+ All Categories
Home > Documents > Českým rokem krok za krokem

Českým rokem krok za krokem

Date post: 24-Nov-2021
Category:
Author: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 48 /48
INSPIRACE K RADOSTNÉMU ŽIVOTU HOMEOPATIKA - menší než malé Která nás ochrání na podzim? Českým rokem krok za krokem astrologie & lidové pranostiky říjen 2014 9 771214 945012 10 Cena 33 Kč / 1,33 € Celostní medicína / Zdravá strava / Herbář léčivých rostlin / Osobní rozvoj / Horoskopy Rozumíme sami sobě? Proč si lžeme do kapsy ČAGA zázračná černá houba
Transcript
HOMEOPATIKA - menší ne malé Která nás ochrání na podzim?
eským rokem krok za krokem astrologie & lidové pranostiky
íjen 2014
9 7 7 1 2 14 9 4 5 0 1 2
1 0
Celostní medicína / Zdravá strava / Herbá léivých rostlin / Osobní rozvoj / Horoskopy
Rozumíme sami sob? Pro si leme do kapsy
AGA zázraná erná houba
MIX 3
1) Sví vánek UŠETÍTE 280KIII. NEJLEPŠÍ PRODUKT 2010
OCENNÍ NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAV „ECOMED 2010“.
2) Kosmetický MIX
3x KOSMETIKA dle výbru SE SLEVOU 1x RELAXANÍ KOUPEL zdarma
Panaderm
Diozon clear
+
MIX 2
Slote si svj vlastní pSlote si svj vlastní pSlote si svj vlastní prroduktový balíekoduktový balíekoduktový balíekroduktový balíekrroduktový balíekr Cena
999K
www.diochi.cz | [email protected] | +420 267 215 680 Informace o akcích platných na území Slovenské republiky získáte na [email protected]
AKCE ÍJEN 2014 Ceny jsou vèetnì DPH. Akce platí od 1.10.2014 do 31.10.2014 na území Èeské republiky! Platí do vyprodání zásob.
Uvedené výše slev se vztahují k zákaznickým cenám.
sf 10-IIobalka.indd 3 24/09/14 00:05
íjen 2014 3
Milí tenái, je mi potšením se s vámi poprvé pivítat na stránkách asopisu Sféra.
Nejprve mi dovolte podkovat odcházejícímu šéfredaktorovi panu Tomáši Jubánkovi za odvedenou práci a popát mu mnoho dalších osobních i pracovních úspch.
Zní vám nelogicky mé provolání? Ráda vysvt- lím. Pemýšleli jsme v redakním kruhu, jaký smr vtisknout nové Sfée, o em vás tší íst, jaké informace vám pinesou radost a inspiraci.
Dnešní svt, který tak rádi nazýváme moderní, je ponkud pesycen vším moným. Technic- kými novinkami, které nám mají usnadovat ivot. A všimli jste si, e návody k nim jsou ímdál delší a sloitjší? Pinesete si dom takovou novou televizi a abyste si vzali týden dovolenou, ne poprvé spokojen usednete ped svj oblíbený program. Všechny ty optické kabely, HDMI pipojení, LANY… A copak teprve dálkové ovládaní, dalo by se jím ídit pinejmenším vozítko Spirit na Marsu. Na to všechno má stait jedna hlava. Naše. V kuchyni to není o nic lepší. Vtšina pístroj má mnoho svtýlek, tlaítek, moností. Napí- klad rychlovarná konvice má nkolik hodnot, na které si lze nastavit teplotu vody. Ta stará, smaltovaná, kdy v ní jednoduše zaala vait voda, radostn zapískala na pozdrav.
Na výbr máme nejrznjší metody stravování. Nkteí nevezmou do úst ivoišnou bílkovinu, nkteí by se skáceli k zemi po poití sousta sacharid, jiní písahají na syrovou zeleninu, ovoce, semínka. Kadému, co jeho jest. Všichni ale jsou skálopevn pesvdeni, e jedin ta
editorial
jeho metoda je ta správná, nejzdravjší. A která z nich to, prosím pkn, je? A víte to urit?
Tohle všechno má jeden dsledek. Obírá nás o nejcenjší, co máme na tomto svt. A to je náš vlastní ivot, energie, kterou máme, pozor- nost, ji meme vnovat sob, blízkým lidem, které máme rádi, našim tynohým pátelm. Nkdy mám pocit, e sedím na kolotoi a svt se kolem m promuje v barevné šmouhy.
Proto volám: “Vzhru ke koenm!” K základ- ním, pirozeným vcem. K zjednodušování, lehkosti, stídmosti. K istým radostem ivota. Výletm do pírody.
Taková by mla být i Sféra v novém kabátku. Nebojte, nebudeme vám kázat bydlet v jeskyni a ít asketickým ivotem, s koínky pes týden a v nedli lístek salátu.
Pála bych si, aby se stránky Sféry pro vás staly inspirací k poznávání a k radostnému, píjemnému ivotu ve zdraví. Aby vás bavily. Abychom tajili dech úasem nad tajuplným a krásným “nehmotným” svtem, dokonalostí pírody, která má pro nás tolik léivých bylinek. Aby nás pekvapoval lidský um v minulosti i souasnosti… Abychom sebe i jiné uili s láskou ít a lásku rozdávat.
Pokud budete mít námty na témata, která by vás zajímala, i pipomínky k obsahu, prosím napište mi. Tším se na náš spolený as, strá- vený nad stránkami Sféry.
Blanka Neoralová [email protected]
šéfredaktorka
Vydává DIOCHI spol. s r.o. Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10 I: 27087468
Generální editel: Štefan Novák
Šéfredaktorka: Blanka Neoralová [email protected]
Redakní rada: Vladimír urina Roberto Carlos Gomez Colman
Grafické zpracování: Vlasta Ramplé
Stálí spolupracovníci: Mgr. Vít erný Vladimír urina MUDr. Lenka Hodková Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. MUDr. Zuzana Krausová Vladimír Nerud Zdena Navrátilová Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Jana Štrbková Terezie Zemánková
Marketing, inzerce: [email protected]
Poštovní adresa redakce: Sféra − DIOCHI spol. s r.o Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10 Tel: +420 267 215 680, Fax: +420 267 215 658 www.casopis-sfera.cz
Vychází jako msíník
Bez svolení vydavatele nelze rozšiovat publikované materiály (nebo jejich ásti) ani fotografie. Nevyádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Vydavatel nenese zodpovdnost za pípadné následky nesprávného pouití zveejnných léebných návod a receptur. Za píspvky zodpovídají autoi, obsah nemusí vyjadovat stanovisko redakce.
Foto, není-li uvedeno jinak: thinkstock.com Registrováno MK R pod . E-15 503, ISSN: 1214-9454
Tisk: TISKÁRNA LIBERTAS a.s.
Píští íslo vychází 4.11.2014
Inspirace pro radostný ivot
4 íjen 2014
lidem svdí
medicíny
Tlustá: V zajetí hudby
malá a pesto úinná
20 Ebola 2014 Musíme se jí obávat?
22 Co všechno ddíme? Epigenetika je pekvapivý
obor budoucnosti
tím lépe pro nás
poklad pro naše zdraví
obsah
Chcete se dozvdt, který pípravek DIOCHI je zrovna pro vás ten pravý? Pijte na diagnostické dny odborníka, který pesn pozná, jaký orgán ve vašem tle potebuje podpoit i se zbavit toxin. Odnesete si pípravky pímo na míru vašeho aktuálního zdravotního stavu. Získáte erstvou energii a posilu pro své zdraví z ist pírodních surovin.
POZVÁNKA −
PRAHA 20. 10. 2014 14 −18 hod. Praha 1, Politických vz 15, 1.patro Diagnostika: Vladimír urina
21. 10. 2014 10 − 13 hod. Praha 1, Politických vz 15, 1.patro Diagnostika: Vladimír urina BOSKOVICE 23. 10. 2014 16 − 18 hod. Hotel Slavia, Komenského 55 Diagnostika: Vladimír urina
PROSTJOV 23. 10. 2014 17 − 19 hod. KaS centrum, Komenského 6, salonek . 3, 1. patro Diagnostika a pednáška: Hana Grasslová
ÍJEN LISTOPAD KARLOVY VARY 6. 11. 2014 17 − 19 hod. Albtiny lázn (Lázn . 5), Spoleenský sál, Smetanovy sady 1145/1. Info u vedoucí Klubu Karlovy Vary paní Jandové tel: 776 676 898 Diagnostika: Vladimír urina
ESKÝ TŠÍN 13. 11. 2014 16 − 18 hod Hotel Piast Diagnostika: Vladimír urina PRAHA 24. 11. 2014 14 − 18 hod. Praha 1, Politických vz 15, 1.patro Diagnostika: Vladimír urina 25. 11. 2014 10 − 13 hod. Praha 1, Politických vz 15, 1. patro Diagnostika: Vladimír urina
LISTOPAD
8
20
Musíme se jí obávat?
íjen 2014 5
dorovými úinky
32 Reflexní diagnostika Jak souvisí ledviny
s dutinami?
36 Vytváejte si jen radostnou budoucnost
Minulost nabízí energii pomoci
40 eským rokem krok za krokem
Co stojí ve hvzdách v íjnu
42 Miloš Matula Pokojný bojovník svtla
44 Horoskop
29 Rezavec šikmý
BYLI JSME PI TOM NEJVTŠÍ MEZINÁRODNÍ VELETRH KOSMETIKY, KADENICTVÍ A ZDRAVÉHO IVOTNÍHO STYLU V R
− World of Beauty & Spa 2014 se konal ji po osmnácté v praském výstavním areálu Praha − Letany. Pedstavovali jsme zde úspšnou novinku − DIOLIFT HYDROGEL − 100 % pírodní bioinformaní liftingový hydrogel s „botox efektem“. Stánek se tšil velkému zájmu a paní kosmetika mla plné ruce práce. Vysvtlovala pítomným paním a slenám zásady správné pée o ple a zárove nechávala okusit „na vlastní ple“ píjemný pocit z aplikace DIOLIFT HYDROGELU a také se osvit jeho vní.
Pedstavujeme: Vladimír URINA
tur pípravk Diochi
à Zakladatel a ma- jitel spolenosti
Pes 25 let se vnuje fytoterapii, bez- kontaktním masáím, psychotronice, homeopatii, o nco mén ínské me- dicín a dalším pírodním postupm, kterými lze dosáhnout posílení ener- getické sít lovka natolik, e tlo samo se následn zane zbavovat svých rzných potíí, které na svojí cest ivotem nastádalo.
fotoreportáPedstavujeme: Vladimír URINAVladimír URINA
Rozumíme sami sob
Minulost nabízí energii pomoci
6 íjen 2014
kaleidoskop
Kmenové buky se umí petvoit v další druhy specializovaných bu- nk a dokáou tak pomoci s rege- nerací poškozených lidských tkání. Tyto buky jsou nedílnou souástí lidského tla. Kadý pacient proto me být zárove dárcem i  pí- jemcem svých vlastních kmeno- vých bunk.
Kmenové buky lze nalézt na- píklad v tukové tkáni i v kostní deni. Nejlepším zdrojem je pi- tom tuková a  pojivová tká, ve které je a tisíckrát víc regene- rativních kmenových bunk ne v kostní deni. Buky se nejast- ji získávají standardní metodou tumescentní liposukce, která je ji mnoho let bn pouívána v  plastické chirurgii. Odbr pro- bíhá za místního znecitlivní, take pacient po nm me jít bez obav dom. Po zákroku je tká zpracována ve speciální la- boratoi. Vlastní kmenové buky
izolované z  tuk a  pojivové tká- n jsou pak vyuity klinicky u da- ného pacienta.
Posledních pt let se kmenové buky pouívají v  plastické chi- rurgii k  lepšímu pihojení tuko- vých výplní. Zdaleka se pitom nejedná jen o  kosmetické zá- kroky v  podob zvtšování po- prsí vlastním tukem. Bunnou terapii lékai úspšn pouívají i  pi rekonstrukních operacích, napíklad u pacientek po karcino- mu prsu. Pozitivní výsledky byly zaznamenány také pi léb sr- den-cévních, hematologických, autoimunitních a  ortopedických onemocnní. V pípad ortopedie stále více léka bunnou terapii vyuívá jako alternativu k analge- tické a chirurgické léb.
Jednoznan se ukazuje, e lé- ba vlastními bukami je bezpe- ná, velmi šetrná, a  pitom úinná u vtšiny léených pacient.
TERAPIE KMENOVÝMI BUKAMI dobývá svt
DEPRESE NÁM KRADE ROKY IVOTA Vdcm je u dlouhou dobu známo, e
lidem s  vánými depresemi hrozí zvýšené riziko onemocnní chorobami spojovanými s  pokroilým vkem – diabetem, obezitou a  nemocemi srdce. Ty mohou být zárove zpsobeny nezdravým ivotním stylem, na- píklad nadmrným pitím alkoholu i nedo- statkem pohybu. Deprese si však na našem tle vybírá svou vlastní da.
Holandští a amerití odborníci si pro svou studii vybrali 2 407 dobrovolník. Tetina z  nich aktuáln trpla depresí, tetina s  ní
fo to
: t hi
nk st
oc kp
ho to
s.c om
íjen 2014 7
Strouek ESNEKU denn ochrání SRDCE Nejmén od 15. století ped Kris- tem pouívali ínští a indití vdci esnek jako prostedek k  ední krve. Amerití vdci nyní zjistili, pro je konzumace erstvého es- neku tak úinná pi prevenci kardi- ovaskulárních chorob. Otec moderní medicíny Hippokra- tes pouíval tuto zeleninu pro lé- bu rakoviny. Louis Pasteur poznal její antibakteriální a antimykotické úinky, co vyuil Albert Schweit- zer pi léb úplavice v Africe. Odborníci z univerzity v Connecti- cutu nyní pišli na to, pro erstvý esnek chrání naše srdce. „erstv rozmakaný esnek produkuje sirovodík,“ vysvtluje spoluautor studie, profesor Dipak K. Das. „Tento plyn me být jedo- vatý, ale v malém mnoství psobí jako signalizaní sloka bunk, ím me chránit srdce a cévy.“ Vzhledem k tomu, e se jedná o t- kavý plyn, v pípad sušení nebo jiného druhu zpracování mizí. es- nek si pesto udruje své antioxi- daní úinky, ne ale v takové míe jako erstvý. Podle studie zveejnné v  aso- pisu Journal of Agricultural and Food Chemistry podávali vdci erstvý a  sušený esnek dvma skupinám krys, které pedtím pro- dlaly simulovaný srdení infarkt. „Jak sušený tak erstvý esnek sníily poškození tkání zpsobené nedostatkem kyslíku, ale erstvý ml výrazn vtší vliv na prtok krve v aort a levé srdení komoe. Doporuená dávka esneku, která má pozitivní úinek na naše srdce, je denn jeden strouek, který se rozmaká a  nechá 10 a 15 minut stát. Potom je vhodné zamíchat ho do jogurtu, medu nebo jiné studené potraviny. Pro uvedení dechu na pravou míru postaí trocha petrele na závr.
Vdci z univerzity v Curychu se rozhodli, e zjistí, jak testosteron ovlivuje sociální chování, co je na souasných teoriích pravda a co pouhý mýtus.
Bhem studie zveejnné v asopise Nature bylo 120 en poádáno, aby rozdaly uritý penní ob- nos. Muští úastníci výzkumu dostali pilulku tes- tosteronu, placeba nebo falešný preparát a  mli se svými protjšky vyjednávat. eny mohly jejich nabídky odmítnout nebo pijmout.
„Pokud bychom pijali všeobecný názor, mohli by- chom oekávat, e ti, kdo dostali testosteron, pouijí agresivní, egocentrické a riskantní metodu bez ohle- du na negativní dsledky svého jednání,“ komento- val pokus vedoucí výzkumu Christoph Eisenegger.
Výsledky ale tuto teorii popírají Mui, kteí dostali testosteron, dávali enám na
rozdíl od respondent serióznjší nabídky, které slibovaly pozitivní odezvu.
Podle vdc zvyšuje hormon cit pro sociální po- stavení. Zatímco u  zvíat z  toho me vyplynout agresivní chování, v lidské spolenosti se vyaduje jemnjší a citlivjší pístup.
„V komplexní lidské spolenosti je sociální chová- ní ochranou postavení jedince, zatímco agrese ho me poškodit,“ vysvtluje Dr. Michael Naef z Lon- dýnské královské univerzity.
Naef a jeho kolegové jsou pesvdeni, e ped- stava o  testosteronu, oznaovaném jako muský hormon (akoli ho produkují jak samci tak samice) jako pvodce agresivity, je natolik zakoenná, e me mnit chování sama o sob.
Kristýna Horáková
DEPRESE NÁM KRADE ROKY IVOTA mla zkušenosti v  minulosti a  zbytek poruchu nálady nikdy nezail. Respondenti poskytli vzor- ky krve, v  nich výzkumníci pátrali po zmnách ve vnitních strukturách bunk, zvaných telome- ry. Ty tvoí koncové ásti lidských chromozom a  jejich úkolem je zabránit neádoucím ztrátám z DNA. S tím, jak se buky dlí, se telomery stále zkracují. Z  jejich délky je tak mono odhadnout, jak buky stárnou.
U osob s depresí byly odhaleny podstatn krat- ší telomery ne u psychicky zdravých jedinc. Ke stejným výsledkm vdci dospli i  v  pípad, e
vzali v  úvahu rozdíly v  ivotospráv, mimo jiné pití alkoholu a kouení.Nejkratší telomery se navíc objevili u pacient s nejvánjšími a chronickými depresemi.
„Naše rozsáhlá studie pináší dkazy o  tom, e deprese souvisí s  biologickým stárnutím. Rozdíly mezi lidmi, u  nich jsou symptomy této poruchy váné a chronické, a zdravými osobami, mohou i- nit nkolik let ,“ íká vedoucí studie Dr. Verhoeven z nizozemského výzkumného centra VU University Medical Center.
TESTOSTERON probouzí smysl pro fairplay, nikoli agresivitu
sf 10-03-21.indd 7 24/09/14 00:00
8 íjen 2014
Pi astmatu hraje velkou roli i psychika Zvýšená reaktivita prdušek me být vyvolána rznými drá-
divými látkami, fyzikálními vlivy, ale i psychogenn. Pi astmatu dochází ke spasmu (staení) hladké svaloviny prdušnice, prdušek a prdušinek, nadmrné sekreci vazkého hlenu a k otoku sliznice dýchacího ústrojí. Všechny tyto mechanismy spjí k uzávru dýcha- cích cest, k jejich ucpání a nemonosti normálního dýchání. Svoji roli zde také hraje autonomní (vegetativní) nervový systém, který té díky drádní me vyvolávat spasmy prdušek.
Vzhledem k vyvolávajícím faktorm a jejich psobení jde u ast- matu o dušnost záchvatovitou, která je zpoátku hlavn výdecho- vá. Navenek jsou slyšitelné pískavé a vrzavé zvuky.
Alergické astma je zprostedkováno imunoglobuliny tídy IgE, které spustí imunitní reakci, vedoucí k výše popsaným píznakm.
Nealergické astma me být zpsobeno takzvanou pseudoalergickou reakcí, vli- vem zvýšené aktivity mastocyt a  eo- zinofil (druhy bílých krvinek, které uvolní histamin, bradykinin a  jiné p- sobky), je zpsobí opt výše uvedené píznaky.
ASTMA z pohledu klasické a pírodní medicíny
pírodní medicína
Astma je onemocnní dýchacího ústrojí. Je pro n charakteristické zvýšení reaktivity prdušek, kvli nmu dochází ke ztíenému dýchání.
PÍZNAKY astmatického záchvatu se projevují dušností, pískavými dechovými
fenomény, dále kašlem, který je drádivý, dusivý,
s váznoucí expektorací – to znamená s nesnadným
vykašláváním vazkých hlen.
Nejastjší alergické píiny vzniku astmatu • pyly • prach • roztoi • plísn • srst zvíat • potraviny • rzné další
Nejastjší nealergické píiny vzniku astmatu • intolerance acylpyrinu nebo neste-
roidních antirevmatik • intolerance vína, glutamátu nebo
sýr u predisponovaných jedinc • fyzikální faktory – napíklad inhala-
ce koue, prachu, aerosol • inhalace chladného nebo naopak
teplého vlhkého vzduchu • inhalace plynných toxických látek • infekce nebo nepíjemný gastroezo-
fageální reflux (zptný návrat kyseli- ny ze aludku do jícnu vinou špatné funkce dolního jícnového svrae)
sf 10-03-21.indd 8 24/09/14 00:00
íjen 2014 9
Rady PI ASTMATICKÉM ZÁCHVATU NEODKLÁDEJTE PIVOLÁNÍ RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUBY Dušnému pacientovi stoupá tepová frekvence a  tlak. Pokud se zá- chvat zaléí, klinický stav se rychle srovná k normálu. Petrvávající záchvat me pejít v komplikovaný tzv. astmatický stav. Ve vyhrocených pípadech se prdušky úpln sevou, lovk se dusí. Zapojuje do dýchání pomocné dechové svaly tím, e se zapírá vsed nebo vstoje rukama. Dochází i ke vpadávání mezieberních a nad- klíkových prostor. Jde o ivot ohroující stav. Léka diagnostikuje „ticho“ nad plícemi, pacient není schopen ani promluvit. Je nutná akutní agresivní léba alopatickými léky. Ve své praxi lékae záchranné sluby se dost asto setkávám s  astmatiky, kteí si pi záchvatu myslí, e to pejde, e se rozdýchají. Záchvat se ale stupuje. ím pozdji postiený zavolá lékaskou pomoc , tím obtínji se zá- chvat léí a tím vtší je riziko komplikací.
ASTMATICKÉ ZÁCHVATY VZNIKAJÍ NEJASTJI NAD RÁNEM Proto všechny astmatiky upozoruji, e pokud jim nezabere jejich domácí léba, pak co nejdíve musí zavolat záchrannou slubu. Ast- matické záchvaty vznikají nejastji nad ránem, frekvence záchvat
je rzná – podle expozice píinám????. V mezidobí mezi záchvaty je lovk bez potíí. U rzných lidí je intenzita rzná. ím více záchva- t a ím více progreduje nemoc, tím rychleji se rozvíjí chronická ob- strukní plicní choroba. asto bývá komplikována infekcí prdušek, a vznikne chronická bronchitida s astmatem.
JAK SE ASTMA LÉÍ KLASICKOU MEDICÍNOU? Je poteba znát vyvolávající faktory. Pak meme zahájit i  prevenci vzniku astmatických záchvat. U alergik vylouíme nebo alespo se snaíme vylouit alergeny z jejich blízkosti (co u vzdušných alergen není nkdy úpln moné). V souasné dob se na první místo v léb dostávají inhalaní kortikoidy a dlouhodob psobící inhalaní beta- -mimetika, nebo kombinované preparáty. Ty bohat staí u slabších forem astmatu. Udrují dýchací cesty v  klidovém stavu, potlaují hypersekreci hlenu, otok sliznice a  pispívají k  udrení rozšíených prdušek. Pokud dochází ke komplikaci stavu, pak se pidávají další léky, které se u uívají peroráln (ústy). Akutní záchvat se léí medi- kamenty podanými nitroiln, popípad inhalan. Tší astmatické záchvaty se pak léí pevozem do nemocnice za inhalace kyslíku a dále se ve výše uvedené léb pokrauje v nemocnici za neustálého moni- torování pacienta. Pokud se dostaví infekce, pak se k lékm pidávají antibiotika, aby se odstranila infekce, která udruje prdušky v poho- tovosti a stojí za neustupující dušností. V léb alergického astmatu mají své místo i antihistaminika, která potlaují alergické projevy.
inzerce
DEVIRAL Bylinné kapsle s bioinformacemi:
à posilují imunitní systém
à detoxikují organismus
à potlauje alergie à podporují plíce
a dýchání à zevn je lze pouít
jako zásyp na ekzémy
10 íjen 2014
pírodní medicína
Podle souvislostí s  ínskou medicínou me být astma dsledkem oslabené funk- ce ledvin, nebo me souviset s  tlustým
stevem (podle okruhu plíce-tlusté stevo). K  detoxikaci plic meme pouít kapky Baktevir, aje – Rosa centifolia, Prunella vul- garis, dále kapsle Gerocel, kapky nebo table- ty Astofresh, Dinavir nebo Deviral. Ideální je diagnostikovat záte a  podle nich po- tom pouít preparáty. Stevo oistíme také Baktevirem, svoji roli me hrát také Into- cel (kapky nebo kapsle), Astomin (kapky). K  detoxikaci ledvin pouijeme kapky Dio- cel, Vista Clear, k odstranní tkých kov pak Diocel Biominerál nebo kapsle Gerocel.
Za alergickými projevy podle ínské medi- cíny stojí také játra. Na jejich detoxikaci po- uijeme zejména Detoxin nebo Vista Clear.
Na posílení imunity se hodí kapsle Devi- ral, Viraimun a na výrazné oslabení imunity bez autoimunitní sloky pak T CD4 imuse- rol. U dtí velmi dobe poslouí dlouhodo- bé uívání Bakteviru. Astmatikm také do- poruuji vystíkávat domov Astofreshem. Zlepšuje dýchání a istí vzduch. Je moné ho také dát do odpaova.
Astma je moné pekonat cílenou deto- xikací organismu a jeho udrováním v is- tot. Samozejm záleí na jeho píinách i na tom, v jakém stavu je organismus, kdy
se lovk odhodlá za námi pijít a nco se svým tlem dlat. U dtí detoxikace probí- há rychleji, velmi asto se dokáou zbavit takzvaných „foukaek“, které, jak jsem zjis- tila, v  dnešní dob u dtští lékai pede- pisují dokonce jako prevenci!, a  to tehdy, pekoná-li dít napíklad zánt prdušek, nebo zápal plic. Nemyslím si, e je to nutné.
ím mén chemických látek do sebe lovk dostává, tím lépe pro jeho organismus. Avšak za podmínek, e sám pro sebe nco udlá.
V pípad rozvinutého astmatu a nastá- daných toxin je detoxikace sloitjší, ale ne nemoná. Nezapomete ale na dlei- tou vc ohledn astmatických záchvat – je poteba zakroit ihned urenými prosted- ky. Pokud se stav nelepší, pak zavolat od- bornou lékaskou pomoc. Vdy mjte na pamti, e jde o stav, který se me zmnit rychle v akutní ohroení ivota.
Astma z pohledu ÍNSKÉ MEDICÍNY
Toxiny mají rznou povahu. Jde nejastji o chemické látky (pesticidy, barvy, laky, kosme- tika, chemické látky uvolující se z nábytku, ko- berc, odv, vn a spreje na WC, dezinfekce, postik, tké kovy a  další), látky mikrobiální povahy – mikrobiální toxiny (plísové, bakteri- ální, virové), infekní loiska, záte okováním. Tyto mají asto afinitu k nervovým strukturám, tedy k té ásti nervového systému, která inervu- je práv dýchací cesty. Krom toho, stejn jako klasická medicína, vidí píiny i v zevních aler- genech (aerosoly, prach, mouný prach, pyly, roztoi, zvíecí srst, otr asfaltu, plynné chemické látky – laky na vlasy, barvy na vlasy, výpary z ba- rev, inhalace zplodin hoení, výfukových plyn, dezinfekce atd.).
Z  praxe ve své ordinaci vím, e velkou roli u astmatik hraje také potravinová alergie (kte-
rou nkdy diagnostikuje i klasická medicína) – zde ale mluvím spíše o alergii, která je skrytá.
90 % pacient v  mé ordinaci má problé- my s tolerancí mléné bílkoviny – zejména kaseinu, a 80 % s tolerancí lepku. asto jde práv o alergii.
Po setkání alergenu s imunitním systémem ve stev se rozjede alergická reakce, která stojí za spasmem prdušek a vznikem astma- tického záchvatu (u jiných vznikem alergické rýmy, ekzému atd.)
Za astmatickými záchvaty me stát i psy- chika. Velká psychická zát nebo akutní stres, rozílení mohou také vyvolat astmatický záchvat.
Stejn tak nesmíme opomenout ji zmio- vanou inhalaci studeného nebo teplého vlh- kého vzduchu. Tito lidé obtín tolerují vlhké
chladné podzimní poasí nebo zmny poasí. Léba astmatu pírodní cestou je lébou jak
astmatického záchvatu (pochopiteln nekom- plikovaného), tak celé nemoci.
Hlavní roli pi léb astmatu hraje detoxi- kace organismu.
V akutním pípad lze vyuít akupunktury – napíchnutím urených akupunkturních bod meme zastavit astmatický záchvat. Existují také homeopatické léky, které se dají pouít akutn pi léb spasm, štkavého kašle nebo nadmrné sekrece hlenu. Zde budu jmenovat napíklad léky Blatta orientalis, Ipeca, Arseni- cum album, Antimonium tartaricum, Sam- bucus nigra, Drosera. Vdy je výhodou, aby je vybral homeopat podle píznak a  vlastností daných homeopatických lék. Pi lehích for- mách záchvatu – slabší dušnosti, meme zkusit vyuít i  Astofresh kapky – vstíknout do úst anebo inhalovat. V  poátením stavu se dají lehké záchvaty tmito kapkami zasta- vit. Nesmíme zapomenout to, co jsem uvádla v klasické medicín, e astma se me vyvinout v ivot ohroující stav, proto pokud nezabere ádná z tchto moností, ani klasická domácí léba, neotálíme a voláme pomoc.
Pokud budeme v  dob bez záchvat deto- xikovat organismus, pak díky jeho oištní – zejména dýchacích cest a nervových struktur, nebude organismus nic nutit k pehnané re- aktivit a tím vzniku astmatických záchvat.
K tomu se mohou výborn hodit rzné pí- rodní pípravky detoxikující všechny hlavní orgány, lymfu, mezibunné pojivo a další. Zde meme vyuít práv preparáty Diochi.
Pokud se asto objevují infekty, které zhoršují prbh astmatu nebo vyvolávají zánty dýchacích cest, je poteba ešit také otázku oslabené imunity.
Z pohledu pírodní medicíny je astma nemocí z nahromadných toxin v organismu. Tyto toxické látky pak drádí pímo dýchací ústrojí nebo nervové struktury, které je inervují, a tím vystavují hyperreaktivit.
JAK POMÁHÁ PÍRODNÍ MEDICÍNA?
íjen 2014 11
Kateryna Kocova - Tlustá
V zajetí hudby
Mgr. Kateryna Kocova je známá odborné i laické veejnosti svým krásným sametovým altem. Má za sebou mnoho divadelních vystou- pení a koncert. Je také skladatelka, písnikáka i autor- ka divadelní hudby a s nadšením se vnuje oboru hudební folkloristiky. Její práci charakterizuje vysoká profesionalita a puntikáství i kritinost coby poznávací zpsob skuteností. Tento vdní obor je toti velice citlivý na dodatené zásahy – staí pozmnit písmenko nebo jedinou notu a všech- no je jinak, ztrácí se pvodní význam. Jak sama íká „faleš a nevhodná oprava je více slyšet ne vidt“. Kateryna. Kocova Tlustá nemá ráda vyumlkovanost a falešné tóny v hudb ani v mezilidských vztazích. istota tónu je jakousi její znakou a charakteristickým rysem celé dosavadní kariéry.
Hned na zaátku bych chtla uvést, e jste se narodila se zrakovým po- stiením, tém nevidíte, a e osud se s vámi vbec nemazlil. Pesto jste do-
kázala ádn vystudovat a vlastn stále nco studujete. Dnes jste uznávanou odbornicí, vyhledávanou umlkyní a skladatelkou, která má stále co íct, mnohdy dokáete pekvapit, ale i povzbudit. Protoe hudba není povolání, ani závislost, jak se nkdy uvádí, nýbr osud, kdy a jak jste pochopila, e je pro vás náplní ivota?
Kadé postiení zásadn omezuje komunikaci se svtem. Nikdo, kdo to neproil, si nedokáe pedstavit, co znamená ít tém ve tm. Naštstí u mne absenci zraku nahradil sluch. ekla bych, e jsem více zamená na zvukové vjemy, a moná i proto velmi brzy ke mn hudba promluvila. Stále vnímám také lidské hlasy jako njaký zvukový ob- sah a stejným zpsobem i fonetiku jazyka, kterým se mluví. Jako dít jsem zaala mluvit pomrn pozd, bylo mi nco pes ti roky. Pamatuji si, e jsem necítila potebu slovesné komunikace, stává se mi to stále. Písniky a melodie jsem intonova-
la, ale nemluvila jsem, pipadalo mi to zbytené. Také si z  dtství pamatuji, e jedin hudba byla svtem, kam jsem mohla bezpen utéct, protoe mi tam nikdo neublioval, mla jsem pocit jisto- ty, cítila jsem se v nm doma. V hudb jsem ale byla vdy velice vybíravá a nároná. To, co poslou- chám, bylo a je velmi dleité, u jako malá jsem mla hodn poznámek o  písnikách. Vdy jsem s jistotou vdla, e se od hudby nikdy nevzdálím a e je prost ve mn.
Jak se odehrávalo vaše studium hudby? Hrajete také na klavír, jak se nevidomý lovk me nauit hrát na hudební nástroj?
Já jsem nikdy nebyla jako ostatní dti, se kte- rými se kadý mazlí a  rozmazluje je, protoe jsou roztomilé. Na mn byl hendikep vidt, byla jsem jako ono povstné ošklivé káátko a nau- ila jsem se s tím ít. Naštstí jsem mla skvlé rodinné zázemí, obzvláš maminku, která mne vedla ke vzdlávání a touze uplatnit se bez jaké- koli sebelítosti. Velice mi tím pomohla a  stále pomáhá. Díky ní jsem si také uvdomila, kdo jsem a co ve mn je, co mu a co nemu jako lovk, jako ena a  dnes i  matka – mám dce- ru – a  nakonec i  jako hudebnice. Všechno, co dnes umím a co jsem dokázala, je její zásluha. Jak jsem se nauila hrát na klavír, nevím, ani si to neuvdomuji, šlo to samo, já tóny cítím, nemusím je vyhledávat.
autor: Vida Sytalk
12 íjen 2014
KLEIÓ
KALLIOPÉ
ERATÓ
TERPSICHORÉ
Máte krásný teplý alt a dobe ho ovládáte. Bylo pro vás sloité nauit se s ním pracovat?
V  Kyjev, odkud pocházím, jsem nemohla studovat na konzervatoi. S  hlasem jsem zaala pracovat a na Deylov konzervatoi v  Praze, ale jinak pracuje s  hla- sem normáln vidící lovk a  jinak zrakov postiený. Tenkrát ped dvaceti lety mla praská konzervato Jana Deyla pro zrakov hendikepované vhlas a já jsem sem roku 1995 pijela, abych se hlasov zdokonalila. Dostala jsem skvlou píleitost stát se ákyní paní profesorky zpvu Daniely Štpánové-Šimnkové. Zpoátku jsem byla v  šoku. Abych pochopila, jak s  kterými svaly pi zpvu zacházet, bylo teba to vidt v  zrcadle a  já toho nebyla schopná. Tehdy mi paní profesorka dovolila sahat na ni, abych si to lépe uvdomila, a pak mne vedla k pi- rozenému zpsobu zpvu. Jsem jí za to velmi vdná, pod jejím velkorysým a  trplivým vedením se mi hlas krek po krku zaal mnit. Rozšíil se, zesílil, pros- t kultivoval se. Práce s hlasem je ale nepetritý proces, piem to podstatné jsou základy. Hlas zraje také vkem a proitky, proto mne velice zajímá, v kadé chvíli je jiný a je velmi zajímavé pozorovat na nm stopy po proitých radostech i bolestech.
Jste také skladatelka. Jste autorkou mnoha písni- ek, divadelní i jiné hudby a inspirace vám není cizí. Jsou to jist velice intimní a silné chvíle pro kadé- ho tvrce, kdy se ocitá sám ve spojení s nadzem- skou silou, jak se íká, s Múzou. TUMPEKKET, aneb, pála jste si nkdy nco víc ne to, co se vám v oné chvíli odhaluje?
Pravdpodobn máte na mysli zákaz nebo také vzkaz Múz: TUMPEKKET, známý z doby antické, snad a ar- chaické. Ve staré Thrákii, známé jako domovina umlc, zvláš muzikant, se tehdy poádaly soute vrcholného umní, srovnatelné jedin s  umním múz. TUMPEK- KET je vlastn zákon o omezení lovka, o nepekroi-
telné hranici, za kterou mu není dáno jít a kterou v ob- lasti umní steí Múzy. I ve chvíli inspirace je to znát. Ve skutenosti kadý umlec má vlastní hranici, za kterou se nedostane, a se snaí sebevíc. I umlec je jen lovk a  ten je pedevším bytostí omezenou. Djiny lidstva ovšem znají i  takové odválivce, kteí „si troufli ji pe- kroit“, ale vdy to mlo neblahý konec – aspo podle faktografie.
Inspirace je podle m proces, který ídí podvdomí. Je to jakési pipomenutí neho, co jsme zaili, vid- li, anebo byli pi tom, kdy se nkdy nkde nco stalo. Svými vlastními mechanismy se podvdomí ve sku- tenosti pipravuje jako stroj vdomí, který písluš- ným zpsobem reaguje na uritý podnt. U  mne se to spouští slovem. To znamená, e kdy mne zasáhne slovo, slyším hudbu. Slova evokují melodii, kterou mu- sím ze sebe dostat. Nkdy se stává, kdy pijde njaká obzvláš silná vlna, e celé moje vdomí vibruje silou její energie. Pro mne je to znamení, e vstupuji do jisté entity, kde je duše, která se raduje, trpí nebo se pohy- buje, zkrátka ije, a já ji znovu objevuji, dotýkám se jí, komunikuji s ní jazykem hudby.
Pro mne je velice dleitý kontakt s  básníkem nebo textaem. Verše, které nepocházejí z  duše, ili nejsou výsledkem njakého skuteného proitku, vycítím, ty mi neznjí, nemohu je zhudebnit. Váe-li se k tomu zakázka s termínem, nastává komplikace. Domlouvám se s tex- taem a nkdy dochází i ke konfliktm. Hudba je prost éterická a istá vc, faleš a le do ní nepatí.
Umní je pedevším symbióza. Kdy jsme u text, mu- sím se zmínit o  symbióze slov a  tón libreta dokonce i známých muzikál, kde je textová sloka opravdu slabá. Je sestavená ist technicky jen tak, aby se mohlo zpívat, textu samotnému chybí duše, na rozdíl od hudby. „Te královnou jsem já“ napíklad kraluje díky Karlu Svobo- dovi, tedy jeho hudb. Nechtla bych pitvat ani Šumae na steše, kde je text suchý a nezáivný a s opravdovou
sf 10-03-21.indd 12 24/09/14 00:00
íjen 2014 13
Chcete nekouit?Chcete nekouit?
Info na tel.: 775 209 203, zakoupíte na www.ecigareta.eu, kamenná prodejna: Vinohradská 44, Praha 2, tel.: 774 494 979.
Elektronická cigareta nové koncepce Autorizovaná kamenná i on- line prodejna ecigareta.eu nabízí certifikované výrobky renomovaných firem Innokin, JSB-Winning, Vogue a Joyetech, které v porovnání s ostatními patí mezi absolutní svtovou jedniku. V povrchovém precizním zpracování jsou uloeny nejkvalitnjší elektronické mikrosouástky na trhu. Dokonalá výstupní kontrola se švýcarskou precizností také zajišuje vysokou kvalitu a spolehlivost.
Elektronický nikotinový inhalátor se vzhledem cigarety Elektronický nikotinový inhalátor nabízí nejen pouívání klasických náplní, ale pedevším unikátní monost kombinace s moderními cartomizéry. Nový druh náplní vyhovuje i tm, kteí ji nkteré starší typy e-cigaret delší dobu pouívají nebo je mají od jiného výrobce. Elektronická cigareta osazená cartomizerem tak pispívá k maximální pohod a spokojenosti kadého kuáka. Další prvoadá výhoda vzniká pi tvorb
umlého dýmu a uvolnní nikotinu, který se díky pímému propletení topného vlákna v napuštné savé hmot lépe odpauje. Elektronická cigareta je ízena mikroprocesorem E-cigareta s klasickou náplní má napuštnou tkaninu tekutinou uvnit kapsle náustku a nasunuje se na samostatné topné tlísko v ocelovém pouzde nazývané atomizér.
e-cigareta.indd 1 14.3.2014 12:21:59
inzerce
zápletkou, která se toí kolem utrpení id, se domnívám, e moc nesouzní. Hudba je skvlá, ale text má hodn nedostatk, na co doplácí dílo jako celek.
Inspirace není vc jednoduchá, nkdy me být a vyerpáva- jící, ale musí se s ní zacházet jedin poctiv. Já se ped ní hluboce skláním a nedokáu si svj ivot bez ní pedstavit.
Ptala jste se na hranice. Jde o velmi tenké linie. Kadý, kdo ne- stojí pevn na vlastních nohách a není si vdom toho, co vlastn dlá, se me snadno zmást. Inspirace v umní i ve vd, kte- rá chorobn ovládá osobnost lovka, inspirací nejspíš nebude, pestoe nkdy pedstírá rzné umlecké nebo vdecké prvky. Myslím si, e zkušený odborník v podobných pípadech snad- no objeví symptomy nemoci – i  to se me stát. (Kdy na to naváu v  ponkud jiné souvislostí, arteterapie je v  psychiatrii úinná práv proto, e nabízí monost lovku vyjádit bez os- tychu a zábran to, co ve skutenosti cítí, a také pijmout skrze ni potebnou pomoc.)
Vtšinou je kadý tvrce, i kdy jde do velké míry o egocen- trika, stavn tak, aby unesl bím svého nadání. Musím uznat, e nkdy není lehké mít nadání. Protoe umní je zpsob, jak se odpoutat od zem a  dotknout se vyšších sfér, co je nád- herný a  niím nenahraditelný záitek, chápu, e dostat se za onu áru me být výzvou. Já jsem si ale dobe vdoma své pozemské existence a  jsem plná pokory vi odhalení, které je mi dáváno hudbou a  slovem. Jak u jsem íkala, lovk je tvor omezený a odhalení pravdy není jeho zásluha, je to milost vyšších sil.
Jak vzniká písnika? Je to v podstat krátká forma a uzavený píbh, který se ov-
šem dá vdycky znovu otevít a podívat se na nj z jiného úhlu.
V poslední dob se hodn vnujete hudební folkloristi- ce. Prostudovala jste mnohé rznorodé hudební etnické formy vetn písní, co všechno tato vda umí poskytnout laikm? Jak byste charakterizovala napíklad eský folklor?
Hudební folkloristika poznává duši kadého národa, a  duše má potebu se vyjadovat i hudbou, jde o jeho tzv. identitu. Du- ševní projevy jsou vdy opravdové, proto folkloristika nikdy ne- le. Folklorní hudba je zrcadlem ivota, spolen proité velké události, nebo také zármutky i záivé radosti. To vše pramení z koen kadého etnika, které nese svj vlastní osud na zemi a zpívá o nm. Proto se písn a tradice pedávají z generace na generaci a ovlivují celkový hudební i kulturní rozvoj.
Duše folkloru této zem se podle mého názoru skrývá v mo- ravských písních, které mám hrozn ráda. Tyto písn mají po- etický základ a  jsou skutenou perlou v  evropském folkloru. Zazpívat si je, nebo je poslouchat u sklenky moravského vína, je nezapomenutelný záitek, který lovku dá hodn.
Prozrate nám, prosím, nco z vašeho budoucího progra- mu, dláte tak zajímavé vci…
Jestli chceš pobavit Pána Boha, povz mu o  svých plánech! Budu dlat jenom vci, které cítím a  jsou podle mého názoru správné.
sf 10-03-21.indd 13 24/09/14 00:00
14 íjen 2014
fo to
: s hu
tte rs
to ck
.co m
pírodní medicína
Název lánku je nesmyslný. Vím to. Chtl jsem jen pitáhnout vaši milou pozornost… Podzim jist není nic nebezpeného. Ba, NIC není nebezpené – pokud se nebojíte. Pesto si pro jistotu eknme, co meme udlat pro to, abychom konec léta a nezadritelný nástup chladného poasí proili ve zdraví a radosti.
KLÍEM BUDI SILNÁ, AKNÍ A INTELIGENTNÍ IMUNITA
Ta toti elí rovn tak silnému, akní- mu a  inteligentnímu mikrosvtu. Ten nás milosrdn i  nemilosrdn obklopuje – a  je dokonce dobe zabydlen i v nás. Zda nám bude škodit, vyvolávat nemoci i nás ne- chá na pokoji, záleí jen na nás. Nikoliv na poasí. Ani naše geny nejsou urující, dokonce ani celý zdravotnický systém nás spolehliv neme ochránit.
Co tedy dleité a urující je? Pestat se bát, nespoléhat se na okolnosti, aktivn tvo- it realitu – minimáln svého vlastního tla. Trvalá vize (víra je nedostaující) pevné- ho zdraví. To je základ. Na úrovni biologie
a  hmoty je rámcov dleitá strava. Tedy pro ty, kteí stopro nezvládnou ty strachy a stresy – co jsme prakticky všichni. Zásad- ní je hlídat pekyselení. To blokuje imunitu na všech biologic- kých úrovních.
PODZIM Z HLEDISKA HOMEOPATIE
Tento informaní prostedek pomáhá
UPOZORUJI, e jakýkoliv sebezásaditjší
pokrm, je-li ohátý, stává se kyselým. Další pravidlo je jíst v pohod, klidu, soustedn a s radostí. Psychika je toti
klíový faktor i pi jídle. Zkysnout me sebezdravjší jídlo, pokud je
jedlík ve stresu. Práv stres a negativní emoce zakyselují
naše tlo nejsilnji.
FAKTORY, KTERÉ ZAKYSELUJÍ NÁŠ ORGANISMUS à kyselá jídla: nejvíce ky- selé je kravské mléko a jeho produkty s výjimkou másla a bio zakysaných výrobk à cukr à alkohol (zejména kyselá vína a destiláty) à jiní ovoce s výjimkou citron − ty si, naopak
dopávat, nebo kyselost navzdory své chuti
neutralizuje
íjen 2014 15
TIPY JAK NÁM ME POMOCI PÍRODA − rostliny, houby i koení léí
à Divoká teše Acerola − dodá vysoké dávky vitamí- nu C (nkolik dní meme dávkovat a 3 g denn)
à Baktevir (Diochi) − posi- luje protiinfekní imunitu a nií mikroby
à Houba shi take nebo rei shi − léí
díky velké koncen- traci pirozených beta glukan
à Kurkuma, skoice, hebíek,
à Obyejná cibule − Nepodceujme ji.
Je dobré cibuli mít rozkrojenou
neustále pi sob, zejména v noci. Je schopná niit viry a bakterie
ve vzduchu, ím sniuje riziko nákazy
v rodin.
všude tam, kde nemoc i chorobný píznak zpso- buje i zhoršuje studené vlhko. Tedy zejména mlha. To je nutno vypozorovat. Napíklad mnozí astmatici mají s mlhami tyto zkušenosti. Další takový spoušt me být provlhlý, špatn vytopený byt nebo dm. Na podzim jsme nejvíce ohroeni bakteriemi a plísnmi. Z  hlediska celostní medicíny mají tento typ imunity na starosti plíce a ledviny. Také tlusté stevo je velmi zatíeno tímto obdobím, jeliko energeticky dotuje plíce. Navíc práv tlusté stevo je obecn velmi dlei- té pro fungující obranu. Natrium sulphuricum je jed- ním z nejvýznamnjších homeopatik práv pro tlusté stevo.
Úinným homeopatikem je Aconitum napelus 15 nebo 30. Pomáhá v  prvních hodinách nemoci, ze- jména pijde-li náhle (nap. rychlý vzestup horeky a únavy), „jako kdy to na vás hodí“. Dalším specifi- kem pro jeho indikaci je pedchozí prochlazení, ze- jména pi studeném východním vtru.
Další fáze infekního útoku me být horeka s po- cením, zervenáním, neklidem, lesklýma oima, mo- hou být i rozšíené zornice. Zde jednoznan uívat Belladona 9 nebo 15. Jiný soubor píznak me zahrnovat horeku bez pocení, pacient je celkem v klidu, me si klidn íst. Zde více psobí Ferrum phosphoricum 9.
JAK ELIT PODZIMU Gelsemium sepervirens 9 nebo 15 je
dobré, dominuje-li malátnost, bolest hlavy v  týle se sthováním do ela s  bolestí oí a  celkovou otuplostí. Eupatorium perforatum 15 pi poci- tu rozbitosti – bolí „celý lovk“. Nux Vomica 15, je-li v  popedí aludení ne- volnost, pop. zvracení, tepající bolest hlavy a  hlavn podrádnost a  sklon k  nadá- vání. Bryonia alba 9 nebo 15 jsou-li bodavé, ostré bolesti, kdekoliv. Lko se zdá píliš tvrdé, co nutí nemocné- ho k neustálému mnní polohy. Rhus toxicodendron 9 nebo 15 pi kloub- ních tupých bolestech se ztuhlostí a  po- teb se pohybovat, co bolest paradoxn tlu- mí. Samosebou, je mnoho dalších variant a  homeopatik. Uvedl jsem ty nejastji pouívané.
Další moný vývoj infekních chorob (nejsou-li úinn léeny) je stadium hnisavé. Zde je nkolik homeopatik, je vybíráme dle typu hnisu. Mercuri- us solubilis 15 je-li hnis bílý i krémov naloutlý. Typicky pi hnisavých angínách. Tímto prostedkem lze spolehliv a  rychle, bez jakých-
sf 10-03-21.indd 15 24/09/14 00:00
16 íjen 2014
koliv následk vyléit takový zánt mandlí bhem 5-7 dn. Pomocným lékem asto bývá Belladona zvládající zarudlý krk a  vysokou teplotu. Druhé nejastji uíva- né homeopatikum hnisání je Hepar sulphuris 15, je-li hnis lutý, typicky doprovázen ostrou bolestí. asto pro koní zánty, ale i  zaraenou vyhnisávající tísku. Dále Kalium bichromicum 9 pi hustém a tvrdém zeleném a nahndlém hlenu. Vedlejší dutiny, rýmy, vykašlávání takového hlenu. Kalium muriaticum 15 zejména pro odhlenní Eustachových trubic – zalehlé uši pi rým s pocitem šplouchání nebo praskání v uších. Hydrastis canadensis 9 na lepivý, špatn se odluující hlen z krku a zadní rýmy. Barva hlenu je zelenošedá.
Podprnými homeopatickými léky je Oscillococcinum (vhodné i k prevenci), Citomix (takté výborná prevence – zvyšuje protiinfekní imunitu) a Echinacea 5.
Vynikající pomocí je i technika akutní autoapatie, kdy po- mocí sliny nemocného jednoduchým zpsobem vyrobíme doma úinný informaní lék. Podmínka pro jeho rychle uzdravující psobení je jeho neprodlené a opakované uití. Je-li infekní invaze na poátku – v ádech hodin, onemoc- nní me tý den ustoupit, jeliko je nasmrovanou imu- nitou zvládnuto ve stadiu povrchnosti. Návod je uveden na www.homeopat.mypage.cz v rubrice Autopatie.
Dleité je také nezapomínat na písun kvalitního vita- mínu D3, hlavn z hlediska prevence.
asto se m ptáte, zda je mono kombinovat homeopatii s bylinami. Jednoznan ano. Jsou-li správn vybrány, je- jich úinek se minimáln sítá, ne-li potencuje. Nic se zde neme kíit, jde o odlišné systémy, smující ke stejné- mu cíli – podpoit imunitu.
Tak s  úsmvem do další ásti roku! Kadé období má svj význam a své kouzlo. Je teba pijímat, co je, a ít v ra- dostné pítomnosti.
pírodní medicína
íjen 2014 17
autor: Bohumila Truhláová
íká se: Léka léí a bh uzdravuje. Lékai nás skuten léí. Podávají nám léky, provádjí na našem tle rzné zákroky. Napluji první ást rení: „Léka léí…“
Ale co znamená ást druhá: „…bh uzdravuje“? Je to jenom slovní híka? Nebo skuten nco takového existuje? A me nás to nejenom opakovan léit (dret dlouhodob – teba i po celý ivot – na práš- kách), nýbr uvést nás do stavu, kdy se budeme cítit po všech stránkách tak skvle, e teba i prášky odloíme?
Paní Líba, matka dospívající dcery, spolumajitelka nového penzionu, který zrovna se svým manelem na horách dostavli, vysvtluje, e je na dn. Po hmotné stránce má všechno, ale je tak unavená, e u neme dál. Má problémy se štítnou lázou, trpí migré- nami, bolí ji kyle, špatn spí, rozhodí ji kadá malikost na- tolik, e asto pláe. Smutnou náladu, stavy beznadje, má te velmi asto. Jsou dny, kdy ani neme vstát z postele. Bere prášky na nervy, na klouby… Jako dvod uvádí chování manela, který má svou firmu a není tém vbec doma. Nepovídá si s ní, nechce se na niem domluvit, jen se s ní hádá. Peníze jí dává, má, na co si vzpomene – tak co prý ješt chce? Navíc má manel milenku. Náznak o jeho moné neve bylo za poslední roky víc, ale te u se to ani nesnaí skrývat.
Jde toto všechno „uzdravit“? Me paní Líba najít z  této svízelné situace
východisko? Moné to je, ale nesmí zstat na povrchu. Musí jít hloubji: ke koenm (ke ko- enu zdravého nebo nemocného ití). K  zákla- dm, na „de“ (tam, kde není nic jiného neli výbr našeho smru do nemoci nebo ke zdraví). K  principu zdravého ití…, kde je jedno, jestli
jde o „zdravý“ vztah nebo o zdravé tlo. Pro je to jedno? Protoe v ivot nejde oddlit to, co se s  naším tlem dje (zda je nemocné i zdravé) od toho, co s naším tlem dláme (jak myslíme, mluvíme, jak jednáme).
Pochopíme-li princip „zdravého ití“: jak se ne- jenom léit, ale jak se zaít uzdravovat, má ást úspchu v kapse.
sf 10-03-21.indd 17 24/09/14 00:00
18 íjen 2014
osobní rozvoj
Znalost enneagramu napomáhá Lidé s trápeními, lapení v kruhu, mají svou vrozenou povahu a zárove uplatují dtské projevy sebelítosti a domáhání se. Se znalostí map enneagramu se dá praktikovat „tení mezi ádky“. Neboli: vylíení vztahu paní Líbou je jen ástí pravdy. Spolupodílela se na manelství den za dnem, rok za rokem – a není náhodou, e to s manelem dovedli a sem. Obecn platí o vztazích i o zdraví, e obojí ádn fun- guje, umíme-li se nabídnout pro poádný ivot, umíme-li podat ivotu své ruce ke spolupráci.
Aby slova „nabídnout se pro poádný ivot, podat ivotu své ruce ke spolupráci“ nezstala prázdnými pojmy, kterým nerozumíme, máme vn sebe lidi: partnera, rodinu a další osoby. Ti všichni reprezentují slovo ivot. Tím, jak s lidmi umíme i neumíme vycházet, na sebe prozrazujeme, jak svj ivot zvládáme – anebo jako paní Líba – dosud nezvládáme.
A dalším nástrojem prozrazujícím nám, jak na tom se svou dtskostí i moudrostí jsme, je naše tlo. Z principu funguje stejn jako lidé kolem nás – nevycházíme-li se svým tlem, není to chyba tla, ale znaí to kruh našich dtských tlak, v nich jsme se uzaveli.
Pro jenom ást? Protoe pochopení je podmínka nutná, ale nedostaující. Neijeme ve snovém sv- t, kde staí vdt – a tím máme hotovo. Náš svt je hmotný – a aby k nemu lepšímu došlo, musíme myšlenky do hmoty pevést, neboli vše poznané zrealizovat v praxi: to je ono uzdravení. A jestli se vrátíme k  rení … „bh uzdravuje“ a  budeme se ptát: Kde je onen bh? Klidn si ho pedstavme jako platformu dobra, na ní zmny provedeme. Jako férovost ivota, kdy budeme mít pesn jenom to, co vlastníma rukama vytvoíme. Jako neutucha- jící a vdy pítomnou nadji, e všechno zvládnout jde, a se to zprvu vdycky tváí, jako by to bylo nad naše síly.
Vrozená povaha Paní Líba si do ivota pinesla svoji povahu. Z té
vyplývají – stejn jako z  povah nás všech ostat- ních – urité postupy, kterých se dríme, abychom ochránili sebe. Toto vypozorovali ped staletími súfijští mniši. (A dnes toto uení známe pod ná- zvem enneagram. Dív to bylo tajná nauka a za- svcováni do ní byli pouze nejvyšší uenci, a  to pouze ústní formou. Doba pokroila a  o  ennea- gramu se doteme – napíklad i  v  mojí 5. knize Léení píin nemocí).
Mniši nic nevymýšleli, jen pozorovali povahy nás lidí. Vytvoili jakési „mapy“, které popisu- jí, kdo jsme. K  emu slouí mapy zempisné, to víme: abychom nebloudili a  došli i dojeli tam, kam chceme. A  „mapy“ povah? Ty dlají vci velice podobné: známe-li je, nemusíme bloudit v mezilidských vztazích. Jak je to moné? Protoe díky „mapám“ vztahm rozumíme, neztrácíme se v nich. Nepekvapí nás, jak jsme my lidé rozdílní, e nkdo má povahu, která by se dala pipodob-
Problém paní Líby Za manela si vybrala silového lovka, pro n-
ho je ivot ernobílý a který preferuje jediný zp- sob souití a to ten, e má nad druhým nadvládu. Vztah fungoval, pokud pro nho byla paní Líba „bílá“ – uznaná jím za zajímavou díky své vyzýva- vosti, široké škále cit, hloubce myšlenek, svdnic- kému zpsobu ití. Dokud toto manela fascino- valo, domníval se, e má navrch. Jene paní Líba není typ, který by se síle podídil. Má v sob toti stejnou sílu i  stejnou chu o  povýšené postavení bojovat. A tak padla kosa na kámen. Její nepizp- sobivost, pecitlivlost, náladovost z ní udlaly po ase v oích manela „ernou“ – a on se k ní otoil zády. Nic s ní budovat nechce.
Partnery – stejní – jsou tito dva lidé v tom, e ani jednoho z nich nenapadlo, e náprava vztahu ne- zaíná tím, e budeme chtít druhého zmnit (jak to dlá paní Líba), ani tím, e druhého pasujeme
do kategorie „erný“, tudí vinný (jako to udlal manel).
Partnery – stejní – jsou pak i v tom, e ani jeden z nich neumí odpouštt. Odpouštní se jich dosud nedotklo ani náznakem. Pýcha u  obou zvítzila. Viní se navzájem a  jedou v  dtských energiích. Ona: v domáhání se, aby o ni ml zájem. On: nezá- jmem, otoením se k ní zády.
Karmické uzdravování vztah i nemocí pomocí enneagramu
Pro pouívám pi pomoci se vztahy i s nemoce- mi enneagram? Vede k pochopení sebe i druhých. Pibliuje pomýlení, ve kterých se všichni po uri- tou ást svého ivota nalézáme – a nevíme o nich, pesnji: nechceme o nich nic vdt. Pro? Protoe je snazší vinit druhé, neli se chytit za nos a íci si: ale já na tom mám taky svj podíl (a moná vtší ne si myslím) a chci-li nco zlepšit, tak pece ne-
sf 10-03-21.indd 18 24/09/14 00:00
íjen 2014 19
1 Naši vrozenou povahu, kterou u máme tak zara-
nou pod kí, e se automa- ticky snaíme získat pro sebe výhody… chceme ochránit sebe. To bu dláme pímým tlakem jako silná povaha – v enneagramu popsaná pod íslem 8, nebo domáháním se pes city – jako povaha v enne- agramu popsaná pod íslem 4, nebo jinak (viz další povahy).
2 Naše projevy ve stresu, kdy se bhem vteiny m-
níme v nkoho úpln jiného, abychom po odeznní stresu opt vklouzly do své vrozené povahy.
budu ekat, e zlepšení za m udlá nkdo druhý.
Vím, e jediná cesta, jak druhé lidi piblíit k lepším vcem, je ít tak, aby mli chu m následovat.
Paní Líba se musí snait sama sebe dostat do harmonie, aby nebyla la- pená v  kruhu bolesti, nýbr aby nabídla své ruce manelovi ke spo- lupráci. A  to s plným vdomím, e vlézt druhému do myšlenek nejde, pehodit tam výhybku z pomýlení do pravdy a lásky se jí nepodaí, a tak se o to ani nebude pokoušet. Na sob za- pracuje tak, aby se uvolnila ze svého se- vení v bolesti ze vztah i z bolesti tla. Jak? Odpouštním, pijímáním, dovolováním… Komu? Manelovi, jeho milence, všem a všemu – a dojde k sob jako k jedinému,
komu je teba odpustit: svou nevyzrálost, se kterou
došla jen sem. Potom bude schopná z  nad- hledu zhodnotit situ- aci a uvidt, zda pro monost zlepšení jejich vztahu udlala vše, co z  její strany udlat šlo. A  pokud manel tzv. nezabe- re, nebude marnit as
ivota v  nikam neve- doucích hádkách, udlá
potebné kroky dál.
peje Bohumila.
KARMICKÉ UZDRAVENÍ
znamená pevzetí zodpovdnosti za svj ivot – za vztahy i za stav svého tla – a to
v plné šíi. Je to piazení své vyzrálosti ke stavu, v jakém se te nacházíme. Je to pijetí zodpo-
vdnosti za to, co ijeme bez divení se, kdo nám to udlal. Víme, e jsme si tam svým ivotem
sami došli, e je to naše dílo. Karmické uzdravení je i vdomé smování k lepším vcem. Je to
odloení nák nad vztahy i nemocemi. Je to zviditelnní odlesku boha v sob natolik, e vztahy i tlo na to zanou – ne nemocí, bolestí, ale pohodou
tla i mysli – reagovat.
nit ke lvu, jiný naopak ustupuje stranou – jako malá myška.
A navíc mniši vypozorovali, e svou povahu radikáln zmníme, jsme-li ve stresu: i  malá bezbranná myš umí kousnout, je-li zahnaná do kouta. K tomu poznali, e zpr- vu všichni (neli si své povahy všimneme a  dostaneme chu nedostatky vylepšovat) pouíváme dtské projevy, a jsme vkem dávno dosplí: hádáme se, vyítáme, do- máháme se svého, viníme… nkdy i vyhroujeme, lituje- me se… To všechno z ji zmínného dvodu: abychom ochránili sebe a taky proto, e chceme dosáhnout toho, co jsme si usmysleli, e chceme mít (nap. vrného a po- zorného manela).
Dostáváme se tím do smyky tlaku a  beznadje. Ale abychom navdy nezstali „dtinští“, pichází s pomo- cí naše tlo, na nm se tlaky projeví coby nemoci… Kruh se uzavel. A nepustí nás ze svých spár dív, do- kud neodloíme dtské projevy a neprokáeme alespo v nem svou podstatu bytosti homo sapiens: dokud si
nesáhneme do svých rezerv a nevylovíme z nich svou moudrost – i sílu pravdy, odhodlanosti si potebné vci ve svém ivot odpracovat, ochotu pijímat další po- znatky a dávat si do rovnováhy své city, myšlení i iny.
Nic z tohoto paní Líba zatím neudlala, proto se kruh z tlak a bolestí kolem ní uzavel a ona niemu nerozu- mí, bolí ji vztah i tlo – a neví, jak dál.
Dtskými projevy vytváíme tlak na druhé. A co dláme druhým, to má odezvu i na nás – pomocí vnjších tlak sebe uvádíme do presu.
sf 10-03-21.indd 19 24/09/14 00:00
20 íjen 2014
autor: Mgr. Vít erný
S bojem proti ebole to vypadá nadjn, i kdy poslední zprávy nejsou píliš povzbuzující. V po- sledním srpnovém týdnu epidemie eboly, která se šíí postupn ze zá- padní Afriky po celém kontinentu, nabrala obrovskou dynamiku. Poet pípad se nebývale zvýšil a šíení eboly dosáhlo velikého zrychlení. Bhem tohoto týdne se nakazilo dalších 500 lidí, co je nejvyšší týdenní pírstek od zaát- ku epidemie. Poet úmrtí ji pesáhl 1 500 obtí, poet nakaených se dá odhadnout jenom stí. Nejvíce postiené zem jsou Libérie, Gui- nea, Sierra Leone a Nigérie. Ojedinlé pípady se vyskytly té v Kongu a ne- dávno v Senegalu. Odborníci odha- dují, e epidemie si vyádá celkem asi 20 000 obtí na lidských ivotech.
LÉK PROTI EBOLE JI ME POMÁHAT Lepší zprávou je, e boj s epidemií této zákené cho-
roby by ml úspšn skonit bhem pl roku a devíti msíc. Doufejme, e se tento odhad nebude píliš li- šit od skutenosti. Píznivou zprávou je také to, e se experimentuje s  nadjným lékem proti ebole. Není sice ješt zcela odzkoušen, ale Svtová zdravotnická organizace (WHO) vzhledem k  uvedené situaci po- volila jeho pouití v klinické praxi. Potvrdila se jeho úinnost, i kdy ne zcela absolutní a i pes jeho podání došlo k nkolika úmrtím nakaených osob. Vlády af- rických stát, ve kterých se ebola vyskytla, se postupn probírají z prvotního šoku, který objevení nemoci zp- sobilo, a zavádjí hygienická a organizaní opatení, je zamezí dalšímu šíení nemoci. Také mezinárodní po- moc nabírá po poátením zaváhání na síle.
Jako první se podle pátrání odborník nemocí nakazil dvouletý chlapec z vesnice Guéckédou, která leí v západní Africe na hranicích se Sierrou Leone
s Libérií a Guineou. Malý pacient zemel 16. prosin- ce loského roku jen nkolik dní poté, co onemoc- nl. Vzhledem k vysoké nakalivosti nemoci a míst- ním zvykm (pohby obtí v souladu s kulturními zvyklostmi – dotýkání se zesnulých atp.) se nemoc snadno rozšíila za hranice do celého regionu. Tý- den po smrti chlapce nemoc zabila jeho matku a v následujících týdnech i jeho tíletou sestru a ba- biku. Dva lidé, kteí se zúastnili pohbu chlapco- vy babiky, zanesli virus do další vesnice. Odtud se rozšíil do dalšího místa a takto pokraoval etzec smrtelné nákazy dál a dál.
NEBEZPEÍ NÁKAZY MÍSTNÍ OBYVATELÉ PODCENILI
Rychlému rozšíení nemoci pomohla také vysoká koncentrace obyvatelstva v mstech a asto i spoléhá- ní na metody lidového léitelství, které jsou v pípad eboly zcela neúinné. Obyvatelé západní Afriky se prý
EBOLA 2014
íjen 2014 21
EBOLA ROZPOUTALA HONBU ZA ZISKY
V souasné dob vakcínu proti zatím neléitelné nemoci vyvíjí pod tlakem událostí americký Národní ústav pro alergie a  in- fekní nemoci. editel tohoto ústavu Anthony Fauci uvedl v  rozhovoru pro eský rozhlas, e první fáze klinických poku- s na dobrovolnících zane na poátku záí. Zaátkem listo- padu by se mohlo vdt, zda je látka bezpená, dávka správná a  jestli v  organismu vyvolává tu správnou odezvu. Pokud budou odpovdi na tyto otázky kladné, bude mono v  polovin roku 2015 nebo na jeho konci okovat zdravotnický personál.
Podle Fauciho nemoc pedsta- vuje velmi váné riziko zejména pro africké zem, jejich zdra- votnictví není schopné se s  ne- mocí vyrovnat. Rozvinuté státy by podle nj mly být schopné hrozbu zvládnout a  nemocné vas izolovat.
V zemích jako je USA, Británie nebo esko, se me sice pár pí- pad objevit, nikoliv však vznik- nout njaká masivní epidemie.
>>
stále spoléhají na lidové léitele a moderní medicí- n i pes osvtové akce píliš nedvují. Došlo tak k tomu, e poátek epidemie byl oficiáln zazname- nán a v prbhu bezna (WHO 23. 3. 2014).
Zajímavé je, e výskyt eboly v  západní Afri- ce odhalil o 9 dní díve (14. 3. 2014) ne WHO projekt Healthmap. Projekt Healthmap pouívá algoritmy, které analyzují desítky tisíc zpráv na sociálních médiích, monitoruje lokální zprá- vy, webové stránky vlád, profily a  blogy léka a dalších dat, které potom vyuívá k informování o výskytu nemocí v reálném ase. Pi tempu, ja- kým se ebola šíí, není týdenní náskok nezane- dbatelný.
Dalším dvodem, pro se nemoc tak rychle roz- šíila, je také špatná informovanost místních oby- vatel. Rozšíila se toti mezi nimi zpráva, e proti ebole není lék a  e se tato nemoc nedá se léit. Pacienti pak nepochopili, pro je nutno dbát po-
kyn odborného zdravotnického personálu, skrý- vali se ped ním a pokud byli izolováni, prchali ze zdravotnických zaízení a  nemoc dále roznášeli. V nkterých oblastech dokonce byly úady nuceny pikroit k písnému potrestání tch, kteí o

Recommended