Home >Documents >Závěrečná publikace FLEMA 2007

Závěrečná publikace FLEMA 2007

Date post:21-Mar-2016
Category:
View:221 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Description:
Závěrečná publikace FLE media awards 2007
Transcript:
 • Kampan, kter obsahujskvl mediln npady,

  zasluhuj ocenn.

  www.flema.cz

 • Slavnostnm galaveerem byl ukonen dal ronk soute FLE media awards, sout-e, je si k lade za c l ocenit mediln kampan, kter obsahuj skvl npady (a stejn tak jej ich tvrce) . Rd bych podkoval vem, kte se podlel i na spchu tohoto pro-jektu. Zejmna porotcm, kte museli vnovat spoustu energie a asu na hodnocen a rozhodovn . P ihlaovatelm za ochotu prezentovat mnostv asnch npad. A v neposledn ad i naim par tnerm, kte nm dky sv podpoe umonil i celou akci zorganizovat.

  Ohldneme-l i se za letonm ronkem, meme bt prvem hrd na to, e se nm podai lo roz it poet tch, kte v . V , e skvl mediln mylen me odliit produkt i znaku od konkurence. V , e npad, inovace i neobvyk l uit obvyk-lch kanl me vrazn z vit kval itu zsahu. V , e hodnota se sk r v pedevm v mozku tvrce, nejen ve velikosti penenky. Dkazem me bt nejen vrazn n-rst potu p ihlench kampan, vetn pr vnch vlatovek ze strany zadavatel, k rea-tivnch agentur i koleg ze Slovenska, ale tak hojn ast na letos popr v podan konferenci na tma Inovativn vyuit mdi cesta k vy efektivit komunikace. Exk luzivn host ze zahrani i od ns, nadmru zaj mav tmata pednek , vzruen diskusn panely, pln sl a minimln bytek poslucha a do pozdnho odpoledne.

  Jednou z novinek letonho roku je tak web soute, kde se vichni zjemci mohou nejen seznmit se vemi pracemi na shor tl istu v plnm znn , ale tak se mohli aktiv-n zastnit Hlasovn odborn veejnosti . A zjem pedil oekvn , zaznamenali jsme vce ne 1 500 uniktnch nvtvnk.

  Letos jsme se tak popr v rozhodli ocenit celkov vtze a udlit Grand Pr ix (nejlep prci mezi vtzi jednotl ivch kategori ) a zrove vyhlsit Inovativnho zadavatele a Inovativn agenturu. Pevn v me, e i tato ocenn mohou napovdt nco o situ-aci na naem trhu a brz y se stanou jeho pevnou soust a mtkem kvality.Jet jednou dky vem, kte se letos stali soust FLE media awards, a tme se s Vmi na shledanou pt rok .

  Hynek Cimoradsk

  Managing par tnerFLEMEDIA

  PR SLOV VODEM

  3

  T E A M

  Organizace

  Hynek Cimoradsk

  Ren Je

  Produkce

  tpn Vak

  Design

  Zdenk Neumann

  Reklamn atelier AREA

 • ANKETA

  Pro jste se letos pihlsi l i , nebo naopak nepihlsi l i do soute FLE media awards?

  Do FLE media awards j sme se s te j -n tak jak o v losk m roce i le tos p ih ls i l i pedev m z dvodu charakteru tto soute. M ys l me s i , e na esk em medi ln m t rhu, k ter je rok od roku st le v ce f ragmentovan a ve lmi c i t l iv na cenu, je dle i t pouk zat na to, e na spch medi ln k ampan m k rom k onen ceny v l iv i to, jak dok e agentura v mdi ch na-j t netradin zpsoby a inovat ivn eeni , k ter dok ou zaujmout spotebi te le , a t m se odl i i t od k ampan k onkurennch zadava-te l .

  M ilan Kalou Deput y Managing D irektor

  init iative

  Rozhodn podporujeme k adou podobnou akt iv i tu uk azuj c d-le i tost inovat ivn ch medi ln ch een v rmci e fekt ivn mark et in-gov k omunik ace.K l ient i tak maj monost v idt , e p nos prce medi ln agentur y nen jen v dosaen n zk ceny nak oupenho prostoru, a le i ve schopnost i na lzt e fekt ivn a ne -t radin zpsoby ov l ivnn c lov skupiny.

  Ji VtekPlanning D irec tor

  M indShare

  Domnvme se, e v souasnost i je FLEMA jedinou sout , k ter z naeho pohledu spluje pat in parametr y dostaten k va l i tn ho posouzen jednot l ivch pro jekt. To by lo pedev m dvodem k na ast i v minulost i , a tak tomu zce -la j i s t bude i v da l ch ronc ch .

  O ndej Z hokManaging D irec tor

  PHD CR

  Do soute FLE media awards j sme se letos p ih ls i l i s te jn jak o v losk m roce. V me tomu, e inovat ivn p s tup k medi ln -mu plnovn je vrazn p idan hodnota pro vt inu k l ient na naem t rhu, k ter a le s t le pote -buje vraznou PR podporu. Po -dobn soute pomhaj k l ientm v or ientac i na t rhu, uk azuj re ln k ampan. Souasn ast v sou-t i a p padn spch v podob ocenn je vraznm mot ivanm pr vk em jak pro ns a pro nae za-mstnance, tak i pro nae k l ient y. Je to pot vr zen toho, e i ve s rov-nn s k onkurenc d lme svoj i prc i dobe a pro k l ient y p nosn.

  Ji SvobodaManaging D irec tor

  Mediaedge:cia

  Vznik soute FLE media awards v minulm roce j sme ve l ice uv ta l i a i nadle tento v esk republ ice unik tn a to l ik potebn pro -jekt podporujeme. V k l ientsk m por t fo l iu PanMedia Western vak t vo ne jvt st reta i lov k l ient i . Tento t yp k l ient m pochopite l -

  n ve lmi spec i f ick poadavk y na k omunik ac i . A tato een , jak k ol iv j sou efekt ivn a z medi ln ho po -hledu i npadit , nemaj ve s rov-nn s k ampanmi , k ter se v tom-to i minulm roce dosta ly v rmci FLE media awards na shor t l i s t , dnou anci .Proto j sme se po zkuenostech z minulho ronku rozhodl i v ro -ce 2007 dn rea l izovan pro jekt nenominovat . Pevn vak v me, e u p t rok dostane i PanMe -dia Western anci prok zat sv schopnost i .

  Marek HofhanzlManaging D irec tor

  PanMedia Western Praha

  Na vod musm c t , e soute tohoto t ypu zsadn neodmtm. Jsou monm nst ro jem k to -mu, jak nasb rat poz i t ivn body u odborn vee jnost i . Je zde vak dle i t otzk a pr ior i t . K ad z ns m omezenou k apaci tu sv energie , k terou me na svou prc i vydvat . M y j sme se roz-hodl i vnovat energi i a as svm k l ientm, abychom je pesvdi l i o svch k va l i tch prost ednic-t v m sv prce. Domnvme se, e mnohem dle i t j m hodnocenm prce agentur y j sou je j spok ojen k l ient i a re ln vs ledk y ne l i po -et medai l v nablsk an sk ce. Znovu a le podot k m, e soute tohoto t ypu neodsuzuj i . Jen s i lo -vk mus vybrat , k am nasmruje svoj i energi i . M y j i dvme svm k l ientm.

  Fil ip DoubekBusiness D irec tor

  Mdea

  4

 • Soust aktivit FLEMA 2007 se letos stala tak mezinrodn konference, kter se uskutenila 5. 9. 2007 v praskm hotelu Dorint Don Giovan-ni a pivtala vce ne sto astnk z esk a Slo-vensk republiky.

  Stejn npln konference byly otzky spojen s efekti-vitou mediln komunikace a s inovativnm pstupem k vyuvn medilnch kanl, jako i budoucnosti medilnch agentur. Konference kombinovala vystou-pen mezinrodnch enk s vystoupenmi eskch odbornk, pedstaven rznch ppadovch studi ze svta i z domova a panelov diskuze nad aktulnmi problmy.

  Jak zvit marketingov ROI

  V prvnm vystoupen nastnil Frank Harrison ze Zeni-th Optimedia hlavn trendy v plnovn mdi. Zabval se pedevm sniujc se efektivitou tradinch maso-vch mdi pi doruovn reklamnch sdlen, co m za nsledek rozosten vztahu mezi potem GRP a pro-dejem zbo a sniujc se vybaven si zhldnut rekla-my. Dle dokldal zmny v medilnm chovn spote-bitel, zejmna mladch, kte se stle vce piklnj k novm mdim, zejmna internetu, co pin poa-davky pro posun od tradinho plnovn a oslovovn pes masov mdia k holistickmu plnovn. Jeho kl-ov mylenky jsou rozvedeny v nsledujcm lnku.

  Zajmav ppadov studie

  Na pkladu panlskho medilnho trhu, kter je v nkterch aspektech velmi podobn tomu esk-mu, ukzala Judith Ruiz z OMD Spain nkolik velmi zajmavch studi, kter byly ocenny rznmi cenami na festivalech reklamy. Televize je peplnn reklamou a televizn bloky jsou nenosn dlouh, mediln ina-ce dosahuje ron v prmru 20 %. Doporuovanm receptem na tuto situaci je kreativn pstup ke komu-nikaci a co nejtsnj zapojen spotebitel do medi-lnch kampan. Nemus jt o vynalzn novho, nbr o netradin vyuvn stvajcch formt a monost.

  V nvaznosti na to vystoupil Wilf Maunoir, editel v-zkumu spolenosti Metro International, kter vydv bezplatn denk Metro, a pedstavil nov monosti no-vinov inzerce, nap. pracujc se zvukem.

  Jak zadavatel mohou v tuzemskm prosted inova-tivn pracovat s mdii, ukzali Petr Dvok (Staropra-men) na rznorodch outdoorovch aktivitch a Ond-ej Roek (Maxxium), kter na projektu internetov Sun TV demonstroval, jakm zpsobem lze navzat vztah s mladm publikem.

  Jak lid konzumuj mdia

  Dal blok se zabval konzumac mdi a reklamy a sna-il se poopravit nkter zait nzory a pedstavy. To-m Tkak, editel Springer Media, demonstroval efek-tivitu magaznov komunikace na nkolika rznch vzkumech. Na zatku napadl pedstavy o skomr-n tiskovch mdi poukazem na celosvtov rostouc obrat asopis (+ 6 %), prodan nklad i objem inzer-ce. Pm vliv inzerce v asopisech na nkupn chovn pak opel o britsk vzkum, kter byl zaloen na pro-pojovn dat o sledovn magazn a nkupu zbo. Jeho vsledkem bylo zjitn, e inzerce v asopisech pomohla zvit prodej o 11,6 %.

  Krystina Taberyov z esk televize poodhalila nkolik zajmavch daj o konzumaci mdi a volnoasovch aktivitch. Petr Hanisch z Aliawebu shrnul hlavn bene-ty internetov reklamy, mezi kter pat aktivita ui-vatel, monost pesnho zaclen, cenov dostupnost a monost sledovat prbh kampan on-line a podle poteby na tento prbh reagovat.

  Prosadit inovativn mylen

  V odpolednm panelu konstatoval Ji Svoboda, editel mediln agentury Mediaedge:cia, e s narstajcmi monostmi komunikace je m dl tm sloitj clo-vou skupinu ovlivnit komunikaci d uivatel a jej efektivita u nespov jen ve vbru kanl, ale i ve zpsobu osloven. Vzhledem k tmto trendm je po-teba zmnit pstup k plnovn reklamy a fungovn komunikanho etzce tak, aby dolo k vt integraci jednotlivch aktivit a zapojench subjekt. Podle Svo-body maj mediln agentury ze stvajcch agentur dajn nejvy potencil stt v ele budoucho komu-nikanho procesu, co dnes zdaleka nen pravidlem, protoe znaj spotebitele, maj nstroje a data, maj vazby na zainteresovan subjekty a umj hledat cesty k efektivnmu osloven spotebitele.

  Pro prosazen inovativnho mediln mylen je z jeho pohledu poteba roziovat kompetenci tmu medil-n age

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended