Home >Internet >Otev™en½ p™­stup v evropsk©m kontextu

Otev™en½ p™­stup v evropsk©m kontextu

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:124 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Otevřený přístup (Open Access) a institucionální repozitář ČVUT v programu HORIZON 2020, Praha, ČVUT 8. 10. 2014
Transcript:
  • 1. Oteven pstupv evropskm kontextuMgr. Daniela Tkakovstedn knihovna Vysok koly bsk-Technick univerzity OstravaAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)Oteven pstup (Open Access) a institucionln repozitVUT v programu HORIZON 2020, Praha, VUT 8. 10. 2014

2. Obsah Politiky a povinnosti otevenho pstupu Evropsk komise a oteven pstup Evropsk komise, ERC a oteven pstup (OAPilot in FP7) Projekty FOSTER a PASTEUR4OA H2020: Jak zajistit oteven pstup k vdeckmpublikacm H2020: Open Research Data Pilot Sluby OpenAIRE 3. Politiky a povinnostiotevenho pstupuPolitiky otevenho pstupu, zvlt ty, je zahrnujpovinnost otevenho pstupu, zajiuj organizacmfinancujcm vzkum, e jsou vsledky jimi financovanhovzkumu voln dostupn pro vechny, kdo je v danmokamiku potebuj (ale nejen to, viz sluby OpenAIRE).Poadavky na oteven pstup v souvislosti s financovnm vzkumuz veejnch zdroj neznamenaj povinnost vsledky publikovat.Rozhodnut o tom, zda budou vsledky vzkumu publikovny, je pln nastran eitel financovanch projekt.Oteven pstup je vyadovn jen tehdy, pokud jepublikovn zvoleno jako prostedek k en vsledkvzkumu.http://knihovna.vsb.cz/open-access/politiky-oa.htm 4. 4Evropsk komise a oteven pstupEvropsk komise je vi otevenmu pstupu: tvrcem politiky (navrhuje legislativu) grantovou agenturou (FP7 a H2020) budovatelem kapacit (podpora politik OAi projekt: OpenAIRE, PASTEUR4OA aFOSTER aj.), viz t Open AccessTi klov dokumenty (17. 7. 2012): SDLEN: Poslen partnerstv Evropskho vzkumnhoprostoru pro excelenci a rst SDLEN: Cesta za lepm pstupem k vdeckminformacm: Jak zvit pnosy veejnch investic do vzkumu DOPORUEN: 2012/417/EU: Doporuen Komise ze dne17.ervence 2012 o pstupu k vdeckm informacm a jejichuchovvn 5. Oteven pstup v Evropskm vzkumnm prostoru:http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htmEvropsk komise &oteven pstup (FP7)Greg Emmerich /CC-BY-SA-3.0 6. FOSTERFacilitate Open Science Training for European Research,http://www.fosteropenscience.eu/PASTEUR4OAOpen Access Policy Alignment Strategies for EuropeanUnion Researchhttp://www.pasteur4oa.eu/ 7. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4601 8. Horizont 2020Povinnost zajistit otevenpstup k recenzovanmvdeckm publikacm(asopiseckm lnkm) vechny grantov smlouvy 100 % oblast uloit do repozite: strojov itelnou elektronickoukopii lnku(postprint/vydavatelsk verze) embargo period (6/12 msc) oteven pstup k bibliografickmmetadatm vyvinout sil k uloen vzkumnchdat potebnch k oven vsledkobsaench v uloen vdeckpublikaci do repoziteZlatcestaotevenhopstupuZelencestaotevenhopstupu 9. Horizont 2020Pilotn projektotevenchvzkumnch dat klov oblasti vzkumu ostatn: dobrovoln povinnost uloit vzkumn datasouvisejc s projektem dorepozite (datovho archivu) pijmout opaten, kter umontetm stranm pstup, vytovn,vyuvn, reprodukovn a entchto vzkumnch dat DMP (data management plan) vjimka ze stanovench povinnost(op-out)ZENODO figshareDatabibre3data.org 10. 11Povinnost otevenho pstupuk vdeckm publikacm: otzky Co oteven zpstupnit Jak zajistit oteven pstup Co uloit Kdy uloit Kdy oteven zpstupnit Oteven pstup k bibliografickmmetadatm Autorsk prva (Copyright) a licence Kam uloit 11. Odpovdi: http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm12 12. Oteven pstup kk vzkumnm datm13Pilotn projekt se tk vybranch oblastvzkumu a vztahuje se na dva typy dat: data, vetn pslunch metadat, potebnk oven vsledk prezentovanch vevdeckch publikacch; jin data, vetn souvisejcch metadat, jak jeuvedeno v pslunm dokumentu, tzv. DataManagement Plan (DMP), v nm jsoupopsny plny pro vytven data, nakldns nimi, jejich uchovvn po dobu trvn a poskonen projektu. 13. OpenAIRE(plus)e-infrastruktura pro oteven pstupnpublikacePodpora vzkumnk pi plnn poadavk naoteven pstup k publikacm a vzkumnm datmprostednictvm celoevropskho konzultanhosystmu; podpora otevenho pstupuPoskytovn slueb: agregace a propojenlnk, soubor vzkumnch dat, projekt,financovn vzkumu (EK, nrodn i mezinrodnrove)Men dopadu: infrastruktura a nstroje promen dopadu vzkumnch projekt a jejichvsledk, vetn monitorovn dopadu politikyotevenho pstupu123https://www.openaire.eu/ 14. Portl OpenAIREhttp://www.openaire.eu/ 15. vzkumnky (vdce) koordintory projekt administrtoryprojekt grantov agentury ... systmyResearchrepositorieslinkto OpenAIREPUBLICATIONSDATAFUNDING INFORMATIONSluby pro:Participativn INFRASTRUKTURA otevenho pstupu v EVROPpro sprvu vdeckch publikac a souvisejcch informacprostednictvm st repozit 16. odkazy na projekty odkazy na repozite ZENODO podporaVzkumnci 17. http://www.zenodo.org/collection/user-ecfunded http://www.zenodo.org/ 18. http://www.zenodo.org/collection/datasets 19. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8514zznam webine: http://www.instantpresenter.com/eifl/EB50DA818546 20. politiky a povinnosti OA informace o projektech snadn en informaco vsledcch projekt podpora projektovch zprv monitorovn projektu (plnnpovinnost OA)Manaei vzkumu 21. Grantov agentury 22. Poskytovatel dajhttps://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_PageOpenAIRE compatibility for DSpace repositorieshttp://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/or2014-workshop-openairecompatibilitydspacerepositoriesSupporting Repository Interoperability through Guidelineshttp://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/or2014-open-aireinteroperability24x7final 23. https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page 24. Dkuji za pozornost!http://knihovna.vsb.cz/&http://www.openaire.eu/daniela.tkacikova@vsb.cz

Embed Size (px)
Recommended