+ All Categories
Home > Retail > lavavajillas Zanussi ZDF21001WA

lavavajillas Zanussi ZDF21001WA

Date post: 15-Apr-2017
Category:
Author: alsako-electrodomesticos
View: 99 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 48 /48
GETTING STARTED? EASY. User Manual ZDF21001WA ZDF21001XA CS Návod k použití 2 Myčka nádobí PT Manual de instruções 17 Máquina de lavar loiça ES Manual de instrucciones 32 Lavavajillas
Transcript
 • GETTING STARTED?EASY.

  User Manual

  ZDF21001WAZDF21001XA

  CS Nvod k pouit 2Myka ndob

  PT Manual de instrues 17Mquina de lavar loia

  ES Manual de instrucciones 32Lavavajillas

 • BEZPENOSTN INFORMACETento nvod si peliv pette jet ped instalac spotebiea jeho prvnm pouitm. Vrobce nezodpovd za kody azrann zpsoben nesprvnou instalac i chybnmpouvnm. Nvod k pouit vdy uchovvejte spolu sespotebiem pro jeho budouc pouit.

  VEOBECN BEZPENOSTN INFORMACE Tento spotebi je uren pro pouit v domcnosti a pro

  nsledujc zpsoby pouit: ve farmskch domech, v kuchykch pro zamstnance

  v obchodech, kancelch a jinch pracovnch prostedch; pro zkaznky hotel, motel, penzion a jinch

  ubytovacch zazen. Nemte technick parametry tohoto spotebie. Hodnota provoznho tlaku vody (minimln a maximln)

  mus bt mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa). Dodrujte maximln poet 13 jdelnch souprav. Jestlie je pokozen pvodn kabel, sm ho vymnit pouze

  vrobce, autorizovan servisn stedisko nebo osoba spodobnou pslunou kvalifikac, jinak by mohlo dojt k razu.

  Noe a dal nstroje s ostrmi pikami vkldejte dokoku na pbory pikou dol nebo vodorovn.

  Nenechvejte dvka spotebie oteven bez dozoru, aby nan nikdo nespadl.

  Ped itnm nebo drbou spotebi vdy vypnte avythnte sovou zstrku ze zsuvky.

  K itn spotebie nepouvejte proud vody nebo pru. Vtrac otvory umstn vespod spotebie (jsou-li soust

  spotebie) nesm bt zakryt kobercem. Spotebi mus bt pipojen k vodovodnmu potrub pomoc

  nov dodan soupravy hadic. Neinstalujte ji jednoupouitou soupravu hadic znovu.

  2

 • BEZPENOST DT A POSTIENCH OSOB Tento spotebi sm pouvat dti star osmi let nebo osoby

  se snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmischopnostmi nebo osoby bez patinch zkuenost aznalost, pouze pokud tak in pod dozorem nebo vedenm,kter zohleduje bezpen provoz spotebie, a pokudrozum rizikm spojenm s provozem spotebie.

  Nenechte dti hrt si se spotebiem. Vechny prac prostedky uschovejte z dosahu dt. Jsou-li dvka spotebie oteven, nedovolte dtem a

  domcm zvatm, aby se k nmu pibliovaly. itn a uivatelskou drbu spotebie by nemly provdt

  dti bez dozoru.

  BEZPENOSTN POKYNYINSTALACE Odstrate veker obalov materil. Pokozen spotebi neinstalujte ani

  nepouvejte. Neinstalujte nebo nepouvejte spotebi tam,

  kde me teplota klesnout pod 0 C. ite se pokyny k instalaci dodanmi spolu s

  tmto spotebiem.

  PIPOJEN K ELEKTRICK STI

  UPOZORNN! Hroz nebezpeporu nebo razu elektrickmproudem.

  Spotebi mus bt uzemnn. Zkontrolujte, zda daje o napjen na typovm

  ttku souhlas s parametry elektrick st.Pokud tomu tak nen, obrate se nakvalifikovanho elektrike.

  Vdy pouvejte sprvn instalovanou sovouzsuvku s ochranou proti razu elektrickmproudem.

  Nepouvejte rozboovac zstrky aniprodluovac kabely.

  Dbejte na to, abyste nepokodili napjeckabel a sovou zstrku. Jestlie potebujetevymnit pvodn kabel, mus vmnu provstnmi autorizovan servisn stedisko.

  Sovou zstrku zapojte do sov zsuvkya na konci instalace spotebie. Po instalacimus zstat sov zstrka nadle dostupn.

  Neodpojujte spotebi ze zsuvky tahem zakabel. Vdy tahejte za zstrku.

  Tento spotebi je v souladu se smrnicemiEHS.

  Pouze pro Velkou Britnii a Irsko. Spotebi jevybaven 13A sovou zstrkou. Je-li nutnvymnit pojistku v sov zstrce, pouijtepojistku: 13 amp ASTA (BS 1362).

  VODOVODN PPOJKA Dbejte na to, abyste hadice nepokodili. Ped pipojenm spotebie k novm hadicm

  nebo k hadicm, kter nebyly dlouhopouvan, nechte vodu na nkolik minutodtct, dokud nebude ist.

  Pi prvnm pouit spotebie se ujistte, enedochz k nikm vody.

  Jestlie se pvodn hadice pokod, okamitvythnte sovou zstrku ze zsuvky.Zkontaktujte autorizovan servisn stedisko,aby vm pvodn hadici vymnilo.

  POUIT SPOTEBIE Na oteven dvka si nesedejte, ani si na n

  nestoupejte. Myc prostedky pro myky jsou nebezpen.

  ite se bezpenostnmi pokyny uvedenmina balen mycho prostedku.

  Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotebii. Ndob ze spotebie nevyjmejte, dokud se

  nedokon program. Na ndob mohou btzbytky mycho prostedku.

  3

 • Pokud bhem probhajcho programuotevete dvka spotebie, me dojt kuvolnn hork pry.

  Do spotebie, do jeho blzkosti nebo naspotebi neumsujte holav pedmty nebopedmty obsahujc holav ltky.

  LIKVIDACE

  UPOZORNN! Hroz nebezperazu i uduen.

  Odpojte spotebi od elektrick st. Odznte a vyhote sov kabel. Odstrate dven zpadku, abyste zabrnili

  uvznn dt a domcch zvat ve spotebii.

  4

 • SNADN SPUTN1 2 3

  456

  1 Kontrolka Zap/Vyp2 Ukazatel programu3 Kontrolky4 Tlatko Start

  5 Tlatko Odloen start6 Voli program

  KONTROLKYKontrolka konce programu.Kontrolka mnostv soli. Nikdy v prbhu programu nesvt.Kontrolka stavu letidla. Nikdy v prbhu programu nesvt.

  5

 • PROGRAMY

  Program Stupe zneitnDruh npln Fze programu

  daje o spoteb1)

  Dlka(min)

  Energie(kWh)

  Voda(l)

  2) Normln zneitnNdob apbory

  Pedmyt Myt 50 C Oplachy Suen

  195 1.039 11

  3) Velmi zneitnNdob, pbory, hrnce apnve

  Pedmyt Myt 70 C Oplachy Suen

  140 - 160 1.3 - 1.5 13 - 15

  Normln zneitnNdob apbory

  Pedmyt Myt 65 C Oplachy Suen

  100 - 120 1.2 - 1.5 15 - 17

  4) erstv zneitnNdob apbory

  Myt 60 Cnebo 65 C

  Oplachy

  30 0.9 9

  5) Ve Pedmyt 14 0.1 4

  1) Hodnoty se mohou mnit v zvislosti na tlaku a teplot vody, na kolsn v dodvce proudu, na zvolench funkcch a na mnostv ndob.2) Tento program nabz nejspornj spotebu vody a energie pi myt normln zneitnho ndob a pbor. (Jedn se o standardn program pro zkuebny.)3) Tento program zahrnuje oplachovac fzi pi vysok teplot, kter zajiuje lep hygienick vsledky. Bhem oplachovac fze zstane teplota na hodnot 70 C po dobu nejmn 10 minut.4) U tohoto programu mete umt erstv zneitn ndob. Tento program nabz dobr vsledkymyt pi krtk dlce programu.5) Tento program poskytuje rychl oplchnut ndob, aby se zabrnilo pilepen zbytk jdla na ndob a nepjemnmu zpachu vychzejcmu ze spotebie. Pro tento program nepouvejte mycprostedek.

  INFORMACE PRO ZKUEBNYPro vechny potebn informace ohledn testuvkonnosti zalete e-mail na:[email protected]

  Poznamenejte si vrobn slo (PNC) uveden natypovm ttku.

  PED PRVNM POUITM1. Ujistte se, zda aktuln stupe

  zmkovae vody odpovd tvrdosti vavody. Pokud ne, nastavte stupe

  6

 • zmkovae vody. Pesn stupe tvrdostivody ve va oblasti zjistte u mstnhovodrenskho podniku.

  2. Naplte zsobnk na sl speciln sol promyky ndob.

  3. Naplte dvkova letidla specilnmletidlem pro myky ndob.

  4. Otevete vodovodn kohoutek.5. Spuste program k odstrann vech

  monch zbytk uvnit spotebie.

  Nepouvejte myc prostedek a nevkldejtenic do ko.

  TABULKA TVRDOSTI VODY

  Nmeck stupn(dH)

  Francouzsk stupn(fH) mmol/l Clarkovy stupn

  Nastaven zmkovae vody

  47 -50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10

  43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9

  37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8

  29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7

  23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6

  19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 5 1)

  15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4

  11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3

  4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2

 • 5x 6x

  Ukazatel programu mus bt v poloze . Zkontrolujte, zda je spotebi v reimu volby programu. Stisknte a podrte a souasn otote voliem proti smru hodinovch ruiek a nastavte

  ukazatel programu do polohy . Uvolnte , kdy zane blikat Delay a . Stisknte . Blik kontrolka , Delay a . Souasn nastaven je signalizovno

  peruovanm bliknm kontrolky : Nap. 5 peruovanch bliknut + pauza + 5 peruovanchbliknut = stupe 5.

  Stisknutm zmte nastaven. Nastaven stupn tvrdosti vody se zv kadm stisknutmtlatka. Po dosaen stupn 10 zanete opt od stupn 1.

  Otoenm volie do polohy potvrdte nastaven.

  PIDN SOLI

  Ped prvnm pouitm do zsobnku na sl dolijte jeden litr vody.Pi plnn me ze zsobnku na sl unikat voda nebo sl. Nebezpe bodov koroze. Zabrnte jsputnm programu bezprostedn po doplovn zsobnku soli.

  PIDN LETIDLA

  2

  1

  43 2 1

  Letidlo pomh usuit ndob bez mouh a skvrn. Letidlo se automaticky uvoluje bhem horkoplachovac fze.

  8

 • DENN POUVN1. Otevete vodovodn kohoutek.2. Nastavte sprvn program pro dan druh

  npln a stupe zneitn.Zkontrolujte, zda je spotebi v reimu volbyprogramu.

  Pokud kontrolka stavu soli svt, dopltezsobnk na sl.

  Pokud kontrolka stavu letidla svt,doplte dvkova letidla.

  3. Naplte koe.4. Spuste program.

  PIDN MYCHO PROSTEDKU

  2

  1

  20

  30

  A

  B

  Pokud program zahrnuje fzi pedmyt, pidejte trochu mycho prostedku tak do komory B.

  PIDN KOMBINOVANCH MYCCH TABLET

  2

  1

  20

  30

  REIM VOLBY PROGRAMU

  Spotebi mus bt ke sputn programu v reimu volby programu. Pokud se na ovldacm panelutento stav nezobrazuje, stisknte tlatko Reset.

  9

 • RESET

  Pomoc Reset mete zruit probhajc program nebo odloen start. Spotebi se vrt do reimuvolby programu.

  SPUTN PROGRAMU

  Otevete vodovodn kohoutek, zavete dvka, zvolte program a stisknte .

  FUNKCE DELAY

  10

 • Pomoc tto funkce mete odloit sputn program o ti hodiny.Nastavte program a stisknte Delay.

  Stisknte ke sputn odpotu.Po skonen odpotvn se spust program.

  OTEVEN DVEK ZA CHODU SPOTEBIEPokud otevete dvka bhem probhajcho programu, spotebi peru svj chod. Kdy dvka optzavete, bude spotebi pokraovat od okamiku peruen.

  NA KONCI PROGRAMU

  5 min

  Rozsvt se kontrolka . Pokud spotebi nevypnete bhem pti minut, vechny kontrolky zhasnou.Sniuje se tak spoteba energie.

  Otote voliem na . Zavete vodovodn kohoutek.

  TIPY A RADYOBECN INFORMACENsledujc rady zajist optimln vsledky myt asuen pi kadodennm pouvn a takpomohou chrnit ivotn prosted. Z ndob odstrate vt zbytky jdla, kter

  dejte do odpadu.

  Ndob neoplachujte run. V ppad potebypouijte program pedmyt (je-li dostupn)nebo zvolte program s fz pedmyt.

  Vdy vyuijte cel objem ko. Pi plnn spotebie se ujistte, e na ndob

  vude doshne voda vychzejc z trysekostikovacho ramene. Ujistte se, e se kusyndob nedotkaj nebo nepekrvaj.

  11

 • Mete pouvat oddlen myc prostedek,letidlo a sl nebo mete pouvatkombinovan tablety (nap. 3 v 1, 4 v 1,Ve v 1). ite se pokyny na balen.

  Nastavte a program pro dan druh npln astupe zapinn. Program ECO nabznejspornj spotebu vody a energie pi mytnormln zneitnho ndob a pbor.

  ZMKOVA VODYZmkova vody odstrauje z pivdn vodyminerly a soli, kter by mohly mt kodliv nebonedouc inky na vsledky myt nebo naspotebi.m je obsah tchto minerl vy, tm je vodatvrd. Tvrdost vody se oznauje v ekvivalentnchstupnch tvrdosti.Zmkova by ml bt nastaven podle tvrdostivody v mst vaeho bydlit. Tvrdost vody vmst vaeho bydlit zjistte u mstnhovodrenskho podniku. K zajitn dobrchvsledk myt je dleit nastavit sprvn stupezmkovae vody.

  POUIT SOLI, LETIDLA A MYCHOPROSTEDKU Pouvejte pouze sl, letidlo a myc

  prostedek uren pro myky ndob. Jinvrobky by mohly spotebi pokodit.

  Kombinovan tablety jsou obvykle vhodn voblastech s vodou o tvrdosti do 21 dH. Voblastech pesahujcch tento limit je nutnpout krom kombinovanch tablet takletidlo a sl. V oblastech s tvrdou nebo velmitvrdou vodou vak doporuujeme k dosaennejlepch vsledk myt a suen pouvatsamostatn myc prostedek (prek, gel,tablety bez doplujcch funkc), letidlo a sloddlen.

  Pokud pouvte kombinovan tablety,mete zvolit funkci Multitab (je-li dostupn).Tato funkce zlepuje pi pouitkombinovanch tablet vsledky myt a suen.

  Myc tablety se u krtkch program zcelanerozpust. Abyste zabrnili usazovn zbytkmycho prostedku na ndob, doporuujemepouvat tablety s dlouhmi programy.

  Nepouvejte vt mnostv mychoprostedku, ne je sprvn. ite se pokynyna balen mycho prostedku.

  CO DLAT, POKUD CHCETE PESTATPOUVAT MYC TABLETYNe zanete oddlen pouvat myc prostedek,sl a letidlo, provete nsledujc postup.1. Nastavte nejvy stupe zmkovae vody.2. Ujistte se, e je zsobnk na sl a dvkova

  letidla pln.3. Nastavte nejkrat program s oplachovac

  fz. Nepouvejte myc prostedek anevkldejte nic do ko.

  4. Po dokonen programu nastavte zmkovavody na stupe tvrdosti vody v mst vaehobydlit.

  5. Seite dvkovn letidla.

  PLNN KO Spotebi pouvejte pouze k myt ndob,

  kter je bezpen mt v myce. Do spotebie nevkldejte pedmty vyroben

  ze deva, rohoviny, hlinku, mdi nebo cnu. Nevkldejte do spotebie pedmty, kter

  saj vodu (houby, hadry). Z ndob odstrate zbytky jdla. Piplen zbytky jdel na ndob nechte

  zmknout. Dut ndob (nap. lky, sklenice, hrnce)

  pokldejte dnem vzhru. Dbejte na to, aby se ndob nebo pbory

  nelepily k sob. Lce smchejte s ostatnmipbory.

  Pesvdte se, e se sklenice vzjemnnedotkaj.

  Mal pedmty vlote do koku na pbory. Lehk kusy vlote do hornho koe. Dbejte na

  to, aby se jednotliv kusy ndob nehbaly. Ped sputnm programu zkontrolujte, zda se

  ostikovac rameno me voln otet.

  PED SPUTNM PROGRAMUZkontrolujte, zda: Filtry jsou ist a sprvn nainstalovan. Vko zsobnku na sl je dotaen. Ostikovac ramena nejsou zanesen. Je doplnna sl do myky a letidlo (pokud

  nepouvte kombinovan myc tablety). Rozmstn ndob v koch je sprvn. Program je vhodn pro dan druh npln a

  stupe zneitn. Pouv se sprvn mnostv mycho

  prostedku.

  12

 • VYPRAZDOVN KO1. Ndob ped vyjmutm z myky nechte

  vychladnout. Hork ndob se snadnjipokod.

  2. Nejprve vyprzdnte doln ko a teprve pothorn.

  Na konci programu me bt nastnch a dvkch spotebie voda.

  ITN A DRBAUPOZORNN! Ped itnm nebodrbou spotebi vdy vypnte avythnte sovou zstrku zezsuvky.

  pinav filtry a ucpan ostikovacramena sniuj vsledky myt.Pravideln je kontrolujte a v ppadpoteby je vyistte.

  ITN FILTR

  B

  A

  C

  Zkontrolujte, zda ve sbrn jmce nebo kolem n nejsou dn zbytky jdel a neistot. Vlote zpt ploch filtr (C). Ujistte se, e je sprvn umstn pod dvma vodcmi drkami. Sestavte filtry (A) a (B). Vlote zpt filtr (A) do plochho filtru (C). Otote jm po smru hodinovch ruiek, dokud se

  nezajist.

  Nesprvn umstn filtr me mt za nsledek patn vsledky myt a pokozenspotebie.

  ITN OSTIKOVACCH RAMENOstikovac ramena nevyjmejte. Jestlie seotvory v ostikovacch ramenech zanesouneistotami, odstrate je zkm piatmpedmtem.

  ITN VNJCH PLOCH Vyistte spotebi vlhkm mkkm hadrem. Pouvejte pouze neutrln myc prostedky. Nepouvejte prostedky s drsnmi sticemi,

  drtnky nebo rozpoutdla.

  ITN VNITNHO PROSTORU Peliv oistte spotebi vetn pryovho

  tsnn dvek vlhkm mkkm hadkem. Pokud pravideln pouvte krtk programy,

  me uvnit spotebie dojt k usazovnmastnoty a vodnho kamene. Aby k tomunedochzelo, doporuujeme nejmn dvakrtmsn spustit dlouh program.

  13

 • ODSTRAOVN ZVADPokud nezane spotebi pracovat nebo sebhem provozu zastavuje, pedtm, ne seobrtte na servisn stedisko, zkontrolujte, zdanemete problm vyeit sami pomoci daj vtabulce.

  U nkterch pot blikaj rzn kontrolkynepetrit nebo peruovan a signalizuj takvstran kd.

  Problm a vstran kd Mon een

  Nelze zapnout spotebi. Ujistte se, e je zstrka zapojen do sov zsuvky. Ujistte se, e nen pokozen domovn pojistka i jisti.

  Nespustil se program. Pesvdte se, e jsou dvka spotebie zaven. Stisknte tlatko Start. Pokud je nastaven odloen start, zrute jej nebo vyk

  ejte do konce odpotvn. Spotebi spustil regeneraci pryskyice ve zmkovai

  vody. Dlka tto procedury je piblin pt minut.

  Spotebi se nepln vodou. Kontrolka jednou peruo

  van zablik. Kontrolka nepetrit blik.

  Zkontrolujte, zda je vodovodn kohoutek oteven. Ujistte se, e nen pli mal tlak na pvodu vody. Oh

  ledn tchto informac se obrate na mstn vodrenskpodnik.

  Ujistte se, e nen zanesen vodovodn kohoutek. Ujistte se, e nen zanesen filtr v pvodn hadici. Ujistte se, e pvodn hadice nen pehnut i piskp

  nut.

  Spotebi nevypout vodu. Kontrolka dvakrt peruo

  van zablik. Kontrolka nepetrit blik.

  Ujistte se, e nen zanesen sifon. Ujistte se, e vypoutc hadice nen pehnut i

  piskpnut.

  Je aktivovn bezpenostn systmproti vyplaven. Kontrolka tikrt peruo

  van zablik. Kontrolka nepetrit blik.

  Zavete vodovodn kohoutek a obrate se na autorizovan servisn stedisko.

  Jakmile jste spotebi zkontrolovali, stisknte .Pokud se problm objev znovu, obrate se naautorizovan servisn stedisko.

  U vstranch kd, kter nejsou uveden vtabulce, se obrate na autorizovan servisnstedisko.

  NDOB NEN DOSTATEN UMYT NEBO SUCH

  Problm Mon een

  Na ndob a skle jsou blmouhy nebo modrav potah.

  Uvoluje se pli velk mnostv letidla. Nastavte voliletidla na ni stupe.

  Nadmrn mnostv mycho prostedku.

  14

 • Problm Mon een

  Na sklenicch a ndob jsouskvrny a zaschl vodn kapky.

  Uvoluje se pli mal mnostv letidla. Nastavte voliletidla na vy stupe.

  Pinou me bt kvalita letidla.

  Ndob je mokr. Program neobsahuje suic fzi nebo obsahuje pouze suic fzi pi nzk teplot.

  Dvkova letidla je przdn. Pinou me bt kvalita letidla.

  Ostatn mon piny viz Tipy arady.

  TECHNICK INFORMACERozmry ka / vka / hloubka (mm) 600 / 850 / 625

  Pipojen k elektrick sti 1) Napt (V) 220 - 240

  Frekvence (Hz) 50

  Tlak pvodu vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

  Pvod vody Studen nebo tepl voda2) max. 60 C

  Kapacita Jdeln soupravy 13

  Pkon Reim zapnuto (W) 0.50

  Pkon Reim vypnuto (W) 0,50

  1) Ohledn ostatnch daj viz typov ttek.2) Pokud odebrte horkou vodu z alternativnch zdroj (nap. solrn panely, vtrn energie), pouijtetuto horkou vodu ke snen spoteby energie.

  TYPOV TTEK

  Mod. ... ... ...

  Prod. No. ... ... ...

  Ser. No. ...

  INFORMACE PRO ZKUEBNYPro vechny potebn informace ohledn testuvkonnosti zalete e-mail na:[email protected] si vrobn slo (PNC) uveden natypovm ttku.

  POZNMKY K OCHRAN IVOTNHO PROSTEDRecyklujte materily oznaen symbolem .Obaly vyhote do pslunch odpadnchkontejner k recyklaci. Pomhejte chrnit ivotnprosted a lidsk zdrav a recyklovat elektrick a

  elektronick spotebie uren k likvidaci.Spotebie oznaen pslunm symbolem nelikvidujte spolu s domovnm odpadem.

  15

 • Spotebi odevzdejte v mstnm sbrnm dvoenebo kontaktujte mstn ad.

  16

 • INFORMAES DE SEGURANALeia atentamente as instrues fornecidas antes de instalar eutilizar o aparelho. O fabricante no responsvel por leses oudanos resultantes de instalao e utilizao incorrectas. Guardesempre as instrues junto do aparelho para futura referncia.

  SEGURANA GERAL Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizaes

  domsticas ou semelhantes, tais como: turismo rural; reas de cozinha destinadas ao pessoal em

  lojas, escritrios e outros ambientes de trabalho; utilizao por clientes de hotis, motis e outros ambientes

  do tipo residencial. No altere as especificaes deste aparelho. A presso da gua fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8

  (0.8) bar (Mpa) Respeite o volume mximo de loia de 13 pessoas. Se o cabo de alimentao estiver danificado, deve ser

  substitudo pelo fabricante, por um agente de assistnciaautorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, paraevitar perigos.

  Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta afiada nocesto de talheres com as pontas viradas para baixo ou nahorizontal.

  No deixe a porta do aparelho aberta sem superviso, paraevitar quedas sobre esta.

  Antes de qualquer aco de manuteno, desactive o aparelhoe desligue a ficha da tomada elctrica.

  No utilize jactos de gua ou vapor para limpar o aparelho. As aberturas de ventilao existentes na base (se aplicvel)

  no devem ficar obstrudas por tapetes ou carpetes. O aparelho deve ser ligado rede de abastecimento de gua

  com a mangueira nova fornecida. No permitido reutilizar umamangueira antiga.

  17

 • SEGURANA PARA CRIANAS E PESSOASVULNERVEIS Este aparelho pode ser utilizado por crianas com 8 anos ou

  mais e por pessoas com capacidades fsicas, sensoriais oumentais reduzidas ou com pouca experincia e conhecimentose tiverem recebido superviso ou instrues relativas utilizao do aparelho de forma segura e compreenderem osperigos envolvidos.

  No permita que as crianas brinquem com o aparelho. Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianas. Mantenha as crianas e os animais domsticos afastados da

  porta do aparelho quando esta estiver aberta. A limpeza e a manuteno bsica no devem ser efectuadas

  por crianas sem superviso.

  INSTRUES DE SEGURANAINSTALAO Remova toda a embalagem. No instale nem utilize o aparelho se ele estiver

  danificado. No instale nem utilize o aparelho em locais

  com temperatura inferior a 0 C. Cumpra as instrues de instalao fornecidas

  com o aparelho.

  LIGAO ELCTRICA

  ADVERTNCIA! Risco de incndio echoque elctrico.

  O aparelho tem de ficar ligado terra. Certifique-se de que a informao sobre a

  ligao elctrica existente na placa decaractersticas est em conformidade com aalimentao elctrica. Se no estiver, contacteum electricista.

  Utilize sempre uma tomada bem instalada e prova de choques elctricos.

  No utilize adaptadores de tomadas duplas outriplas, nem cabos de extenso.

  Certifique-se de que no danifica a ficha e ocabo de alimentao elctrica. Se fornecessrio substituir o cabo de alimentao,esta operao deve ser efectuada pelo nossoCentro de Assistncia Tcnica.

  Ligue a ficha tomada elctrica apenas no finalda instalao. Certifique-se de que a ficha ficaacessvel aps a instalao.

  No puxe o cabo de alimentao para desligar oaparelho. Puxe sempre a ficha de alimentao.

  Este aparelho est em conformidade com asDirectivas da C.E.E.

  Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. Oaparelho possui uma ficha com classificao de13 A. Caso tenha de mudar o fusvel da fichaelctrica, utilize o seguinte fusvel: 13 ampASTA (BS 1362).

  LIGAO REDE DE ABASTECIMENTO DEGUA Certifique-se de que no danifica as

  mangueiras de gua. Antes de ligar o aparelho a canos novos ou

  canos que no sejam usados h muito tempo,deixe sair gua at que saia limpa.

  Na primeira utilizao do aparelho, certifique-sede que no h fugas de gua.

  Se a mangueira de entrada de gua estiverdanificada, desligue imediatamente a ficha datomada elctrica. Contacte a AssistnciaTcnica Autorizada para substituir a mangueirade entrada de gua.

  UTILIZAO No se sente nem se apoie na porta quando

  estiver aberta.

  18

 • Os detergentes de mquina de lavar loia soperigosos. Cumpra as instrues de seguranaexistentes na embalagem do detergente.

  No beba a gua do aparelho, nem a utilize paraqualquer outro fim.

  No retire a loia do aparelho enquanto oprograma no estiver concludo. Pode aindahaver detergente na loia.

  O aparelho pode libertar vapor quente se abrir aporta quando um programa estiver emfuncionamento.

  No coloque produtos inflamveis, nemobjectos molhados com produtos inflamveis,no interior, perto ou em cima do aparelho.

  ELIMINAO

  ADVERTNCIA! Risco de ferimentosou asfixia.

  Desligue o aparelho da alimentao elctrica. Corte o cabo de alimentao elctrica e

  elimine-o. Remova o trinco da porta para evitar que

  crianas ou animais de estimao possam ficaraprisionados no interior do aparelho.

  19

 • INCIO FCIL1 2 3

  456

  1 Indicador On/Off2 Marcador de programa3 Indicadores4 Boto de iniciar

  5 Boto de incio diferido6 Selector de programa

  INDICADORESIndicador de fim.

  Indicador de falta de sal. Est desligado durante o funcionamento dos programas.

  Indicador de falta de abrilhantador. Est desligado durante o funcionamento dosprogramas.

  20

 • PROGRAMAS

  Programa Nvel de sujidadeTipo de carga Fases do programa

  Valores de consumo1)

  Durao(min.)

  Energia(kWh)

  gua(l)

  2) Sujidade normalFaianas e tal-heres

  Pr-lavagem Lavagem a 50

  C Enxaguamen-

  tos Secagem

  195 1.039 11

  3) Sujidade inten-saFaianas, tal-heres, tachos epanelas

  Pr-lavagem Lavagem a 70

  C Enxaguamen-

  tos Secagem

  140 -160

  1.3 - 1.5 13 - 15

  Sujidade normalFaianas e tal-heres

  Pr-lavagem Lavagem a 65

  C Enxaguamen-

  tos Secagem

  100 -120

  1.2 - 1.5 15 - 17

  4) Sujidade re-centeFaianas e tal-heres

  Lavagem a 60C ou 65 C

  Enxaguamen-tos

  30 0.9 9

  5) Tudo Pr-lavagem 14 0.1 4

  1) A presso e a temperatura da gua, as variaes da corrente elctrica, as opes e a quantidade deloia podem alterar estes valores.2) Com este programa, ter o consumo de gua e energia mais eficiente para faianas e talheres comsujidade normal. (Este o programa standard para testes.)3) Este programa tem uma fase de enxaguamento com temperatura elevada para melhorar a higiene. Du-rante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70 C durante pelo menos 10 minutos.4) Este programa destina-se lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona bons resultadosde lavagem em pouco tempo.5) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loia e evitar a adeso dos resduos aos pratos e aformao de maus odores no aparelho. No utilize detergente com este programa.

  INFORMAO PARA TESTESPara obter a informao necessria para testes dedesempenho, por favor envie um e-mail para:[email protected]

  Anote o nmero do produto (PNC) indicado naplaca de caractersticas.

  21

 • ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAO1. Certifique-se de que o nvel definido para

  o amaciador da gua corresponde dureza da gua fornecida. Caso contrrio,ajuste o nvel do amaciador da gua.Contacte os servios de abastecimentode gua locais para saber qual a durezada gua na sua rea.

  2. Encha o depsito de sal com sal especial paramquina de lavar loia.

  3. Encha o distribuidor de abrilhantador comabrilhantador especial para mquina de lavarloia.

  4. Abra a torneira da gua.5. Inicie um programa para remover eventuais

  resduos de processamento que possam ainda

  existir no aparelho. No utilize detergente e nocoloque loia nos cestos.

  TABELA DE DUREZA DA GUA

  Graduao ale-m

  (dH)

  Graduao francesa(fH) mmol/l Graus Clarke

  Nvel do amacia-dor da gua

  47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

  43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

  37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

  29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

  23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

  19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

  15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

  11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

  4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

 • Regular o amaciador da gua

  5x 6x

  necessrio que o marcador de programa fique alinhado com . Certifique-se de que o aparelho est no modo de seleco de programa.

  Mantenha premido e rode simultaneamente o selector no sentido anti-horrio at que o marcador de

  programa fique alinhado com .

  Liberte quando Delay e comearem a piscar.

  Prima . Os indicadores , Delay e piscam. O nvel actual indicado pelo nmero de

  intermitncias do indicador : por exemplo, 5 intermitncias + pausa + 5 intermitncias = nvel 5.

  Prima para mudar a definio. Sempre que premir o boto, o nvel aumenta. Aps o nvel 10, voltaao nvel 1.

  Rode o boto para a posio para confirmar a definio.

  UTILIZAR SAL

  Antes da primeira utilizao, coloque um litro de sal no depsito de sal. possvel que saia gua e sal do depsito de sal quando estiver a ench-lo. Isso representa risco decorroso. Para o evitar, inicie um programa depois de encher o depsito de sal.

  23

 • ADICIONAR ABRILHANTADOR

  2

  1

  43 2 1

  O abrilhantador ajuda a secar a loia sem riscos e manchas. libertado automaticamente durante a fasede enxaguamento a quente.

  UTILIZAO DIRIA1. Abra a torneira da gua.2. Seleccione o programa correcto para o tipo de

  carga e grau de sujidade.Certifique-se de que o aparelho est no modo deseleco de programa.

  Se o indicador de falta de sal estiver aceso,encha o depsito de sal.

  Se o indicador de falta de abrilhantadorestiver aceso, encha o distribuidor deabrilhantador.

  3. Coloque a loia nos cestos.4. Inicie o programa.

  UTILIZAR DETERGENTE

  2

  1

  20

  30

  A

  B

  Se o programa tiver uma fase de pr-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente nocompartimento B.

  UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

  2

  1

  20

  30

  24

 • MODO DE SELECO DE PROGRAMA

  necessrio que o aparelho esteja no modo de seleco de programa para poder iniciar um programa. Seo painel de comandos no apresentar esta condio, prima Reset.

  RESET

  Com Reset, pode cancelar o programa que estiver em curso ou um incio diferido. O aparelho volta aomodo de seleco de programa.

  INICIAR UM PROGRAMA

  Abra a torneira da gua, feche a porta, seleccione um programa e prima .

  25

 • OPO DELAY

  Com esta opo, pode atrasar o incio de um programa por 3 horas.Seleccione o programa e prima Delay.

  Prima para iniciar a contagem decrescente.O programa inicia no fim da contagem decrescente.

  ABRIR A PORTA DO APARELHO DURANTE O FUNCIONAMENTOSe abrir a porta durante o funcionamento de um programa, o aparelho pra de funcionar. Quando fechar aporta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupo.

  NO FIM DO PROGRAMA

  5 min

  O indicador acende-se. Se no desactivar o aparelho no perodo de 5 minutos, todos os indicadoresso apagados. Isto ajuda a reduzir o consumo de energia.

  Rode o selector para a posio . Feche a torneira da gua.

  26

 • SUGESTES E DICASGERALAs sugestes seguintes garantem resultados delavagem e secagem ptimos e ajudam a proteger oambiente. Retire os resduos de alimentos maiores dos

  pratos antes de os colocar na mquina. No passe a loia por gua antes de a colocar

  na mquina. Se for necessrio, utilize oprograma de pr-lavagem (se disponvel) ouseleccione um programa que tenha fase de pr-lavagem.

  Utilize sempre todo o espao dos cestos. Quando carregar o aparelho, certifique-se de

  que a gua libertada pelos braos aspersoresconsegue alcanar e lavar toda a loia. Nocoloque peas em contacto com outras ou porcima de outras.

  Pode utilizar detergente, abrilhantador e sal paramquina de lavar loia ou utilizar pastilhascombinadas (3 em 1, 4 em 1, Tudo em 1,etc.). Siga as instrues indicadas naembalagem.

  Seleccione o programa de acordo com o tipode carga e o grau de sujidade. Com o programaECO, ter o consumo de gua e energia maiseficiente para faianas e talheres com sujidadenormal.

  AMACIADOR DA GUAO amaciador da gua remove minerais da gua quepodem deteriorar os resultados da lavagem doaparelho.Quanto maior for o contedo destes minerais,maior a dureza da gua. A dureza da gua medida em escalas equivalentes.O amaciador da gua deve ser regulado de acordocom a dureza da gua da sua rea. Os servios deabastecimento de gua podem indicar qual ograu de dureza da gua na sua rea. importantedefinir o nvel correcto de amaciador da gua paragarantir bons resultados de lavagem.

  UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR EDETERGENTE Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente

  prprios para mquina de lavar loia. Outrosprodutos podem danificar o aparelho.

  As pastilhas combinadas so adequadas parazonas onde a dureza da gua no ultrapasse 21dH. Nas reas onde a dureza da gua forsuperior, necessrio utilizar tambmabrilhantador e sal alm das pastilhascombinadas. Para as reas com gua dura ou

  muito dura, recomendamos a utilizao dedetergente (p, gel, pastilhas sem as outrasfunes), abrilhantador e sal em separado paraobteno dos melhores resultados de lavageme secagem.

  Se utilizar pastilhas combinadas, podeseleccionar a opo Multitab (se disponvel).Esta opo melhora os resultados de lavagem esecagem quando se utilizam pastilhascombinadas.

  As pastilhas de detergente no se dissolvemtotalmente nos programas curtos. Para evitarresduos de detergente na loia, recomendamosque utilize as pastilhas apenas com programaslongos.

  No utilize mais do que a quantidade correctade detergente. Consulte as instrues naembalagem do detergente.

  O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DEUTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTECOMBINADASAntes de comear a utilizar detergente, sal eabrilhantador em separado, execute o seguinteprocedimento:1. Seleccione o nvel mximo do amaciador da

  gua.2. Certifique-se de que o depsito de sal e o

  depsito de abrilhantador esto cheios.3. Inicie o programa mais curto que tenha uma

  fase de enxaguamento. No utilize detergente eno coloque loia nos cestos.

  4. Quando o programa terminar, regule o nvel doamaciador da gua para a dureza da gua nasua rea.

  5. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.

  COLOCAR LOIA NOS CESTOS Utilize o aparelho apenas para lavar loia que

  possa ser lavada na mquina. No coloque peas de madeira, marfim,

  alumnio, estanho ou cobre no aparelho. No coloque itens que possam absorver gua

  na mquina (esponjas, panos domsticos). Remova os resduos de comida da loia. Amolea os resduos de comida queimados. Coloque as peas ocas (chvenas, copos e

  panelas) com a abertura para baixo. Certifique-se de que os talheres e os pratos

  no tocam uns nos outros. Misture colherescom outros talheres.

  Certifique-se de que os copos no tocamnoutros copos.

  27

 • Coloque as peas pequenas no cesto detalheres.

  Coloque as peas leves no cesto superior.Certifique-se de que a loia no se mexe.

  Certifique-se de que o brao aspersor podemover-se livremente antes de iniciar umprograma.

  ANTES DE INICIAR UM PROGRAMACertifique-se de que: Os filtros esto limpos e bem instalados. A tampa do depsito de sal est bem apertada. Os braos aspersores no esto obstrudos. Existe abrilhantador e sal para mquinas de

  lavar loia (excepto se utilizar pastilhas dedetergente combinadas).

  A loia est colocada correctamente noscestos.

  O programa adequado ao tipo de carga e aograu de sujidade.

  Foi utilizada a quantidade de detergentecorrecta.

  DESCARREGAR OS CESTOS1. Deixe a loia arrefecer antes de a retirar do

  aparelho. A loia quente danifica-se facilmente.2. Esvazie primeiro o cesto inferior e s depois o

  cesto superior.

  No fim do programa, pode ainda existirgua nas partes laterais e na porta doaparelho.

  MANUTENO E LIMPEZA

  ADVERTNCIA! Antes de qualqueraco de manuteno, desactive oaparelho e desligue a ficha da tomadaelctrica.

  Se os filtros estiverem sujos e osbraos aspersores estiveremobstrudos, os resultados de lavagemso inferiores. Verifique-osregularmente e limpe-os se fornecessrio.

  LIMPAR OS FILTROS

  B

  A

  C

  Certifique-se de que no h resduos de alimentos ou sujidade dentro e volta da borda do colector. Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias. Volte a montar os filtros (A) e (B). Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita at bloquear.

  Uma posio incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatrios e danosno aparelho.

  28

 • LIMPAR OS BRAOS ASPERSORESNo retire os braos aspersores. Se os orifciosdos braos aspersores ficarem obstrudos, retire asujidade com um objecto fino e afiado.

  LIMPEZA EXTERNA Limpe o aparelho com um pano macio e

  hmido. Utilize apenas detergentes neutros. No utilize produtos abrasivos, esfreges ou

  solventes.

  LIMPEZA DO INTERIOR Limpe o aparelho com cuidado, incluindo a junta

  de borracha da porta, com um pano maciohmido.

  Se utilizar frequentemente programas de curtadurao, poder ocorrer acumulao degordura e calcrio no interior do aparelho. Paraevitar isso, recomendamos que utilizeprogramas de longa durao pelo menos 2vezes por ms.

  RESOLUO DE PROBLEMASSe o aparelho parar durante o funcionamento ouno iniciar, tente resolver o problema com a ajudada informao da tabela antes de contactar aAssistncia Tcnica.

  Em alguns problemas, vrios indicadores piscamintermitentemente e/ou continuamente para indicarum cdigo de alarme.

  Problema e cdigo de alarme Soluo possvel

  No consegue activar o aparelho. Certifique-se de que a ficha est ligada na tomada elctri-ca.

  Certifique-se de que no h um disjuntor desligado noquadro elctrico.

  O programa no inicia. Certifique-se de que a porta do aparelho est fechada. Prima o boto Iniciar. Se tiver seleccionado o Incio Diferido, cancele-o ou

  aguarde at a contagem decrescente terminar. O aparelho iniciou o procedimento de recarregamento da

  resina dentro do amaciador da gua. O procedimento de-mora aproximadamente 5 minutos.

  O aparelho no se enche comgua.

  O indicador pisca 1 vez in-termitentemente.

  O indicador pisca continua-mente.

  Certifique-se de que a torneira da gua est aberta. Certifique-se de que a presso do fornecimento de gua

  no demasiado baixa. Para obter essa informao, con-tacte os servios de abastecimento de gua locais.

  Certifique-se de que a torneira da gua no est obstru-da.

  Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada noest obstrudo.

  Certifique-se de que a mangueira de entrada no tem do-bras ou vincos.

  O aparelho no escoa a gua.

  O indicador pisca 2 vezesintermitentemente.

  O indicador pisca continua-mente.

  Certifique-se de que o sifo do lava-loia no est ob-strudo.

  Certifique-se de que a mangueira de escoamento no temdobras ou vincos.

  29

 • Problema e cdigo de alarme Soluo possvel

  O dispositivo anti-inundao foi ac-tivado.

  O indicador pisca 3 vezesintermitentemente.

  O indicador pisca continua-mente.

  Feche a torneira da gua e contacte a Assistncia Tcni-ca.

  Aps verificar o aparelho, prima . Se o problemavoltar a ocorrer, contacte a Assistncia Tcnica.

  No caso de surgir algum cdigo de alarme que noesteja na tabela, contacte a Assistncia Tcnica.

  OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NO SO SATISFATRIOS

  Problema Soluo possvel

  Riscos esbranquiados ou ca-madas azuladas nos copos epratos.

  Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador deabrilhantador para uma posio inferior.

  A quantidade de detergente demasiada.

  Manchas e marcas de gua se-cas nos copos e nos pratos.

  A quantidade de abrilhantador libertado no suficiente.Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posio superi-or.

  A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

  A loia est molhada. O programa no tem fase de secagem ou a fase de secagemusa uma temperatura baixa.

  O distribuidor de abrilhantador est vazio. A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

  Consulte "Sugestes e dicas" paraconhecer outras causas possveis.

  INFORMAO TCNICADimenses Largura / Altura / Profundi-

  dade (mm)600 / 850 / 625

  Ligao elctrica 1) Tenso (V) 220 - 240

  Frequncia (Hz) 50

  Presso do fornecimento degua

  Mn. / Mx. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

  Fornecimento de gua gua fria ou gua quente 2) mx. 60 C

  Capacidade Requisitos do local de instala-o

  13

  Consumo de energia Modo On (ligado) (W) 0.50

  30

 • Consumo de energia Modo Off (desligado) (W) 0.50

  1) Consulte todos os valores na placa de caractersticas.2) Se a gua quente for proveniente de fontes de energias renovveis (ex.: painis solares, energia elica),utilize-a para diminuir o consumo de energia.

  PLACA DE CARACTERSTICAS

  Mod. ... ... ...

  Prod. No. ... ... ...

  Ser. No. ...

  INFORMAO PARA TESTESPara obter a informao necessria para testes dedesempenho, por favor envie um e-mail para:[email protected] o nmero do produto (PNC) indicado naplaca de caractersticas.

  PREOCUPAES AMBIENTAIS

  Recicle os materiais que apresentem o smbolo .Coloque a embalagem nos contentores indicadospara reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e asade pblica atravs da reciclagem dos aparelhoselctricos e electrnicos. No elimine os aparelhos

  que tenham o smbolo juntamente com osresduos domsticos. Coloque o produto numponto de recolha para reciclagem local ou contacteas suas autoridades municipais.

  31

 • INFORMACIN SOBRE SEGURIDADAntes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente lasinstrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable delos daos y lesiones causados por una instalacin y usoincorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con elaparato para futuras consultas.

  SEGURIDAD GENERAL Este aparato est concebido para utilizarse en aplicaciones

  domsticas y similares, tales como: granjas; reas de cocina para el personal en tiendas, oficinas

  y otros entornos de trabajo; por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos

  de tipo residencial. No cambie las especificaciones de este aparato. La presin de servicio del agua (mnima y mxima) debe estar

  entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (Mpa) Cumpla el nmero mximo de 13 cubiertos. Si el cable elctrico sufre algn dao, el fabricante, su servicio

  tcnico autorizado o un profesional cualificado tendrn quecambiarlo para evitar riesgos.

  Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas debencolocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia abajoo en posicin horizontal.

  No deje la puerta del aparato abierta sin supervisin para evitarcadas sobre l.

  Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato ydesconecte el enchufe de la red.

  No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar elaparato.

  Vigile que ninguna alfombra obstruya las aberturas deventilacin de la base (si existen).

  El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando losnuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizarlos juegos de tubos antiguos.

  32

 • SEGURIDAD DE NIOS Y PERSONAS VULNERABLES Este electrodomstico puede ser utilizado por nios de 8 aos

  en adelante y personas cuyas capacidades fsicas, sensorialeso mentales estn disminuidas o que carezcan de la experienciay conocimientos suficientes para manejarlo, siempre quecuenten con las instrucciones o la supervisin sobre el uso delelectrodomstico de forma segura y comprendan los riesgos.

  No deje que los nios jueguen con el aparato. Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los nios. Mantenga a los nios y mascotas alejados del aparato cuando

  la puerta se encuentre abierta. La limpieza y el mantenimiento no podrn realizarlas nios sin

  supervisin.

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDADINSTALACIN Retire todo el embalaje No instale ni utilice un aparato daado. No instale ni utilice el aparato en lugares con

  temperaturas inferiores a 0 C. Siga las instrucciones de instalacin

  suministradas con el aparato.

  CONEXIN ELCTRICA

  ADVERTENCIA! Riesgo de incendiosy descargas elctricas.

  El aparato debe conectarse a tierra. Asegrese de que las especificaciones

  elctricas de la placa coinciden con las delsuministro elctrico de su hogar. En casocontrario, pngase en contacto con unelectricista.

  Utilice siempre una toma con aislamiento deconexin a tierra correctamente instalada.

  No utilice adaptadores de enchufes mltiples nicables prolongadores.

  Asegrese de no provocar daos en el enchufeni en el cable de red. El centro de servicioautorizado es quien debe cambiar el cable dealimentacin en caso necesario.

  Conecte el enchufe a la toma de corrientenicamente cuando haya terminado lainstalacin. Asegrese de tener acceso alenchufe del suministro de red una vez instaladoel aparato.

  No desconecte el aparato tirando del cable deconexin a la red. Tire siempre del enchufe.

  Este aparato es conforme con las directivaseuropeas.

  Slo para el R.U. e Irlanda. El aparato tiene unenchufe de 13 amp. Si es necesario cambiar elfusible del enchufe de alimentacin, utilice unfusible: 13 amp ASTA (BS 1362).

  CONEXIN DE AGUA Asegrese de no provocar daos en los tubos

  de agua. Antes de conectar el aparato a las nuevas

  tuberas o a tuberas que no se hayan usadodurante mucho tiempo, deje correr el aguahasta que est limpia.

  La primera vez que utilice el aparato, asegresede que no haya fugas.

  Si la manguera de entrada de agua estdaada, desconecte el aparato inmediatamentede la toma de corriente. Pngase en contactocon el centro servicio tcnico autorizado paracambiar la manguera de entrada de agua.

  USO DEL APARATO No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta

  abierta. Los detergentes para lavavajillas son peligrosos.

  Siga las instrucciones de seguridad del envasede detergente.

  No beba agua procedente del aparato ni jueguecon ella.

  33

 • No retire la vajilla del aparato hasta que finaliceel programa. Puede quedar detergente en losplatos.

  El aparato puede liberar vapor caliente si abre lapuerta durante un programa.

  No coloque productos inflamables ni objetosmojados con productos inflamables dentro,cerca o encima del aparato.

  DESECHO

  ADVERTENCIA! Existe riesgo delesiones o asfixia.

  Desconecte el aparato de la red. Corte el cable de conexin a la red y deschelo. Retire el pestillo de la puerta para evitar que los

  nios y las mascotas queden encerrados en elaparato.

  34

 • INICIO FCIL1 2 3

  456

  1 Indicador de encendido/apagado2 Indicador de programa3 Indicadores4 Tecla de Inicio

  5 Tecla de inicio diferido6 Selector de programas

  INDICADORESIndicador de fin.

  Indicador de sal. Siempre est apagado mientras el programa est en funcionamiento.

  Indicador de abrillantador. Siempre est apagado mientras el programa est enfuncionamiento.

  35

 • PROGRAMAS

  ProgramaGrado de sucie-

  dadTipo de carga

  Fases del programa

  Valores de consumo1)

  Duracin(min)

  Energa(kWh)

  Agua(l)

  2) Suciedad nor-malVajilla y cubier-tos

  Prelavado Lavado 50 C Aclarados Secado

  195 1.039 11

  3) Suciedad inten-saVajilla, cubier-tos, cacerolas ysartenes

  Prelavado Lavado 70 C Aclarados Secado

  140 -160

  1.3 - 1.5 13 - 15

  Suciedad nor-malVajilla y cubier-tos

  Prelavado Lavado 65 C Aclarados Secado

  100 -120

  1.2 - 1.5 15 - 17

  4) Suciedad re-cienteVajilla y cubier-tos

  Lavado 60 Co 65 C

  Aclarados

  30 0.9 9

  5) Todo Prelavado 14 0.1 4

  1) La presin y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energa, las opciones y la cantidadde platos pueden alterar los valores.2) Con este programa se consigue el uso ms eficaz del agua y consumo de energa para vajillas y cubier-tos con suciedad normal. (Este es el programa estndar para institutos de pruebas.)3) Este programa tiene una fase de aclarado a alta temperatura para obtener resultados ms higinicos.Durante la fase de aclarado, la temperatura se mantiene a 70 C durante al menos 10 minutos.4) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resultados de lavadoen poco tiempo.5) Utilice este programa para aclarar rpidamente la vajilla y evitar que los restos de comida se peguen alos platos y se formen olores en el aparato. No utilice detergente con este programa.

  INFORMACIN PARA LOS INSTITUTOS DEPRUEBASPara obtener toda la informacin necesaria para laprueba de rendimiento, enve un correo electrnicoa:

  [email protected] el nmero de producto (PNC) que apareceen la placa de caractersticas.

  ANTES DEL PRIMER USO1. Asegrese de que el nivel actual del

  descalcificador coincide con la dureza desu suministro de agua. Si no lo es, ajuste

  el nivel de descalcificador de agua.Pngase en contacto con las autoridades

  36

 • correspondientes para conocer la durezadel agua de su zona.

  2. Llene el depsito de sal con sal especial paralavavajillas.

  3. Llene el dosificador de abrillantador con lquidoabrillantador para lavavajillas.

  4. Abra la llave de paso.5. Inicie un programa para eliminar todos los

  restos de procesamiento que pueda haber en

  el aparato. No utilice detergente ni cargue loscestos.

  TABLA DE DUREZA DEL AGUA

  Grados ale-manes(dH)

  Grados franceses(fH) mmol/l Grados Clarke

  Nivel del descalci-ficador del agua

  47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

  43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

  37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

  29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

  23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

  19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

  15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

  11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

  4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

 • 5x 6x

  El indicador de programa debe estar alineado con . Asegrese de que el aparato se encuentra en modo de seleccin de programa.

  Mantenga pulsado y gire al mismo tiempo el mando hacia la izquierda hasta que el indicador de

  programa quede alineado con .

  Suelte cuando Delay y empiecen a parpadear.

  Pulse . Los indicadores , Delay y parpadean. El ajuste actual se indica mediante el parpadeo

  intermitente del indicador : Ejemplo: 5 parpadeos intermitentes + pausa + 5 parpadeosintermitentes = nivel 5.

  Pulse para cambiar el ajuste. El nivel aumenta con cada pulsacin de la tecla Despus del nivel 10vuelve a empezar desde el nivel 1.

  Gire el selector hasta para confirmar el ajuste.

  ADICIN DE LA SAL

  Antes del primer uso, vierta un litro de agua en el depsito de sal.El agua y la sal pueden salirse del depsito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosin. Para evitarlo,despus de llenar el depsito, inicie un programa.

  AADIR ABRILLANTADOR

  2

  1

  43 2 1

  El abrillantador permite que la vajilla se seque sin rayas ni franjas. Se libera automticamente durante lafase de aclarado con agua caliente.

  38

 • USO DIARIO1. Abra la llave de paso.2. Ajuste el programa correcto para el tipo de

  carga y el grado de suciedad.Asegrese de que el aparato se encuentra enmodo de seleccin de Programa.

  Si el indicador de sal est encendido, lleneel depsito.

  Si el indicador de abrillantador estencendido, llene el dosificador deabrillantador.

  3. Cargue los cestos.4. Inicie el programa.

  ADICIN DEL DETERGENTE

  2

  1

  20

  30

  A

  B

  Si el programa tiene una fase de prelavado, ponga tambin una pequea cantidad de detergente en elcompartimento B.

  ADICIN DE PASTILLAS MLTIPLES

  2

  1

  20

  30

  MODO DE SELECCIN DE PROGRAMA

  El aparato debe estar en modo de seleccin de programa para iniciar un programa. Si el panel de controlno muestra esta condicin, efecte el Reset.

  39

 • RESET

  Con Reset puede cancelar el programa en ejecucin o el inicio diferido. El aparato vuelve al modo deseleccin de programa.

  INICIO DE UN PROGRAMA

  Abra el grifo de agua, cierre la puerta, seleccione un programa, pulse .

  OPCIN DELAY

  40

 • Con esta opcin puede retrasar el inicio de un programa 3 horas.Seleccione el programa, pulse Delay.

  Pulse para iniciar la cuenta atrs.Al final de la cuenta atrs, empieza el programa.

  APERTURA DE LA PUERTA MIENTRAS EST FUNCIONANDO EL APARATOSi abre la puerta mientras se realiza un programa, el aparato se detiene. Cuando cierre la puerta, elaparato continuar a partir del punto de interrupcin.

  AL FINAL DEL PROGRAMA

  5 min

  Se enciende el indicador . Si no apaga el aparato en un intervalo de 5 minutos, todos los indicadoresse apagan. Esto ayuda a ahorrar energa.

  Gire el selector hasta . Cierre el grifo.

  CONSEJOSGENERALLos consejos siguientes le aseguran un resultadode limpieza de secado ptimo en el uso diario ytambin le ayudan a proteger el medio ambiente. Tire los residuos de alimentos de mayor tamao

  de los platos a la basura.

  No enjuague los platos a mano. Si es necesario,utilice el programa de prelavado (en su caso) oseleccione un programa con fase de prelavado.

  Aproveche siempre todo el espacio de loscestos

  Al cargar el aparato, asegrese de que losplatos quedan totalmente al alcance de lasboquillas del brazo aspersor para lavarse con el

  41

 • agua que expulsan. Asegrese de que losobjetos no se tocan entre s ni se cubren unos aotros.

  Puede utilizar detergente para lavavajillas,abrillantador y sal por separado o pastillasmltiples (p. ej. ''3en1'', ''4en1'', ''Todo en 1'').Siga las instrucciones que aparecen en elenvoltorio.

  Seleccione el programa segn el tipo de cargay el grado de suciedad. Con el programa ECOse consigue el uso ms eficaz del agua yconsumo de energa para vajillas y cubiertoscon suciedad normal.

  DESCALCIFICADOR DE AGUAEl descalcificador elimina minerales del suministrode agua, ya que podran afectar o deteriorar elfuncionamiento del aparato.Cuanto mayor sea el contenido de dichosminerales, ms dura ser el agua La dureza delagua se mide en escalas equivalentes.El descalcificador de agua debe ajustarse enfuncin de la dureza que presente el agua de suzona. La empresa local de suministro de aguapuede indicarle el grado de dureza de la misma Esmuy importante ajustar el nivel de descalcificadorpara obtener un buen resultado de lavado.

  UTILIZACIN DE SAL, ABRILLANTADOR YDETERGENTE Utilice nicamente sal, abrillantador y

  detergente para el lavavajillas. El aparato podradaarse con otros productos.

  Las pastillas mltiples suelen ser adecuadaspara reas con dureza de agua hasta 21 dH.En las zonas que superen este lmite tambindeber utilizarse abrillantador adems depastillas mltiples. Sin embargo, en reas conagua dura o muy dura, recomendamos utilizardetergente solo (en polvo, gel o pastillas sinfunciones adicionales) abrillantador y sal porseparado para conseguir un resultado delimpieza y secado ptimo.

  Si utiliza tabletas mltiples, puede seleccionar laopcin Multitab (en su caso). Esta opcinmejora el resultado de limpieza y secado con eluso de pastillas mltiples.

  Las pastillas de detergente no se disuelvencompletamente con programas cortos. Paraevitar restos de detergente en la vajilla, serecomienda usar pastillas de detergente con losprogramas largos.

  No utilice ms cantidad de detergente de larecomendada. Consulte las instrucciones delenvase del detergente.

  QU HACER SI DESEA DEJAR DE USARPASTILLAS DE DETERGENTEAntes de volver a utilizar por separado detergente,sal y abrillantador, realice el procedimientosiguiente.1. Ajuste el nivel ms alto del descalcificador.2. Asegrese de llenar el depsito de sal y el

  dosificador de abrillantador.3. Inicie el programa ms corto que incluya una

  fase de aclarado. No aada detergente nicargue los cestos.

  4. Cuando termine el programa, ajuste eldescalcificador segn la dureza del agua de suzona.

  5. Ajuste la cantidad de abrillantador.

  CARGA DE LOS CESTOS Utilice el aparato exclusivamente para lavar

  utensilios aptos para lavavajillas. No coloque en el aparato utensilios de madera,

  cuerno, aluminio, peltre o cobre. No coloque en el aparato objetos que puedan

  absorber agua (esponjas, paos de limpieza,etc.).

  Elimine los restos de comida de los platos. Ablande los restos de comida adheridos a la

  vajilla. Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas,

  vasos, cazuelas) boca abajo. Asegrese de que los cubiertos y los platos no

  se adhieran entre s. Mezcle las cucharas conotros cubiertos.

  Asegrese de que los vasos no chocan entre s Coloque los objetos pequeos en el cesto de

  cubiertos. Coloque los objetos ligeros en el cesto

  superior. Asegrese de que los objetos no semueven.

  Antes de iniciar un programa, compruebe que elbrazo aspersor gira sin obstruccin.

  ANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMACompruebe que: Los filtros estn limpios y bien instalados. La tapa del depsito de sal est apretada. Los brazos aspersores no estn obstruidos. Hay abrillantador y sal para lavavajillas (a menos

  que utilice pastillas mltiples). La posicin de los objetos en los cestos es

  correcta. El programa es adecuado para el tipo de carga

  y el grado de suciedad. Se utiliza la cantidad correcta de detergente.

  42

 • DESCARGA DE LOS CESTOS1. Deje enfriar la vajilla y cristalera antes de

  retirarla del aparato Los artculos calientes sonsensibles a los golpes.

  2. Vace primero el cesto inferior y a continuacinel superior

  Al final del programa puede haberrestos de agua en los laterales y en lapuerta del aparato.

  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

  ADVERTENCIA! Antes de procedercon el mantenimiento, apague elaparato y desconecte el enchufe de lared.

  Los filtros sucios y los brazosaspersores obstruidos reducen lacalidad del lavado. Revselosperidicamente y, si es necesario,lmpielos.

  LIMPIEZA DE LOS FILTROS

  B

  A

  C

  Asegrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero. Vuelva a colocar el filtro plano (C). Asegrese de que est bien colocado bajo las 2 guas. Vuelva a montar los filtros (A) y (B). Vuelva a colocar el filtro (A) en el filtro plano (C). Grelo hacia la derecha hasta que encaje.

  Una posicin incorrecta de los filtros puede daar el aparato y provocar resultados de lavadono satisfactorios.

  LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORESNo retire los brazos aspersores. Si los orificios delos brazos aspersores se taponan, retire lasuciedad restante con un objeto afilado.

  LIMPIEZA DEL EXTERIOR Limpie el aparato con un pao suave

  humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros

  ni disolventes.

  LIMPIEZA DEL INTERIOR Limpie cuidadosamente el aparato, incluida la

  junta de goma de la puerta, con un paohmedo.

  Si normalmente utiliza programas de cortaduracin, estos pueden dejar depsitos degrasa y sarro en el interior del aparato. Paraevitarlo, se recomienda utilizar programas delarga duracin al menos dos veces al mes.

  43

 • SOLUCIN DE PROBLEMASSi el aparato no se pone en marcha o se detienedurante el funcionamiento, antes de ponerse encontacto con el servicio tcnico compruebe sipuede resolver el problema con ayuda de lainformacin de la tabla.

  Con algunos problemas, diferentes indicadoresparpadean de forma continua y/o intermitente paramostrar un cdigo de alarma.

  Problema y cdigo de alarma Posible solucin

  No se puede encender el aparato. Asegrese de que el enchufe est conectado a la toma decorriente.

  Asegrese de que no hay ningn fusible daado en la cajade fusibles.

  El programa no se pone en marcha. Asegrese de que la puerta del aparato est cerrada. Pulse Inicio. Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o es-

  pere hasta el final de la cuenta atrs. El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resina

  dentro del descalcificador de agua. La duracin total delproceso es de aproximadamente 5 minutos.

  El aparato no carga agua.

  El indicador parpadea unavez de forma intermitente.

  El indicador parpadea contin-uamente.

  Compruebe que el grifo est abierto. Asegrese de que la presin del agua no sea demasiado

  baja. Solicite informacin a la compaa local de suminis-tro de agua.

  Compruebe que el grifo no est obstruido. Asegrese de que el filtro de la manguera de entrada no

  est obstruido. Asegrese de que la manguera de entrada no est dobla-

  da ni retorcida.

  El aparato no desagua.

  El indicador parpadea 2 ve-ces de forma intermitente.

  El indicador parpadea contin-uamente.

  Compruebe que el desage no est obstruido. Asegrese de que el tubo de desage no est doblado ni

  retorcido.

  El dispositivo contra inundacin seha puesto en marcha.

  El indicador parpadea 3 ve-ces de forma intermitente.

  El indicador parpadea contin-uamente.

  Cierre el grifo y pngase en contacto con el servicio tcni-co.

  Despus de comprobar el aparato, pulse . Si elproblema se vuelve a producir, pngase encontacto con el servicio tcnico.

  Respecto a los cdigos de alarma no descritos enla tabla, pngase en contacto con el serviciotcnico.

  44

 • LOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFACTORIOS

  Problema Posible solucin

  Hay rayas o pelculas azuladasen vasos y platos.

  La dosificacin del abrillantador es demasiado alta. Ajuste elselector de abrillantador en la posicin ms baja.

  La cantidad de detergente es demasiada.

  Hay manchas y gotas de agua envajilla y cristalera

  La dosificacin del abrillantador es insuficiente. Ajuste el se-lector de abrillantador en una posicin ms alta.

  La calidad del abrillantador podra ser la causa.

  La vajilla est mojada. El programa no tiene una fase de secado o la tiene con unatemperatura baja.

  El dosificador de abrillantador est vaco. La calidad del abrillantador podra ser la causa.

  Consulte otras posibles causas en"Consejos".

  INFORMACIN TCNICAMedidas Ancho / alto / fondo (mm) 600 / 850 / 625

  Conexin elctrica 1) Voltaje (V) 220 - 240

  Frecuencia (Hz) 50

  Presin del suministro de agua Mn. / mx. bares (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

  Suministro de agua Agua fra o caliente2) mx. 60 C

  Capacidad Cubiertos 13

  Consumo de potencia Modo encendido (W) 0.50

  Consumo de potencia Modo apagado (W) 0.50

  1) Consulte los dems valores en la placa de caractersticas.2) Si el agua caliente procede de fuentes de energa alternativas (por ejemplo, paneles solares, energaelica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energa.

  PLACA DE CARACTERSTICAS

  Mod. ... ... ...

  Prod. No. ... ... ...

  Ser. No. ...

  INFORMACIN PARA LOS INSTITUTOS DEPRUEBASPara obtener toda la informacin necesaria para laprueba de rendimiento, enve un correo electrnicoa:[email protected] el nmero de producto (PNC) que apareceen la placa de caractersticas.

  45

 • ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

  Recicle los materiales con el smbolo . Coloqueel material de embalaje en los contenedoresadecuados para su reciclaje. Ayude a proteger elmedio ambiente y la salud pblica, as como areciclar residuos de aparatos elctricos yelectrnicos. No deseche los aparatos marcados

  con el smbolo junto con los residuosdomsticos. Lleve el producto a su centro dereciclaje local o pngase en contacto con suoficina municipal.

  46

  *

 • 47

 • WWW.ZANUSSI.COM/SHOP

  1569

  8091

  0-B-

  2920

  14

  BEZPENOSTN INFORMACEVEOBECN BEZPENOSTN INFORMACEBEZPENOST DT A POSTIENCH OSOB

  BEZPENOSTN POKYNYINSTALACEPIPOJEN K ELEKTRICK STIVODOVODN PPOJKAPOUIT SPOTEBIELIKVIDACE

  SNADN SPUTNKONTROLKY

  PROGRAMYINFORMACE PRO ZKUEBNY

  PED PRVNM POUITMTABULKA TVRDOSTI VODYSezen zmkovae vody

  PIDN SOLIPIDN LETIDLA

  DENN POUVNPIDN MYCHO PROSTEDKUPIDN KOMBINOVANCH MYCCH TABLETREIM VOLBY PROGRAMURESETSPUTN PROGRAMUFUNKCE DELAYOTEVEN DVEK ZA CHODU SPOTEBIENA KONCI PROGRAMU

  TIPY A RADYOBECN INFORMACEZMKOVA VODYPOUIT SOLI, LETIDLA A MYCHO PROSTEDKUCO DLAT, POKUD CHCETE PESTAT POUVAT MYC TABLETYPLNN KOPED SPUTNM PROGRAMUVYPRAZDOVN KO

  ITN A DRBAITN FILTRITN OSTIKOVACCH RAMENITN VNJCH PLOCHITN VNITNHO PROSTORU

  ODSTRAOVN ZVADNDOB NEN DOSTATEN UMYT NEBO SUCH

  TECHNICK INFORMACETYPOV TTEKINFORMACE PRO ZKUEBNY

  INFORMAES DE SEGURANASEGURANA GERALSEGURANA PARA CRIANAS E PESSOAS VULNERVEIS

  INSTRUES DE SEGURANAINSTALAOLIGAO ELCTRICALIGAO REDE DE ABASTECIMENTO DE GUAUTILIZAOELIMINAO

  INCIO FCILINDICADORES

  PROGRAMASINFORMAO PARA TESTES

  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAOTABELA DE DUREZA DA GUARegular o amaciador da gua

  UTILIZAR SALADICIONAR ABRILHANTADOR

  UTILIZAO DIRIAUTILIZAR DETERGENTEUTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADASMODO DE SELECO DE PROGRAMARESETINICIAR UM PROGRAMAOPO DELAYABRIR A PORTA DO APARELHO DURANTE O FUNCIONAMENTONO FIM DO PROGRAMA

  SUGESTES E DICASGERALAMACIADOR DA GUAUTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E DETERGENTEO QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADASCOLOCAR LOIA NOS CESTOSANTES DE INICIAR UM PROGRAMADESCARREGAR OS CESTOS

  MANUTENO E LIMPEZALIMPAR OS FILTROSLIMPAR OS BRAOS ASPERSORESLIMPEZA EXTERNALIMPEZA DO INTERIOR

  RESOLUO DE PROBLEMASOS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NO SO SATISFATRIOS

  INFORMAO TCNICAPLACA DE CARACTERSTICASINFORMAO PARA TESTES

  INFORMACIN SOBRE SEGURIDADSEGURIDAD GENERALSEGURIDAD DE NIOS Y PERSONAS VULNERABLES

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDADINSTALACINCONEXIN ELCTRICACONEXIN DE AGUAUSO DEL APARATODESECHO

  INICIO FCILINDICADORES

  PROGRAMASINFORMACIN PARA LOS INSTITUTOS DE PRUEBAS

  ANTES DEL PRIMER USOTABLA DE DUREZA DEL AGUAAjuste del descalcificador de agua

  ADICIN DE LA SALAADIR ABRILLANTADOR

  USO DIARIOADICIN DEL DETERGENTEADICIN DE PASTILLAS MLTIPLESMODO DE SELECCIN DE PROGRAMARESETINICIO DE UN PROGRAMAOPCIN DELAYAPERTURA DE LA PUERTA MIENTRAS EST FUNCIONANDO EL APARATOAL FINAL DEL PROGRAMA

  CONSEJOSGENERALDESCALCIFICADOR DE AGUAUTILIZACIN DE SAL, ABRILLANTADOR Y DETERGENTEQU HACER SI DESEA DEJAR DE USAR PASTILLAS DE DETERGENTECARGA DE LOS CESTOSANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMADESCARGA DE LOS CESTOS

  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZALIMPIEZA DE LOS FILTROSLIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORESLIMPIEZA DEL EXTERIORLIMPIEZA DEL INTERIOR

  SOLUCIN DE PROBLEMASLOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFACTORIOS

  INFORMACIN TCNICAPLACA DE CARACTERSTICASINFORMACIN PARA LOS INSTITUTOS DE PRUEBAS


Recommended