Home >Automotive >Vyzkum casopisu 2010 pro Unii vydavatelu kvantitativni vyzkum zakladni cast

Vyzkum casopisu 2010 pro Unii vydavatelu kvantitativni vyzkum zakladni cast

Date post:07-Jul-2015
Category:
View:80 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Vyzkum casopisu 2010 - kvantitivni cast
Transcript:
 • Petra Prov & Lubo Rezler

  UV U Hajk 22.11. 2010

  Reklama v asopisechVzkum pro Sekci asopis Unie vydavatel

 • Co a jak jsme zjiovali?

 • Kvantitativn st

  Kvantitativn eten zamen na nsledujc okruhy:

  Konzumace asopis a vnmn inzerce v nich umstn

  Role asopis v nkupnm procesu

  Porovnn role asopis v kontextu ostatnch mdi

  V rmci tto sti jsme oslovili technikou face to

  face, CAPI dotazovn oslovili 1 026 respondent ve

  vku 18-65 let.

  Jsou to pravideln teni asopis, kte tou kad

  nebo alespo kad druh vydn titulu.

  Podle daj z Media Projektu se jedn o 74 % populace, tedy vce ne 5 mio osob

  Vzorek je primrn reprezentativn na celou R z

  hlediska pohlav, vku, vzdln.

  3

  Metodologie

 • Struktura souboru

  Kvantitativn st

  Pohlav Vk respondenta Vzdln

  Velikost msta bydlit Rodinn stav ist msn pjem domcnosti

  Metodologie

  4

 • Mezi teni asopis je vce uivatel internetu

  ZDROJ DAT:

  Informan technologie, jednotlivci - esk statistick ad 2010(% uivatel internetu, pouili internet v poslednch 3 mscch)

  Mezi teni asopisu je vy penetrace internetu ne v celkov populaci R.

  Uivatel internetu mezi teni asopis (vk 18-65 let)

  79%

  Zdroj dat: vzkum pro UV

  Uivatel internetu mezi teni asopis (vk 18-65 let)

  67%

  Zdroj dat: Media Projekt

  Internet

  5

 • Eye Tracking

  Soust studie byl test on kamerou s nslednm

  hloubkovm rozhovorem

  Clovou skupinou jsou pravideln teni vybranch

  titul

  Celkem bylo osloveno 10 ten na kad titul.

  Vsledn vzorek t 60 respondent.

  V tto sti jsme se zamili na:

  Zpsob ten (mimo jin i as strven nad jednotlivmi

  stmi strnky)

  Vnmn reklamy, jej zapamatovatelnost

  Nyn probhaj analzy vsledk eten on kamerou, z tohoto dvodu je dnen prezentace zamen na vsledky kvantitativn sti vzkumu.

  6

  Metodologie

 • Kolik asu trv lid s mdii?

 • Zahrneme-li i internetov verze:

  5:25 6:10

  8

  V prmru jsou denn lid v kontaktu s mdii vce jak 6 hodin (6:21).Do tto doby je zapotn i as, kdy slou rozhlas a televize jako kulisa k jin innosti.

  Titnm mdim vnuj tm 8 hodin (7:47).

  S asopisy trv teni v prmru 6:10 tdn. Osoby ve vku 45+ vnuj asopism vce asu ne internetu.

  as strven s mdii

  Prmr hodiny:minuty/tden:

  Noviny asopisy Internet* Rozhlas Televize

  Q: Rd bych vs na zatku naeho rozhovoru podal(a), abyste se zamyslel/a, kolik asu tdn trvte sledovnm jednotlivch mdi. tj. kolik asu v prmru strvte...

  3:05 4:42 7:02* 11:11 14:46

  *Internet mimo etby asopis, novin. Pouze brouzdn, prohlen obsahu, vyhledvn informac

  Prmr hodiny:minuty/tden (ZDROJ DAT: MML-TGI R 2010 1. a 2. kvartl):

  2:53 4:45 - 6:40 10:83

  noviny a asopisy bez jejich internetov verze

  7:47

  11:35

  ATO-Mediaresearch: 22:34

 • Lid se li podle ivotnch hodnot

  Dobrodrustv& Objevovn

  Zjem o sebe & Vzhled

  Bezpe & Konzervatizmus

  Svdom & Duchovno

  Motivovan

  Materialist

  Hledai zkuenost

  Obyvatel bezpen

  zny

  Ctnostn

  Utopist

  Tradicionalist

  Nezvisl

  Univerzln psychologick kategorizace

  Nezaazen12%

  (15%)

  18%(16%)

  12%(11%)

  5%(12%)

  3%(8%)

  6%(7%)

  11%(7%)

  13%(13%)

  20%(10%)

  % teni asopis (total sample, N= 1 026)

  Segmentace podle

  ivotnch hodnot

  9

 • Jak jsou teni spokojeni s nabdkou?

 • 12

  30

  47

  21

  2Jsem docela nespokojen/a, stle nemu najt asopis, kter by mi vyhovoval.

  Tak napl, o nkterch okruzch i tmatech se lze dost hodn, ada vc zde ale chyb.

  Jsem celkem spokojen/a, i kdy ideln asopis speciln pro mne tady nen.

  Jsem naprosto spokojen/a, mm svj asopis nebo asopisy, kter mi zcela vyhovuj.

  Q. Jak hodnotte z Vaeho hlediska souasnou nabdku asopis na eskm trhu?

  Celkem

  Spokojenost s

  nabdkou

  V %

  Naprosto spokojen s nabdkou ze studi Brand Z v r. 2010 a 2009:

  Nealkoholick npoje 44%

  Pivo 43%

  Osobn auta 37%

  Pojiovny 23%

  Spokojenost s nabdkou v segmentu asopis je vysok.

  A to i ve srovnn s jinmi kategoriemi i v porovnn s blzkmsegmentem denk.

  Naprosto spokojen s nabdkou v kategorii novin/denk:

  38% R (2006)

  15% Nizozemsko (2003)

  9% panlsko (2001)

  52% asopisy Slovensko (2008)

 • Jak jsou tensk zvyklosti?

 • asopisy ns provz takka vude, vracme se k nim, schovvme si je

  Respondenti uvdli irok spektrum mst, kde tou sv oblben asopisy. Jist nepekvap, e nejastji trv as s magazny doma.

  asopisy ale provz tene takka vude - nejastji dovolen, prce/kola, u kadenka/doktora atp. S odstupem jsou to tak dopravn prostedky.

  63 % respondent uvedlo, e tou asopisy nkolikrt za tden, ne denn, vtinou v kratch intervalech.

  Pi etb asopisu se naprost vtina ten (85 %) k titulm vrac.

  Prmrn za asopisy msn utrat kolem 170 K.

  81% respondent m na oblben asopis pedplatn nebo si ho osobn kupuje.

  14

  tensk zvyklosti

 • Co jednotliv mdia charakterizuje?

 • Kad mdium m jin charakter

  Udruje m v obraze s poslednmi TRENDY

  Mu se vnovat v klidu

  Praktick rady pro ivot

  Info o vcech, kter m zajmaj

  Odpovd mmu ivotnmu stylu

  Zskat analytick pohled,

  vce pochopit

  Najdu uiten informace

  Relax a odpoinek

  Dleit informacepro mou profesi

  Inspirace k nkupuInformacm dvuji

  irok zbr

  Je mi nzorov blzk

  Najdu tipy

  pro voln as

  Snadn dostupnost

  Vnmn mdi

  Zbava

  Informuje m o aktulnm dn

  Mu se vnovat v klidu

  Praktick rady pro ivot

  Najdu uiten informace

  irok zbr

  Je mi nzorov blzk

  Najdu tipy

  pro voln as

  Objektivn informace

  Pomh zapomenout na problmy vednho dne

  16

 • Kad mdium je vnmno jinak. S asopisy se ve pocit klidu, pohody, nzorov blzkosti.

  17

  Vnmn mdi

  Total sample

  Noviny, titn i elektronick, k sob poutaj stejn atributy. Poskytuj pedevm objektivn informace, analytick pohled. Naopak on-line verze asopism, na rozdl od titnch, jsou vnmny velmi podobn jako internet.

 • 18

  Mui

  eny

  Vnmn mdi

  eny vce vnmaj vhody a nevhody asopis, zejmna v oblasti jejich vyuit pro voln as, odreagovn se.

  Pro eny noviny a internet poj podobn vlastnosti pedevm analytick pohled.

  Pro mue nkter vlastnosti pipisovan asopism enami vce nle internetu.

  Mui vce odliuj internet a noviny. Noviny jsou pro n zdrojem objektivnch informac.

 • Jak ovlivuj mdia proces nkupu?

 • Kad medium m jinou roli v nkupnm procesu

  Q: Podvejte se na jednotliv mdia a zamyslete se nad fzemi procesu nkupu, tedy jak obvykle u Vs dochz ke konenmu rozhodnut. eknte nm, prosm, kter mdia vyuvte v jednotlivch fzch nkupu. Mete uvst jedno vce nebo teba dn.

  asopisy hraj hlavn roli pedevm jako zdroje inspirace a jsou tetm nejdleitjm faktorem ovlivujc nkup. Internet je nejuniverzlnjm (od inspirace po ovlivnn nkupu) a navc dvryhodnm zdrojem.

  Nejvce dvujeme doporuenm svho okol. WOM hraje dleitou roli zejmna v konen fzi rozhodovn o nkupu.

  Televize je pro tene asopis a tvrtm zdrojem informac, podobn jako asopisy je dleit pedevm pro inspiraci.

  Rdio a Billboardy slou pedevm jako prvotn inspirace, v ostatnch fzch procesu ji tolik nefiguruj .

  Inspiruje m, dv tipy

  Kdy hledm vce

  informac

  Kdy porovnvm

  znaky a vrobky

  Nejvce dvuji

  M vliv na volbu znaky

  Ovlivn konen nkup

  Internet 51% 66% 63% 43% 47% 40%

  Doporuen ptel, znmch = WOM

  47% 42% 39% 51% 47% 49%

  asopisy 56% 40% 29% 25% 31% 20%

  Televize 52% 23% 18% 16% 23% 16%

  Noviny 29% 22% 16% 14% 15% 13%

  Radia 16% 8% 5% 4% 6% 5%

  Billboardy, plakty 15% 5% 3% 3% 5% 4%

  Vliv na proces

  nkupu

  20

 • Charakteristika mdi v nkupnm procesu *

  Internet

  Doporuen ptel

  asopisy

  Televize

  Noviny

  Rozhlas

  Bilboardy

  Inspiruje m, dv tipy

  Kdy hledm vce informac

  Porovnvm znaky a vrobky

  Nejvce dvujiM vliv na volbu

  znakyOvlivn konen

  nkup

  Nepekvap, e nejvt dve se t doporuen ptel, ovlivujc konen rozhodnut nkupu. asopisy a TV jsou zdrojem inspirace, internet je msto, kde si informace hledm a porovnvm.

  Q: Podvejte se na jednotliv mdia a zamyslete se nad fzemi procesu nkupu, tedy jak obvykle u Vs dochz ke konenmu rozhodnut. eknte nm, prosm, kter mdia vyuvte v jednotlivch fzch nkupu. Mete uvst jedno vce nebo teba dn.

  Informace o

  znakch a produktech

  * Typick a netypick prvky mdi mdia oitna o velikost

 • asopisy hraj nezamnitelnou roli pedevm ve fzi inspirace.

  22

  Q: Podvejte se na jednotliv mdia a zamyslete se nad fzemi procesu nkupu, tedy jak obvykle u Vs dochz ke konenmu rozhodnut. eknte nm, prosm, kter mdia vyuvte v jednotlivch fzch nkupu. Mete uvst jedno vce nebo teba dn.

  ASOPISY:Vliv na proces

  nkupu

  Inspiruje m, dv tipy

  Kdy hledm vce informac

  Porovnvm znaky a vrobky

  Nejvce dvuji

  M vliv na volbu znaky

  Ovlivn konen nkup

  MuiV % eny 18-29 let 30-44 let 45-54 let 55-65 let

  .. v dalch fzch procesu nkupu jsou nejvce vyuvny teni starmi 55 let.

 • Mdia jako zdroje informac o vr

Embed Size (px)
Recommended