Home >Law >Zadávání na kvalitu ve světle nové právní úpravy

Zadávání na kvalitu ve světle nové právní úpravy

Date post:12-Apr-2017
Category:
View:53 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Zadvn na kvalitu ve svtle nov prvn pravy

  Filip Neas, 3. 11. 2016

 • Zadvn na kvalitu

 • Kadodenn praxe

 • Co ns ek

 • Jak bude obsah

 • Prvn rmec a nadchzejc zmny

 • Nstroje zadvn na kvalitu

 • Volba zadvacho zen

  9

 • Smluvn a obchodn podmnky

  10

 • Velmi asto se ve smlouvch vzelch ze zadvacho zen objevuje v rmci vymezen smluvn pokuty nsledujc ustanoven:

  Zaplacenm smluvn pokuty nen doteno prvo na nhradu kody.

  Uveden ustanoven vychz, avak jen zdnliv, z ustanoven 2050 obanskho zkonku, podle nho:

  Je-li ujednna smluvn pokuta, nem vitel prvo na nhradu kody vznikl z poruen povinnosti, ke ktermu se smluvn pokuta vztahuje.

  Z uveden je tedy patrn, e prvo na nhradu kody viteli zanikne ji ujednnm smluvn pokuty a je zcela lhostejno z hlediska existence prva na nhradu kody, zda bude smluvn pokuta zaplacena i nikoliv.

  Doporuujeme v tchto ppadech spe znn koprujc text zkona:

  Ujednnm smluvn pokuty nen doteno prvo zadavatele na nhradu kody vznikl z poruen povinnosti, ke ktermu se tato smluvn pokuta vztahuje.

 • Kvalifikan pedpoklady dodavatel

  12

 • Kritria hodnocen nabdek

  13

 • Kritria hodnocen nabdek

  14

 • Zadavatel clil na kvalitu plnn, kterou si chtl zajistit hodnotcm kritriem zohledujc dlku praxe len realizanho tmu a podl tchto len realizanho tmu na vznamnch zakzkch:

  V zadvacch podmnkch stanovil dv dl hodnotc kritria:

  a)cena za poskytovan sluby s vhou 50 %

  b)kvalifikace a zkuenosti len realizanho tmu s vhou 50 %.

  Ve vztahu ke kritriu a) budou nabdky hodnoceny tak, e pro zadavatele vhodnj nabdkou je nabdka s ni nabdkovou cenou, a to takto:

  Poet bod = nejni cena / hodnocen cena * 100 * vha

  Ve vztahu ke kritriu b) bude nabdce pidlen poet bod (1-5) dle tabulky v zvislosti na dlce praxe lena tmu a potu vznamnch zakzek na nich se podlel. Souet bod za leny realizanho tmu bude vynsoben vhou dlho hodnotcho kritria.

  U kad nabdky budou body za dl hodnotc kritria seteny. Nejvhodnj bude nabdka, kter zsk nejvy celkov poet bod.

 • Kritria kvality uveden v zkon

  16

 • Technick rove

  17

 • Estetick nebo funkn vlastnosti

  18

 • Uivatelsk pstupnost

  19

 • Sociln, enviromentln nebo inovan aspekty

  20

 • Organizace, kvalifikace nebo zkuenost osob

  21

 • Pklad z praxe

  Dl hodnotc kritrium Organizace, kvalifikace a zkuenosti osob zapojench do realizace veejn zakzky s vhou 50 % bylo vymezeno nsledovn:

  Lpe hodnocena bude nabdka, kter podrobnji a vrohodnji pope zpsob organizace, koordinace a integrace jednotlivch oblast poskytovanch vzkumnch slueb, a kter u osob zapojench do realizace veejn zakzky uvede kvalifikovanj a zkuenj osoby. Pro ely hodnocen je kvalifikovanj osoba, kter m vy dosaen vzdln. Za zkuenj osobu bude hodnocena osoba s vym potem ast v tuzemskch i mezinrodnch projektech v dan problematice doloench v profesnm ivotopisu.

  OHS dospl k zvru, e se jedn o ti jednotliv hodnocen parametry, piem rozloen preferenc zadavatele v rmci tchto parametr nen v zadvac dokumentaci eeno.

 • Pklad z praxe

  Dl hodnotc kritrium Kvalifikace a zkuenosti realizanho tmu s vhou 50 % bylo vymezeno zhruba nsledujcm zpsobem:

  Hodnotc kritrium je hodnoceno dle dvou parametr, kad s dl vhou 50 %, a to kvalifikace a zkuenosti vedoucho tmu a kvalifikace a zkuenosti ostatnch len tm. Za kadou referenci (vznamnou zakzku) nad rmec referenc poadovanch v rmci technickch kvalifikanch pedpoklad, na n se podlel len realizanho tmu, respektive vedouc tmu, obdr nabdka jeden bod, a to nejve do potu 10 bod. V rmci hodnocen nebude zadavatel hodnotit jednu referenci pro vce len realizanho tmu. Reference u len tmu mus bt pro ely hodnocen odlin.

  OHS dospl k zvru, e se jednalo o vymezen hodnotc kritria, kter nevyboilo z mantinel prvn pravy.

 • rove servisnch slueb vetn technick pomoci

  24

 • Podmnky a lhta dodn nebo dokonen plnn

  25

 • Vylouen astnka pro pedchoz patn zkuenosti

  26

 • Shrnut:

  27

 • www.fbadvokati.cz

  Filip Neas

  filip.necas@fbadvokati.cz

Embed Size (px)
Recommended