+ All Categories
Home > Health & Medicine > Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Date post: 28-Nov-2014
Category:
Upload: pas-mz-cr
View: 2,747 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Celý dopolední přednáškový program konference Dialogy o duševním zdraví konané Ministerstvem zdravotnictví v Národní technické knihovně 2.4.2013 (170 snímků)
Embed Size (px)
of 164 /164
REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Pracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR Příprava reformy - vize, cíle a přínosy PhDr. Marek Ženíšek, PhD. 1. náměstek ministra zdravotnictví
Transcript
Page 1: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Příprava reformy - vize, cíle a přínosy

PhDr. Marek Ženíšek, PhD.1. náměstek ministra zdravotnictví

Page 2: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Hlavní cíle

Zlepšit život lidem s duševním onemocněním

Zlepšit podmínky poskytování zdravotní péče

Zlepšit provázanost zdravotních a sociálních služeb

Omezit stigmatizaci duševně nemocných

Podpořit resocializaci duševně nemocných

2

Page 3: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Důvody pro přípravu reformyVe svém celku není současný systém efektivní, není dostatečně orientovaný na člověka a jeho potřeby.

Rostoucí trend duševních onemocnění

Nedostatečná infrastrukturní vybavenost stávajících zařízení

Chybějící alternativa k dlouhodobé lůžkové péči

Geograficky nevyrovnané a často těžko dostupné služby

Nedostatečná provázanost zdravotních a sociálních služeb

3

Page 4: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Úspěch stojí na vůli lidí

Potřebujeme změnit své myšlení a způsob práce

Potřebujeme dosáhnout politické dohody na novém procesním, legislativním a finančním nastavení

Potřebujeme, aby většinová společnost přijala mezi sebe duševně nemocné

Potřebujeme nové mentální nastavení

4

Page 5: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Nástroje

• Podpora rozvoje místních center

• Podpora destigmatizačních aktivit

• Podpora vzdělávání

• Iniciace legislativních a organizačních změn

5

Page 6: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Cesta

Tvorba propracované strategie v obecném konsensu (odbornosti, resorty, regiony)

Tvorba Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním jako implementačního rámce strategie

Naplánování a stanovení měřitelných a vyhodnotitelných cílů pro každý projekt

Nebude se realizovat jediný projekt bez jasné vazby na stanovené strategické cíle

6

Page 7: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Směřujeme k vyrovnanému systému péče, kterého dosáhneme konsensem mezi odbornostmi, poskytovateli, resorty i politickými stranami.

Chceme, aby méně lidí trpělo nekonzistencí souvisejících služeb.

Ministerstvo bude reformu koordinovat, zajišťovat finanční podporu, plánování a vyhodnocování jednotlivých aktivit.

Naším úkolem ja zajistit, aby změny byly postupné, synergické a udržitelné.

7

Page 8: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Reforma není ideologická, je logická.

8

Page 9: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Národní plán péče o osoby s duševním onemocněnímJUDr. Pavel Ptáčníkvedoucí Sekretariátu vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Page 10: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory osob se zdravotním postižením.

Usnesením vládního výboru ze dne 16. 11. 2012 bylo ministru zdravotnictví uloženo:

vytvořit Národní skupinu pro transformaci systému péče o osoby s duševním onemocněním se zapojením příslušných ministerstev, odborných společností, střechových organizací poskytovatelů a uživatelů péče,

zahájit práce na přípravě Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním, jehož cílem bude transformace psychiatrické péče.

Page 11: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Duševní onemocnění patří na rozdíl od různých fyzických postižení k takovým, která sice nejsou na první pohled viditelná a zřejmá, ale ve svých důsledcích mají vážné a bezprostřední dopady nejen na postižené jednotlivce, ale také na jejich rodiny.

V uplynulých dvaceti letech, i přes určitá dílčí zlepšení, nedošlo k zásadním systémovým změnám, které by nastartovaly potřebné reformní kroky.

Jak vyplývá z provedených analýz, je třeba zamýšlenou transformaci realizovat ve dvou základních rovinách, a to nejen vlastní transformaci stávajících psychiatrických léčeben, ale také realizaci opatření zaměřených na rozvoj dalších důležitých podpůrných služeb pro duševně nemocné.

Page 12: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

péče ve velkokapacitních psychiatrických léčebnách neposkytuje pacientům dostatečnou míru soukromí a vlastního rozhodování;

důsledky nevyhovujícího uspořádání poskytované péče se negativně projevují v určitém formalismu při rozhodování o nedobrovolných hospitalizacích, i léčbě, ve způsobu používání restriktivních opatření i v oblasti zbavování či omezování způsobilosti k právním úkonům;

Page 13: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

nejsou vytvořena pravidla pro postupnou deinstitucionalizaci velkých psychiatrických ústavů;

na jedné straně vysoký podíl psychiatrických lůžek následné péče dislokovaných ve velkých psychiatrických léčebnách, na druhé straně nedostatečný podíl lůžek akutní péče na psychiatrických odděleních nemocnic;

chybí síť zdravotních i sociálních komunitních služeb.

Page 14: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

pro Českou republiku vstoupila v platnost 28. října 2009

uznává důstojnost a rovné postavení osob se zdravotním postižením, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení do všech politik, které se zdravotně postižených dotýkají. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci, k informacím a komunikaci.

Page 15: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

respekt k lidské důstojnosti;

podpora a zajištění osobní nezávislosti;

zajišťování plného a účinného zapojení a začlenění do společnosti;

omezování osobní svobody jen v krajních případech, za legislativně jasně stanovených a kontrolovaných podmínek;

Page 16: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

maximální respekt k názorům a přáním klientů nebo pacientů a vytváření podmínek pro jejich rovnoprávné zapojení do všech rozhodovacích procesů týkajících se konkrétní péče o ně;

poskytovat služby v nestigmatizujícím prostředí;zajišťovat rezidenční služby a další podpůrné

komunitní služby, které zabraňují segregaci a izolaci a jsou nezbytné pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti;

rozvíjet poskytování služeb v domácím prostředí;podporovat rodiny duševně nemocných.

Page 17: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Vedle opatření zaměřených na transformační kroky psychiatrických léčeben je třeba do plánu promítnout i opatření zaměřená na další důležité oblasti ovlivňující život duševně nemocných jako jsou sociální služby, sociální a pracovní rehabilitace, vzdělávací aktivity apod.

Page 19: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Rekapitulace reformních koncepcí psychiatrie v ČRProf. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Psychiatrická společnost ČLS JEP

Page 20: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

2013 media

„CHCETE TU REFORMU?“RUŠENÍ LÉČEBEN

BLÁZNI MEZI BEZDOMOVCI, NA ULICÍCH

Page 21: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

• 1953 PRVNÍ KONCEPCE,

• 1989 decentralizace, privatizace, zdravotní pojišťovny

Page 22: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 1992 pracovní skupina pro koncepci• 1994 první materiál odmítnut výborem PS• 1996 nová verze• 1997 publikována v supplementu ČaS

Psychiatrie• 2000 koncepce schválena na sjezdu• 2001 koncepce schválena VR MZ, slíbena

vyhláška• 2004 komise MZ pro implementaci

Page 23: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

WHO MENTAL HEALTH ACTION PLAN FOR EUROPE

konference ministrů zdravotnictvíHelsinky 12.-15.1.2005

• Do r. 2006 strategie shromažďování epidemiologických dat, od r. 2007 realizace

• Do r. 2007 strategie prevence duševních poruch včetně sebevražd

• Do r. 2007 strategie řešení problémů spojených se zneužívání alkoholu a drog

• Do r. 2008 strategie lidských zdrojů• Do r. 2009 zapojení pečovatelů a uživatelů do

rozhodovacích procesů• Do r. 2009 legislativa (OSN, mezinárodně)• Do r. 2009 spravedlivé financování

Page 24: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

% VÝDAJŮ NA PSYCHIATRICKOU PÉČI Z VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNICTVÍ

0

5,0

10,0

15,0

20,0

ČR OECD Hungary Německo Holandsko

16,0

11,3

4,43,5

2,6

%OECD 2006

Page 25: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP

• 2005 semináře WHO na MZ• 2006 a dále dvouleté projekty WHO zaměřené

na kvalitu péče i regionálně• 2006 sjezd PS - výbor ustanovil komisi pro

revizi koncepce• 2007 seminář v Senátu PČR – vyhlášení

Národního psychiatrického programu• 2008 sjezd ve Špindlerově Mlýně – schválena

revidovaná koncepce

Page 26: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost 2007: Národní psychiatrický program

MZd 2008: Národní akční plán pro psychické zdraví

8.3.2007 Senát Parlamentu ČRpod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky

Page 27: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Hlavní úkoly NPP 2007:• podpora primární psychiatrické péče

• rozvoj komunitní péče • modernizace lůžkového fondu• při zachování biopsychosociálního modelu péče – farmakoterapie, psychoterapie, sociální intervence

Page 28: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2005 semináře WHO na MZ• 2006 a dále dvouleté projekty WHO zaměřené

na kvalitu péče, tiskové konference, pracovní schůze

• 2006 sjezd PS - výbor ustanovil komisi pro revizi koncepce

• 2007 seminář v Senátu PČR – vyhlášení Národního psychiatrického programu

• 2008 sjezd ve Špindlerově Mlýně – schválena revidovaná koncepce

• 2008 Světová psychiatrická konference

Page 29: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIEPsychiatrická společnost ČLS JEP Revize 2008:

MUDr. Zdeněk Bašný – koordinátor

pracovní skupiny, MUDr. František Čihák (dětská a

dorostová psychiatrie), MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (adiktologie), MUDr. Erik Herman (ambulantní psychiatrie), MUDr. Martin Hollý

(sexuologie, ochranné léčení), PhDr. Karel Koblic (psychologie),

MUDr. Jiří Konrád (gerontopsychiatrie), MUDr. Petr

Možný (lůžková péče), MUDr. Ondřej Pěč (komunitní péče),

MUDr. Juraj Rektor (ambulantní péče), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (lůžková péče), MUDr. Irena

Zrzavecká (lůžková péče), MUDr. Vladislav Žižka (lůžková péče).

Model péče o osoby s duševní poruchou

psychiatrickéambulance

PPP

případové vedení -tým (psychiatr, klin. psychol., komunitní

psych. sestry, soc.pracovníci...)

praktik, specialisté

akutní lůžková péče

krizové a terénníslužby

dennístacionáře

sociálnírehabilitace

následnálůžková péče

komunitnírezidenční

služby

běžnéslužby

v komunitě

pacient - vstup do systému

specializované ambulance

specializovaná lůžková péče

klinický psycholog

Page 30: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2005 semináře WHO na MZ• 2006 sjezd PS - výbor ustanovil komisi pro

revizi koncepce• 2006 a dále dvouleté projekty WHO zaměřené

na kvalitu péče, tiskové konference, pracovní schůze

• 2007 seminář v Senátu PČR – vyhlášení Národního psychiatrického programu

• 2008 sjezd ve Špindlerově Mlýně – schválena revidovaná koncepce

• 2008 Světová psychiatrická konference

Page 31: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference
Page 32: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference
Page 33: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

ZÁSTUPCI KONZUMENTŮ

• WPA PRAHA 2008: GLOBAL INITIATIVE, EUFAMI, WFMH x

• SCIENTOLOGOVÉ

Page 34: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2009 seminář v rámci českého předsednictví

EU• 2009 Sjezd v Karlových Varech – standardy

péče – ukazatelé kvality, standardy v regionu• 2010 – sjezd ve Špindlerově Mlýně• 2012 – Mezinárodní kongres Světové

psychiatrické společnosti• 2012 – výjezdní zasedání zdravotního výboru

Poslaneckého sněmovny v PL Horní Beřkovice• 2012 – projekt Mapování psychiatrické péče

Page 35: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

CONFERENCE CONCLUSIONSOrganised under the auspices of the Czech Presidency of the

Council of the European Union (EU) by the Ministry of Health of the Czech Republic together with the European Commission’s

KOALICE PRO ZDRAVÍ, SYMPATEA, KOLUMBUS, VIDA …

Page 36: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

SPOKOJENOST S KOMUNITNÍ PÉČÍ

0

20

40

60

80

spokojenost (%)

HolandskoŠvýcarskoDánskoSRNFrancieItálieVBŠvédsko

Stefan et al., 2002

Page 37: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ NÁKLADY NA JEDNOHO PACIENTA SE

0

37500

75000

112500

150000

ambulantní ústavní komunitní

příménepřímécelkové

Kissling et al., 1999

Page 38: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

AKUTNÍ PSYCHIATRICKÁ PÉČE V ČR 2006 (1546 LŮŽEK)

Typ zařízení

Akutní péče

Počet zařízení

Počet lůžek

Průměrný počet

Klinika Ano 5 429 86Klinika

Ne 1 51 51

Oddělení nemocnice

Ano 10 445 45Oddělení nemocnice

Ne 17 621 37

Page 39: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2009 seminář v rámci českého předsednictví

EU• 2009 Sjezd v Karlových Varech – standardy

péče – ukazatelé kvality, standardy v regionu• 2012 – Mezinárodní kongres Světové

psychiatrické společnosti• 2012 – výjezdní zasedání zdravotního výboru

Poslaneckého sněmovny v PL Horní Beřkovice• 2012 – projekt Mapování psychiatrické péče

Page 40: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY V REGIONUINDIKÁTORY KVALITY PÉČE

Page 41: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2009 seminář v rámci českého předsednictví

EU• 2009 Sjezd v Karlových Varech – standardy

péče – ukazatelé kvality, standardy v regionu• 2012 – Mezinárodní kongres Světové

psychiatrické společnosti• 2012 – projekt Mapování psychiatrické péče• 2012 – výjezdní zasedání zdravotního výboru

Poslaneckého sněmovny v PL Horní Beřkovice

Page 42: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE 2014 - 2020

Page 43: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrická společnost ČLS JEP• 2009 seminář v rámci českého předsednictví

EU• 2009 Sjezd v Karlových Varech – standardy

péče – ukazatelé kvality, standardy v regionu• 2012 – Mezinárodní kongres Světové

psychiatrické společnosti• 2012 – projekt Mapování psychiatrické péče• 2012 – výjezdní zasedání zdravotního výboru

Poslaneckého sněmovny v PL Horní Beřkovice

Page 44: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky Česká psychiatrická společnost 2012Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (Psychiatrická společnost), vedoucí projektuMUDr. Irena Zrzavecká (sekce ústavní psychiatrie PS)MUDr. Lucie Kališová, PhD. (Psychiatrická klinika Praha)MUDr. Erik Herman (sekce ambulantní psychiatrie PS)MUDr. Juraj Rektor (PS, SAP)MUDr. Ondřej Pěč (Asociace komunitních služeb)MUDr. Jan Stuchlík (Fokus Mladá Boleslav)MUDr. Vladislav Žižka (Asociace psychiatrických léčeben), MUDr. Zdenka Drlíková (Psychiatrická léčebna Jihlava)MUDr. Martin Hollý (Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý (Vysoká škola ekonomická Praha)RNDr. Tomáš Raiter (STEM/MARK)Mgr. Barbora Wenigová (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)

Page 45: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Plánované změny v síti budou znamenat zlepšení kvality péče o duševně nemocné rovnoměrné doplnění kapacit ambulantních služeb, včetně

„nových“ ambulantních služeb, např. rehabilitace, rezidenčních komunitních služeb → těžiště léčby směrem k přirozenému prostředí pacientů,

navýšení kapacit na psychiatrických odděleních nemocnic (včetně klinik) → integrace psychiatrie do ostatních medicínských oborů, akutní komplexní péče (intenzivní, specializovaná péče)

diferenciace lůžek v psychiatrických léčebnách – akutní lůžka, následné péče, ochranná léčba, (zdravotně)sociální lůžka, rezidenční péče

nároky na přizpůsobení zdravotnického personálu (přeškolení, přesun do nově vzniklých kapacit)

potřebu motivace managementu a personálu ve všech segmentech služeb

překlenovací investiční finanční zdroje

Page 46: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Dependent variableDependent variable sample mean Czech mean score

% health budget needed for clinically

significant improvement

QuIRC domain scores

Human rights 56.9 55.1 3.74

QuIRC domain scores

Living environment 60.6 52.4 7.41

QuIRC domain scores

Recovery-based practice 52.7 52.5 3.10

QuIRC domain scoresSelf-management and autonomy

56.2 49.3 5.03QuIRC domain scores

Social interface 48.4 48.6 n/aQuIRC domain scores

Therapeutic environment 52.1 51.2 3.66

QuIRC domain scores

Treatments and interventions

50.7 49.3 4.34

Service user ratings of care

Autonomy 60.2 59.7 3.28

Service user ratings of care Experience of care 17.5 18 n/aService user ratings of care

Life satisfaction 4.6 4.9 n/a

Quality Indicator for Rehabilitative Care

Taylor et al., 2012

Page 47: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR 2013 - ….

• IDEOLOGICKÉ POSTOJE X• PRAGMATICKÉ ŘEŠENÍ

• DEINSTITUCIONALIZACE• REINSTITUCIONALIZACE

• BALANCOVANÁ PÉČE

Page 48: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A

PODPORU!

Page 49: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Koncept kvality života jako referenční rámec strategiePhDr. Ivan Duškov, MUDr. Martin HollýStrategická projektová kancelář MZPL Bohnice

Page 50: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Vize bez strategie - mapa bez navigace

50

Page 51: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Způsob přípravy strategie

• limity tvorby strategických dokumentů v ČR

• veřejná strategie = ucelený soubor opatření vedoucích k dosažení cílů v dané oblasti

• strategie:

• definuje problém

• shrnuje podkladová data a analýzy

• definuje vizi (žádoucí stav v budoucnu)

• stanovuje sadu cílů jichž má být dosaženo

• předkládá opatření, která povedou k dosažení cílů

51

Page 52: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Způsob přípravy strategie

• strategie reformy psychiatrické péče je tedy veřejnou strategií

• z toho plyne:

• inkluzivní přístup

• tvorba konsenzu

• dlouhodobá udržitelnost politiky

52

Page 53: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Sedm základních fází tvorby strategie

53

METODIKA PŔÍPRAVY VEŘEJNÝCH STRATEGIÍ Verze k 30. 11. 2012 www.verejne-strategie.cz 7

RÁMEC STRATEGICKÉHO !ÍZENÍ

Cílem Metodiky přípravy veřejných strategií je především:

představit obecně vhodný a apliko-vatelný postup tvorby strategických dokumentů v české veřejné správě,

odstranit klíčové nedostatky dosavadní tvorby strategických dokumentů ve veřej-né správě,

zvýšit transparentnost a objektivitu in-formací souvisejících s přípravou strategií na horizontální i vertikální úrovni,

přispět k tomu, aby rozhodovatelé měli k dispozici relevantní podklady nezbytné pro odpovědné strategické rozhodnutí,

sjednotit postup tvorby strategických dokumentů, zvýšit kvalitu vytvářených strategických dokumentů a zajistit jejich lepší konzistentnost.

Metodika přípravy veřejných strategií je určena všem tvůrcům a zadavatelům tvorby strategií v rámci veřejné správy v České republice. Metodika je (za pod-mínky jejího přizpůsobení komplexnosti a zadání vytvářené strategie) využitelná na všech úrovních veřejné správy (tj. jak na úrovni státní správy, tak územní samosprávy).

Metodika je určena pro tvorbu veřejných strategií ve smyslu výše uvedené de,nice. Metodika naopak není určena pro tvorbu strategií úřadů (institucí, organizací). Prů-nikem dvou uvedených sfér strategického řízení je především vzájemná vazba mezi strategií úřadu a veřejnými strategiemi vy-tvářenými a realizovanými daným úřadem.

Formulace předběžné vize (vrcholové strategické dokumenty, dlouhodobé záměry a vize, reakce na vnější prostředí apod.)

Imple-mentace strategie(realizace strategie, její průběžné monitorování a evaluace, závěrečné vy-hodnocení)

Tvorba strategie (aplikace Metodiky přípravy veřejných strategií)

1. Identi,kace potřeby tvorby strategie

2. Nastavení projektu

4. Stanovení základ-ního strategického směřování

3. Analytická a prognostická fáze (průběžná)

5. Rozpracování strategie

6. Nastavení plánu imple-mentace

7. Schvalování strategie

Jak ilustrujeme na následujícím schématu, Metodika je zároveň v rámci strategické práce určena pro tvorbu strategie, ale naopak není určena pro činnosti před-cházející tvorbě strategie ani pro činnosti následující.

Strategické řízení v de,novaných oblastech (veřejná strategie)

Aplikace Metodiky přípravy veřejných strategií

Strategické řízení organizace veřejné správy (strategie úřadu)

Page 54: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Časový rámec implemetace s fokusem na financování tranzitních nákladů

54

P!ÍPRAVA PLÁNU - STRATEGIE REFORMY

NÁRODNÍ PLÁN (IMPLEMENTA"NÍ RÁMEC)

REALIZACE JEDNOTLIV#CH PROJEKT$

M%!ENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROJEKT$

VYHODNOCENÍ STRATEGIE

2012 2013 2014 - 2018 2019 2020

ETAPA IIETAPA I

2030?

Page 55: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Od vyléčení k úzdravě

• medicínský koncept zaměřen na léčení nemoci

versus

• rehabilitační koncept zaměřen na překonání handicapu

Splauding (2011)

55

Page 56: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Od symptomů k příběhům

• Respekt k biosystemickému modelu vážných duševních poruch

• fyziologická

• neurokognitivní

• sociálně kognitivní

• sociálně enviromentální

• rovina funkčnosti

Splauding (2011)

56

Page 57: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Koncept kvality života jako referenční rámec strategie

• indikátor rozvoje společnosti

• 12 výchozích domén

• zdraví a zdravotní péče

• zaměstnanost

• bydlení

• sociální participace

• lidská práva

• rodina a vztahy v ní ...

57

Page 58: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

58

Page 59: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Financování reformy - možnosti využití strukturální fondůPhDr. Mgr. Jan Bodnárředitel odboru evropských fondů MZ

Page 60: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Financování reformy

Jedním  z  nejdůležitějších  témat  reformy  je  otázka  financování

1) Tranzitní  náklady  na  reformovaný  systém  péče  (zdroje  z  EU  po  roce  2014)

2)Náklady  na  udržitelnost  systému  (národní  zdroje)

Page 61: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Evropský  fond  pro  regionální  rozvoj  (ERDF) „tvrdé“  inves-ce  do  infrastruktury    

inves-ční  priorita  fondu  stanovená  nařízením:  „  Inves-ce  do  zdravotnické  a  sociální  infrastruktury,  které  přispívají  k  vnitrostátnímu,  regionálnímu  a  místnímu  rozvoji,  snižování  nerovnosC,  pokud  jde  o  zdravotní  stav,  a  přechod  od  ins-tucionálních  ke  komunitním  službám“

Page 62: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Evropský  sociální  fond  (ESF) „měkké“  inves-ce  do  lidských  zdrojů  a  sociálního  

začleňování  

inves-ční  priority  fondu  stanovené  nařízením:  

„zlepšování  přístupu  k  dostupným,  udržitelným  a  vysoce  kvalitním  službám,  včetně  zdravotnictví  a  sociálních  služeb  obecného  zájmu“

„ak-vní  začleňování“

„integrace  marginalizovaných  společenství“

„boj  pro-  diskriminaci  na  základě  pohlaví,  rasy  nebo  etnického  původu,  náboženského  vyznání  nebo  přesvědčení,  zdravotního  pos-žení,  věku  nebo  sexuální  orientace“

Page 63: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Rozčlenění  hlavních  akQvit  reformy  podle  možnosQ  financování

inves-ce  do  infrastruktury  poskytovatelů  péče  (restrukturalizace  stávajících,  výstavba  nových)  –  ERDF

zavádění  nových  druhů  služeb  a  jejich  pilotní  provoz  -­‐  ESF

vzdělávání    -­‐  ESF

des-gma-zační  a  preven-vní  kampaně  -­‐  ESF

Page 64: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Operační  programy  2014+

počet  a  zaměření  operačních  programů  schválen  usnesením  vlády  č.  867  z  28.  11.  2012

problemaBka  zdraví  řešena  přímo  ve  dvou  programech

Integrovaný  regionální  operační  program  (ERDF)

Operační  program  Zaměstnanost  (ESF)

možné  zapojení  do  dalších  programů  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Praha - pól růstu  

Původní požadavek MZd – vlastní prioritní osa nebyl akceptován

Page 65: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Integrovaný  regionální  operační  program

řídící  orgán  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj

prioritní  osa  2  „Zkvalitnění  veřejných  služeb  v  území“

specifický  cíl:  „Vytvoření  moderní,  funkční  a  udržitelné  sítě  péče  o  duševní  zdraví  respektující  ve  všech  aspektech  lidskou  individualitu“

Page 66: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Integrovaný  regionální  operační  program

Navrhované  typy  intervencí  –  akBvity: Transformace  a  restrukturalizace  psychiatrických  léčeben  ve  smyslu  jejich  humanizace

Pořízení  infrastruktury  poskytovatelů  akutní  psychiatrické  péče  v  návaznosB  na  regionální  dostupnost  péče

Stavba  nových/rekonstrukce  stávajících  zařízení  komunitní  péče  typu  centra  duševního  zdraví

Page 67: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Integrovaný  regionální  operační  program

Navrhované  typy  intervencí  –  akQvity: Pořízení  infrastruktury  komunitní  a  intermediární  péče

Pořízení  vybavení  mobilních  týmů

Požadavky  MZd  na  finanční  alokaci:

4  mld  Kč

Page 68: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Operační  program  Zaměstnanost řídící  orgán  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí

prioritní  osa  2  „Sociální  začleňování  a  boj  s  chudobou“

specifický  cíl:  „ZajisBt  moderní,  funkční  a  udržitelnou  síť  péče  o  duševní  zdraví  respektující  ve  všech  aspektech  lidskou  individualitu  a  zvýšit  míru  sociálního  začlenění  osob  s  duševním  onemocněním“

Page 69: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Operační  program  Zaměstnanost  

Navrhované  typy  intervencí  –  akQvity:

realizace  pilotních  a  navazujících  projektů  reformy  psychiatrické  péče  –  transformace  stávajících  forem  péče  a  rozvoj  nových  typů  péče  (např.  komunitní  péče,  intermediární  péče,  mobilní  týmy)

vzdělávání

vzdělávání  typu  „train  the  trainers“

vzdělávání  lékařských  a  nelékařských  pracovníků  poskytovatelů  péče

vzdělávání  nezdravotnických  pracovníků

destigmatizační kampaně a kampaně na podporu duševního zdraví

Page 70: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Operační  program  Zaměstnanost   Požadavky  MZd  na  finanční  alokaci:

3  mld  Kč

Možnost využití dalších operačních programů:

  OP  Praha  –  pól  růstu  –  „měkké“  i  „tvrdé“  intervence  na  území  Prahy

  OP  Výzkum,  vývoj  a  vzdělání  –  posílení  problema-ky  psychiatrie  na  vysokých  školách

 k  jednání  s  řídícími  orgány  těchto  programů  a  pouze  v  roli  příjemců

Page 71: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče a strukturální fondy 2014+

Návrhy  operačních  programů  nejsou  finální

Finanční  alokace  programů  nebyly  ještě  představeny

Změny  možné  na  základě  požadavků  Evropské  komise  nebo  řídících  orgánů

Schválení  lze  očekávat  nejdříve  v  polovině  2014

Page 72: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Národní financování udržitelnosti reformy

Očekává  se  diverzifikace,  resp.  opQmalizace  úhradových  mechanismů:

Úhrady  od  plátců  zdravotní  péče:

nové  typy  výkonů  (např.  ambulantního  charakteru)

úprava  bodové  hodnoty  některých  výkonů

revize  úhradových  mechanismů  v  dlouhodobé  péči  

Úhrady  na  základě  zákona  108/2006  Sb.:

diverzifikace  typologie  sociálních  služeb

zajištění  úhradových  mechanismů  

Page 73: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Děkuji  za  pozornost.  

Jan  Bodnár  

Kontakt:  [email protected]

Tel.:  224  972  370

Page 74: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Zahraniční zkušenostiPhDr. Petr WinklerPsychiatrické centrum PrahaLaboratoř sociální psychiatrie

Page 75: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Společenská zátěž v důsledku duševních onemocnění v Evropě

Page 76: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Zásadní politické dokumenty k rozvoji systému péče o duševní zdraví

• Světová zpráva o zdraví [The world health report]. WHO, 2001.

• Akční plánu duševního zdraví pro Evropu [Mental Health Action Plan for Europe]. WHO, 2005.

• Strategický dokument pro duševní zdraví, tzv. Zelená kniha [Green Paper]. EU, 2005.

• Akční plán duševního zdraví pro Evropu [Mental Health Action Plan for Europe]. WHO, 2013.

Page 77: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Základní komponenty systému péče o duševní zdraví

• služby

WHO 2001

Page 78: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

• financování o reflexe multidimenzionality potřeb

• vzdělávání o reflexe společenské zátěže a současného stavu poznání

• výzkumo reflexe potřeby efektivní léčby a systému služeb

• prevenceo reflexe potřeby předcházet vzniku a rozvoji onemocnění

• legislativao reflexe potřeby právní jistoty

Základní komponenty systému péče o duševní zdraví

Page 79: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: služby (ø lůžek na 1 PL)

WHO 2011

Page 80: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: finance (zdravotnictví)

WHO 2011

Nové země EU2,91%

Page 81: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: finance (zdravotnictví)

WHO 2011

Staré země EU

Page 82: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích:

ostatní komponenty• vzdělávání

o nedostatky v celé Evropě, u nás zvláště v sociální oblasti

• výzkumo nedostatky hlavně v bývalém socialistickém bloku – 40ti letá absence

sociologie, sociální práce, sociální psychiatrie

• prevenceo v Česku značně zaostává za zeměmi západní Evropy

• legislativao pouze v Česku, Maďarsku a Bulharsku neexistuje specifická legislativa

(WHO 2011)

82

Page 83: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: sociomapování - metody

• sofistikovaná matematická metoda vyvinutá v ČR – QED Group

• původně pro predikci vývoje vztahů mezi posádkou kosmických letů – projekt Evropské vesmírné agentury

• určeno ke zkoumání vztahů v komplexních systémech

• unikátní zpracování a vizualizace dat, metafora krajiny na pozadí vizuálně kódovaného vztahového rámce – výsledek připomíná 3D

83

Page 84: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: sociomapování - metody

• vstupní data pro komparaci systémů psychiatrické péče:

o většina dat z Mental Health Atlas (WHO 2005, 2011)o MHEEN Group – pracovní skupina pro ekonomiku duševního zdraví

ustanovená Evropskou komisí (Knapp et al. 2008)o Světová banka – HDP na 1 obyvatele

Page 85: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: sociomapování - výsledky

• Sociomapa 1: Kontextuální postavení psychiatrické péče v ČR v parametru dostupnosti extramurálních forem psychiatrické péče o 1. vrstva – prostorová blízkost – data o dostupnosti komunitních služeb:o rehabilitační službyo krizové službyo služby dostupné 24h/denněo služby včasné intervenceo domácí péčeo outreacho 2. vrstva – barva a výška terénu - HDP na 1 obyv. 2011

Page 86: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Sociomapa 1 – extramurální péče

Page 87: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: sociomapování - výsledky

• Sociomapa 2: Celková analýza

o 1. vrstva – prostorová blízkost – data o dostupnosti komunitních služeb: rehabilitační služby, krizové služby, služby dostupné 24h/denně, služby včasné intervence, domácí péče, outreach + % výdajů na duševní zdraví z výdajů na zdravotnictví, počet lůžek PL na 100.tis obyvatel, poměr lůžek v PON a PL, počet přijetí do lůžkových zařízení na 100.tis obyvatel

o 2. vrstva – barva a výška terénu - HDP na 1 obyv. 2011

Page 88: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Sociomapa 2 – celková analýza

Page 89: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: sociomapování - závěry

• 1) Vnitřní uspořádání psychiatrické péče v ČR je nejpodobnější některým zemím bývalého Sovětského svazu a Balkánu. Od těchto států se však lišíme značně vyšším HDP per capita.

• 2) V tomto klubu je jednotícím prvkem nízký podíl psychiatrie na celkových zdravotních výdajích, koncentrace péče v psychiatrických léčebnách a nedostatečně rozvinutá komunitní péče.

• 3) Tato skupina států disponuje systémy psychiatrické péče, které jsou z posuzovaných zemí ve vztahu ke klubu vyspělých států Evropy nejvzdálenější.

Page 90: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: diskuse

• Směr vývoje systému péče o duševní zdraví je zakotvený v mezinárodních dokumentech, ke kterým se ČR hlásí.

• První otázkou je, jak předejít nežádoucím vedlejším účinkům transformace systému péče o duševní zdraví (transinstitucionalizace resp. reinstitucionalizace).

• Druhou otázkou je, jak transformovat systém péče o duševní zdraví co nejefektivněji.

Page 91: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komparace evropských zemí v základních ukazatelích: doporučení

• zpracovat analýzu zahraničních zkušeností s problematikou týkající se reinstitucionalizace ve spojení s reformami systémů péče o duševní zdraví

• zpracovat analýzu s cílem identifikovat opatření/intervence/programy/služby, pro jejichž efektivitu a cost-efektivitu existuje v mezinárodním výzkumu průkazná evidence

• vytvořit matrix opatření/intervencí/programů/služeb vycházející z výše zmíněných analýz a zkušeností v ČR

• matrix implementovat, vyhodnocovat a modifikovat

Page 92: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reference

• Bahbouh R. (2012). Sociomapování týmů. QED Group 2012, Praha.• EC (2005). Green Paper : Improving the Mental Health of the Population: Towards a Strategy on Mental Health

for the European. Union. European Commission, Brussels.• Gustavsson A., Svensson M., Jacobi F., et al.(2011). Cost of disorders of the brain in Europe 2010 . Eur.

Neuropsychopharmacol, 21(10):718-79.• Höschl C., Winkler P., Pěč O. (2012). The state of psychiatry in the Czech Republic. International Review of

Psychiatry, 24(4): 278–285.• Jané-Lopis E., Andersson P., eds. (2006). Mental health promotion and mental disorder prevention across

European member states: a collection of country stories. European Communities, Luxembourg. • Knapp M, McDaid D., Medeiros H, eds (2008). Economics, Mental Health and Policy: An Overview. MHEEN

Group. London School of Economics & Political Science, London.• Wittchen H. U., Jacobi F., Rehm J., et al. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders

of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol., 21(9):655-79. • World Bank (2013). GDP per capita (current US$). Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/

NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc• World Health Organization (2001). The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New

Hope. WHO. Geneva.• World Health Organization (2005). Mental Health Atlas 2005. WHO, Geneva.• World Health Organization (2011). Mental Health Atlas 2011. WHO, Geneva.• World Health Organization (2013). The European Mental Health Action Plan (Draft). WHO Regional Office for

Europe, Copenhagen.

PCP - Psychiatrické centrum PrahaNUDZ - Národní ústav duševního zdraví

Page 93: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Komunitní služby v ČRMUDr. Ondřej Pěčpředseda sekce Sociální psychiatrie ČPS JEP

Page 94: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Síť  podporyThe  framework  for  support  –  Trainor  and  Church  (1984)

svépomoc    rodina  přátelésousedé  

všeobecné  služby  a  možnosQ  v  komunitě  

 formální  systém  služeb  

duševního  zdraví  

osoba    

Page 95: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Pyramida  péče  o  duševní  zdraví  -­‐  WHO

WHO  Mental  health  pyramid  of  care

Page 96: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Vývoj  komunitní  psychiatrie   Faktory  vzniku:

–Orientace  na  práva  pacientů  a  na  jejich  potřeby

– Svépomocné  organizace  uživatelů

– KriBka  dlouhodobých  pobytů  v  psychiatrických  léčebnách

– Kvalitnější  systém  sociálního  zabezpečení

– Rozvoj  nových  psychofarmak

  Průběh:– Od  60.  let  20.  stoleh  v  západní  zemích

– Plánovité  snižování  počtu  lůžek  ve  velkých  psychiatrických  nemocnicích

– Vznik  a  rozvoj  komunitních  center  duševního  zdraví

– Dva  modely–Unitární:  VB,  IT,  sever– Paralelní:  Nizozemí

Page 97: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Vývoj  psychiatrických  lůžek  v  Evropě

Eurostat

0

20,0000

40,0000

60,0000

80,0000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Psychiatrická lůžka v nemocnicích (EU 27)

lůžk

a/10

0 tis

.oby

v

roky

Page 98: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Rozložení komunitní a

institucionální péče v EU

MHE  2012

Převaha  komunitní  péče

Převaha  ústavní  péče

Údaje  neznámy

Page 99: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Principy  a  články  služeb• Principy  služeb:

– Přístupnost  –  mobilita  –  vlastní  prostředí

– Komplexnost  -­‐  mulBdisciplinarita

– Koordinace,  propojenost,  konBnuita  služeb

– Lidská  práva  a  potřeby

– EfekBvita

• Články  služeb  vyvážené  péče  (balanced  care):– PrakBčh  lékaři– Specializované  ambulantní  psychiatrické  služby  (ambulance,  týmy)

– Psychiatrická  oddělení  všeobecných  nemocnic

– Krizová  centra/týmy  a  denní  stacionáře

– Rezidenční  komunitní  péče

– Psychiatrická  rehabilitace  /  case  management

Page 100: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Vymezení  komunitní  psychiatrie  K  cílové  skupině-­‐ Závažně  duševně  nemocní  (SMI  -­‐  severe  mental  illness)  /NIMH  1987,  

Ruggeri  et  al.  2000/:  -­‐ zneschopnění  (GAF<    50)-­‐ trvání  kontaktu  se  službami:  >  2  roky

-­‐ neorganická  psychóza  nebo  bez  selekce  dle  diagnózy

±  0,5%  populace

Ke  geografické  oblas--­‐ Komunitní  centra  /  týmy  /  sítě  služeb  duševního  zdraví

Page 101: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komunitní  systém  -­‐  UK

Komunitní  tým  

duševního  zdraví

Krizový  mobilní  tým

PrakQcký  lékař

Jiný  specializ.  

týmRehabilitač-­‐ní  

tým

AserQvní  vysunutý  

tým

Lůžka      2,8/10  000  obyv.

Page 102: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Zdravotní služby hrazené zdravotním pojištěním

Amb.psychiatrie

psychoterapie

Sociální služby

Městský systém služeb o duševně nemocné

Závažné případy GAF <85

Ostatní případy

Nákup služeb Praktičtí lékaři

Komunitní  systém  -­‐  Finsko

Page 103: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

peppe dell'acqua dsm trieste who collaborating center [email protected]

Komunitní  systém  –  Itálie  /Terst/

Články  systému

– 4  centra  duševního  zdraví  +  malá  lůžková  odd.  (6-­‐8  lůžek)

– 6  lůžek  akutní  péče  ve  všeobecné  nemocnici

– Podpora  bydlení  /12  skupinových  bydlení  -­‐  70  lůžek/

– Ergoterapie

– Sociální  družstva  /13/

– Uživatelské  organizace,  org.příbuzných

Page 104: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

ČR – prvky komunitních služeb

• Ambulantní psychiatrie (677 úv.)• Psychiatrická oddělení nemocnic (3150 lůž.)• Denní stacionáře / krizová centra (21/3)• Psychiatrické sestry (5 + ? úv.)• Rezidenční komunitní služby (325 lůž.)• Psychosociální rehabilitace / case management

(3810 kl.)• Sociální firmy• Uživatelské organizace / organizace příbuzných

Page 105: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

ČR  –  prvky  KS  -­‐  denní  stacionáře

21 DS v resortu zdravotnictví, zhruba polovina součást lůžkových zařízení, polovina samostatná zařízení

Page 106: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

ČR – prvky KS - psychiatrická rehabilitace

2011: 30 organizací, 326 odborných pracovníků, 3810 klientů

Page 107: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Systém služeb komunitní péče v ČR

Zdravotní  kom.služby Sociální  kom.služby

Psychiat.ambulance

DětskéSpecializovanéKlin.psychololog.

Akutní  lůžk.péče

Denní  stacionáře

Příp.vedení  -­‐Psychiatrické  sestry

Krizová  centra  a  služby

Rezidenční  komunitní  služby

Příp.vedení  –  Sociální  pracovníci

Pracovní  rehabilitace

Ak-vizační  služby

Page 108: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co  schází• Kapacita  služeb  -­‐nepokryté  geografické  oblasB  /PO,  KS,  DS.  Služby  bydlení/

• Psychiatrické  krizové  služby• Definice  regionální  odpovědnosB  a  pravidel  spolupráce  pro  SMI

• Řešení  rozštěpu  mezi  zdravotnickými  a  sociálními  službami• Odborný  personál  v  některých  oblastech  či  obeznámenost  s  komunitní  péči

• Vzdělávání  (psychiatři  –  pregraduál  /  postgraduál,  psychiatrické  sestry,  postgraduální  psychiatrická  specializace  pro  sociální  pracovníky)

• Financování• Státní  poliBka

Page 109: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference
Page 110: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Psychiatrická péče z pohledu Asociace krajů ČRMUDr. Jan Tuček, Ph.D.Asociace krajů ČR

Page 111: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Přednáška  

• ShrnuC  aktuálního  stavu  v  jednotlivých  krajích–Lůžková  péče–Ambulantní  péče

–Komunitní  péče

• Očekávání

Page 112: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Současný  stav  -­‐  lůžka

• Různé  typy  nemocnic  a  psychiatrické  léčebny

• Léčebny  –  86  %    všech  lůžek• Jednotlivé  regiony    -­‐  výrazné  odlišnos-• Lůžka  jsou  zastoupena  nerovnoměrně

• Úhrada  zdravotní  péče–Akutní–Následná      

Page 113: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Současný  stavKraj   Současný  stav

akutní  Současný  stavnásledné

Potřeba  akutní

Potřeba  následné

Praha 220 1291 373 869

Středočeský 0 600 384 895

Jihočeský   65 127 191 445

Plzeňský 87+17  dětské 1225 172 400

Karlovarský 40 0 91 212

Ústecký   86 705 248 580

Liberecký 51+25  dětské 0 132 307

Královehradecký 111 0 166 388

Pardubický   55 0 155 361

Vysočina 0 1270 154 358

Jihomoravský   161  +  17  dětské 1823 350 816

Zlínský 0 1050 177 412

Olomoucký   104 670 192 447

Moravskoslezský   81 942 369 862Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 114: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Dostupnost  60  minut

Page 115: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Akutní  lůžka

• Celé  dg.  spektrum• Možnost  vyšetření

• Komplement  –Nepřetržitě  laboratoř–Denní  dostupnost  konziliárních  služeb–Odpovídající  personální,  věcné  a  technické  vybavení

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 116: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Následná  a  specializovaná  lůžková  péče

• Následná  péče–Po  ukončení  dg.  proces  a  nastavena  terapie–Projevy  psychopatologie  neumožňují  propuštění

• Specializovaná–Zaměřena  na  určitou  diagnózu,  věk,  či  způsob  léčby

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 117: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Lůžková  péče

• Rok  2011  –nemocniční  odd.  :  léčebny  1328:8994

–Dětská  psychiatrie  260  lůžek–19  %  gerontopsychiatrická,  15  %  adiktologie

• Na  100  000  obyvatel  100  lůžek  (30:70)• 10  500  lůžek  (3150:7350)

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

ÚZIS,  2013

1997 Počet  léčeben Počet  lůžek Počet  nem.  odd Počet  lůžek

1997 16 9781 26 1367

2011 18 8994 31 1328

Page 118: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Lůžková  péče

• Na  100  000  obyvatel  100  lůžek  (30:70)• 10  500  lůžek  (3150:7350)

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 119: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Očekávání

• Zachování  kvality  a  dostupnosB  péče• Regionální  charakter

–Dostupnost  (60  min/90  min)

• Diferenciace  lůžek• Akutní• Specializované• Následné

• Sociální  lůžka  ????  (domovy  důchodců,  ÚSP)• Adiktologická  lůžka• Lůžka  dětské  psychiatrie• Gerontopsychiatrická  lůžka  

Page 120: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Ambulantní  péče  současný  stavKraj   Počet  úvazků Počet  úvazků/počet  obyvatelPočet  úvazků/počet  obyvatel

Praha 206 16,19 10,18

Středočeský 53,3 4,184,18

Jihočeský   33,9 5,325,32

Plzeňský 39 6,796,79

Karlovarský 11,1 3,583,58

Ústecký   35,3 4,254,25

Liberecký 18 4,104,10

Královehradecký 24,2 4,364,36

Pardubický   20,2 3,903,90

Vysočina 25 4,884,88

Jihomoravský   81,7 6,986,98

Zlínský 24,9 4,224,22

Olomoucký   46,5 7,277,27

Moravskoslezský   57,7 4,674,67

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 121: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Očekávání  

• Až  95  %  ambulantní  péče  –  individuální  péče

• Nárůst  kvality  péče• Snížení  kvan-ty  péče• Nerovnoměrné  rozložení

–9-­‐10  ambulantních  úvazků/100  000  obyvatel  

Page 122: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

očekávání

• Individualizace  péče–Využih  dalších  pracovníků  v  rámci  ambulantní  psychiatrie

• Psychiatrické  a  sociální  sestry• TerapeuB• PsychoterapeuB

• Spolupráce  s  dalšími  složkami  psychiatrické  péče  –Lůžková  a  komunitní  zařízení

Page 123: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Komunitní  péče  

• Nerovnoměrnost  poskytování  péče–Krizová  centra–Denní  stacionáře–Komunitní  psychiatrické  sestry

–Služby  pro  podporu  bydlení,  práce  a  zaměstnání,  

–Centra  denních  akBvit–Svépomocné  organizace

–Služby  případového  vedení,  poradenství

Page 124: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Očekávání  

• Krizová  centra    -­‐  krajská  města

• Denní  stacionáře  -­‐  1/100  000  obyvatel• Psychiatrické  sestry• Chráněné  bydlení• Psychiatrická  rehabilitace

Mapování    stavu  psychiatrické  péče,  2013

Page 125: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Závěry

• Reforma  není  jen–úprava  počtu  lůžek  –vznik  komunitních  center

• Cíl  –vyvážená  péče  (balancovaná)  péče–individuální  péče

• Provázanost  jednotlivých  složek  péče• Nejprve  budovat,  potom  rušit

Page 126: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Závěry  

• Vliv  krajských  samospráv  na  dostupnost  péče

• Změny  ve  financování  péče

• VyužiC  současných  zařízeních  jako  přirozených  center  péče

• Zodpovědnost  za  péči  v  dané  oblas-

Page 127: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Pohled poskytovatele a uživatele péčeJan Jaroš, Pavel NovákKolumbus o.s., Fokus Praha

Page 128: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Transformace péče o lidi s duševním onemocněním z pohledu poskytovatele

Pavel NovákDIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Page 129: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?1. Vědět, kam transformace směřuje2. Jaké budou komponenty systému3. Jak bude systém legislativně zarámován4. Jak bude systém financován5. Jaký je časový rámec transformace6. Jaká bude podpora poskytovatelů v průběhu

transformace

Page 130: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?1. Vědět, kam transformace směřujeZnát principy a vizi (Vstupní zpráva Strategie) Péče blíže pacientovi / klientovi Respekt k právům klienta a jeho individualitě Omezení stigmatizace Posílení primární péče Restrukturalizace lůžkové péče Regionální nastavení služeb Rozvoj komunitní péčePotřeba schválené a zakotvené národní politiky

Page 131: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?2. Vědět, jaké budou komponenty systému Jakou roli bude v systému hrát mé zařízení? Případně jak se mé zařízení musí změnit, aby mohlo

být součástí systému? Mohu v novém systému nabídnout ještě jinou roli? Jak se na změnu musím připravit? (teorie změny) Univerzalita x specifičnost zařízení z hlediska cílové

skupiny (adiktologie – gerontopsychiatrie - péče o SMI – pedopsychiatrie -psychiatrická prevence, …)

Page 132: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?3. Jak bude systém legislativně zarámován Rámec odpovědností poskytovatele a dalších aktérů

systému Z hlediska zajištění dostupnosti a kvality péče Z hlediska financování Z hlediska meziresortní spolupráce Nastavení hodnotících parametrů (léčebné standardy,

standardy kvality sociálních služeb, hodnocení potřeb, kvality života)

Page 133: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?4. Jak bude systém financován Předpokládané změny ve financování zdravotní péče,

změny sazebníku? Financování sociálních služeb Financování meziresortní spolupráce – šedé zóny Financování osvěty a primární prevence Paušální versus výkonové úhrady Celkový objem prostředků (resortně, regionálně,..)

Page 134: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?5. Jaký je časový rámec transformace Jaký je čas na přípravu změny, čas na pilotní

ověřování (s nestandardními způsoby podpory)? Milníky změny (zejména legislativy a financování)

Page 135: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co potřebují poskytovatelé v procesu transformace?6. Jaká bude podpora poskytovatelům v

průběhu transformace Podpora ze strany regulátorů systému (stát,

samospráva, financovatelé) – umožnění změny Podpora finanční na (pře)budování nových segmentů

služeb Vzdělávání personálu Investice Provozní finance na pilotní služby

Destigmatizační a osvětová kampaň veřejnosti

Page 136: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Závěrem

Zájmy poskytovatelů mohou být (a často i jsou) odlišné od zájmů a potřeb uživatelů či jejich blízkých.

Ptejme se neustále co chtějí a co potřebují uživatelé.

Pavel Nová[email protected]

Page 137: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Objevujeme „Nový svět“ pro uživatele psychiatrické péče

Page 138: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Reforma psychiatrické péče pohledem uživatelů (klientů – zákazníků)

O nás s námiJan Jaroš

Výkonný ředitelObčanské sdružení KOLUMBUS

Page 139: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Zapojení uživatelů do strategie a realizace reformy.

• Analýza – uživatelské dotazníkové šetření co má reforma obsahovat

• Samotní uživatelé(příbuzní) se musí ve větší míře zapojit do reformy – jedná se o kvalitu života uživatele

• Obáváme se, že reforma může být pouze o prosazování zájmů odborných sekcí psychiatrů(léčebny, ambulance, psych.odděleních nemocnic), politických stran, farmateutických firem, poskytovatelů služeb, stavebnictví atd.

Page 140: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Akční plány, prohlášení, straterie, deklarace

• V úvodech jsou uváděny příklady zapojení uživatelů do plánování a realizace péče, práva osob s duševním onemocněním, jejich spokojenost, kvalita života uživatelů, dostupnost péče, ale v realitě jejich názor není slyšen a ve větší míře akceptován.

• Kdo jiný než člověk, který nemoc prožil a prožívá může k péči a podpoře něco říct (stabilizovaný pacient)

Page 141: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Praktický lékař

Je potřeba: - přispět k lepší informovanosti lékařů (a tím i jejich pacientů) prvního kontaktu (zejména praktických lékařů) o nabídce poradenských služeb pro osoby s duševní poruchou; - rozšířit nabídku informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro osoby s duševní poruchou; - zmapovat potřeby lékařů v oblasti informování o službách a o péči pro osoby s duševní poruchou;

Page 142: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Centra duševního zdraví

• Centrum podpory uživatelů – péče může být i kontraproduktivní – přepečovávání(klient si na péči zvykne a nebude chtít službu opustit(již nyní v PL)

• Služba – podpora jde za uživatelem• Zapojení uživatelských organizací do podpory –

uživatele partnerem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb( nikoliv jen zdrojem příjmu)

• Terénní služby – psychiatrická sestra, ale i případové vedení uživatelů

• Potřeba sjednotit představy uživatelů(příbuzných) a reálné možnosti ve spolupráci s odborníky

Page 143: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Multidisciplitní tým

Page 144: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Ambulance• Nejen předepisování léků a otázka „Co je nového ?“• Kolik ambulantních psychiatrů při prvním kontaktu řeší pacienta jinak než rovnou léky?

• Zvýšit pravomoci a zodpovědnost psychiatrických sester i v ambulancích(nyní 90% kontaktu lékař)-poměr psychiatrů a sester je v zahraničí jiný. Více sester.

• Uživatelé partnerem při službě (1000.pacientů na ambulantního psychiatra)

• Zapojit ambulantní psychiatrii do komunikace s Centry duševního zdraví, lůžkovou péči, ale i s praktickým lékařem(nekomunikovat pouze lékařskými nálezy)

Page 145: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Lůžková akutní péče• Ano, ale až jako poslední alternativa. Diagnózy, kde je

potřeba okamžitě řešit hospitalizací.• Cca 20 lůžek na 100.000,- obyvatel v nemocnicích, co

nejblíže přirozenému prostředí uživatele• Kontaktovat ambulantního psychiatra a Centrum

duševního zdraví – většinou se dozví, až po ukončení hospitalizace(pokud se uživatel dostaví)

• Nedobrovolné hospitalizace řešit humálněji edukovanami odborníky

• Více naslouchat pacientům• Pacientští důvěrníci mostem mezi pacientem a

zdravotnickým personálem.

Page 146: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Dlouhodobá péče a rehabilitace

• Gerontopsychiatritští pacienty• Pacienti, kteří jsou dlouholetě hospitalizovaní se

obávají nových trendů péče• Nestačí změna názvu z psychiatrických léčeben na

psychiatrické nemocnice – to nepřispěje k naší úzdravě a nesníží stigma onemocnění.

• Terapeutické komunity

Page 147: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Domovy se zvláštním režimem

•Režim? Negativně vnímáno veřejností, medii a především uživately

•Příklad Domova v Rokytnici v Orlických horách

Page 148: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Psychiatrické léčebny3. Varianta se zachováním jen některých psychiatrických léčeben.• a/vzdělaný personál, školený na jiné podmínky léčby• b/oddělit na uzavřených odděleních ústavní léčby od vážně DN,

které vězni šikanují a zneužívají• c/Znovu zavedení denních stacionářů, popřípadě svépomocných

klubů při PL - smyslu plné využívání volného času• d/pracovní terapie - pro dobrovolně pracující přídavky ke stravě.• e/dodržování práv a dohod v PL • f/propojení zdravotního resortu se sociálním, které spolu úzce

souvisí. Taktéž propojení s dalšími resorty.• g/umožnění rozmluvy s kaplanem, nebo knězem• h/Léčba blíž k domovu-hustší sít menších zařízení.

Page 149: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Co je reforma péče o duševní zdraví

• Latinsky reforma znamená touha po změně• Reforma není o rušení psychiatrických léčeben,

akutních a následných lůžek.• Snaha vyvolat paniku mezi odbornou a laickou

veřejností, ale i mezi pacienty• Jde nám o důstojné zlepšení kvality našich životů a o

sociální začlenění do společnosti• Kdo chce změnu a proč. Kdo jí nechce a proč?

Page 150: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

• Zákon o zdravotních službách

• ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S

POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlava I

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Práva pacienta

§ 28 • (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále

právo • k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně

omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Page 151: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Chceme

•Zvýšit kvalitu života•Být partnerem při tvorbě strategie a

realizaci uživatelsky zaměřené reformy•Změnit pohled na uživatele psychiatrické

péče•Být co nejpřirozeněji začleněni v občanské

společnosti

Page 152: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Nechceme

• Vytvářet gheta uživatelů na okraji aglomercí• Být pouze konzumenty léků• Být diskriminování, ale ani pozitivní diskriminace není

dlouhodobé řešení• Ztrácet část života v atace a následně pouze přežívat (osobně jsem ztratil min. 5 let)

Nechceme ztratit možnost realizací reformy s podporou uživatelů posunout péči o uživatele psychiatrické péče z 19. na začátek 21. století

Page 153: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Stigma onemocnění• Media – Dobrá praxe - příklad vídeňské metro, - Negativní praxe bulvární články, bez vyjádření

odborníků a především zástupců uživatelů.- Osvěta na školách, policie, soudců, úředníků atd. (Jak komunikovat s psychiatrickým pacientem) Píše se jen o násilí uživatelů, ale nikoho nezajímá kolik násilí je pácháno na uživatelích - Terminologie Schizofrenie, duševní nemoc(zdraví), jevící známky, pravděpodobně

Page 154: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Bolí to!!!!!!•Duševní onemocnění není vidět, cítit, nelze

uchopit.•Kdo ho neprožil nemůže mu na 100%

porozumět•„Duševnímu onemocnění nerozumím a

nechápu ho“

Page 155: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Centrum péče o /podpory uživatele psychiatrické péče

Zárodek nové kvality života občanů - uživatelů psychiatrické péče

Page 156: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

Děkuji za pozornost

• Kontakty: Jan Jaroš 774 279 350 222 932 718 [email protected] www.os-kolumbus.org

Page 157: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍStrategie reformy psychiatrické péče

DIALOGY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍPracovní konference o směřování reformy psychiatrické péče v ČR

Workshopy - program, logika

Ondřej RudolfStrategická projektová kancelář MZ

Page 158: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Proč workshopy - fokusky?

Potřebujeme zjistit, jaká jsou očekávání, potřeby, rizika a obavy

Chceme společně nadesignovat základ vylepšeného systému

Chceme vytipovat kolizní místa

Chceme dialogem dosáhnout shody

• dva bloky

• diskuze o definici Centra duševního zdraví

• vliv nového prvku na existující status quo

158

Page 159: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Ilustrace informační struktury workshopů

159

PSYCH. ODD!LENÍNEMOCNIC

CENTRADU"EVNÍHO ZDRAVÍ

AMBULANCE

PSYCHIATRICKÉLÉ#EBNY

ORG

ORG

ORG

ORG

FIN

FIN

FIN

FIN

LEG

LEG

LEG

LEG

EDU

EDU

EDU

EDU

Page 160: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

160

CENTRADU!EVNÍHO ZDRAVÍ

ORG FIN

LEG EDU

jaká organizace?

jaké služby?

jaká infrastruktura? z čeho se zaplatí?

kombinace zdrojů?

co se musí změnit?

jaké vzdělání?

jaké zkoušky?

kdo tam bude pracovat?kdo je zřizovatel?

nový zákon?

certifikace?

diskuze o definici Centra duševního zdraví

Page 161: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

vliv nového prvku na existující status quo

161

PSYCH. ODD!LENÍNEMOCNIC

CENTRADU"EVNÍHO ZDRAVÍ

AMBULANCE

PSYCHIATRICKÉLÉ#EBNY

ORG

ORG

ORG

ORG

FIN

FIN

FIN

FIN

LEG

LEG

LEG

LEG

EDU

EDU

EDU

EDU

CENTRADU!EVNÍHO ZDRAVÍ

ORG FIN

LEG EDU

Page 162: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Co bude s výzkumem dál?

• Analýza se stane součástí strategie - návrh scénáře

• na konci dubna výsledky, publikace na webu

• zpracovává Hrivnák (design), MEDIAN (workshopy) a CESES (analýza)

• technicky podporuje NEWTON Technologies - audio záznam + speech2text

162

Page 163: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Logistika, rozhovory

• 14:00 týmové pracovny v 5. a 6. patře (směrovky, výtah)

• zkušení moderátoři, whiteboard, flipchart, voda

• audio záznam - představení každého účastník

• Volný konec - diskuze ve foyer

163

Page 164: Strategie reformy psychiatrické péče - prezentace konference

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ -

Děkujeme za spolupráci.

164


Recommended