Home >Documents >33 | 7. ROČNÍK | PROSINEC 2016 - is.muni.cz BELÁN Úloha mutácií...

33 | 7. ROČNÍK | PROSINEC 2016 - is.muni.cz BELÁN Úloha mutácií...

Date post:20-Jun-2018
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • INFORMAN BULLETINMASARYKOVA UNIVERZITALKASK FAKULTA

  naefakulta

  ISSN 1805-0131ISSN 1805-14X INFORMAN BULLETIN

  MASARYKOVA UNIVERZITALKASK FAKULTA

  33 | 7. RONK | PROSINEC 2016

  33.naefakulta

  Velvyslankyn Portugalska na LF MU

 • Obsah

  Cena dkana LF MU za vynikajc prospch 3

  Nvtva portugalsk velvyslankyn v esku na Lkask fakult MU v Brn 5

  Cena ministryn kolstv pro Jaromra Gumulce 7

  Studentsk vdeck konference lkaskch fakult R a SR 8

  VIII. konference AKUTN.CZ nejvt esk odborn udlost pro mlad anesteziology a studenty lkaskch fakult 10

  Konference DRG Restart 2016 12

  Svtov den diabetu 2016 14

  5. brnnsk dermatologick den Antonna Trba konan 25. 11. 2016 16

  eskoslovensk s lkaskch azdravotnickch fakult MEFANET oslavila jubileum 18

  Prof. rka Pospilov vyznamenna Cenou Jihomoravskho kraje 20

  Laudatio 21

  St v Mario Negri Institutu 22

  Z dnho zasedn Vdeck rady Lkask fakulty Masarykovy univerzity 24

 • Ven kolegyn, ven kolegov, mil ptel,

  dostvte do ruky posledn slo naeho bulletinu v roce 2016. Je v nm plno zajmavch a povzbudivch zprv. Nezbv mi tedy ne Vm podkovat za Vai, chce se mi ct, mnohdy a lskyplnou prci pro nai lkaskou fakultu a popt mnoho zdrav, tst aspokojenosti i v nsledujcm roce 2017.

  V Ji Mayer

 • LF inFormuje

  Cena dkana LF MU za vynikajC prOspCh

  Dne 24. 11. se na pd LF MU odehrvalo ji pt udlen Cen dkana lkask fakulty za vynikajc pro-spch. Cena byla poprv vyhlena v roce 2011 dkanem prof. MUDr. Jim Mayerem, CSc., jako motivace ke zven studijnho sil i jako ocenn vbornch studijnch vsledk v prbhu studia.

  V mal aule se ped druhou hodinou odpoledn zaali shromaovat svten naladn (i obleen) v-jimen studenti jednotlivch obor lkask fakulty od tetho do estho ronku studenti veobec-nho lkastv, zubnho lkastv, bakalskch i navazujcch magisterskch obor. Obad moderovala prof.MUDr. Kateina Kakov, Ph.D., prodkanka pro studium v preklinickch oborech. V nzorn pre-zentaci doloila rostouc poet student, kte se nesm s prmrnost a jsou ochotni obtovat maxi-mum volnho asu pro naven osobnho skre, jak konstatoval jeden z ocennch.

  V roce 2011 bylo za vechny obory celkem 54 nominovanch, o dva roky pozdji ji 70, v roce 2014 101 student a letos ji 116

  Ped udlenm ocenn jednotlivm studentm vystoupil dkan LF MU. Ve sv neformln ei zd-raznil radost nad posluchrnou plnou tv dychtcch po vd. Na pkladu z historie lkastv po-ukzal na tk zatky prkopnk medicny, na monosti, kter dnen studium poskytuje i v rmci vdeck mobility. Vzpomnal i na sv studentsk lta, kter probhala v diametrln odlin historick dob i na monosti/a nemonosti, kter musel adept medicny ve sv dob absolvovat.

  Irena Wernerov

  Vynikajc studentka pebr Cenu dkana

  3

 • LF inFormuje

  Studentka anglickho studijnho programu pebr Cenu dkana

  V zvru projevu podtrhl sounleitost student se svou alma mater i po ukonen studi a vyzval studenty k oteven diskuzi na tma Co zlepit, napravit, ale i pochvlit na LF MU.

  Po pedn ocenn, stejn jako v minulch letech, bylo oteveno zpotku vhav, ale pozdji nab-rajc na razanci (ale stle v ptelskm duchu) diskuzn frum na dan tma. Prbh svdil o tom, e i medici 6. ronk maj zjem o kvalitn studium a dobr podmnky pro sv nstupce a zle jim nejen na tom, aby se jejich mladm kolegm studovalo na LF MU co mon nejlpe, ale aby LF MU mla stle lep zvuk

  Cenu dkana moderuje prodkanka pro studium v preklinickch oborech prof. Kakov

  Pohled do auditoria

  4

 • Tiskov zprva

  nvtva pOrtUgaLsk veLvysLankyn v eskU

  na Lkask FakULt MU v brn

  Portugalt studenti s pan velvyslankyn

  V pondl 28. 11. 2016 navtvila brnnskou lkaskou fakultu Masarykovy univerzity mimodn azplnomocnn velvyslankyn Portugalsk republiky v esk republice Jej Excelence Marie Manu-ela Ferreira de Macedo Franco.

  Po pivtn vedenm LF MU v pracovn dkana prof. MUDr. Jiho Mayera, CSc., a po prezentaci t-kajc se historie i souasnosti LF MU, kterou pedvedla prodkanka pro studium v preklinickch obo-rech prof. MUDr. Kakov, Ph.D., nsledovala diskuze s vedenm fakulty o situaci ve vysokm kolstv (u ns i v Portugalsku), o rozvoji dal vdeck a vzkumn spoluprce i zven mobility mezi obma zemmi. Ob strany ocenily vzjemnou oboustrann pnosnou spoluprci, kterou LF MU a portugal-sk vysok koly rozvj ji nkolik let.

  Pi prohldce kampusu ocenila velvyslankyn monosti modern stavby i skvle vybavench ueben, dle ji obzvlt zaujalo Anatomick muzeum s mnostvm raritnch expont, kter medici mohou vyut k rozen studijnch anatomickch vdomost.

  5

 • Tiskov zprva

  Pan Franco v Anatomickm muzeu LF

  Pan velvyslankyn se setkala i s 80lennou sku-pinou student z Portugalska, kte studuj na LF MU Brno. Studenti se zmiovali pochvaln o svm pobytu v R i o podmnkch studia, kter nepat- mezi nejleh.

  Na zvr sv tyhodinov nvtvy pan Fran-co zdraznila: Dkuji za ptelsk pijet i monost pobesedovat s naimi studenty. I oni jsou rdi, e na n nae vlast nezapomn a e se zajmme o jejich poteby. Budeme nadle podporovat a rozvjet spolu-prci s Va fakultou pi dalch monch projektech.

  Zleva doc. Hampl, velvyslankyn Portugalska a MUDr. Joukal

  6

 • Tiskov zprva

  Cena Ministryn kOLstv prO jarOMra gUMULCe

  Ve stedu 30. 11. byly v prostorch Sentu Parlamentu esk republiky pedny ceny MMT v ob-lasti vysokho kolstv, vdy a vzkumu za rok 2016. Udlena byla Cena ministryn kolstv, mldee a tlovchovy pro vynikajc studenty a absolventy studia ve studijnm programu a za mimodn iny student, Cena za mimodn vsledky vzkumu, experimentlnho vvoje a inovac, Cena Frantika Bhounka a Cena Milady Paulov.

  Cenu ministryn kolstv, mldee a tlovchovy pro vynikajc studenty a absolventy stu-dia udluje Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy od roku 2014. Ocenn me zskat student nebo absolvent bakalskho, magisterskho nebo doktorskho studijnho programu za mimodn vsledky ve studiu nebo ve vdeck, vzkumn, vvojov, umleck nebo dal tvr innosti souvi-sejc se studiem.

  Ocenn byl i MUDr. Jaromr Gumulec z Lkask fakulty Masarykovy univerzity s poukazem na jeho bohatou publikan innost, autorstv a spoluautorstv 56 vdeckch prac. Je spolueitelem standardnho projektu Grantov agentury esk republiky a dritelem ady ocenn (Cena rektora Ma-sarykovy univerzity pro vynikajc studenty doktorskch studijnch program 2014). V roce 2011 zskal 1. msto na Studentsk vdeck konferenci v sekci teoretickch a preklinickch obor.

  Jaromr Gumulec rozvinul svou vdeckou prci jako len tmu Michala Masaka, kter letos pub-likoval srii objev popisujcch chovn agresivnch ndor. U karcinomu prostaty se vdcm LF MU podailo v laboratornch podmnkch urit, zda protindorov lba byla spn, nebo se rakovinn buky po ase opt aktivuj.

  Bez motivace a vznamnch osobnost, kter ns ovlivnily, a tmov spoluprce by nebylo mon dlat vdu na svtov rovni, uvedl Gumulec v dkovn ei za vechny ocenn studenty.

  7

 • konFerence a sympozia

  stUdentsk vdeCk kOnFerenCe LkaskCh FakULt r a sr

  Ale Hampl, Irena Wernerov

  Vdeck vsledky jsou zsadnm kritriem hod-nocen univerzit a fakult a zdrojem jejich prestie. Aby si nae univerzity udrely co nejlep pozici, je teba zaujmout a inspirovat talentovan studen-ty a dt jim prostor jak k vlastn prci, tak i kpre-zentaci jejich vsledk. Lkask fakulty eskch a slovenskch univerzit vznamn podporuj v-deckovzkumnou innost svch pregradulnch student. Jednou z mnoha vznamnch aktivit v tomto smru jsou tradin Studentsk vdeck konference, kter umouj studentm a mladm vdeckm pracovnkm prezentaci jejich vzkum-n prce na pd matesk fakulty. Celosttn kolo SVK je dalm stupnm tto pehldky studentsk vdeck prce, kter umouje konfrontaci ji na celonrodn rovni.

  Ve dnech 22.23. 11. 2016 se v prostorch Uni-verzitnho kampusu uskutenila Studentsk v-deck konference lkaskch fakult esk a Slo-vensk republiky, kter pedstavovala postupov kolo fakultnch SVK. Na konferenci bylo prezen-

  tovno celkem 24 prac ve tech sekcch (sekce nelkaskch obor, sekce teoretickch a prekli-nickch obor a sekce klinickch obor). Konfe-renci zahjila prodkanka pro vnj vztahy prof. MUDr. Anna Vak, kter vyjdila poten nad rostoucm potem astnk a popla vem v-dr i tst.

  Poet astnk z jednotlivch fakult byl ome-zen na maximln ti prce z jedn lkask fa-kulty a maximln dv prce z jedn lkask fa-kulty v jedn sekci.

  Vechny prezentovan prce byly hodnoce-ny odbornou komis ve stlm sloen (pedseda doc. Hampl, LF MU; lenov doc. elko, 3. LF UK; prof.Kolov, LF UPOL; dr. Sikorov, LF OU). Sohledem na obsazen jednotlivch sekc bylo vsekci nelkaskch obor vyhleno jedno prv-n msto a v dalch sekcch vdy prvn, druh atet msto.

  V rmci konference zaznla i vynikajc vy-zvan pednka pednho eskho diabetologa

  Prodkanka pro vnj rozvoj prof. Vak zahajuje SVK

  Napjat tve astnk

  8

 • konFerence a sympozia

  vsLedkOv Listina

  Sekce nelkaskch obor1. mstoZUZANA ODVRKOVBarevnmi foliemi ke zlepen ten dyslektik

  Teoretick a preklinick sekce1. mstoONDREJ BELNloha mutci v protene RAD- pi rozvoji nestability genmu a vzniku ndoru2. mstoMARTIN KANAPatomorfologick zmny v autolognch transplanttech un chrupavky3. mstoADRINA FURDOVZobrazenie vntroonch ndorov formou _d tlace monosti vyuitia pri plnovanstereotaktickho rdiochirurgickho zkroku na linernom urchlovai

  Sekce klinickch obor1. mstoKAREL KIESLICHVizuln skrovn atrofie hipokampu na magnetick rezonanci pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci2. mstoMILO CVEJNVznik paraartikulrnch osifikac u luxanch zlomenin acetabula vzhledem k predoperan imobilizaci3. mstoJAKUB KANIA, MICHAL PRIBYLPorovnn mechanick odolnosti premolru s konvennm a miniinvazivnm trepananm otvorem

  prof.MUDr. Frantika Saudka, DrSc., pednos-ty Kliniky diabetologie IKEM v Praze s nzvem Pprava bunnch lini pro lbu diabetu mellitu.

  Organizaci konference realizoval tm LF MU ve sloen Ale Hampl kontakt s