(9*P

  ; ���������"� �������� ������

  � �������

  ������ �������� ���!�� � ����!� S�,�! ���� ���&�������% ����� ��!��� !��!���� �������� J��"�� ������ �� ���$��� ������� ���� ���!���

  ��������� ���������� ��!�� �"�#�����!$ ��!�� �"�#����� ! ��%"���� �

  �!&�'����� ��"!�� "���� � ����!����������$

  (:UP(9*P - LA[

  ; �������� � LA[ ������� ����� ������*9;Q:(;S9 �������� ���!�� � ����! �� LA[�S�,�! � ����! �&��� ���!��% ����� �$�"��� ������!��!����� S�,�! ���� � LA[ ���&� ������%����� ��!��� !��!���� �������� J��"� � �������� ���$��� ������� ���� ���!���

  D������� ���!�� � ����! �� LA[ ���

  ��������� ������ LA[ �� ����!�

 • �-$�#�(

  13D34 7767GG

  �".(� ��%1!

  "���� ���� ����������� ����� ���!� �����

  ��������� ����� ��� �#���� ����� �� �!$�&��!������ ����� ���������

  .�(�".4( ��� !(%)"'�!T �)"$.#�

  #������� � ���$����% �$����� �� ���� �������� �� ���J!2����� � �!�2����!"���

  ��!�� Q �&��� ��!�#� ��� ������ ������$������ ���!��� ��"����"! � �����"!�9**:*��

  ���8�'!" $8&.�(

  -�!������ ���� ����! ������������!�&�%���'�%!� ������ ������� ������� ���"��� ��&���� A������� ����&� �� ������������� ��&��� ��������

  8T$.�(Y!2 $8&.�� M%���!&4N

  -�!������ ���� ����! ������������!�&�%���'�%!� ������ ��������������� ��&���% ������ � ���"��� ��&����A������� ����&� �� ������� ������ ��&�����������

 • �-$�#�(

  14 D34 7767GG

  $�%(�4( ��� �-$�#�#

  -����� �� ����� ��� ������!� ����! #����!��#����' ���� ����� ��&��% �������� �������� ������ ������

  Q��J����� �� ��������� ��&�� ��� �� ������

  ����� ��&�� ����

  (��$!� ����' ������ ���J����� ��������� ��� ���!��& ���!����"� �!����

  -���!� ����' ������ ���J����� ��������� ��� ����& ���!����"� �!����

  Q��J��� �� ��������� ��������! ������ �������������� �������

  (��$!� �����' ������ ���J����� �����������������! �� ��& ���!����"� �!����

  -���!� �����' ������ ���J����� �����������������! ���! ��& ���!����"� �!����

  A���"� �&�!"� ����!"� ����� ���J��� ����������� ��������! �������� ������ ������������ �� ������

  A��� �� ���� ����� � ���� ����� ����������� ������ ��������

  *��������' (�����&�� �� ��� � ���0�� ������

  �� ���������� ���!"�� ;����&��� ���� ��!����������� �� ��� �������

  $�%(�4�82 ��$5

  A��� ������ �������� ���� ��!��&�� � ���������������� �����

  �#4�9�Z ��� !($.(8�!" $��#�4# )"'�!"

  6� (�������� �� ���( ������ $������������� ������ ������ �� ����������

  ��$��

  3� ;����&�� ���( ������ $������

 • �-$�#�(

  15D34 7767GG

  -�'%�8T ��%��

  -�!������ ������ ������ ��������� ���������

  ��%�� �(�4�8(7" -�'%5

  -�$����&�� ����% ����� ���� ����� ������� $�!��� ���� ��!��&�� ����� �����!� �����-�!������ ������ ������ ������"� ���

  �������� )���� �����!� ���� �� ���� ������!$�&�� ���!"��

  $*&��8T ��%��

  -�!���&�� ���� ���� ������ ������ ������� ������ � ������ ���� ����� �� ����������� A�! ����� �������� ���� �� ������� �������&���� A���� �� �� ����&�� ���� �� ��������������

  ��������� (�)!� ��*����� ����� ��!+�,-�!�-�-. ����� "� ���, �!�- � ��/���!���� ����� "0�!�$

  7���!1�� $."�(7" �1�.5 M%���!&4N

  (���� � ����� "���!�� ����"� �!$�� "���� ������!$� ���� ��$��������

  1���!� ����� ����"� �!$�� �������� �� J��"� ���%�� ��������� �����% �������� ��� "���!�� � �������������

 • �-$�#�(

  16 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  17D34 7767GG

  -&��* �-$�#�5 '()"'�!"

  A��� �!$�&��� ���� ��������� ����!b�� �$�"������!����� �&�$� ���!����!� �����0�� ����� ���#%������% �����#% ��� ����� � ���$� ���!�����%���� �� �� ����� ������� ����� �������

  -����� �� ������ ��B!����& ����� ��&�*�������� �� �����# � ������� ��$��������������"� ����� ��������� +!$�&��E������������ �� �� �&�� �������� � �&���!� "���!���#�

  @&��� ����� �������� ���&0�� ����!$ ��"� ��&

  ����� (������� ��2

  � �� ����� �������� ����!"!��!�&� Q��& ������# ���� �������&�� ������������

  *������� �"����� �����% ������� ������ ��#��� �����% �� � ���������� �� �!$�&��� /��� ����$$��� ����� �������� ��������� �!�!����� ������� ������ � �#���� S�,�!�������� �������� ������� X�-� ���� ��)12�%��������� �����# ������- �����$�"� �������#�

  -�� ��� ��� � �������� �����% ��� �������!�� ��$������ ���"� ��������

  *�������,�! �!$�&�� �����&% �������� �!$�&�� ����a�� �� �� ���� ���� ������ *+,+-.)/012345�

  A� ������ ���!�� �����&�� �&��� ���������

 • �-$�#�(

  18 D34 7767GG

  4�!.���( �)�% ���8�'�*

  � (������

  �� ����!� �����!"�� �����!���

  � (������

  �� ����!� ���!���

  � Zkontrolujte zařízení, zda nedocházík žádnému úniku kapalin.

  � (������

  �� ���� ������"� �����#� �����0���$�"��� ������% �����% ����� � !�� ����!���������� ����� �����#�

  � (������

  ��% ��� ���� ����&�� ���������������% �&��&�� � ����"� �!$�� ����

  ��$������ ���� �������������

  � @���� ����� ��� �����&�' (������

  �� ����������� �����0�� �$�"��� ������% �����%����� � !�� ����!��� ������� ������������

  � @���� ����� ��� �����&�' (������

  �� ��������&�� ������� ������ � ����"� �!$���

  � (������

  ��% ��� �� "����!�! � �������!"��"� "�����"�"� ����"� ����

  ���!������

  � (������

  �� ����!� "�����"� �����!�� ������

  � (������

  �� ����!� ��������� �����

  � (������

  ��% ��� ���� ����&�� ���������������% �&��&�� � ����"� �!$�� ����

  ��$������ ���� �������������

  � (������

  ��% ��� ���� ���� �&��&�� ���

  ����� �� ����� ��$������ �����������������

  � (������

  ��% ��� ���� �&��&�� ��� ��&������� ��$������ ���� �������������

  � /��!��&�� J!�� ���!���� ��"��� ����!�����

  � /���a�� � ���!��&�� ��&�� �����

  � - J��"� 9-' /������&�� � ���!��&�� ������ �����% ��������� ����� � J!�� 9-�

  � (������

  ��% ��� ���� ���� �&��&�� ���

  ����� �� ����� ��$������ �����������������

  � (������

  �� ���� ��"������ J!�� ��$� ��&��&���

  � /��!��&�� ��$ � ���� �� ���!������

  � (������

  ��% �� ���!"� �� ����"� �!$� ������� � ���� "�����

  � (������

  ��% ��� ��&��� ���� ��$���������� ������������ � �!"� �����

  � +!$�&�� X�-�' (������

  �� ���� ���"�����

  X�-�,A:Q� /��&0�� ���!"!% �,�! ����������/!�� ���� ���� ������ AUPAV:/: QV:@=19X�-�,A:Q�

  � +!$�&�� X�-�' ��&���% �� ��������� �!���"��������� �� ���$�&�� � �������&�� ������ �� ������

  � +!$�&�� X�-�' ��&���% �� ���� �� ����� ������&�� ���� ����� 0����� �����

  � Zkontrolujte činnost houkačky, světlometů,zadních světel, bezpečnostních světela akustické výstrahy při couvání (pokud je vevýbavě).

  � (������

  �� ������ J��"! ��� � �������

  � (������

  �� ����� ���!���"� ������#% ������� ��������� ������ �����

 • �-$�#�(

  19D34 7767GG

  8T*&!( !�%�Y� $ ��K

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  6� �������� ����� ��������� �������

  3� (������ ���!��� ����!� ����� LA[�

  7� -��a�� �������� � ��"��� �&��� ����% ������ ��������� � �#����� ����������������!��� /���&�� ����

  ?� (��!��&�� ������ �� ����� � ��!��&��������% ��� ������� �#����� ���!�����

  *�� 91*1=��./ 9(��� ��&���� ������$��%��2 ��3 �� �������� ���> ���� %��!&3��$�����3 $� ���!���� �&����&� �&� ��&����������4�� �3��4��" ?$&��%�� $������0�4�(�&'�"

  8� *�����&�� �! �� "� ���!"� � �������"������� �� ����!�

  5� ;����&�� ���0���"� ��� � ������������� ���� LA[�

  F� -������ ���� � ���"! ����� � "������"��������� � �����& ����&�� ���� ���� LA[�� ���!��� (�!��&�� ���� "��"���"���������

  G� A�!���� ������ ���!�� LA[ � ���!����"������"� �� ����!� (������

  ��% �����!��� ����� �� ����! � �!��� �����$������ � �� � ������!�!��� �� �����

  �� ������ ���!���

  H� A���� �������� ����!� ����� � ������

  ��%��� ����"���� � ��!�� *��������,�! ��!�%�����!�& ������� ����!� ����� � �&����������$�� ��"�������

 • �-$�#�(

  20 D34 7767GG

  $�#�.&!" '()"'�!"

  6� (������� �����&�� LA[' A���� ������������!� ������ �����!���

  ��������� �*�!�' ��#!& ��*��� ����!� �����-%�� ��%"���. �� ���!�� ����! ���*� �*��7�8$ 3����)!� "�. �� ���!�� ����! ���*� �*����!��. ���*��� ����! �����. �/����� �0�!��

  ��*�� � ��& ���� ����! ��� �-�!� ��*���$

  3� A���b�� �� �� ������� �� ����� ���!���&�� ������ ����� ���� ������&��������"� ����

  *�� 91*1=��./ *�� ���&���'� ������$&��� ���� �� �&�$��4� ��$'�� � ��(&�����$'� �������� $� ����&'�� �����3"

  7� ������ ������� �� ������! ����������% �� ������� �����

  ��������� �����#����� "���& �0��� �&!� ���9: ��*�� ����- ����#� ��� � "��'�0��-��$ ���� �����!�,-� "���� ���#�� "���&

  ��#!����� � ��� 9;)2: ��*��. ���5 -%������ � �'����� "���&�$

  ?� *�"��� ���� � �����!"�� ������ ������ ����� ��� �� �&�! �!���

  �������� ����&� ���!�% ��@�)!4��3�3" /3 ����� �3����� �'��4���!���� $�)��))� )��� ���� $����"

  �%���(�� �$���$�%) �(�&'�" ��&�A���� �� &�B������� �&B'�3 ����$�( ����@����)�" #���& �$&��%�� ��&'��(�������"

  5. Rozsviťte světla.

  85�!#." '()"'�!"

  6� (������� �������� � ����&�� �$�"��� J��"��!$�&�� � ���������

  3� ������ �������� ���������� ���! ��&

  ���!����"� �!��� � �������� ����&���(#���0�� ���&� � �����"� �� �����%���� �� ���� ��������

  *��� #���& � ;*C ��$� �(��� %���(�(!���! ������ �� �3���� !�0!��" *��$�����(�� ������ ����D�� &�0� �&�$�"

  ��������� < ��*����� " 7�8 �#��- ����-� � ������ ����!��� ��'�0 �#�!� �����.��� ��!� �#��0�� "�/�"�� ,4�� "�"�&-�$

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem neparkujtev blízkosti hořlavých materiálů, prachu, plynůnebo kapalin. Zastavte na rovné ploše, zařaďteparkovací brzdu, vypněte zařízení a vyjměteklíček.

 • �-$�#�(

  21D34 7767GG

  ��!&!" !�%�Y� ��� ��'.�4

  *

 • �-$�#�(

  22 D34 7767GG

  ��Y1* �$ M���%��#Y�!2 �1�.&!"N $(#.�*(.174T* ��!&!"*

  *�� 91*1=��./ *��$ �$)��$�� �$������ ���� ���$ %��� ��&����� �������� ��&���4 �����2 ���'��(�� ��&!���) �&�$� ��3��(�� ������"

  6� A�!���� ���!"! � ������� ���� � ������!"�� ���!"� ���"��

  3� A����&�� ������ ���������� �� ������������ � �������� ����������� -����� ������!"���� ���&�� ����������� �� ���������� ����0�

  7� *���0�� ���� �� �!���"� ���������������� �!���"�� �����������

  ?*����

 • �-$�#�(

  23D34 7767GG

 • �-$�#�(

  24 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  25D34 7767GG

 • �-$�#�(

  26 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  27D34 7767GG

  $-"��!" 8�%5 M-�' �1�.&!"N

  (������� ��� ����� �� ������� ������ �������� ���!�� ��������� �����!�� ��� �!$�&���

  A� ������ ���� ���� ���!�� ��������� �����!����&���% �� ���� ���!������ ������� ���������� �������� -�&����� !��!���� ������������� �� ������

  �������� J������ ����&�'� ����&��!���� !��3 ����� �3����� �@��������� ���'&" ��������%�� ������ �&�L!��$ �()��� ����&�'��"

  -�!���&�� ������� � ��!� ��������&����!������< \����� ��� ��������� �� �������% ����"��!$�� �� ������ � ��"� ����!���� �� ������ A����#���� ����� �� ������� ���� ���� ������������!�� �����!���

 • �-$�#�(

  28 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  29D34 7767GG

  8� (������� ��������� ��!������ �������� ���������� ��������� =��!���� ������������� �� ����� � J��"� �������� �� �������� ������� ��������

  ��������� � ����&- ������ �!�/���� �9)"���+& ��-����� �*���/�� 4�!�� ��������& ���*����� 4�!��-$

  5� Q�$ �� ���!����� �������&�� �� �������&�& ���� ����� �������� /!�� ���� ���������� =>)/[email protected] C0,+

 • �-$�#�(

  30 D34 7767GG

  85���'%!&!" 4���

  6� ���b�� �� ��������� �� ������!$�& ��������0����� ����� ���� �� ��������

  3� -�!���&�� ������ �$������ D����� ���������� ����� ��!��!��& �� 74 ����!�� =��!�����#����� �����"��� �� "��� ��� "���

  �������� J!���

  7� A� ��������� �������� J!�� ��!������ ���!������ ���� ����! �������� ����������&������� ��� ���!��&�� ��$�;����&�� ������% ���!�� ��$ ����������������� ��$���

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před zdvižením košese ujistěte, že je k tomu dostatek místa.Nezvedejte koš, když je stroj na svahu.

  ��������� � ������� �'� -�"� �,�-���-�!�� ,'�� "��� 2 ;:: --$

  ?� A���� ��"����� �� ��������� � ��������

  �� ���!������

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: při couvání sezařízením buďte opatrní. Se zdviženým košempohybujte se zařízením opatrně.

  8� -�!������ � ��!������ ������ ����!�$������� � ���$���&���$��� ���$�� ����������� ������ ��$� � �������&�� ���������

  5� A���� ��"����� �� ��������� �� ������������ ���� �� ������� � ��������

  F� (������� �������� � ��!���&�� � ��!���������� ���� �������� � ����'���&���������� % ���� �� ��$ �"��� ���������

  ��������� ?�*�� �'� "� � ��# "�!�������-������ ���*�$ ?�*�� �'� !�� ���*��"��"�����- #�� /�"�� �*�����/� ���*���G��*��� ��*�� �'�$

 • �-$�#�(

  31D34 7767GG

 • �-$�#�(

  32 D34 7767GG

  %�*�!.�Y ��(7��82�� O1�.�# 4���

  *�� 91*1=��./ *��$ �����(�� ���������� ���$ %��� ��&����� �������� �� &���4����&)�� � ����D�� ��&!���) �&�$�"

  ��������� �' �*�� ��-���- ���#4�!�� �'� ������0��$

  6� (��!��&�� ��$ �� ������� ��!$�&�� ������ ���!��&�� � �������� /!�� ���� ���� ������@E7F-F#. C02.CF )/0 @EG�,#B-.C0,+�

  ��������� � �*�"��� � ���#&-� 4�!�������#���� �' � #�� ����'�0�& �!#�$

  �������� $������ !�� �������$����" �%���(�� !�� ����) !��!��&� ��%���(� !���"

  �������� 9�$ ��3�� �$����)��&�����" ?$&��%�� ��$'������ �$�$����))� &���� !���"

  3� /���&�� ����

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  7� ������ ������"� ���!"! �� ����"� �!$�� ����$��

  ?� ������ ����� �� ��� J!���

  8� �������� ��� J!�� � ������ � � ���������

  5� /��&�� � ��$� ��"���� J!���

  F� /��!��&�� ���� ��!��!�

  �� ��"���� J!��� /!������ ���� ������ +=^�Z*P AV:1C�/NC�X=L�V; Q�^9�

 • �-$�#�(

  33D34 7767GG

  G� ;����&�� ���!$�&�� ���� ���� ��"���� J!���� ��$�� ;����&�� J!������ ����% �� �������&�� �����

  H� (������ ��� J!�� � ��!����&�� � �� ��$!����"� ����#�

  64� A�!���� ������"� ���!"! �� ����"� �!$�� ����$!�

  66� ;����&�� ����� �� ��!$�&�� ��$� � ���������$� /!�� ���� ���� ������ =>7F-F#.C02.CF )/0 @EG�,#B-. C0,+�

  �1�.&!" 4��� ( $".( !( !��1$.�.5

  *�� 91*1=��./ *��$ �����(�� ���������� ���$ %��� ��&����� �������� �� &���4����&)�� � ����D�� ��&!���) �&�$�"

  6� ������ ������"� ���!"! �� ���� �����!������

  3� (��!��&�� ��$ �� ������� ��!$�&�� ������ ���!��&�� � �������� /!�� ���� ���� ������@E7F-F#. C02.CF )/0 @EG�,#B-.C0,+�

  �������� $������ !�� �������$����" �%���(�� !�� ����) !��!��&� ��%���(� !���"

  �������� 9�$ ��3�� �$����)��&�����" ?$&��%�� ��$'������ �$�$����))� &���� !���"

  7� /���&�� ����

 • �-$�#�(

  34 D34 7767GG

  ?� /��&�� J!�� � ��$�� /!�� ���� ���� ������.9D�*�T\ AV:1C�/NC� X=L�V; Q�^9�

  ��������� � �*�"��� � ���#&-� 4�!�������#���� �' � #�� ����'�0�& �!#�$

  8� -��a�� ���������

  5� -�!���&�� � ��!���� ������ ���� ����������$���&���$��� ���$�� ���% ��������� ��$ ����& ���������

  F� /���&�� ����

  G� /����"��&�� $��� � ���!����� � ���!"� �����!����� � �� ���� �� ���!����� �� ��$��

  H� /����"��&�� $��� � ���!����� �� ���� �����!����� � � ��$�� S�,�! �����% ���&�� ������ ���!����� � ���!��&�� ��

  64� *�����

  �� ����&� ��"���� J!�� ��$�� /!������ ���� ������ .9D�*�T\AV:1C�/NC� X=L�V; Q�^9�

  66� ;����&�� ����� �� ��!$�&�� ��$� � ���������$� /!�� ���� ���� ������ =>7F-F#.C02.CF )/0 @EG�,#B-. C0,+�

 • �-$�#�(

  35D34 7767GG

  85��#�.&!" ( �1�.&!" $-&�!2 !�%�Y�

  -�&�� ���� ����$�&�� � �!��&�� ����� ������� ���� ����� ����!� !��!���� ��&�� ������

  /�&$� ���� ��&�� ����� ��!��&�� �!��������!��!����

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  85��#�.&!" $-&�!2 !�%�Y� ��*�7"8T�#$.!" �(%17�

  6� (��!��&�� ��� ��&�� ������

  3� ;����&�� ���� ������� ���!"� ��&������� � ����� � ��������

  7� �������� ����!� �� ����$�&�� ��&�� ������

  ?� /����"��&�� $��� � ���!����� �������������� �� ���!�! ��������� ������"��&�� ������"� ���!"!�

  ��������� ���������� ��� � /�'�0�������$ ���-0�� ���!�� -%�� ����� � �����#"�/�"�� �'����$

  8� /��&�� ����� ���� �� ��&�� ����� � ��������!��&���

 • �-$�#�(

  36 D34 7767GG

  5� A����"��&�� ��������� ������

  F� (������� �� �������� 9-' A����"��&�� J!��9-� / ������& ������� ���&�� J!�� 9- ����&�� ������

  G� /����"��&�� $��� � ���!����� �� �����&��&�� ������ *�"��� ��&�� �����������!��

  H� (������ ����!� �� ����$�&�� ��&�� ������

  64� *���b�� ���!"! �� ����$�&�� ��&�� ������� ����� ����! ��&�� ����� � ������� �����&�� ������

  85��#�.&!" $-&�!2 !�%�Y� ��*�7"8T�#$.!"�� #'�8&�#

  /���$��,�! �� ��&�� ���� ����� ���� �������� ���!"� ��������% ���!�� �� ���$�&����&�� ����� ������� ���&�

  6� (������� �� ��������� ���% ��� �&�$� ����������� �� ��&�� ����! ��� ����&� ���������� � �������� (���b�� ������"�����

  3� :�� �� J!�� ��$� �������� ��������% ���!��&����$ � ���0�� ����� �� ��!$�&�� ��$� �������� �������

  �������� $������ !�� �������$����" �%���(�� !�� ����) !��!��&� ��%���(� !���"

  �������� 9�$ ��3�� �$����)��&�����" ?$&��%�� ��$'������ �$�$����))� &���� !���"

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

 • �-$�#�(

  37D34 7767GG

  7� (��!��&�� ���a ��������� ���& �������&�� ������� ���& �� ��&�� ������

  ?� �������� ����!� �� ����$�&�� ��&�� ������

  8� /��&�� ������� ���!"! ��&�� ����� ������� ����! ��&�� ����� � �����"��&��$��� � ���!����� � ���!"� �� ������

  5� /����"��&�� $��� � ���!����� ����������������� �������

  F� /��!��&�� ������� ���� � ���0�� ����&�������� ���&� (��������� ����! ���&

  ����&��� ��&���% �� ������� ���& � ����

  ������� �����& ������

  ��������� (�)!� �*���. �/���- ��������"����� �0"�� �!#� ,��"���# ���0�$

  G� (������ ����!� �� ����$�&�� ��&�� ������

  H� *���b�� ������� ���!"! ��&�� ����� ��&��� ����� ���� ��&�� ������

  64� /��&�� ����� �� ��!$�&�� ��$� � ���0�� ��� ������ ������� A��� ������� ��$�

  66� ;������� ��� ��&���� ���������

 • �-$�#�(

  38 D34 7767GG

  85��#�.&!" ( �1�.&!" !�%�Y� �����'.�4

  *��� �� ����� �������� �� �������� 9-�������

  � ���!����� ����� -�����b

  �,�!�� �� ��& ����� �����!��% �����"��&�� �����!���� ����� ����� �����

  /�&$� ���� ��&�� ����� �� ����� ��!��&���!������� �!��!����

  *��� �� ����� ��� ��� �������� � ����0���9- ����$�&�� � �!$�&�� ����� ����

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  6� �������� ��� ����� �� ������

  3� ;����&�� ���� ������� ���!"� ����� ������� � ����� � ��������

  7� �������� ����!� �� ����$�&�� ����� ��������

  ?� /����"��&�� ���� �� ������ /����"��&��$��� � ���!����� �� �����& ����� ��������

  8� ����"��&�� ��������� ����� � J!������ ������*�"��� ���� �� ����� �������!��

 • �-$�#�(

  39D34 7767GG

  5� (������ ����!� �� ����$�&�� ����� ��������

  F� *���b�� ������� ���!"! ����� �� �������&� �� ����� ���� ��&�� ������

  G� (������ ��� ����� �� ������

 • �-$�#�(

  40 D34 7767GG

  1!%14�.��5 !�$���8!2 O#!47�

  (������� � �������� ��&�� ��� �!�����"�!��!����#' �������! �����"��! !��!����� � L1.

 • �-$�#�(

  41D34 7767GG

  $.(8�8� �����!"S8(��8�!"

  -������ �c�� �� ������� �����

  � ����% �� �������� ����$� ������ ��!�% ���� ���� ��!����!"!� Qc� �� ������ �� L1.�

  A���"� ������ ���� ���� ����!� �����

  ��1���2 �3�4.������2 �� 5�+6

  )���416 �����

  13' @�� ���� ���� �������� �� �������� ���� ��!����!"!

  �������� �� �������� ���� � �!����!"! ��!������� ������ �� 6,���0��� �����

  17' @�� ��!� X�-� V��!� X�-� ���� � �!����!"! A��� �������� �������� �������� X�-����� ��"���� � ��!� X�-��

  1?' @�� ��!� 9- V��!� 9- ���� � �!����!"! A��� �������� �������� �������� 9-���� ��"���� � ��!� 9-�

  18' @�� 9-EX�-� -������ 9- � X�-� ���� ��!����!"!

  A��� �������� �������� �������� 9- ����X�-� ���� ��"���� � �&"��� ��!��"��

  15' @�� ���� ������ @���� �������� ���� � �!����!"! @���� �������� ���#�� ��"�������������&�

 • �-$�#�(

  42 D34 7767GG

  %���\45

  ��'$.)14�8(7" .�5$4( M%���!&4N

  V�����!����"� ����� �� ������ �� �!$�&���������� � ��� ������ (�� ����E����� �������!����"� ���� ������

  � ���� �� ������ -�����!����"� ����� �� ������ �����������������

  ��������� �*� /�'�0�� ��*����� �"�*�������"�� ������. ��� "� � �!������,�# /�"�����"��!� ��$

  *�� 91*1=��./ *��$ �$)��$�� �$������ ���� ���$ %��� ��&����� �������� ��&���4 �����2 ���'��(�� ��&!���) �&�$� ��3��(�� ������"

  6� ������ ������� �� ������ ������ �

  ��������� A�"�*����� ��"�� ������ � �*�������&- -��. �'�� ���/��� "� -�

  � ���� " �"�*����� ��"�� �����$

  3� -�!������ ���� ����! ������� ���$����!������ ������� ������ ����� A�! �����������!����"� ����� �� ������� ������ ��������!�

  7� /��&�� �����!����"� ���� � ���� ������������� � ����b�� �!$�&�� ����� ��������

  *�� 91*1=��./ *�� �&')� � ���!������$�)��� ���� ���!���� ��$�� ������%���)�&��� �0"

  ?� A�! �!$�&�� ������& ���������� �����

  ��!���� � �����!����"� ���"� �����������������

  8� �������� ����!� ������� �����������������

  5� A� �!$�&�� ����&�� �����!����"� ���� ���������� ������� ��&� �� ��������������

  F� -�!������ ������ ����! �������

  ���$����!� ����� ������� ������ �����

 • �-$�#�(

  43D34 7767GG

 • �-$�#�(

  44 D34 7767GG

 • �-$�#�(

  45D34 7767GG

  A����� A���!�� U�$���

  *����������� ������������!����

  / ���"�� ��"���!�� �������������� �� ��"��"��� ���!�����

  �����0�� ���!����� � �����������"���!�� �������� �������

  *������� J��"� �������� �E����������� ������

  Q������

  �� ���!����� �����"�����������! ��������

  Q�$ � ���� /������&�� ��$

  (���&�� ��$� �� ���������������� ��$������

  /��&0�� ����&��

  *������� ������ ������ Q������

  �� ���!����� �����"�����������! ��������

  *����������� �!$�&�� ������� � ��������� ����������� ������

  (���&�� ������� � ����������������

  *������� ������ ������������ �!���"� ���������

  Q������

  �� ���!����� �����"�����������! ��������

  A����� ���� �� ����� *���0�� ���� �� �����

  *��!����� �� ��"��"

  � �� ������"�������"�

  �����0�� ���!�����

  ������������ ������ ������ /��&0�� ������

  ���� ������ ����!$ ����� (��$�� ���� ������

  -����� X�-� ����"

  � �������� X�-� � ������ (���&�� �������� X�-�

  ;"���� �������� ���!"� �X�-�,A:Q �E���� �������

  A������ ���� � ���!"! �� ��������� � ���!��&��

  Q��!"� X�-�,A:Q � ���������� ���� ��!�����

  /��&0�� ���!"! X�-�,A:Q �E������!���� �������� ���!"!

  -����� X�-� ���� ���!�� A� ���!�� ���a�� ������ �������� X�-� �� �&���!� �!��

  ;"���� J!������ ���� /���a�� ���� �� �����%���&�� � ���!��&�� J!������ ����

  -������ ��!���� Q������

  �� ���!����� �����"�����������! ��������

  /���� ������� ����� Q������

  �� ���!����� �����"�����������! ��������

  -����� 9- ����"

  � #������ +7 � ������ (���&�� ������� +7

  +!��� 9- � ����! � ����!$�&�� /��!��&�� �!���

  ;"���� J!�� ������� ������ 9-� /��!��&�� J!�� 9-

  C���!�� ���� �� ��&�� ����! �����!$ �����

  .���0�� ��&�� ���� ��!��!��&�� �����!��

  C���!�� ���� � ����! �� ����� �����!$ �����

  *���0�� ���� �� �����

  X��"� �������� �����!$�&�� �� ���������

  Q�$ � ���!���� Q�$ �"��� �������

  / ��$! ����� /���&�� ��������� ;����� ���0�/ ������& ������! �������������������� �����

  A��� ��&�� ���� -�!���&�� ������� ��!����������� �������&����!� ����� ����� ���� �!��� ����������� ��& �����/������&�� ��&�� �����D����� � 9-' ������� ������

  9- �������� ���� �!��"!�

 • �-$�#�(

  46 D34 7767GG

 • [%�Y-(

  47D34 7767GG

  [%�Y-(

  1

  2

  3

  4

  56

  7

  8

  9

  19

  10

  12

  14

  13

  15

  16

  11

  17

  18

  20

 • [%�Y-(

  48 D34 7767GG

  �)����% [%�Y-5

  Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobupro každou proceduru.O = Operátor.T = Školený personál

  $�����

  Zodpovědn

  áosoba

  ���/�� ����� �����

  8���0�����9�����:�������

  ������������0� ����

  .���& � 6 D��� (������

  �� ����!� ���� 9� 6(������

  �� ����!� "�����"������!� � ��������

  d[ 6

  (������

  �� ���&�� ����� , 6� 64 *��� ��

  �����!"��

  �����!�

  (������

  �� ����!� �����!�� CR.� 6

  � G% H �&��&�� ���#�����

  (������

  �� ��$������ ��������������

  , 7

  � 7 C����� ������ (������

  �� ��$������ � ���������� , 3(������

  �� ���� �� �����! , 3

  � ? @���� �����

  (������

  �� ��$������ � ���������� , 6(������

  ��% ��� ���� ��&����$������ ���� ������������

  , 6

  � 5 (���� ��&�� (������

  �� ��$������ � ���������� , 6(������

  �� �#��� , 6

  � F @���� ��&��� (������

  �� ��$������ � ���������� , 3� G -�&�� ���� /��!��&�� , 6� G -�&�� ����%

  ��!� 9-

  /��!��&�� J!�� 9- , 6

  � H *��� �������% ��!�9-

  /��!��&�� , 6

  � 8 Q�$ /��!��&�� ��$% ���� �� ���!����� ����!"!

  , 6

  34���!�

  � 8 A�"���� J!����$�

  (������

  ��% ��� ���� ��$������%���!��&�� � � ������& ������!���&0���

  , 6

  84���!�

  � 65 X!������ ����X�-� E �",C3�

  /��!��&�� , 6

  � 7 C����� ������ V��

  �� ������ ������ , 3

  � 67 A����� ���� .�����&�� ���!"� ��� �� ������4���� �� ���;�����0�

 • [%�Y-(

  49D34 7767GG

  $�����

  Zodpovědn

  áosoba

  ���/�� ����� �����

  8���0�����9�����:�������

  ������������0� ����

  100hodin

  T 19 Chladič Očistěte vnější část - 1

  T 19 Hydraulickýchladič

  Očistěte vnější část - 1

  T 1 Motor Vyměňte olej a filtr EO 1

  Vypusťte nashromážděný olej zezplynovače LPG

  - 1

  Motor, GM (S/N 0047-0499)

  Vypusťte olej z elektronického regulátorutlaku (EPR).

  - 1

  O 13, 20 Kola Zkontrolujte případné poškození - 3

  T 6 Kolečka zadnístírací lišty

  Promažte SPL 2

  T 6 Zadní stírací lišta Zkontrolujte vyrovnání - 1

  O 2 Zástěrky čistícíhlavy

  Zkontrolujte poškození nebo opotřebení - 1

  200hodin

  T 12 Nosná ložiskapředního kola

  Promažte SPL 2

  T 1, 17 Hnací hřídel Promažte SPL 4

  T 12 Válec řízení Promažte SPL 1

  T 1, 19 Hadice a svorkychladiče

  Zkontrolujte těsnost a opotřebení - 2

  T 11 Brzdový pedál Zkontrolujte nastavení - 1

  T 14 Otočné bodyzdvihacíhoramene koše

  Promažte SPL 2

  T 5 Otočné bodydveří koše

  Promažte SPL 2

  T 18 Západkazdvihacíhoramena koše

  Vyčistěte a promažte SPL 1

  T 16 Vzduchový filtrFaST (S/N 0000-0145)

  Vyčistit - 1

  400hodin

  T 1 Motor, GM (S/N 0000-0499)

  Vyčistěte a seřiďte nebo vyměňte svíčky - 4

  T 1 Motor Vyměňte vzduchový filtr - 1

  Vyměňte palivový filtr - 1

  800hodin

  T 10 Hydraulická nádrž Vyměňte plnící uzávěr 1

  T 1 Motor, GM (S/N0000-0499)

  Zkontrolujte rozvodový řemen - 1

  T - Hydraulickéhadice

  Zkontrolujte opotřebení a poškození - Všechny

  T 1, 19 Chladící systém Propláchněte WG 2

  T 13 Hnací motor Utáhněte matici hřídele na moment - 1

  T 13 Přední kolo Nastavte matice na kroutící moment - 1

  T 15 Akumulátor Očistěte a utáhněte připojení kabelů kakumulátoru

  - 1

 • [%�Y-(

  50 D34 7767GG

  $�����

  Zodpovědn

  áosoba

  ���/�� ����� �����

  8���0�����9�����:�������

  ������������0� ����

  1 000hodin

  T 16 Filtry systémuFaST (S/N 0146- )

  Vyměnit - 2

  T 1 Motor, Mitsubishi (S/N 0500- )

  Vyměňte zapalovací svíčky - 4

  T 1 Motor Zkontrolujte systém PCV - 1

  T 1, 19 Hadice chladiče Zkontrolujte z hlediska popraskání apoškození

  - 2

  1 200hodin

  T 10 Hydraulická nádrž *Vyměňte filtr kapaliny - 1

  2 000 hodin

  T 1 Motor, GM (S/N 0000-0499)

  Vyměňte rozvodový řemen - 1

  2 400hodin

  T 10 Hydraulická nádrž *Vyměňte hydraulickou kapalinu HYDO 1

  *Vyměňte sítko 1

  5 000 hodin

  T 1 Motor, Mitsubishi (S/N 0500- )

  Vyměňte rozvodový řemen a hnacířemen vyvažovacího hřídele

  - 2

  ��������� B �*����0 ��*����� �>[email protected]�B>�HI1 ���/�� #����!���� ����!��� /������/&��

  �-0+�� � ����,�# J:: #�����# ��� #����!���� ����!���. 4�!� � "��� "���. ��"�� EIF$ EB�� /�"�1����!���F$

  D:(:1P AV�-�U9.9QE�9Q;�=*:

  9� ������� ���% ���� ����� 8d74 -:9,-[E-C� � � �CR.� (������� �����!"�� �����!�� /������2�� ���� ���������"��d[ /��� � �������2�������� ���!����"� ��������� ������������ ���% ,7?� 1� � �-AL ���"!���� ����"� ���������% �������� L�!����� [email protected]

 • [%�Y-(

  51D34 7767GG

  *('�!"

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  *�.���8T ���9

  C���!� ��������� ���� ������

  �� ����&�/��&0�� ������� ��� � ������ J!�� �� �����"�644 ���!��"� ������

  Olej do motoru doplňujte na úroveň meziznačkami na měřiči oleje. Nepřeplňujte nad horníznačku na měřiči.

  Náplň motorového oleje motorů GM (stroje svýrobním číslem 0499 a nižším) činí 3,5 l (3.7 qt)včetně olejového filtru.

  Náplň motorového oleje motorů Mitsubishi(stroje s výrobním číslem 0500a vyšším) činí 4.7 l(5 qt) včetně olejového filtru.

  ��Y1$4( 4�����4 $."�(7" �1�.5

  L��!��� ������� ����"� �!$�� ���������� �������"� 644 ���!��"� ������

  !�$!� ��Y1$4� �)�%!"�� 4��(

  *���� ���!��� �������� ���� ���������� �������"� 344 ���!��"� ������ ��& ����!"��� ������ ���� �� ��"����� ��� ������"����

  ��Y1$4� 8��7� )"'�!"

  /���" ������ ���������� �� �����"� 344 ���!��"� ������ L��!��� ���"� ������ ����"���� ����� ������ �������� �����

 • [%�Y-(

  52 D34 7767GG

  ���5 '%81�(7"�� �(*�!� 4���

  +��� ���!��"��� ����� ��$� ���������� �������"� 344 ���!��"� ������

  �.��!2 ���5 %8�)" 4���

  +��� ������ ��$� ���������� �� �����"� 344���!��"� ������

  '��(%4( '%81�(7"�� �(*�!�

  (����� ���!��"��� ����� � ����� ����������������� �� �����"� 344 ���!��"� ������

  .#!�� �!(7"�� �)"%���

  ���� ���"��� ������� ���������� �� �����"�344 ���!��"� ������ D���!"� ���� ���"���������� �� ����& ������ �� ��"����� ������!���� ������

  *� ��� ����& �������� �� ����!"� ����

  ���"��� ������� ��"����� ��� ���"�����������

 • [%�Y-(

  53D34 7767GG

  �5%�(#�14(

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  .���& ������

  �� ����!� �����!"�� �����!�� ��!������� ������&� C���!�� �����!"�� �����!����� ��� ���! ��&�� �����! �����!"�����&�!��� Q�$ ��� ��� ��! ������� ����!�������!"�� �����!�� ��������

  #��'��!&!": !BE�C ��� �>E���������������� ������P�I��? ��� �� ����A��I������� � ���� ���E��� �>E�������<������> A BE�C�D *@C� ��� E�I�� � ��J�����>E���������<� �����D

  A� �����"� 3 ?44 ���!��"� ����� ����a���������� �����!"�� �����!�� � ����0�� � ����

  �������� �����!"�� �����!�� /������2���S�,�! �������� �������� �������� �����!"��

  �����!�� /������2��� �� $���� �����!"�������!�� ��������� ���� ����� �

  VÝSTRAHA - Nebezpečí popálení. Horkýpovrch. Nedotýkejte se.

  *��$)��� !������� /������2�� -���$

  A� �����"� G44 ���!� ����� ���&0�� ����"�

  ���&� A��� ��������� ���& �� �����������!�

  �� �� ����"� ���& ����� ����

  �����!"�� �����!���

  /��&0�� J!�� �����!"�� �����!�� �� �����"�6344 ���!��"� ����� ���� ���� � �&�!������!"���� �������� � ����E������ �c�& ��!������& �����!"�� �����!�� ��!��!��& 73� 1�

  C����!"�� ������� ���� ���&0

  �� �� �����"�3?44 ���!��"� ������

 • [%�Y-(

  54 D34 7767GG

  �5%�(#�174� 4(�(�1!(K dispozici jsou tři kapaliny pro různé rozsahyteploty okolního vzduchu:

  Značková hydraulická kapalina TennantTrue(prodloužená životnost)

  Číslosoučásti

  Kapacita Viskozitníindex ISO(VI)

  Rozsah teplotokolníhovzduchu

  1057710 3,8 l

  (1 gal)

  ISO 100

  VI 126nebo vyšší

  19�C (65�F)nebo vyšší

  1057711 19 l

  (5 gal)

  1069019 3,8 l (1 gal)

  ISO 68

  VI 155nebo vyšší

  7 až 43�C

  (45 až 110�F)

  1069020 19 l

  1057707 3,8 l

  (1 gal)

  ISO 32

  VI 163nebo vyšší

  16�C (60�F)nebo nižší

  1057708 19 l

  A��� �������� �����!"�� �����!� �� !��������������%

  !��&�� ��% �� �� ��"��!"��������� ��������� ������#� �����!"�������!�� �������� A������� �������"� �����!��#�� ��#���!� ��������� ������� �����!"��"���������

  #��'��!&!": 8���� ����BAB��>E�������F�� ����B��� I� BA���< ��>E�������< ������; A �>��<�D %�����6�� ��E� �>E���������<� J��� ��� I�B��������? @C� E�I�� � ����BA< G����?�>����<� ��������� � � ��J����D

  �5%�(#�1742 �(%17�

  Q����"� G44 ���!� ����� �������

  ��% ������� �����!"�� ���!"� ��$������ �����������������

  ��� -�'���!�$.: ��� ��������� ����I����>E�������< ������> ��E ����� ���C�I��������AF �����D

  Q����!�� �!���"� ��� ������� ������ � ���������� ����� ��� ���&� �!�&�% ��� �#�� ��#���!������ ����&���

  00002

  .���,�! � ����&�� �!���"� �����!"��

  �����!��% ��������� �����!�& �������� ����"�*���,�! �����!�& ��������� �����!�� ���������$������% �#�� ���� �� ���!� ����� !�J��"� ����

  !�� ���"��

  (!�����,�! ��!�% �������

  �� ��"���!�� ��������"����

 • [%�Y-(

  55D34 7767GG

  *�.��

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: před odchodem odzařízení nebo před jeho servisem zastavte narovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypnětezařízení a vyjměte klíček.

  7��(%"7" $5$.2*

  PRO VAŠI BEZPEČNOST: při servisu zařízenízamezte kontaktu se zahřátou chladící kapalinoumotoru. Za horkého motoru neodstraňujte víko zchladiče. Nechte motor vychladnout.

  Denně kontrolujte hladinu chladicí kapalinyv zásobníku. Hladina chladicí kapaliny musí býtpři chladném motoru mezi značkami. Proinstrukce k míchání vody a chladicí kapaliny seobraťte na výrobce chladicí kapaliny.

  ��� -�'���!�$.: '� ��������E��D

  A� 644 ���!��"� ����� ���� �������

  ������!� "����!"� �����!�� � "����!�!� A� !����"�� ��"���� ���� � "����!"� �����!�� �� ���a�� ������"� "����!"� �����!���

  A����"��&�� "����!� � "�����"� ������ �������"� G44 ���!��"� ������

  1�����"� ������ ��� ��� �"��� �����&� "�����"������!��% ��


Recommended