Home >Documents >V ECHNO A NIC - Baba - Vechno a Nic Meher Baba - Vechno a Nic Jak milovat Boha...

V ECHNO A NIC - Baba - Vechno a Nic Meher Baba - Vechno a Nic Jak milovat Boha...

Date post:15-Feb-2018
Category:
View:236 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • VECHNO A NIC . . . .

  Meher Baba

 • Meher Baba - Vechno a Nic

  www.advaita.cz

  Meher Baba - Vechno a Nic

  www.advaita.cz

  VECHNO A NIC

  MEHEr BABA

  VODN SLOVO PEKLADATELETato kniha je soubor krtkch promluv, kter ml ke svm km Meher Baba svm specifickm

  dorozumvacm zpsobem - pomoc gest a znak rukou. Meher Baba pestal mluvit ve svch jednaticeti letech, a i kdy oznamoval, e opt pronese slova, neuinil tak. kal, e na to svt jet nen pipraven, a zstal stle ve sv tichosti. Byl jednou z nejvtch duchovnch osobnost 20. stolet, a proto jsem se nyn rozhodl vm jeho uen pedstavit.

  V duchovn tradici lidstva je obas nkdo prohlen za Avatara, co znamen, e je povaovn za Bosk vtlen. Takov bytost je potom velmi uctvna a mnoho obyejnch lid se s n chce setkat. V Indii je dokonal uitel (Sadguru) i Avatar povaovn za Boha a uctvat Sadgurua i Avatara znamen uctvat samotnho Boha. Jin zem, jin tradice, jin zpsoby. Nicmn, i kdy se mnoz Evropan na to dvaj s odstupem a ihned to chtj analyzovat a kritizovat, rd bych zdraznil, e na cest oddanosti a lsky nen nic patnho, pokud je dotaena do konce, tedy. ke splynut s milovanm a uctvanm objektem a k rozputn se v Bohu. Pro mnoh oddan je samotn lska k Bohu (k milovanmu objektu) vak ji clem a jedinm smyslem ivota a i to je s ohledem na jejich rove chpn v podku. Ty z vs, pro kter tento zpsob duchovn praxe nen uren, prosm, aby v sob nali dostatek tolerance a ponechali tento zpsob praktikovn duchovn cesty (tzv sdhany) tm, kterm je uren. Meher Babu uctvalo mnoho lid. Na setkn s nm pi pleitosti podn tzv. Daranu se sjdlo nkolik destek tisc lid nejenom z Indie, ale i z jinch st svta. Existuje mnoho lid, kte potvrzuj, e prv Meher Baba je dostal z njak osobn tsn a byl pro n samotnm Bohem! Budete-li tomu vit nebo ne, to ponechvm na vs. Je jasn, e kad si z nho a z jeho uen vezme tolik, kolik je schopen unst a strvit.

  Peji Vm, mil teni a duchovn adepti, abyste byli touto knihou inspirovni k takov praxi, kter vs samotn osvobod od vech zvislost a ponech v neidentifikovatelnosti, kdy budete schopni pronikat do vech rovn poznn a budete sami pro sebe vdt, m jste, pro jste a m stle budete. Mnoho tst!

  Ale Admek, Praha, listopad 1994

  Slova, kter vyvstvaj ze Zdroje Pravdy, maj prav vznam. Ale pokud si lovk, resp. jeho osobnost, tato slova pivlastn a mluv o nich jako o svch vlastnch, pak se tato slova stvaj bezvznamn.

  Meher Baba

  ivotopisMerwan eriar Irani,znmpodjmnemMeher Baba,senarodil

  v Pn v Indii 25. nora 1894. Oba jeho rodie byli perskho pvodu. Jeho otec Sheriar Irani byl vyznnm Zoroastrian a byl siln oddan Bohu. Merwan chodil do kesansk stedn koly a pozdji studoval na koleji Deccan. V roce 1913, kdy byl jet na koleji, se mu pihodila vznamn udlost, kter siln ovlivnila jeho budouc ivot. Setkal se s Hazrat Babadan, staikou mohamednkou, jednou z jeho pti dokonalch mistr. Babadan mu vnukla proitek Boha (viz ploha) a Merwan si zaal uvdomovat sv vysoce duchovn a osudov posln.

  Pozdji poctil potebu vyhledat jinho dokonalho mistra, Upasni Maharade, hinda, kter il v Sakori. V prbhu dalch sedmi let Maharad udlil Merwanovi Gnzu, tedy bosk poznn. Tm se Merwan dobral k duchovn dokonalosti. Jeho duchovn posln zaalo v roce 1921, kdy shromdil kolem sebe sv prvn ky. Tito uednci byli jeho prvnmi ky, kte jej nazvali Meher Baba, co v pekladu znamen Souctc Otec.

  V roce 1922 vzal Meher Baba sv ky do Bombaje, kde absolvovali obdob psnho trninku. Po letech intenzivnho uen svch k zaloil Meher Baba kolonii v Ahmednagaru, kterou nazval Meherabad. Tady se jeho ci pod Babovm vedenm vrhli do praktikovn a cvien se v nesobeck slub blinm. Zaloili zde bezplatnou kolu, kter zdrazovala duchovn vchovu. Byla zde zzena i bezplatn nemocnice a klinika, jako i tulek pro chud. Nebylo rozdlu mezi vysokmi kastami a tzv. nedotknutelnmi; vichni se shromaovali v drunm ptelstv a spoleenstv se svm mistrem. Sv ky v Meherabadu, kte pochzeli z rznch kast a byli rznho vyznn, vyuoval v morln sebekzni, v lsce k Bohu, v duchovnm chpn a v nesobeck slub blinmu. Z Meherabadu vyrel spolen se svmi ky na cesty po cel Indii. Na svch cestch omval malomocn, rozdval stravu chudm a oblkal je.

  Meher Baba cestoval na Zpad (USA, Velk Britnie) celkem estkrt. Nejprve to bylo v roce 1930, kdy veel do styku se svmi prvnmi uctivateli ze Zpadu. Naposledy navtvil USA v roce 1958, kdy strvil svj as ve stedisku, kter bylo pro nho zzeno v Myrtle Beach, S.C.

  V Indii pichzelo nkter den a na sto tisc lid, aby pijalo jeho Daran, neboli spolen posezen s mistrem, kdy udlel svm km sv poehnn. Z celho svta pichzeli lid, aby strvili nkolik dn nebo nkdy i jen jeden den v jeho ptomnosti.

  Po lta byl dleitou soust programu Meher Baby osobn styk a osobn sluba stovkm tch, kte jsou znmi v Indii jako mastov. Jsou to pokroil poutnci na duchovn cest, kte jsou opojeni bezprostednm poznnm Boha. Procestoval v tto souvislosti mnoho tisc mil po odlehlch mstech cel Indie a r Lanky, aby mohl pro tyto masty vykonvat slubu. Jinou jeho podstatnou innost bylo myt malomocnch, omvn nohou spoust ebrk a rozdlovn jdla a oacen chudm.

  Meher Baba hlsal, e je onou Prapodstatou a boskou bytost, kter opt pila na svt, aby spasila lovka z jeho nevdomosti a vedla jej k poznn jeho prav podstaty Sebe sama, tedy Boha. Meher Baba je uznvn svmi etnmi nsledovnky po celm svt jako Avatar Vk.

 • Meher Baba - Vechno a Nic

  www.advaita.cz

  Meher Baba - Vechno a Nic

  www.advaita.cz

  vodTyto Promluvy pronesl v poslednch tech letech svm km ten, kdo nepotebuje dn vod,

  protoe je vn J vech individualit, a kdo spov doma v kadm srdci. Jeliko jsme zapomnli na svou pirozenost, musel se nm On pedstavit jako pradvn Pravda sama, kter existuje ped vznikem vech udlost a vc a bude existovat i po jejich zniku.

  V dvjch dobch byl znm jako Je Kristus, Gautama Buddha, Krina Milujc a Rma Krl. Jeho jmno je Meher Baba. K jeho jmnu nle jet pdavek Probuditel, protoe, jak on sm ekl, nepiel sem na tuto zem uit, ale piel sem probouzet lid do boskosti.

  Francis Brabazon, 1962

  Univerzln PoselstvNepiel jsem, abych kzal, nbr abych probouzel. Vzte proto, e nebudu dvat dn pikzn.Celou vnost jsem hlsal zsady a dval pikzn, avak lidstvo je ignorovalo. Neschopnost lid t

  podle slov Boch uvedlo Avatarovo uen v posmch. Msto aby projevovali soucit, jak to vdy Avatar uil, lid v jeho jmn podnikali kick taen. Msto aby ili v pokoe, istot a v pravd jeho slov, lid se oddvali nenvisti, chamtivosti a nsil.

  Protoe lidstvo bylo hluch k zsadm a pikznm, kter jim Bh dal v minulosti, zachovvm ve sv souasn Avatarsk form mlen. dali jste a dostali jste ji dost slov. Nastal as, abyste podle nich ili, abyste pistupovali k Bohu bl a jet bl, piem je nutn, abyste se stle vc a vc vzdalovali od svho osobnho j, mn a moje. Nemuste se zkat nieho ne sebe sama. Je to tak jednoduch, a pece je to shledvno tm jako nemon a neuskuteniteln. Je mono, abyste se zekli svho omezenho osobnho j inkem m milosti. Piel jsem, abych tuto milost hlsal.

  Opakuji, e nedvm pikzn. Jakmile vydm poselstv Pravdy, kterou jsem piel hlsat, bn lidsk ivot se stane ivm pikznm, ve kterm slova, kter jsem nevyslovil, oivnou.

  Zahaluji se ped lovkem jeho vlastnm zvojem nevdomosti a zjevuji svou slvu jen nkolika mlo jedincm. Moje souasn Avatarsk forma je poslednm vtlenm v tomto asovm cyklu, proto je tu ten draz. Jakmile perum sv mlen, innost m lsky bude univerzln a veker stvoen ji poznaj, poct a pojmou do sebe. Moje mlen dopome kadmu jednotlivci, aby se vysvobodil ze svch pout vlastnm zpsobem. J jsem Bohem milovan, kdo vs miluje vce, ne vy byste milovali sami sebe. Peruenm svho mlen vm pomohu k tomu, abyste sami poznali sv skuten J.

  Vechen ten zmatek a chaos ve svt byl nevyhnuteln a nikdo z nj neme bt obviovn. Co se muselo stt, se stalo; co se mus stt, se stane. Nebylo a nen vyhnut krom monosti, e bych piel do stedu vaich zjm a pozornosti. Vm, e jsem musel pijt, a proto jsem tak piel. J jsem ta vn Prapodstata.

  Piel jsem, abych zasval sm lsky do vaich srdc tak, aby pes vechny povrchn rozpory, kter v ivot v klamu mus zakouet a snet, se zrodila psobenm lsky Jednota mezi nrody, vyznnmi, crkvemi a spoleenskmi tdami celho svta.

  Meher Baba

  Hlavn tma Neexistuje bytost, kter by nebylo dosaen nejvyho cle souzeno, stejn jako zde nen eka, kter

  by nezakonila svj tok vystnm do moe. Ale pouze v lidsk form je vdom vyvinut do takov mry, e je schopn vyjdit dokonalost sv vlastn prav podstaty, kter je ryzm J spolenm vem.

  Nicmn i v lidsk form je due chrnna od realizace svho zrozen se v radosti a naplnn v dsledku psoben vazby sanskr, kter byly nahromadn jako vedlej produkt houevnatho vvoje vdom. Podobn jako prach, kter se nastd na botech turisty, se i tyto sanskry nakup pi pouti na sv cest vvoje.

  V lidsk form, co je dovrenm a konenm produktem celho vvoje, je bosk ivot zahalen prv dky tmto sanskrm mysli. Vyjden boskho ivota je proto omezen a pekroucen zmatenm vlivem sanskr, kter deformuj vdom do tvaru iluzornost falenho jevu.

  Je teba proto rozpustit rzn zabarven pipoutanosti k tto falen iluzi jednu za druhou. Sanskrick troud (nco jako slma), kter byl pikldn kousek po kousku do klamnho ohn ztotonn sebe sama s oddlenm egem, mus bt nahrazen draznou evidenc neuhasitelnho plamene Pravdy. Pouze tmto zpsobem me lovk vystoupit k nejvymu boskmu naplnn - do Transcendentnho a Absolutnho psobit vnho ivota.

  ivot ve vnosti nezn dn omezen, pouta, padky nebo ltost. Je to stle trvajc a stle se obnovujc sebe-potvrzen vdom a neomezen boskosti. Mm poselstvm je pomoci vm zddit tento skryt poklad ryzho J.

  Sedm SkutenostNepikldm dn dleitosti nboenskmu vyznn, ritulm i ceremonim, dogmatu, kastovnictv,

  nbr pochopen tchto sedmi Skutenost:1. Jedinou Skutenou Existenc je existence jednoho jedinho Boha, kter je ono vlastn (absolutn)

  J v kadm z ns.2. Jedinou Skutenou Lskou je lska k tto abs

Embed Size (px)
Recommended