Home >Documents >Prověřovací cvičení SAR DOG 2011

Prověřovací cvičení SAR DOG 2011

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:391 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Prověřovací cvičení záchranných psů z roku 2011, kdy se prověřovali nejen psi, ale také znalosti psovodů z oblasti GPS, mapových podkladů a poskytnutí první pomoci.
Transcript:
  • 1. Provovac cvienplonho vyhledvn osob pomoc kynologickch tmSAR DOG 2011Rokycany 27.8.2011

2. Zmr cvienClem cvien bylo proven souboru innost pi simulovanm ostrmnasazen kynolog se zchrannmi psy se specializac ternn vyhledvn. Koordinace na vchozm bod (rozdlen psovod do dvou samostatnch tm). Spoluprce psovod z vce organizac, taktick plnovn. Prce s mapovm SW (MapSource, OziExplorer) pi rozdlovn a vymezovn ternupro kadho psovoda (zajiovali velitele tm). Prce s mapovmi podklady a GPS (vichni psovodi byli vybaveni). Prce s vyslakou uvn volacch znak, radiov kze (vichni psovodi bylivybaveni). Orientace v neznmm ternu. Poskytnut prvn pomoci (namaskovan figuranti). Fyzick a psychick vdr psovoda a psa (pesun do ternu od 2km do 3km,dlouhodob prohledvn ternu a 3 hodiny). Vcvikov pnos - byla navozena pedpokldan reln situace s ohledem napsovody, ale i jejich psy. V prohledvanm ternu bylo ukryto 22 figurant a to tak, ekad pes ml monost nalzt osobu, m ml prci po vcvikov strnce sprvnzakonenou. Poskytnut zptn vazby po ukonen cvien a komente pozorovatel. 3. Zastnn sloky Psovodi SDH Hejnice Zchrani esk Kamenice Zchrann brigda kynolog Praha Zchrann brigda kynolog Pardubickho kraje Policie R Kriminln sluba Koln Policie R Krajsk editelstv Krlovhradeckho kraje 4. Organizan struktura zen cvien Vedouc cvienJindich Neas SDH Hejnice Koordinace figurant Zdravotn dozor Lucia ekov Ji Beka Zchrani esk Kamenice Zchrani esk Kamenice Pozorovatel PRKpt. Vladimr MakePlk. Marek JirouPor. Markta mejkalov 5. Organizan struktura zasahujcch Velitel zsahuPlk. Marek JirouVelitel psovodJindich Neas Vedouc tmu - B Vedouc tmu - ARenata Kluskov Por. Markta mejkalov PsovodPsovodRudolf Baudy Hana Matjkov PsovodPsovod Petr SouekEva Vomikov Psovod PsovodEduard NmecZuzana Veeov Psovod Psovod Dagmar Houpkov Martin Brandner PsovodPsovodKlra Kmonkov Robert Novkdal ptrac jednotky (fiktivn) (PR, thermovize, rojnice, SDH, HZS.) 6. Prohledvan oblast ZadnKynologick tmy byly povolny na pomocpi ptrn po poheovanch osobch v oblastipoles r, lec asi 3km vchodn od Rokycan. Vchoz bodClov bodPolici byl psovodm pidlen prostor ohranien namap ervenou a modrou barvou. K okraji ternunebylo mon dojet vozidly, proto byl nutn ppesun po poln cest, zhruba 2 km.O taktice a zpsobu prohledvn ternu si psovodirozhodli sami. 7. Prohledvan oblastpo ukonen prce v ternuB-Team2kmp pes unA-Team 8. asov osa A-Team Pomoc s poskytovnm prvn pomoci nalezen osobPoskytnut prvn pomoci nalezen osob Velitel tmu:por.Markta mejkalovA0PsovodKd asov osa 9:15 9:30 9:45 10:1510:3010:45 11:15 11:30 11:4512:1512:3012:45 13:15 13:30 13:45Jmno: Hana MatjkovA1 9:00 10:00 15 min11:0020 min 12:0010 min 13:00 14:009:00 pjezd,9:40 odchod k10:2311:35 nlez11:55 nlez 12:05 nlez A1- 12:58 porada velitel mstu hlednzahjen prce A1-N1 (.12) A1-N2 (.33)N3 (.10)konec prce 9:15 9:30 9:45 10:1510:3010:45 11:15 11:3011:45 12:1512:3012:45 13:15 13:30 13:45Jmno: Eva VomikovA2 9:00 10:00 11:0040 min 12:00 13:00 14:009:00 pjezd,9:40 odchod k10:2310:56 nlez 11:30 nlez 12:30 porada velitel mstu hlednzahjen prce A2-N1 (.45)A2-N2 (.14) konec prce 9:15 9:30 9:45 10:1510:3010:45 11:15 11:3011:4512:15 12:3012:45 13:15 13:30 13:45Jmno: Zuzana VeeovA3 9:00 10:007 min11:0030 min 12:00 13:00 14:009:00 pjezd,9:40 odchod k10:23 10:40 nlez11:30 nlez12:15 porada velitel mstu hlednzahjen prceA3-N1 (.05) A3-N2 (.16)konec prce 9:15 9:30 9:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:3011:4512:15 12:3012:45 13:15 13:30 13:45Jmno: Martin BrandnerA4 9:00 10:009 min11:0012:00 13:00 14:009:00 pjezd,9:40 odchod k10:2310:32 nlez 11:13 nlez12:14 porada velitel mstu hlednzahjen prce A4-N1 (.02)A4-N2 (.25)konec prce 9:15 9:30 9:45 10:15 10:30 10:45 11:1511:30 11:4512:15 12:3012:45 13:15 13:30 13:45Jmno: Robert NovkA5 9:00 10:00 11:0012:00 13:00 14:009:00 pjezd,9:40 odchod k10:2310:35 nlez 11:06 nlez11:27 nlez 12:15 porada velitel mstu hlednzahjen prce A5-N1 (.20)A5-N2 (.22) A5-N3 (.51) konec prce 9. GPS trasyA-TeamSmr vtru t ru vrSmuSmr vtrtruv r Sm tru truSmr vSmr v 10. asov osaB-TeamPomoc s poskytovnm prvn pomoci nalezen osobPoskytnut prvn pomoci nalezen osob Velitel tmu:Bc. Renata KluskovB0Psovod Kd asov osa9:15 9:30 9:45 10:1510:4511:1511:3011:45 12:1512:30 12:4513:15 13:30 13:45Jmno: Ruda B1 9:00 10:0011:00 70 min12:005 min5 min13:0014:00 9:00 pjezd,9:40 odchod k10:23 10:35 nlez12:25 nlez12:45 nlez13:35porada velitel mstu hlednzahjen prceB1-N1 (.09) B1-N2 (.10) B1-N3 (.01)konec prce9:15 9:30 9:45 10:1510:30 10:4511:15 11:30 11:45 12:1512:30 12:45 13:1513:30 13:45Jmno: Petr B2 9:00 10:005 min11:0070 min12:00 13:0014:00 9:00 pjezd,9:40 odchod k10:2312:45 nlez13:15 nlez13:30porada velitel mstu hlednzahjen prce B2-N1 (.48) B2-N2 (.07)konec prce9:15 9:30 9:45 10:1510:30 10:4511:1511:30 11:45 12:15 12:30 12:4513:1513:3013:45Jmno: Eda Nmec B3 9:00 10:0015 min11:00 12:00 13:0014:00 9:00 pjezd,9:40 odchod k10:23 11:25 nlez 11:30 nlez12:15porada velitel mstu hlednzahjen prceB3-N1 (.65)B3-N2 (.07)konec prce9:15 9:30 9:45 10:1510:30 10:4511:1511:30 11:4512:1512:30 12:4513:1513:3013:45Jmno: Da B4 9:00 10:0011:00 5 min12:00 10 min13:0014:00 9:00 pjezd,9:40 odchod k10:23 10:38 nlez 11:30 nlez13:00porada velitel mstu hlednzahjen prceB4-N1 (.03)B4-N2 (.04)konec prce9:15 9:30 9:45 10:1510:30 10:45 11:1511:30 11:45 12:1512:30 12:45 13:15 13:3013:45Jmno: Klra B5 9:00 10:0011:00 7 min 12:005 min13:0014:00 9:00 pjezd,9:40 odchod k10:2311:15 nlez 12:05 nlez 13:15porada velitel mstu hlednzahjen prce B5-N1 (.31)B5-N2 (.42) konec prce 11. GPS trasy B-Teamvtru Smrvtru Smr vtruSmr vtruSmr 12. Statistick vyhodnocenVchoz situaceSoust cvien bylo tak zaznamenn asov stopy. Tento zznamposkytl velk mnostv informac. Pi vpotu jsme vychzeli z dat(track) staench z GPS od 10 psovod a 2 ps a asovch stop (asy,zahjen a ukonen prce, erpn pestvky na odpoinek, nlez osoby,oetovn osoby), kter zaznamenvali jednotliv velitel tmu. Cvien se konalo za pznivch povtrnostnch podmnek pro prcips. Bylo oblano a zataeno. Teplota vzduchu se pohybovala v rozmez17-20C. Foukal pevn stl zpadn a jihozpadn vtr o rychlost3-8m/s (viz mapa) a bylo sucho. Nkolik dn ped cvienm bylo slunenpoas a teploty vzduchu se pohybovaly mezi 29C a 33C. Ptrn probhalo ve smenm lese, kter zahrnoval jak vysok(pehledn) les a mlad (nepehledn) les, tak neprostupn houtiny, lesnprseky, mtiny kamenit povrch a oputn objekty. Tern byl situovndo kopce s pevenm 100 m. 13. Statistick vyhodnocentto konkrtn akce Nen mon objektivn porovnvatmezi sebou jednotliv psovody, jelikokad pracoval za jinch podmnek (jinpoet figurant, jin tern, jin zrannfigurant nebo jin koly), nicmncelkov posbran informace poskytnoutm reln obraz o monostech vyuitzchrannch ps pi skutenmnasazen. 14. Statistick vyhodnocentto konkrtn akce Pi cvien bylo k ptrn vyuito celkem 10 zchrannch ps. Cel prohledvan oblast mla rozlohu 1,261 km2 (bez pesunu). Cel akce od pjezdu psovod, pes rozdlen ternu, tm, samotn ptrn, zpracovnvech zskanch informac a po pedn zvrenho hlen veliteli zsahu vetnelektronick mapy trvala 5 hodin. vodn breefing, rozdln ternu a psovod trval 40minut. P pesun k zatku pidlenho sektoru do zahjen nasazen trval 43 minut. Samotn ptrn v ternu trvalo 3 hodiny a 12 minut, bhem kterho bylo nalezeno 21figurant z eho dvma byla poskytnuta prvn pomoc. Staen a zpracovn GPS track trvalo 25 minut. Bohuel se nepodailo nalzt 1 osobu (analza je soust zvrenho vyhodnocen). Psovodi uli cekem 74 km. Nejrychlej psovod pi samotnm ptrn uel 8,8km rychlost 5,44 km/hod. Sledovan psi (GPS) za uvedench povtrnostnch podmnek navtili osobu na vzdlenost a85 m. Na cvieni se podlelo 42 lid (zasahujc, figuranti, organiztoi, pozorovatel). 15. Statistick vyhodnocenZvrObecn statistiky, kter lze s uritou pravdpodobnostaplikovat na jakoukoliv ptrac akci: V prmrn nronm ternu se psovod pohybujeprmrnou rychlost 2,79 km/h zatmco pes se pohybujeprmrnou rychlost 4,17 km/h. Co je o 50% vce nepsovod. Na kadch ulch 100 m v ternu pipad 2500prohledanch m2. Psovod se psem odpov v prmru 5 minut. Prvn pestvku erp po 47 minutch od zahjenprohledvn. Psovod je schopen bhem 1 hodiny prohledat 63.000m2. 16. Zvr Cvien dopadlo velmi spn a prokzalo pipravenostpsovod k praktickmu nasazen, tak dokzalo, e psovodi jsou schopnispolupracovat bez rozdlu pslunosti k matesk organizaci. Dle byla prokzna schopnost psovod vyuvat komunikanprostedky, zejmna pak GPS. Psovodi jsou si ji vdomi faktu, epouvn GPS jim velice usnadn przkum ternu a hlavn poskytneveliteli neocenitelnou zptnou vazbu. Toto cvien jen potvrdilo, e pprava na skuten nasazenzchrannho psa nen jen o vcviku psa, ale tako vzdlvn psovoda v oblasti prvn pomoci, prces radiostanicemi, GPS atd. Nebojme se piznat si chyby umme je eit!!! 17. Zvrslab msta a rezervyNicmn nkolik drobnch nedostatk toto cvien odhalilo, na kter je teba sezamit a pracovat na jejich odstrann. Setup GPS ped pouitm nastavit u vech pstroj stejn parametrya) souadnicov systm, Elipsoidb) hodinyc) vymazat (zlohovat) veker trasy, body apod. 1) vechny potebn informace boudou nahrny 2) pi stahovn dat z GPS se odelou do clovho potae vechna data aorientace v datech kter nesouvis se zsahem znan zdruje! Vyslaky PMR nevyhovujc i kdy se cvien nekonalo v extrmn lenitmternu (skly, ternn zlomy apod.), radiostanice ztrcely signl a mnohdy nebylomon spojit se s velitelem tmu. inn poskytnut prvn pomoci je bezpodmnen nutn mt s sebou vybavenoulkrnu! Nenalezen osoba Zde dolo k situaci, kdy se pes nedostal do pachovho mraku.Dle GPS tracku psovod proel kolem figuranta ve vzdlenosti cca 20-30m. Zejmpes v tu dobu nekoproval trasu psovoda, ale pracoval na jinm mst (ovem tonelze prokzat neexistuje GPS zznam trasy psa). 18. Zvr analza nenalezen osobyU hranic ternu je nutn mt psapod kontrolou, vdt kde senachz. Ppadn jej povelynasmrovat, aby koprovalhranice ternu. Smr proudn vzduchuJe lep hranice pekraovat(nebo chodit vn ternu) aumonit tak psovi dostat se dopachovho mraku.Zde nastala situace, kdy vtrfoukal ven z ternu a zejm pes Smr proudn vzduchuprobhl kolem figuranta zleva.Psovod jej minul zprava(znzoruje modr ipka).Dle mapy

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended