Home >Documents >Rozvoj osobnosti, aneb jak b½t sp›n½ â€‍V­m, ¾e nic...

Rozvoj osobnosti, aneb jak b½t sp›n½ â€‍V­m, ¾e nic...

Date post:24-Jan-2016
Category:
View:19 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Rozvoj osobnosti, aneb jak být úspěšný „Vím, že nic nevím“ Sokrates. Volně zpracováno podle vlastních zkušeností a na základě myšlenek z knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, kterou napsal Stephen R. COVEY. Problémy, se kterými se každodenně potýkáme. Strach a nejistota „Chci to hned.“ - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Rozvoj osobnosti, aneb jak bt spn

Rozvoj osobnosti, aneb jak bt spn

Vm, e nic nevm Sokrates

Voln zpracovno podle vlastnch zkuenost a na zklad mylenek z knihy 7 nvyk skuten efektivnch lid, kterou napsal Stephen R. COVEY

1Problmy, se ktermi se kadodenn potkmeStrach a nejistotaChci to hned.Obviovn a svdn vinyBeznadjNedostatek rovnovhy

Co mi to pinese?Touha bt chpnKonfliktyRozdly a odlinostiOsobn stagnace

2Sla paradigmatuVobecnjm smyslu paradigma pedstavuje zpsob, jakm vidme svt, jak ho vnmme, chpeme a interpretujeme.lovk popisuje vci takov, jak jsou (realita), nebo takov jak by mly bt (hodnoty). Jednodue pedpokldme, e vci jsou, nebo by mly bt takov, jak je vidme, jak je znme.Obrzky dvou en3Zmna paradigmatuVichni mme za to, e vidme vci takov, jak jsou, e jsme objektivn. Ale tak tomu nen. Nevidme svt takov, jak je, ale takov, jak je podle ns takov, za jak ho dky podmnnosti prostedm povaujeme.Vpedchzejcm pkladu dolo kposunu paradigmatu momentu, kdy nkdo nakonec prohldl a uvidl obrzek sloen ze dvou dalch jinak ne dosud.

4Paradigma zaloen na principechEtika charakteru stav na jedn zkladn mylence existuj principy, kter uruj efektivnost lidskho jednn. Tyto principy jsou obdobou prodnch zkon ve svt lid.Pklady princip frovost, estnost, lidsk dstojnost, sluba, trplivost, starostlivost, kvalita, princip potencilu.Principy nejsou tot co praktick postupy, kter zvisej na konkrtn situaci. Postup, kter se za urit situace osvdil, nemus za jinch podmnek fungovat.

5Nov rove mylenAbychom vyeili ve, co ns tak znepokojuje, potebujeme se dostat na novou, hlub rove mylen. Potebujeme paradigma zaloen na principech.Zat musme u sebe, zat se ze veho nejdve zabvat nejniternjmi slokami svho j, svmi paradigmaty, charakterem a motivy, nvyky.Nov rove mylen znamen pstup zevnit ven, stav na mylence, e veejnm vtzstvm pedchz soukrom vtzstv, e dve ne nco slbme druhm (a dodrme to), musme dodret sliby, kter jsme dali sami sob.

6Definice nvykJsme to, co opakovan inme. Dokonalost nen in, ale nvyk. AristotelsCharakter je v podstat kombinac nvyk. Zasej mylenku, sklid in; zasej in, sklid nvyk; zasej nvyk, sklid charakter; zasej charakter, sklid osud.Nvyky budeme definovat jako prnik znalost, schopnost a tueb.Znalost pedstavuje vdt co dlat a pro to dlat. Mt schopnost znamen umt to udlat. Touha je motivace chtt to udlat. Ktomu, abychom si vytvoili nvyk, je zapoteb ptomnost vech t sloek. (pklad poslouchn)7Nvyky8Definice efektivnostiNvyky, kter vychzej z princip, jsou nvyky efektivnosti. Tak proto, e vychzej ze vztahu rovnovhy P/ PS.Zkladem efektnosti je vyvenost P, tedy produkce doucch vsledk a PS, produkn schopnosti (schopnost dle vytvet produkci).V podstat existuj tyi druhy zdroj:hmotn zdrojefinanninformanlidsk

9Nvyk 1 ProaktivitaExistuj ti sociln mapy, kter jednotliv, nebo vkombinaci vysvtluj povahu lovka:Teorie genetick determinace za to, jac jsme mohou na pedci.Teorie psychick determinace za vechno me nesprvn vchova rodi.Teorie determinace prostedm za vechno me f, ivotn partner, dospvajc potomek, ekonomick situace, politika.Kad z tchto mentlnch map vychz z pedstavy, e na urit podnt reagujeme danm zpsobem.

10Reaktivn pstupMezi podntem a odezvou se nachz prostor pro svobodnou volbu.

PODNTODEZVA11Model proaktivityPODNTODEZVASvoboda volbySebeuvdomnPedstavivostNezvisl vleSvdom12Bute proaktivnVnj podnty psob nejenom na reaktivn, ale tak proaktivn jednajc lidi. U proaktivnch je ale odezva na tyto podnty volbou, nebo odezvou zaloenou na hodnotch.Nemohou vm vzt sebectu, pokud se ji nevzdte. GndhDobrovoln souhlas s tm, co se dje, ns zrauje mnohem vce ne to, co se nm dje.Dokud si lovk oteven a upmn nepizn, e jsem tm, km jsem v dsledku rozhodnut, kter jsem uinil, neme prohlsit: Chci, aby tomu bylo jinak.

13Okruh zjmu okruh vlivuProaktivn zamen pozitivn energie roziuje sfru vlivuReaktivn zamen negativn energie zmenuje okruh vlivuOkruhzjmuOkruh vlivuOkruhzjmuOkruh vlivu14Nvyk 2 clZanat s mylenkou na konec znamen mt jasnou pedstavu cle. Znamen to vdt, kam smujeme. To nm umon pochopit, kde se v souasnosti nachzme, a nasmrovat kroky sprvnm smrem.Tento nvyk vychz z principu, e vechno vznik dvakrt. Vechno vznik nejdve mentln a teprve potom fyzicky (pklad start podnikn).Prvn vytven ale nen vdy vdomm procesem. Pokud nerozvineme (ve sfe soukromho ivota) vlastn sebeuvdomn a nepevezmeme odpovdnost za prvn vytven, dme druhm lidem a okolnostem vt monost formovat n vlastn ivot.

15Veden a zenNvyk 2 je zaloen na principech osobnho veden, co znamen, e veden je prvnm vyjdenm. Veden (podle S.C.) nen tot co zen. zen (management) je druh vytven.dit znamen dlat vci sprvn; vst znamen dlat sprvn vci.Efektivnost nezvis vlun na vynaloenm sil, ale na tom, zda ho vynalome sprvnm smrem. Sebelep zen neme nahradit nedostaten veden.Tak v osobnm ivot se asto sousteujeme na zen, ani bychom si naped teba jen ujasnili, jak jsou nae vlastn hodnoty.16ivotn centrum17V pocitu bezpe a jistoty se odr pocit vlastnho vznamu, identity, emocilnho zakotven, hrdosti, osobn sly nebo slabosti.ivotn orientace dv naemu ivotu smr, m vliv na nae rozhodovn a jednn. Moudrost pedstavuje smysl pro rovnovhu, zahrnuje sudek, soudnost porozumn.ivotn sla je schopnost nebo potencil jednat, schopnost neho doshnout.Centrum naeho ivota18Partner/ka/RodinaPenzePrceVlastnictvZbava a pjemn trven asuPtelProtivnciCrkevMy samiAlternativn centra19Poznn vlastnho ivotnho centraMonm zpsobem, jak poznat vlastn ivotn centrum, je podrobn se podvat na tyi zkladn ivotn faktory.Ve vtin ppad je nae ivotn centrum kombinac ivotnch center.Vtina lid je vystavena rznm vlivm. V zvislosti na vnjch nebo vnitnch podmnkch se me urit centrum aktivovat, a to na tak dlouho, dokud nejsou poteby, kter tuto aktivaci vyvolaly uspokojeny. Kdy se tak stane, do poped se dostane jin ivotn centrum.V takovm ppad pak meme postrdat pevnou ivotn orientaci, moudrost, zdroj ivotn sly, vnitn pocit vlastn hodnoty.20ivotn centrum zaloen na principechPokud soustedme svj ivot na sprvn principy, vytvome si pevn zklad rozvoje vech ty hlavnch ivotnch faktor.Pokud jsou nam ivotnm centrem principy, sname se nenechat se ovldnout emocemi a nejednat pod tlakem nejrznjch faktor, kter se poj s uritou situac pokoume se objektivn zhodnotit monosti, kter mme.Sname se zvit vechny faktory a nalzt nejlep een, piem bereme v vahu jak poteby spojen s na prac, poteby rodiny, ppadn dal poteby, kter mohou bt doteny, tak mon dsledky rznch alternativnch rozhodnut.21Nvyk 3 zen asuEfektivn dit znamen dvat to nejdleitj na prvn msto. Vst znamen urovat, co je nejdleitj. dit znamen zajistit, e nejdleitj vci budou skuten neustle na prvnm mst.Efektivn zen se opr o disciplnu, kter vyrst z naeho nitra je funkc na nezvisl vle.Abychom to dokzali, musme mt cl, posln, jasnou pedstavu o tom, kam smujeme a co je pro ns skuten podstatn, co jsou nae nejvznamnj hodnoty.To vyaduje nezvislou vli, slu dlat i to, do eho se nm nechce.22Matice plnovn asuIINNOSTI:KrizeNeodkladn problmy Projekty s pevn stanovenmi termny

IIINNOSTI:Prevence, innosti PSVytven vztahPlnovnOdpoinek

IIIINNOSTI:Vyruen, tel. hovoryNkter poradyKorespondenceOblben innosti

IVINNOSTI:Bn zleitostiTel. hovoryKorespondencePjemn innosti

NalhavNenalhavNedleitDleit23Orientace na II VSLEDKY

Stres Vyerpn Krizov management Neustl haen

IIIVIII24Orientace na IIIIII VSLEDKY

Uvaovn v krtkodobm horizontu Pocit, e urovat cle a plnovat je zbyten Pocit obti, bezmoci Povrchn vztahy

IIIIV25Orientace na III a IV VSLEDKY Celkov nezodpovdnost Neschopnost udret si pracovn msto Zvislost na druhch lidech nebo na institucch

IIIIVIII26Orientace na IIII

VSLEDKY Vize a perspektiva Rovnovha Disciplna Kontrola Minimum kriz

I27Osobn plnovac systm pro II Ml by splovat dleit kritria:SoudrnostRovnovhaZamen na kvadrant II (tdenn plnovn)Lidsk dimenzePrunostPenosnostIdentifikace rolVbr clzen asu

28Nvyk 4 Asertivita Zlat pravidlo lidskho chovn Co sm nechce, nei druhmu mme hluboko uloen ve sv pamti; zbv jedin tak tak t. Edwin MarkhamMylen typu vhra vhra je ivotnm postojem, filozofi lidskch interakc.Je to jedno z paradigmat lidskch interakc.Dalmi pak jsou : vhra prohra, prohra vhra, prohra prohra.29Zralost v naplnn rovnovhy mezi odvahou a ohledem na druhProhra vhra

Vhra vhra

Prohra prohra

Vhra prohra

ODVAHAmalvelkvelkmalOHLED NA DRUH30Dohoda vhra vhra v organizacchdouc vsledky co se m udlat a kdySmrnice specifikuj parametry, rmce pro dosaen vsledkZdroje - dostupn materiln, finann, informan a lidskOdpovdnost stanoven kritri pracovnho vkonu a termn pro vyhodnocenDsledky specifikuj, jak pozitivn a negativn dsledky bude hodnocen mt

31Nvyk 5 Empatick komunikaceSrdce m sv dvody, o kterch rozum nic nev. PascalPokud chceme efektivn komunikovat, nesta si osvojit komunikan techniky, musme se nauit empatickmu naslouchn zaloenm na charakteru, kter u druhch vyvolv dvru a otevenost.Nejdve se sname pochopit a potom bt pochopeni. Snaha pochopit vyaduje ohleduplnost, snaha bt pochopen vyaduje odvahuPostup tos (mravn zklad, charakter) - patos (hlubok pohnut mysli,empatie) - logos ( rozum, logika)32Nvyk 6 - SynergieJednodue eeno synergie znamen, e celek je vc ne spoet jeho st. Mezi stmi existuj vztahy. Tyto vztahy pedstavuj inn katalyztor, kter posiluje a sjednocuje jednotliv sti a in tak celek mnohem zajmavjm.Zkladnm pedpokladem dosaen synergickho efektu je pochopit mentln, emocionln a psychologick odlinosti. Nikdo nevid svt takov jak je, ale kad lovk vnm svt kolem sebe v souladu s tm, jak je on sm.Synergie je zavrenm vech pedchzejcch nvyk, je to tmov prce.33Nvyk 7 Obnova silTlesn cvien, viva, zvldn stresuetba, pedstavivost, plnovn, psanUjasovn hodnot a zvazk, studiumSluba, empatie, synergie, vnitn

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended