Home >Automotive >Vyzkum vniman­ a efektivity casopisu 2010 pro Unii vydavatelu ocni kamera

Vyzkum vniman­ a efektivity casopisu 2010 pro Unii vydavatelu ocni kamera

Date post:04-Jul-2015
Category:
View:114 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Vyzkum casopisu Unie vydavatelu - ocni kamera
Transcript:
  • 1. Vzkum inzerce v asopisech On kameraPipraveno pro: UVDatum: Prosinec 2010 1

2. Metodologie In-hall test on kamerou tracking o + nsledn rozhovor asov neomezen listovn digitalizovanm aktulnm vydnm - testvnmn/zapamatovn si reklam, zpsob ten, vnmn reklamy, zapamatovatelnost +zkladn prvky Testovan asopisy: Marianne Bydlen, Reflex, Automobil Revue, Claudia, Ekonom, Joy Clovou skupinou jsou pravideln teni vybranch titul Vzorek N=60 6 titul 10 pravidelnch ten titulu na kad titul Msto: Praha Datum: 18. - 21. 10. 2010 2 3. Jak st vstupy z on kamery 100% 90% Strven as 4,5sStrven as 0,67s Tzv. gaze plot ukazuje pomoc barevnho % respondent, kte vnovaliodlien zznam kadho respondenta zvldan strnce pozornost slo v kad bublin znamen poad a tedypostup respondenta pi ten Velikost bubliny zohleduje, jak dlouho se Tzv. heatmapa ukazuje Strven as je medinrespondent na danm mst zastavilvstup za vechnyvypotan z tchrespondenty, kte asopis respondent, kte vnovalizhldli a za celkov as dan strnce pozornost3 4. Inzerty zahrnut do testu on kamerou Kategorie inzertu Poet inzertBydlen 41Automobily23Mdia 20Potraviny 12Finance 11Kosmetika9Kultura8Elektronika7Konference 7Lky 6Mda 6Telekomunikace 6Stavby 5Obchod 2Cestovn2Ostatn5Celkem 170 4 5. Zjitn 5 6. Nco mlo statistiky... Jak je prmrn doba, kterou vnovali teni inzerci?Doba strven inzerce ostatnPrmr 3,36s 13,11s Medin 1,63s5,34sMin 0,02s0,00s Max 59,06s 230,52s Prmrn viditelnost 76% 86% 6 7. Nco mlo statistiky...Jak je pomr reklam zadanch na prav a lev stran?lev pravPoet inzert 34 136Doba strvenPrmr1,17s3,78sMedin0,53s1,91s Min0,02s0,02s Max9,21s59,06sPrmrn viditelnost62% 80%Prmrn velikost inzertu38% 34% Umstn inzert na prav stran je astj Inzerce napravo m v prmru del sledovanost i vy prmrnou nvtvnost7 8. Zapamatovn reklam Celkem 170 reklam, tedy v prmru cca 28 reklam na titul.Kolik reklam si respondenti bezprostedn poprolistovn zapamatovali? 0-3 reklamy8 9. Na velikosti inzerce... ZLE TOP nejdle prohlen inzertyUmstn naasVelikostNzev inzertudvojstran prohlen -inzertu asopisu medin (s)Oriflamecelostrnkov zadn 29,70Tamaris celostrnkov zadn 12,80Toyotacelostrnkov zadn 11,31esk pojiovnacelostrnkov zadn 10,82Ikea dvojstrana2 strany8,65Parador podlahy celostrnkov prav8,18MB pedplatndvojstrana2 strany7,98B.U.celostrnkov zadn7,71Maron stnc systmy celostrnkovlev7,26Gorenje kuchyn celostrnkov prav6,379 10. Velikost inzertuvt inzert v tomto ppad zaruuje jak del as, kter nad nm ten strv, tak vt % tch, kte jej zaznamenali90%Strven as 2,97s100% 100%Strven as 6,96s Strven as 1,14s 60% Strven as 1,19s 10% Strven as 0,23s100% 60%Strven as 4,68s Strven as 0,97s10 11. Na velikosti inzerce... NEZLE11 12. Kdy na velikosti nezle Formt samotn nen spsou prozaznamenn inzerce ani doruensdlen. 80% respondent Strven as 1,17s prvky inzertu nepropojuj sdlen se znakou relativn dobe zaznamenan inzert malho formtu90%Strven as 1,46s 12 13. Umstn inzerce pravo-lev pozice... ji jsme vidli, ovem je zde jist paradox! Obecn postup tenStatistika zleva doprava levpravPoet inzert34136Doba strven Prmr1,17s 3,78sMedin 0,53s1,91sVs. zatek Min 0,02s0,02sMax9,21s 59,06sPrmrn viditelnost 62%80%Prmrn velikost inzertu 38%34%13 14. Typick postup pi tenPpad: vlevo zajmav lnek, vpravo inzert0-5s 5-10s10-15s15-20s100%90%Strven as 29,95s Strven as 1,65s14 15. Typick postup pi tenPpad: inzert vlevo, zajmav lnek vpravo 0-5s5-10s10-15s 15-20s 100% 100% Strven as 2,11s Strven as 13,7s15 16. Umstn inzerce coverUmstn u lnku Umstn na zadn stran100% 100% 70%Strven as 11s Strven as 3,1s Strven as 5.67s 16 17. Umstn inzerce ve vztahu ke grafickmu iobsahovmu kontextuGraficky nejednotn kontextvs. jednotn inzerceDominantn grafika lnkuvs. inzerce Tmaticky korespondujclnek a inzerce Inzerce umstn v textuTextov inzerce17 18. Graficky nehomogenn lnek vs.homogenn inzert Graficky neuspodan podoba lnku pesouv pozornost na graficky ist a jednoduch inzertvrazn a pehledn text1. 5 s prohlen kontrastuje s neuspodanmpojetm lev strany a poutpozornost na prvn pohled18 19. Umstn inzerce ve vztahu ke grafickmu iobsahovmu kontextuGraficky nejednotn kontextvs. jednotn inzerceDominantn grafika lnkuvs. inzerce Tmaticky korespondujclnek a inzerce Inzerce umstn v textuTextov inzerce19 20. Inzert vs. dominantn grafikaVrazn titulek, atraktivn tma a obrzky v lnku ubraj inzertu na pozornosti 90% Strven as 3,97s90% 80%Strven as 11,69s Strven as 0,91s20 21. Umstn inzerce ve vztahu ke grafickmu iobsahovmu kontextuGraficky nejednotn kontextvs. jednotn inzerceDominantn grafika lnkuvs. inzerce Tmaticky korespondujclnek a inzerce Inzerce umstn v textuTextov inzerce21 22. Inzert vs. atraktivn tma lnku Atraktivn tma lnku odvd pozornost odtmaticky sice relevantn, ovem grafickynekorespondujc inzerce 100% Strven as 19,27s 100%100% Strven as 24,51s Strven as 0,53s22 23. Inzert vs. atraktivn tma lnku Atraktivn text na jin tma ne inzerce oslabuje tenostinzertu, kter je navc graficky nevhodn provedenGrafick pedl v polovin stranyinzertu a obsahov odlinhorn a doln polovina zpsobuj,e inzert nen vnmn jakohomogenn celek xx 90%90% Strven as 19,89sStrven as 1,94s 23 24. Umstn inzerce ve vztahu ke grafickmu iobsahovmu kontextuGraficky nejednotn kontextvs. jednotn inzerceDominantn grafika lnkuvs. inzerce Tmaticky korespondujclnek a inzerce Inzerce umstn v textuTextov inzerce24 25. Umstn inzertu v centru dn Umstn inzertu v textu pitahuje relativn velkou pozornost vzhledem k asu strvenmu nad zbytkem obsahu dvoustranypozornost si zskal tak dkyvrazn barv podkladu loga 90% Strven as 1,29100%90%Strven as 3,77sStrven as 3,86s 25 26. Umstn inzerce ve vztahu ke grafickmu iobsahovmu kontextuGraficky nejednotn kontextvs. jednotn inzerceDominantn grafika lnkuvs. inzerce Tmaticky korespondujclnek a inzerce Inzerce umstn v textuTextov inzerce26 27. Textov inzerce Textov forma inzertu funguje z hlediska dlkyasu, kter na nm teni strvili, pomrn dobe.100%100%Strven as 8,25sStrven as 4,07s 27 28. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 28 29. Jednoduchost Jednoduch layout obrzek, kter nerozptyluje u poutpozornost na logo 100% Strven as 12,8s29 30. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 30 31. Vrazn titulek Umstn inzertu na zadn stranu podpoilo jeho sledovanostDobe fungujc vrazn titulekDominantn obrzekText strukturovan v odrkch50%Strven as 10.91s 31 32. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 32 33. Vrazn postavy a oblieje Inzert si zskal pozornost mimo jin dky tomu, e je celostrnkov a umstn na zadn stran Logo na vraznm podkladu bylo zaznamenno dobeVrazn titulek a textstrukturovan do odrekOblieje spnpoutaj pozornostObrzek na barevn 60%odlinm podkladu, ne Strven as 29,7s zbytek inzertu 33 34. Nen obliej jako obliej... Kter z tchto inzert podle vs funguje lpe? 34 35. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 35 36. Kreativa koresponduje s obsahem Graficky relativn neuspodan obsah pevdpozornost na inzert s jednoduchm layoutem a tohned pi prvnm pohledu na dvojstranu100%100%Strven as 25,33s Strven as 1,28s 36 37. Kreativa nekoresponduje s obsahem Atraktivn tma lnku odvd pozornost odinzerce 100% Strven as 19,27s 100%100% Strven as 24,51s Strven as 0,53s37 38. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 38 39. Strukturovan text Dobe fungujc vrazn titulek Dominantn obrzek Text strukturovan v odrkch 50% Strven as 10.91s39 40. Nestrukturovan textNestrukturovanmu textunen vnovno plipozornosti.60%Strven as 10,82s 40 41. Kreativa vs. umstnMn je vce Vrazn titulek Oblieje a enyKreativa korespondujc se sdlenm Dobe strukturovan textGraficky jednotn kreativa 41 42. Graficky oddlen kreativa Atraktivn text na jin tma ne inzerce oslabujetenost he graficky vyvedenho inzertuGrafick pedl v polovin stranyinzertu a obsahov odlinhorn a doln polovina zpsobuj,e inzert nen vnmn jakohomogenn celek xx 90%90% Strven as 19,89sStrven as 1,94s 42 43. Kreativa vs. umstn? Jedn se o synergii vech faktor: 43 44. Shrnut a zvry Prmrn ten vnuje inzerci 94 vtein svho tensk pozornosti = to jepleitost, kter me bt vyuita. Efekt grafickho kontextu strnky, kde je inzerce umstna, me pracovat, jak prozven viditelnosti v ppad vrazn kreativn inzerce a neuspodanho obsahustrnky, tak pro snen viditelnosti inzerce v kontextu silnch strnek (a ji zdvodu obsahu strnky, poutavch titulk a pehlednosti i zajmavho tmatu). Samotn tmatick spojen mezi lnkem a inzerc pro zven viditelnosti nesta,ale pokud dojde ke spojen s tmatickm zamenm a vraznou kreativou, synergieefektu se znsob. Efekt kontextu lnku a tmatick provzanost s inzerc nemus nutn fungovatautomaticky. Je nutn vnovat v tomto ppad vy pozornost kreativ. Inzerceumstn do stedu textu m v tomto ohledu relativn jednodu pozici. Vraznj, pehlednj a jednodu grafick design inzerce dv vy anciupoutat pozornost. Tedy i zde plat, e kreativita vede k efektivit. Z hlediska doruen informace, strukturovan text v inzerci zaujme pozornost vcene text souvisl. I zde plat, e mn je nkdy vce. 44 45. Dkujeme za pozornostLubo RezlerDita Olchavov 45

Embed Size (px)
Recommended