Home >Education >Jak se u­ informan­ gramotnost na SO 

Jak se u­ informan­ gramotnost na SO 

Date post:31-Jul-2015
Category:
View:115 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. Jak se u informan gramotnost na SO Ma Blaejov Letn kola KISK 2015 2. K dosaen informan gramotnosti mus bt jedinec schopen rozeznat, kdy potebuje informace, a dle je vyhledat, vyhodnotit a efektivn vyut. Informan gramotn lid se nauili, jak se uit. Vd, jak se uit, protoe vd, jak jsou znalosti podny, jak je mon informace vyhledat a vyut je tak, aby se z nich dal mohli uit. Jsou to lid pipraven pro celoivotn vzdlvn, protoe mohou vdy najt informace potebn k uritmu rozhodnut i k vyeen danho kolu. Definece ALA (pevzato z: http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html) Funkn gramotnost je schopnost konkrtn znalosti i dovednosti, resp. soubor znalost i dovednost pout. Je to schopnost aktivn participovat na svt informac, skld se z gramotnosti literrn, dokumentov a numerick. http://www.ivig.cz/pouziti-informacni- gramotnosti.html Pat k literrn a dokumentov? 3. Gramotnost a kurikulrn dokumenty SO Najdeme zde gramotnost Finann Obanskou Mediln Funkn Pro udritelnost rozvoje Sportovn a pohybovou Potaovou tenskou Informan gramotnost v RVP nen zmnna. Je obsaena v gramotnosti funkn, potaov nebo tensk? 4. Klov kompetence v RVP a IG Kompetence k uen uplatovat rzn zpsoby prce s textem (zvl. studijn a analytick ten), umt efektivn vyhledvat a zpracovvat informace bt tensky gramotn vyuvat ke svmu uen rzn informan zdroje vetn zkuenost svch i jinch lid Kompetence k een problm porozumt zadn kolu nebo urit jdro problmu, zskat informace potebn k een problmu, navrhnout zpsob een Personln a sociln kompetence ovovat si zskan poznatky, kriticky zvaovat nzory, postoje a jednn jinch lid Kompetence k pracovnmu uplatnn a ekonomickm aktivitm umt zskvat a vyhodnocovat informace o pracovnch i vzdlvacch pleitostech Kompetence vyuvat prostedky ICT a pracovat s informacemi zskvat informace z otevench zdroj, zejmna pak s vyuitm celosvtov st Internet pracovat s informacemi z rznch zdroj nesenmi na rznch mdich (titnch, elektronickch, audiovizulnch), a to i s vyuitm prostedk informanch a komunikanch technologi uvdomovat si nutnost posuzovat rozdlnou vrohodnost rznch informanch zdroj a kriticky pistupovat k zskanm informacm, bt mediln gramotn 5. IG a oblasti vzdlvn podle RVP - pklady Jazykov vzdlvn a komunikace zjiuje potebn informace z dostupnch zdroj, um si je vybrat a pistupovat k nim kriticky pouv klov slova pi vyhledvn informanch pramen samostatn zpracovv informace vypracuje anotaci m pehled o knihovnch a jejich slubch zaznamenv bibliografick daje Spolenskovdn vzdlvn dovede kriticky pistupovat k medilnm obsahm a pozitivn vyuvat nabdky masovch mdi Matematick vzdlvn te, vyhodnot a sestav tabulky, diagramy a grafy se statistickmi daji Vzdlvn v ICT vol vhodn informan zdroje k vyhledvn poadovanch informac a odpovdajc techniky (metody, zpsoby) k jejich zskvn zskv a vyuv informace z otevench zdroj, zejmna pak z celosvtov st Internet, ovld jejich vyhledvn, vetn pouit filtrovn orientuje se v zskanch informacch, td je, analyzuje, vyhodnocuje, provd jejich vbr a dle je zpracovv zaznamenv a uchovv textov, grafick i numerick informace zpsobem umoujcm jejich rychl vyhledn a vyuit uvdomuje si nutnost posouzen validity informanch zdroj a pouit informac relevantnch pro poteby een konkrtnho problmu sprvn interpretuje zskan informace a vsledky jejich zpracovn nsledn prezentuje vhodnm zpsobem s ohledem na jejich dal uivatele rozum bnm i odbornm graficky ztvrnnm informacm (schmata, grafy apod.). Tak toto IG je. 6. VP Uebn osnova pro esk jazyk a literaturu (vbr) Obecn cl - rozvjet komunikan kompetenci k a nauit je uvat jazyka jako prostedku k dorozumvn a mylen, k pijmn, sdlovn a vmn informac Cle vzdlvn v oblasti cit, postoj, hodnot a preferenc Vuka smuje k tomu, aby ci zskvali a kriticky hodnotili informace z rznch zdroj a pedvali je vhodnm zpsobem s ohledem na jejich uivatele. ... Poadovan vsledky vzdlvn oblast 3 Prce s textem a zskvn informac k: - zjiuje potebn informace z dostupnch zdroj, um si je vybrat a pistupovat k nim kriticky - pouv klov slova pi vyhledvn informanch pramen - samostatn zpracovv informace - m pehled o dennm tisku a tisku sv zjmov oblasti - m pehled o knihovnch a jejich slubch; - zaznamenv bibliografick daje - rozum obsahu textu i jeho sti - poizuje z odbornho textu vpisky a vtah, dl si poznmky z pednek a jinch veejnch projev - vypracuje anotaci Z VP S informatiky, potovnictv a finannictv Brno Obor potovn a finann sluby 7. VP uebn osnova pro esk jazyk a literaturu Prce s textem a zskvn informac Vsledky vzdlvn - k: Uivo - Prce s textem a zskvn informac Hodiny - uvede potebn informace z dostupnch zdroj, definuje je a pistupuje k nim kriticky - vymez klov slova pi vyhledvn informanch pramen - samostatn definuje informace - vyjmenuje knihovny a jejich slubch - definuje bibliografick daje informatick vchova knihovny a jejich sluby internet 1. ronk 3 h - orientuje se v obsahu textu i jeho sti - znzorn anotaci - orientuje se v obsahu textu i jeho sti - uspod z odbornho textu vpisky a vtah, dl si poznmky z pednek a jinch veejnch projev techniky a druhy ten orientace v textu zptn reprodukce textu, jeho transformace do jin podoby prce s rznmi prukami pro kolu i veejnost 2. ronk 8 h - analyzuje potebn informace z dostupnch zdroj, um si je vybrat a pistupovat k nim kriticky - posoud klov slova pi vyhledvn informanch pramen - samostatn provede rozbor informace - ocen knihovny a jejich sluby - specifikuje bibliografick daje - provede rozbor odbornho textu vpisky a vtah, dl si poznmky z pednek a jinch veejnch projev - specifikuje anotaci informatick vchova knihovny a jejich sluby internet techniky a druhy ten orientace v textu zskvn a zpracovvn informac z textu (t odbornho a administrativnho) nap. ve form anotace, konspektu, osnovy, resum, jejich tdn a hodnocen 3. ronk 11 h - uvede klady a zpory obsahu textu i jeho sti - rozebere obsah textu i jeho sti - roztd z odbornho textu vpisky a vtah, dl si poznmky z pednek a jinch veejnch projev; - specifikuje anotaci zskvn a zpracovvn informac z textu nap. ve form anotace, konspektu, osnovy, resum, jejich tdn a hodnocen zptn reprodukce textu, jeho transformace do jin podoby prce s rznmi prukami pro kolu i veejnost 4 ronk 21 h 8. VP - Uebn osnova pro Informan a komunikan technologie (vbr) Obecn cl - Rozvjen informan gramotnosti u k, tj. vyuvn prostedk informanch a komunikanch technologi a pracovat s informacemi v profesnm i soukromm ivot. Cle vzdlvn v oblasti cit, postoj, hodnot a preferenc Vuka smuje k tomu, aby ci - efektivn vyuvali prostedk inf. a komunik. technologi a prohlubovali si k nim kladn vztah - kriticky posuzovali informan zdroje a nepodlhali manipulaci - jednali v souladu s autorskmi prvy Vsledky vzdlvn k: Uivo Hodiny - vol vhodn informan zdroje k vyhledvn poadovanch informac a odpovdajc techniky (metody, zpsoby) k jejich zskvn - zskv a vyuv informace z otevench zdroj, zejmna pak z celosvtov st Internet, ovld jejich vyhledvn, vetn pouit filtrovn - orientuje se v zskanch informacch, td je, analyzuje, vyhodnocuje, provd jejich vbr a dle je zpracovv - zaznamenv a uchovv textov, grafick i numerick informace zpsobem umoujcm jejich rychl vyhledn a vyuit - uvdomuje si nutnost posouzen validity informanch zdroj a pouit informac relevantnch pro poteby een konkrtnho problmu - sprvn interpretuje zskan informace a vsledky jejich zpracovn nsledn prezentuje vhodnm zpsobem s ohledem na jejich dal uivatele - analyzuje a vyuv informace vetn tch graficky ztvrnnch (schmata, grafy apod.) informace, prce s informacemi informan zdroje Internet 3. ronk 4 h 9. Uebn materily na netu S technickch obor DUMy - tensk a informan gramotnost Stedn kola odvn, slueb a ekonomiky Projekt EU - Informan gramotnost - ance a pleitost Realizovan kurzy Kurz Windows 7 - uivatelsk obsluha PC Kurz Potaov grafika - voln iiteln programy Kurz Internet v prosted Google 10. Jak se u IG na SO? Rozdln pstup Ne vdy pochopen toho, co je informan, co tensk a co potaov gramotnost D se mit, zda se ci nco nauili z IG? Jakm zpsobem ovovat rove IG? 11. 16 kratch testovch kol kad na 1 a 2 minuty velk kol na 15 a 20 minut Simulovan prosted Rozdluje dti do 4 dovednostnch rovn Co a jak se milo Z kol: E-mailov komunikace Nastaven sdlen dokumentu Poznn nedvryhodnho mailu Velk kol Z pedchystanch informac udlat webovou strnku hudebn skupiny, naplnovat koln vlet nebo nachystat prezentace pro mlad ky Mezinrodn eten Potaov a informan gramotnost k Pouvn pota jako takov Zskvn informac a jejich posuzovn Zachzen s informacemi Petven informac Vytven informac Sdlen informac Bezpen pouvn informac Potaov a informan gramotnost je schopnost jedince pouvat potae k vyhledvn, vytven a sdlovn informac s clem zapojit se do dn doma, ve kole, na pracoviti a ve spolenosti. (definice podle ICILIS) 12. Pouit literatura tensk a informan gramotnost. STO Havov [online]. 2013 [cit. 2015-06-20]. Dostupn z: http://www.ssto-havirov.cz/dumy/ctenarska- a-informacni-gramotnost.html Informan gramotnost - ance a pleitost. Stedn kola odvn, slueb a ekonomiky [online]. [cit. 2015-06-20]. Dostupn z: http://www.soukrej.cz/clanek/informacni-gramotnost-sance-a-prilezitost IVIG: Odborn komise pro informan vzdlvn a informan gramotnost na vysokch kolch [online]. 2014 [cit. 2015-06-20]. Dostupn z: http://www.ivig.cz/index.html Mezinrodn eten ICILS 2013: Nrodn zprva. Potaov a informan gramotnost eskch k [online]. Praha: esk koln inspekce, 2014 [cit. 2015-06-20]. Dostupn z: http://www.csicr.cz/getattachment/356f362b-d843-4337-acf9-e7ecd830b9df Rmcov vzdlvac program: pro obor vzdlvn 63-41-M/01 Ekonomika a podnikni [online]. MMT, 2007 [cit. 2015-06-20]. Dostupn z: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206341M01%20Ekonomika%20a%20podnikani.pdf koln vzdlvac program: Potovn a finann sluby. Brno: S IPF, 2008. Pouit obrzky https://en.wikipedia.org/wiki/Learning#/media/File:France_in_XXI_Century._School.jpg https://www.flickr.com/photos/erozkosz/6002995338 http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206341M01%20Ekonomika%20a%20podnika

Embed Size (px)
Recommended