Home >Documents >Pirston Media Information 2014 (CZ)

Pirston Media Information 2014 (CZ)

Date post:01-Apr-2016
Category:
View:216 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Kvalita magazínu Pirston ve spojení s pečlivým výběrem distribučních míst, která plně odpovídají renomé tohoto titulu, nám umožňuje stálý kontakt a dialog se zběhlými, perspektivními a majetnými lidmi. A pokud se na takové lidi chcete obrátit, rádi Vám tuto možnost poskytneme.
Transcript:
 • 2 3

  Pi startu projektu jsme slbili, e budeme pomhat naim tenm orientovat se vdnenm mnohovrstvm apestrm ivotnm stylu. Proto jsme pro nae tene zajistili co nejsnadnj dostupnost Pirston. Nen to jen pitaliv titn verze, kter je sama osob krsnm azajmavm doplkem kadho stoleku vnejlepch hotelech, kavrnch nebo restauracch Evropy. Pirston m pro svoje fanouky t samostatn mediln online projekt pirston.ru, kter je ssamozejm realizovn vucelen koncepci smagaznem. Dalm prvkem je elektronick verze magaznu, kter je dostupn navech mobilnch aplikacch, v. socilnch st (Facebook, Twitter, VKontakte). Te u Pirston nen jen nov glamour magazn, ale znaka, kter existuje paraleln vnejrznjch svtech, vekterch se pohybuj nai teni.

  Vroce 2014 Vs nastrnkch magaznu Pirston jako obvykle ek mnoho pekvapen avbr tch nejzajmavjch informac zrznch oblast dnenho ivota, kter by pro Vs mohly bt pnosn. Exkluzvn interview slidmi, kte doshli svtovho vhlasu vesv profesi. Analzy akomente naich expert oposlednch trendech mdy aivotnho stylu, udlostech vkultue aumn atd. Vkadm zsel novho ronku budou ty nejlep reporte, eseje arozhovory. ek Vs mix informac aglamouru, sestaven svybranm vkusem. Te Vm prozradm mal tajemstv: u vtomto roce bude magazn Pirston doplnn specilnmi vydnmi.

  Kvalita magaznu Pirston vespojen spelivm vbrem distribunch mst, kter pln odpovdaj renom tohoto titulu, nm umouje stl kontakt adialog se zbhlmi, perspektivnmi amajetnmi lidmi. Apokud se natakov lidi chcete obrtit, rdi Vm tuto monost poskytneme.

  Tme se nanai spolenou prci!

  SLOVO REDAKTORAe zatku to byl docela odvn npad vytvoit magazn, kter bude se stejnm nasazenm aentuziasmem nabzet svm tenm informace znejrznjch oblast, odbyznysu a poumn i gastronomii. Ale te u mohu smle prohlsit, e jsme tuto vzvu zdolali najedniku. Zasvoji pomrn krtkou historii doshl Pirston usvch pznivc ohromnho spchu. Stoj zatm nae prce ifakt, e se pevn drme zkladn koncepce projektu Pirston. Vme si zjmu naich ten achceme jim poskytovat nezvisl nzory navechno, co pro n me bt pnosem. No aposlednm stavebnm kamenem naeho spchu je n tm profesionlov kadm coulem, kte maj rznorod spektrum ivotnch zkuenost ikonk.

  Valeria PirstonEditor-in-Chief

 • 2 3

  Pi startu projektu jsme slbili, e budeme pomhat naim tenm orientovat se vdnenm mnohovrstvm apestrm ivotnm stylu. Proto jsme pro nae tene zajistili co nejsnadnj dostupnost Pirston. Nen to jen pitaliv titn verze, kter je sama osob krsnm azajmavm doplkem kadho stoleku vnejlepch hotelech, kavrnch nebo restauracch Evropy. Pirston m pro svoje fanouky t samostatn mediln online projekt pirston.ru, kter je ssamozejm realizovn vucelen koncepci smagaznem. Dalm prvkem je elektronick verze magaznu, kter je dostupn navech mobilnch aplikacch, v. socilnch st (Facebook, Twitter, VKontakte). Te u Pirston nen jen nov glamour magazn, ale znaka, kter existuje paraleln vnejrznjch svtech, vekterch se pohybuj nai teni.

  Vroce 2014 Vs nastrnkch magaznu Pirston jako obvykle ek mnoho pekvapen avbr tch nejzajmavjch informac zrznch oblast dnenho ivota, kter by pro Vs mohly bt pnosn. Exkluzvn interview slidmi, kte doshli svtovho vhlasu vesv profesi. Analzy akomente naich expert oposlednch trendech mdy aivotnho stylu, udlostech vkultue aumn atd. Vkadm zsel novho ronku budou ty nejlep reporte, eseje arozhovory. ek Vs mix informac aglamouru, sestaven svybranm vkusem. Te Vm prozradm mal tajemstv: u vtomto roce bude magazn Pirston doplnn specilnmi vydnmi.

  Kvalita magaznu Pirston vespojen spelivm vbrem distribunch mst, kter pln odpovdaj renom tohoto titulu, nm umouje stl kontakt adialog se zbhlmi, perspektivnmi amajetnmi lidmi. Apokud se natakov lidi chcete obrtit, rdi Vm tuto monost poskytneme.

  Tme se nanai spolenou prci!

  SLOVO REDAKTORAe zatku to byl docela odvn npad vytvoit magazn, kter bude se stejnm nasazenm aentuziasmem nabzet svm tenm informace znejrznjch oblast, odbyznysu a poumn i gastronomii. Ale te u mohu smle prohlsit, e jsme tuto vzvu zdolali najedniku. Zasvoji pomrn krtkou historii doshl Pirston usvch pznivc ohromnho spchu. Stoj zatm nae prce ifakt, e se pevn drme zkladn koncepce projektu Pirston. Vme si zjmu naich ten achceme jim poskytovat nezvisl nzory navechno, co pro n me bt pnosem. No aposlednm stavebnm kamenem naeho spchu je n tm profesionlov kadm coulem, kte maj rznorod spektrum ivotnch zkuenost ikonk.

  Valeria PirstonEditor-in-Chief

 • 4 5

  MAGAZN PIRSTON JE PROMYLEN ROZ-

  DLEN NA TMATICK RUBRIKY A POD-

  RUBRIKY, KTER UMOUJ TENM

  JEDNODUE SE ORIENTOVAT VMNOSTV

  PSOBIVCH STRNEK AROZLIOVAT RE-

  DAKN AREKLAMN OBSAH.

  Pirston je pro zkaznka pedevm zkuenm

  prvodcem vesvt prmiovch aluxusnch zna-

  ek aposkytuje svm tenm spolehlivou ori-

  entaci vesvt fashion and lifestyle.

  Hlavnm clem Pirston je poskytovat svm ten-

  m pln azajmav informace znejrznjch

  oblast lidsk innosti, kultury, umn a podni-

  kn. Okruh naich ten zahrnuje spn

  azbhl osobnosti s irokm spektrem ivotnch zjm. Ztakovch osobnost je

  vytvoen itm projektu Pirston, aproto meme naim tenm zajistit dostatek

  uitench informac ivzjemn spoleensk kontakt.

  Nastrnkch Pirston si mete pest ovem nejnovjm, co Vs zajm. Sezn-

  mme Vs sposlednmi trendy architektury a interirovho designu, sposlednmi

  vkiky kosmetologie, snejlepmi letovisky pro odpoinek adovolenou. Snmi se

  ponote doasnho svta gastronomickch lahdek, najdete si exkluzvn recepty

  nappravu zajmavch jdel apehled restaurac, dozvte se onejnovjch vymoe-

  nostech techniky, onovinkch vkin, vesportu, vautomobilech apod. Jednou ze

  stlch rubrik magaznu budou lnky ozajmavch lidech, kte doshli svtovho

  vhlasu vrznch profesch. Budou to poutav pbhy herc, spisovatel, hudeb-

  nk, designr i podnikatel, jejich jmna jsou kadmu znm. Dal rubrika

  PWorld Vm pome bt in vsouasnch mdnch trendech astylech nebo Vs

  seznm saktulnmi udlostmi vkultue aumn, kter stoj zaVai pozornost.

  Filozofi e Pirston je nejen otom, poskytovat teni zajmav informace, ale tak po-

  mhat mu orientovat se vdn tohoto mnohotvrnho ivota. Spolen snmi m-

  ete maximln vyut vechny monosti, kterch jste doshli. Pro sebe asv blzk!

  VYVEN POMR REDAKNCH A REKLAMNCH MATERI-

  L KONCIPUJE MAGAZN JAKO FORMT UREN IROK-

  MU OKRUHU TEN AZROVE ORIENTOVAN NAKON-

  KRTN SKUPINU ZKAZNK.

 • 4 5

  MAGAZN PIRSTON JE PROMYLEN ROZ-

  DLEN NA TMATICK RUBRIKY A POD-

  RUBRIKY, KTER UMOUJ TENM

  JEDNODUE SE ORIENTOVAT VMNOSTV

  PSOBIVCH STRNEK AROZLIOVAT RE-

  DAKN AREKLAMN OBSAH.

  Pirston je pro zkaznka pedevm zkuenm

  prvodcem vesvt prmiovch aluxusnch zna-

  ek aposkytuje svm tenm spolehlivou ori-

  entaci vesvt fashion and lifestyle.

  Hlavnm clem Pirston je poskytovat svm ten-

  m pln azajmav informace znejrznjch

  oblast lidsk innosti, kultury, umn a podni-

  kn. Okruh naich ten zahrnuje spn

  azbhl osobnosti s irokm spektrem ivotnch zjm. Ztakovch osobnost je

  vytvoen itm projektu Pirston, aproto meme naim tenm zajistit dostatek

  uitench informac ivzjemn spoleensk kontakt.

  Nastrnkch Pirston si mete pest ovem nejnovjm, co Vs zajm. Sezn-

  mme Vs sposlednmi trendy architektury a interirovho designu, sposlednmi

  vkiky kosmetologie, snejlepmi letovisky pro odpoinek adovolenou. Snmi se

  ponote doasnho svta gastronomickch lahdek, najdete si exkluzvn recepty

  nappravu zajmavch jdel apehled restaurac, dozvte se onejnovjch vymoe-

  nostech techniky, onovinkch vkin, vesportu, vautomobilech apod. Jednou ze

  stlch rubrik magaznu budou lnky ozajmavch lidech, kte doshli svtovho

  vhlasu vrznch profesch. Budou to poutav pbhy herc, spisovatel, hudeb-

  nk, designr i podnikatel, jejich jmna jsou kadmu znm. Dal rubrika

  PWorld Vm pome bt in vsouasnch mdnch trendech astylech nebo Vs

  seznm saktulnmi udlostmi vkultue aumn, kter stoj zaVai pozornost.

  Filozofi e Pirston je nejen otom, poskytovat teni zajmav informace, ale tak po-

  mhat mu orientovat se vdn tohoto mnohotvrnho ivota. Spolen snmi m-

  ete maximln vyut vechny monosti, kterch jste doshli. Pro sebe asv blzk!

  VYVEN POMR REDAKNCH A REKLAMNCH MATERI-

  L KONCIPUJE MAGAZN JAKO FORMT UREN IROK-

  MU OKRUHU TEN AZROVE ORIENTOVAN NAKON-

  KRTN SKUPINU ZKAZNK.

 • 6Nai teni jsou spn asolventn lid - ekonomicky nejaktivnj skupina obyvatelstva. To jsou lid, kte doshli mnohho, chtj co nejvce vyut svoje monosti ajsou pipraveni nakupovat.

  TENSK OKRUH .......... 78 000NKLAD ............................... 12 000PEDPLATITELE ..................4 000

  prmrn vk 31 obyvatele velkomst, kter spojuje lska kruskmu jazyku arusk kultue spn asolventn lid - ekonomicky nejaktivnj skupina obyvatelstva lid, kte doshli mnohho achtj co nejvce vyut svoje monosti jsou to sebejist lide, oceujic kvalitu jsou tak geografi ck nezavisl

  IVOTN STYL 91% m auto zahranin vroby62% asto chod dorestaurace31% asto navtvuje non kluby43% chod nakosmetiku adofi tness center41% dv ualkoholu pednost znakm znmm zreklamy

  TENSK PROFIL

  PIRSTON nen jen bn glamour magazn, je to znaka!

  Pirston nen magazn pro eny, ale je uren enm.

  Pirston nen magazn pro mue, ale je uren mum.

  7

 • 6Nai teni jsou spn asolventn lid - ekonomicky nejaktivnj skupina obyvatelstva. To jsou lid, kte doshli mnohho, chtj co nejvce vyut svoje monosti ajsou pipraveni nakupovat.

  TENSK OKRUH .......... 78 000NKLAD ............................... 12 000PEDPLATITELE ..................4 000

  prmrn vk 31 obyvatele velkomst, kter spojuje lska kruskmu jazyku arusk kultue spn asolventn lid - ekonomicky nejaktivnj skupina obyvatelstva lid, kte doshli mnohho achtj co nejvce vyut svoje monosti jsou to sebejist lide, oceujic kvalitu jsou tak geografi ck nezavisl

  IVO

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended