Home >Documents >O em to vechno je

O em to vechno je

Date post:04-Jan-2017
Category:
View:249 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Tajemstv Amenti 1 aneb

  O em to vechno je

  Interpretace pravdiv historie a dlu lidstva, planety Zem a problematiky souasnho vzestupnho obdob v letech 2000 a 2022,

  na zklad informac, pinesench emancipujcmu se lidstvu Ashayanou Deane v podn Petra Penguina.

  (c) Petr Penguin, Beskydy, duben-jen 2009

 • 2

  Obsah

  vod Pedmluva - dvanctero posteh

  1. Hlavn udlosti odehrvajc se ped zrozenm lidstva 1. Vznik naeho vesmru neboli tzv. Velk tesk 2. Vznik a prvotn osdlen naeho vesmru 3. Andlsk vlky (ped 250 miliardami a 570 miliony let) 4. Evolun vzestup Azurit a prvotn vznik andlskch humanoidnch ras - lidstva

  (ped 568 miliony lety)

  A. Prvn nedjepisn vsuvka - Jehovinsk peet - skuten Vnitn ukiovn Krista 2. Vdom, rasy a duchovn rodiny

  3. Zchrann mise Amenti

  1. Pprava na Zchrannou misi Amenti, vznik pozemskch genetickch ras a 12-ti kmen souasnho lidstva, 1.osdlen planety Zem

  2. Etapy Zchrann mise Amenti ukonen Elektrickmi vlkami 3. Elektrick vlky - dal globln katastrofa

  B. Druh nedjepisn vsuvka - technika na uvolnn zkrystalizovanch mylenkovch vzorc

  4. Etapy Zchrann mise Amenti ukonen Tisciletmi vlkami (Druh osdlen) 5. Souasn, Tet osdlen planety Zem, nov loha kristovskho lidstva T-2 6. tyi kruhy Tetho osdlen

  C. Tet nedjepisn vsuvka - Zkon Jednoty aneb zkon jednoho Boha

  4. Lemurie

  1. Infiltrace Drakoninc, zkza Lemurie, pesthovn Mostu mluvy do Egypta 2. Budovn Egyptsk civilizace a pyramid, roztpen originln rasy Melchizedeka

  5. Atlantsk konspirace a znik Atlantidy

  1. Neplnovan zkza Atlantskho kontinentu, zrada Thovta a masakr Eiyan, Luciferinsk spiknut, mrov obdob a toky na Egypt

  2. tok proti Sfe Amenti a jej neplnovan sestup, finln znik Atlantidy, civilizan pd lidstva

  3. Neplnovan sestup Sfry Amenti a nhradn smrt planety, Zem jde do kosmick karantny, pozastaven Zchrann mise Amenti

  6. Ego a Vy J

  1. Identifikace problematiky

 • 3

  2. Co s tm dlat ?

  7. Atlantsk konspirace od finlnho pdu Atlantidy po faraona Achnatona

  1. Rekapitulace Atlantsk konspirace 2. Templsk pee a evolun objka pes Alkyon 3. Atlantsk konspirace od pdu Atlantidy po misi faraona Achnatona 4. Atlantsk konspirace - mise faraona Achnatona 5. Essensk bratrstvo a jejich dv skupiny (1240 p.n.l. - 12 p.n.l.)

  8. Mise Jee Krista

  1. Jan Ktitel, Je, Marie a podstata jejich mise 2. Mise Krle Artue a Ryt kulatho stolu 3. Kov vpravy proti Albigenskm, invaze do Ameriky, nstup ilumint 4. Zeta Rigelinci pichzej na scnu, kontext jejich psoben

  9. Vnitn struktura Soupe

  10. Klov udlosti 20.stolet

  1. Druh svtov vlka 2. Studen vlka, invaze z Orionu a Hvzdn vlky 3. Rud pulz, projekt Montauk (1972 - 1992) 4. Intervence Strc a jejich pstup k een vznikl situace (1983 - 1992)

  11. Finln drama 1987-2000, ti cesty do budoucnosti 2000 - 2022

  1. Hlavn djotvorn udlosti od roku 1992 do zahjen SAC ve vztazch UIR a GA 2. Nkter motivace a souvislosti 3. Pln a ppravy Strc na prbh SAC 2000-2022

  D. tvrt nedjepisn vsuvka - technika Oteven PBIS skrze Maharickou pee a Oista tekutm krystalickm svtlem

  1. Modlitba - invokace J JSEM 2. Pedstava o holografick struktue mikro i makrokosmu

  12. Zvr serilu souasnost, finle 1. Strun rekapitulace 2. Pekky na cest dom 3. Pozemsk situace v SAC 2000-2022 4. Galaktick nadhled

 • 4

  vod

  Ven teni,

  Sdlenm znalost z dle prezentovanch text se spolu vydvme na velmi fantastickou, ale i odpovdnou cestu za poznnm skuten podstaty ivota, lovka, lidstva, planety i kosmu vetn toho, jak to m vechno smysl, logiku a djepis. Nosnou mylenkou proto, e jsem se rozhodl zorganizovat tuto vpravu za poznnm je prv ono slvko odpovdnost, kter bych rd, kdyby si kad ten skuten dobe promyslel. Tato odpovdnost spov v tom, e ti, kdo jsme kousek dl ne ostatn, mme povinnost odpovdat a i tm pomhat tm, kte jsou pozadu. A tato uskutenn, na zatku "jen chpan" racionln povinnost ns poslze sama pozmn a pivede k provn daleko lskyplnjch motivac, pro pomhat svm blinm. Vm, e z prezentovanho kontextu postupn vykrystalizuje spirituln-energetick podstata tto mylenky, kter je postavena na principu spolen sdlen, vzjemn na sob zvisl tvorby na kadodenn holografick reality, na principu Duchovn rodiny kristovskho lidstva coby jednoho konkrtnho typu (formy) kosmickho Vdom a jeho globlnho postaven i dlu. Ne nhodou jsem pro druh vodn pvlastek, charakterizujc tuto vpravu, pouil slovo fantastick. Chci tm vyjdit stav mysli, kterm jsem si proel, kdy jsem se sm seznamoval s tm vm, co se Vm pokusm na tto na vprav za poznnm pedat. Souasn si jsem zajist vdom i toho, e se najdou teni, kte tuto fantastinost piad nikoliv svm pocitm z etby, nbr jej informan rovin. Neme tomu bt jinak, individuln (ne ty spolen sdlen) bio-energetick vrstvy jednotlivc, ty tajemn oblasti naich osobnost, odkud se no nae iracionln postoje jsou vskutku jedinen, na principu Svobodn volby pracujc, a proto nutn i rzn vsledky nesouc vrstvy na bytosti. Ale to vbec nevad, protoe Cesta od sci-fi k Pravd nkdy bv krat, ne jakkoliv jin. Tato nae vprava za poznnm, kterou jsem pojmenoval - O em to vechno je - tedy je skuten fantastick a setkme se na n s mnoha koncepty a informacemi, kter jsou zejmna zsadn odlin od veho, co doposud znme. Pesto pedeslm, e se nejedn o dnou konspirativn spekulaci i anarchistick pamflet. Data, se ktermi bude laskav ten seznmen jsou urena vhradn k jeho osobnmu proctn, zpracovn, zuitkovn a ivotn inspiraci a nebo odmtnut, piem to jak s nimi kdo ve finle nalo, je skuten volba, kterou mme kad zcela ve sv kompetenci i odpovdnosti. A na samm zatku bych rd zdraznil jet jednu poznmku. Pedvan data jsou mmi vlastnmi slovy, kter jsem zformuloval veden snahou zhutnit (transformovat) primrn daje do pimen "straviteln velikosti a podoby" tohoto sekundrnho textu. Jak spn se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatn je to, e pokud se nkdo rozhodne vydat se po tto cest dl, do vt hloubku, vky i ky, primrn daje jsou mu k dispozici. A z nich poslze sm me zjistit, e tato nae vprava je jen malm nhledem na skutenou kvantitu i kvalitu informac a mylenek, kter jsou dnes inspirovanmu zjemci voln a svobodn k dispozici. V anglickm originlu jsou tyto mylenky prezentovny pod pojmem - Svobodn uen, co ale nic nemn na faktu, e si za sv (by pouze interpretan) slova, kad neseme osobn, karmickou zodpovdnost, jakou energii zasejeme, takovou budeme sklzet. V tomto smyslu tedy pijmm prva i odpovdnosti pinleejc vem autorm, veejn prezentovanch slov. Tolik vodem a nyn ji meme udlat prvn krok na cest, na kterou peji vem upmnm tenm - hodn vle a tst k dosaen clov mety. Nech je Vm tento text dobrm kompasem.

  Dve ne si Vm vbec dovolm ci nco konkrtnho a faktickho, povauji za dleit vyjdit se k otzce samotnho pvodu tchto informac neku-li fakt. Informace, kter jsou pedmtem naeho zjmu a kter se Vm pokusm postupn petlumoit, jsou podrobn a veejn publikovny v knin srii nazvan VOYAGERS a dle pak v materilech celosvtov studijn skupiny Amenti Projekt. Tyto primrn, informan zdroje jsou tedy tm, na co se v dalm textu budu ppadn odkazovat jako na Prameny. Avak co je informanm zdrojem tchto Pramen samotnch, zajist se zeptte. Odpov na tuto otzku je rovn jasn zodpovditeln, ale jej pijet ji vyaduje jistou dvku vstcnosti, alespo pro zatek. Pokud se Vm tedy ji tato prvn odpov bude zdt

 • 5

  nepravdpodobn i pitaen za vlasy, prosm Vs o jedno. Neuzavrejte si sudek ihned a pokuste se k napsanmu postavit jako k pracovn hypotze s vt i men mrou pravdpodobn sprvnosti. Hned na samm zatku budi zopakovno, e obsahov je tento materil (a o Pramenech ani nemluv) nm, s m jste se dosud zejm nesetkali, proto Vs na to pedem pipravuji. Obsahuje pomrn velk mnostv informac, piem prakticky vechny jsou takovho charakteru, e interpretuj n svt naprosto odlin od toho, jak je vyuovn ve kolch, prezentovn v mdich i vysvtlovn soudobou vdou. Z tohoto hlu pohledu je naprosto nezbytn, abyste se hned na zatku pipravili na to, e uslyte vci, kter do pomrn velk mry nebudou korespondovat s Vaim dosavadnm poznatkovm rmcem. A proto, nejste-li dostaten oteveni a pipraveni, pracovat s tmito alter-alternativnmi informacemi alespo na rovni pracovnch hypotz, kter postupn podrobte svm vlastnm verifikanm procedurm, lehce by se Vm mohlo stt, e se dopustte unhlenho zvru a to v konenm dsledku nejen ke kod vlastn, ale i ke kod svch blinch. No a pokud nakonec pece jen pedkldan informace nezakomponujete do svho "velkho puzzle", vm, e Vs alespo natolik zaujmou, e si ve finle eknete hmm, docela dobr sci-fi. A jet jednu poznmku vodem. Ji v tomto samotnm vodu jsem se rozhodl pouvat dl pojmy, o kterch nutn musm pedpokldat, e jejich obsahov npl Vm nyn, na samm zatku nebude asi nic moc kat. Prosm pijmte to jako pozvnku a vte, e v prbhu etby Vm bude toto ve dostaten komplexn a kontextov objasnno.

  Pojme tedy na to a eknme si, e informace publikovan v Pramenech (kter jsou pmou pedlohou pro tento text) jsou erpny z peklad tzv. CDT disk, kter provdj ti speciln poven a patin vykolen pekladatel - mluv. Tmito CDT disky se rozum soubor 12 kus, fyzicky existujcch, stbrn-kovovch, souasnm DVD diskm podobnm, nosi dat, v Pramenech nazvanch jako Cloister-Dora-Teura Plate Libraries, zkrcen CDT disky (knihovny). Tchto 12 disk obsahuje zaifrovan holografick zznamy a data a byly vyrobeny na planet Srius B z nm dnes neznmho materilu. Tyto disky byly vyrobeny taranskmi Knmu UR a Maharaji - Modrmi lidmi ze Sria, rasami tzv. "lini Svatho Grlu" tzv. Rady Azurline - kolektivn znmmi jako "Azurit" nebo "Eieyan". Disky byly v obdob 246000 p.n.l. pedny jako dar pozemsk Urtitsk kultue, k ocenn jejich pilenn se k mrov smlouv znm jako Smaragdov mluva. Disky obsahuj vechny vdomosti o naem vesmru, civilizacch v nm psobcch a historii vech evolunch udlost od doby vzniku naeho vesmru ped 950 miliardami let.

of 116

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended