Home >Documents >NVRH ROZPOŒTU ŒT na rok 2014

NVRH ROZPOŒTU ŒT na rok 2014

Date post:24-Oct-2015
Category:
View:21,597 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2014
Transcript:
 • NVRH ROZPOTU ESK TELEVIZE

  na rok 2014

 • Nv

  rh ro

  zpo

  tu

  es

  k t

  elev

  ize

  na

  rok

  20

  14

  2

  Obsah

  1. VOD .................................................................................................................... 3

  2. ROZPOET NKLAD A VNOS ........................................................................ 4

  2.1. Vnosy ............................................................................................................5

  2.2. Nklady...........................................................................................................8

  3. INVESTIN ROZPOET....................................................................................... 15

  4. PLOHA VVOJ UKAZATEL HOSPODAEN V LETECH 2008 2014 ........... 19

 • Nv

  rh ro

  zpo

  tu

  es

  k t

  elev

  ize

  na

  rok

  20

  14

  3

  1. VOD V souladu s ustanovenm 8, odst. 1, psm. b) zkona . 483/1991 Sb., o esk televizi, ve znn zkona . 82/2005 Sb., pedkld generln editel esk televize Rad esk televize ke schvlen Nvrh rozpotu esk televize na rok 2014. Pprava rozpotu na rok 2014 vychzela z platnch legislativnch norem, ktermi se d vnitn metodika esk televize pi zajiovn naplovn veejn sluby v oblasti televiznho vysln dan zkonem . 483/1991 Sb., o esk televizi, v platnm znn. Dle je rozpoet zpracovn v souladu s dlouhodobmi plny programovho, technickho a ekonomickho rozvoje esk televi ze, kter schvlila Rada T dne 8. srpna 2012. Zkon o esk televizi stanov zdroje financovn innosti esk televize, ktermi jsou televizn poplatky a pjem z vlastn podnikatelsk innosti. Hlavnm zdrojem financovn esk televize je fond televiznch poplatk. Televizn poplatek pro rok 2014 zstv v nezmnn vi 135 K msn, platn od 1. 1. 2008. Vedle pjm z televiznch poplatk se esk televize zamuje tak na zskvn dalch zdroj na kryt nklad na svou innost stanovenou zkonem. K tmto aktivitm pat pedevm prodej reklamy a sponzorovn poad, vysln teletextu, vydavatelsk innost, prodej prv k poadm a dal zpsoby komern komunikace. V monosti zskat na svj provoz dodaten prostedky z podnikatelsk innosti se esk televize od jna 2011 nachz v nov situaci, kdy dolo novelou zkona o esk televizi k vraznmu omezen vysln reklamy a zrove byl striktn vymezen el pouit takto zskanch finannch prostedk. Novelou bylo tak zakzno zaazovat do vysln T teleshopping. Rozpoet na rok 2014 umouje esk televizi provdt mimo jin nsledujc innosti: vlastn vroba a akvizice pro est program: T 1, T 2, zpravodajsk kanl T 24, sportovn kanl

  T sport, dtsk program T :D a kulturn program T Art terestriln a satelitn en signlu vech esti program terestriln a satelitn en signlu program T 1, T 2 a T sport v HD kvalit podpora esk filmov tvorby

  podpora kulturnch, vdeckch, charitativnch a spoleensky vznamnch projekt

  provozovn teletextu a specializovanho zpravodajskho a sportovnho internetovho portlu provozovn internetovho archivu poad iVysln archivaci a digitalizaci programovch fond investice do novch televiznch technologi vybudovn nov budovu pro Televizn studio v Brn

  udren vysokho standardu vroby a vysln poad

  zlepen pracovnch podmnek zamstnanc a zamstnaneckch benefit

 • Nv

  rh ro

  zpo

  tu

  es

  k t

  elev

  ize

  na

  rok

  20

  14

  4

  2. ROZPOET NKLAD A VNOS Rozpoet nklad a vnos na rok 2014 je sestaven jako vyrovnan. Ve nklad a vnos dosahuje shodnho objemu 7 054 mil. K a v porovnn s rozpotem 2013 je o 6 mil. K ni.

  Ukazatel (v tis. K) Rozpoet

  2013 Rozpoet

  2014 Rozdl

  vnosy z podnikatelsk innosti 420 916 545 000 124 084

  ostatn vnosy 129 084 100 000 -29 084

  zmna stavu zsob, aktivace (poady) 266 000 120 000 -146 000

  erpn fondu televiznch poplatk 6 244 000 6 289 000 45 000

  VNOSY celkem 7 060 000 7 054 000 -6 000

  mzdy zamstnanc a zkonn pojitn ke mzdm 1 746 000 1 790 000 44 000

  odpisy dlouhodobho majetku 540 000 540 000 0

  nklady na vrobu (tzv. vrobn kol) 2 365 000 2 356 000 -9 000

  odpisy ocenitelnch prv, aktivace (poady) 96 000 18 000 -78 000

  DPH bez nroku na odpoet 630 000 620 000 -10 000

  ostatn reijn nklady 1 683 000 1 730 000 47 000

  NKLADY celkem 7 060 000 7 054 000 -6 000

  Shrnut rozpotu esk televize plnuje zskat vce dodatench zdroj z prodej komernch sdlen a prv i vce

  vklad od partner pi spolen vrob. Dlouhodob erpn fondu televiznch poplatk je v souladu s dlouhodobmi plny. Kumulativn

  erpn fondu za rok 2012 a rozpot 2013 a 2014 je o 133 mil K ni, ne je za tyto ti obdob oekvno v dlouhodobch plnech programovho, ekonomickho a technickho rozvoje esk televize na roky 2012 a 2017, kter schvlila Rada T dne 8. srpna 2012.

  Bhem roku 2013 pokraoval pevod externist do zamstnaneckho pomru, co se projev

  v nrstu mzdovch nklad v roce 2014, protoe vichni peveden externist budou ve mzdovch nkladech po celch 12 msc. Dle dolo k naven potu zahraninch zpravodaj.

  Prostedky vynakldan na vrobu jsou plnovny v podobnm objemu jako v roce 2013.

  Ve skutenosti vak dojde k jejich naven, protoe peveden externist budou nkladov v poloce mzdy zamstnanc ji po cel rok.

  I pesto, e objem nklad na vrobu v roce 2014 je obdobn s plnem roku 2013, plnuje esk

  televize odvyslat v roce 2014 o 5 347 hodin programu vce (T :D a T art), ne byl pln na rok 2013.

 • Nv

  rh ro

  zpo

  tu

  es

  k t

  elev

  ize

  na

  rok

  20

  14

  5

  Obdobn jako v roce 2013 bude i v roce 2014 vznamnou polokou nklad DPH bez nroku

  na odpoet, kter pestavuje 9% celkovch nklad esk televize. DPH bez nroku na odpoet tak bude v roce 2014 pedstavovat stku 620 mil. K.

  Rozen a zlepen kvality vysln (nov programy T:D a T Art a en s ignlu v HD kvalit)

  zapoat bhem roku 2013 bude pokraovat i v roce 2014 a bude mt dopad na zven reijnch nklad. Dal polokou zvyujc nklady je kolektivn sprva autor. Na druh stran se da etit v jinch polokch nklad a celkov reijn nklady se tak zv jen o 2,8% proti plnu na rok 2013.

  2.1. Vnosy Celkov vnosy na rok 2014 jsou plnovny ve vi 7 054 mil K. Stejn jako v roce 2013 bude hlavnm zdrojem vnos fond televiznch poplatk, kter tvo 89% celkovch vnos rozpotu roku 2014.

  Ukazatel (v tis. K) Rozpoet

  2013 Rozpoet

  2014 Rozdl

  vnosy z podnikatelsk innosti 420 916 545 000 124 084

  ostatn vnosy 129 084 100 000 -29 084

  zmna stavu zsob, aktivace (poady) 266 000 120 000 -146 000

  erpn fondu televiznch poplatk 6 244 000 6 289 000 45 000

  VNOSY celkem 7 060 000 7 054 000 -6 000

  Vnosy z podnikatelsk innosti

  Ukazatel (v tis. K) Rozpoet

  2013 Rozpoet

  2014 Rozdl

  reklama 60 000 92 440 32 440

  sponzoring a PP 201 120 242 720 41 600

  spolen vroba (barter) 20 000 69 220 49 220

  prodej prv 67 400 68 080 680

  ostatn vnosy z podnikatelskch innost 72 396 72 540 144

  VNOSY Z PODNIKATELSK INNOSTI celkem 420 916 545 000 124 084

  Rok 2014 bude prvnm celm rokem, kdy bude esk televize zajiovat prodej reklamy a dalch obchodnch sdlen vlastnmi kapacitami bez vyuit zprostedkovatelsk agentury. To umon nastavit pm vztah s reklamnmi zadavateli a tak efektivnj zen disponibility reklamnho prostoru. Na druhou stranu bude nov zpsob prodeje klst na eskou televizi nov poadavky v podob vyjednvn obchodnch podmnek a administrace celho procesu prodeje. esk televize je omezena v monostech zskn vnos z prodeje reklamy a jejich nslednho pouit zkonem o esk televizi nsledovn:

 • Nv

  rh ro

  zpo

  tu

  es

  k t

  elev

  ize

  na

  rok

  20

  14

  6

  na T 2 a T sport nesm reklamn as peshnout 0,5 % dennho vyslacho asu na kadm z tchto program (tj. max. 7 min a 12 sec za den), piem vysln reklam nesm v dob od 19 do 22 hodin pekroit 6 minut v prbhu jedn vyslac hodiny na kadm z tchto program.

  na ostatnch kanlech (T 1 a T 24) nesm bt reklama zaazena do vysln vbec s vjimkou reklamy zaazen do vysln programu, kter je v pmm spojen s vyslnm kulturn i sportovn udlosti, je-li vysln takov reklamy nezbytnou podmnkou zskn prv k televiznmu vysln kulturn i sportovn udlosti. Pokud k zaazen reklamy dojde, je reklamn as omezen stejn jako na programech T 2 a T sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).

  Vybran prostedky z reklamy mus esk televize pout pesn a elov rovn dle zkona . 302/2011 Sb.: esk televize tvrtletn pevd vnos z reklamy vyslan na programu T 2 Sttnmu fondu

  kultury esk republiky. Z vnosu na tomto programu si esk televize odete prokzan eln vynaloen nklady spojen s vbrem a se sprvou.

  Vnosy z reklamy vyslan na programu T sport pouije esk televize na vrobu a vysln poad se sportovn tematikou.

  Vedle prodeje reklamy budou i v roce 2014 vznamnm zdrojem pjm vnosy z prodej sponzoringu a product placementu, kter tvo piblin 45% celkovch vnos z podnikatelskch aktivit. Vy pln prodeje reklamy a sponzoringu na rok 2014 odr jednak zven zjem o komern sdlen na kanlech esk televize a jednak nov uzaven smlouvy o medilnm partnerstv, kde vysln sponzoringu je plnnm poskytovanm ze strany esk televize. Pi prodeji komernch sdlen plnuje esk televize vyut tak velk mezinrodn sportovn akce ZOH Soi, MSLH v Blorusku a MS v kopan v Brazlii. Vnosy ze spolen vroby pedstavuj pevn vklady partner do vroby poad vyrbnch eskou televiz. Nrst v tto poloce je dan zvenm zjmem o produkci esk televize. Prodej prv zahrnuje prodej prv k televiznm poadm a dalm produktm (CD nosie, knihy a merchandisingov produkty). V roce 2014 jsou oekvan prodeje na rovni rozpotu 2013. Do poloky ostatn vnosy z podnikatelskch innost jsou

Embed Size (px)
Recommended