Home >Documents >kheda 27-09-2012

kheda 27-09-2012

Date post:17-Mar-2016
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • rkkh, kkh MkrnkLke ukrkf hee ykuo uzqkkuLku {w~fue

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kt.27-9-2012 ytKk, FkCt;, WbhuX, vuxjt, ctuhm, ;thtvwh, mturstt, ytkfjtJ, lrzyt, bnubtJt, Xtmht, bt;h, ctjtrmltuh, fvzJks, bnw"t, fXjtj, Fuzt, rJhvwh

  yuze MkuLMk fkuxoLkku [wfkku

  es [kuhe{kt kfzkuk zkk{Lkk MkLku6 {rnLkkLke fu yLku Y. 84 nhLkku tz

  (rkrLkr khk) ykt, kk.26

  ykt rskLkk tkk kkwfkLkk zkk{Lkk yufMku SEkeLkk nk kke kE khke zkhuxes fLkuLk E es [kuhe fhkkt kfzkE sk kkBku

  nkku.suLku yktLke yuze~ MkuLMk fkuxuo kfMkehkhXuheLku A {kMkLke fuLke Mk kkk Y.84,334Lkku tzVxfkhkkt es [kuhe fhkkt kku{kt VVzkx VukE skkkBku Au.

  (Mkt.Lw.Mk) Lkrzk,kk. h6Lkrzk nuh{kt kkkuo kk{kt

  ykMk fhkk yuf rkkeo Mkwr{k{ufkLkLkku {]kun tfkMk nkk{ktyuf kkze{ktke {e ykku nkku.xLkk ytku Lkrzk Yh kkueMku kwLkkuLkkUe yk {k{ku yk{nkLkku nkukLkwtskwt nkwt. ufu kkukkLkku kwkyk{nk Lk s fhu kuk Z rkMkMkkku Mkwr{k {ufkLkLkk rkkkyu Lk{kxuLke zk Y fhe nke. su{kt MkkrLkfkkueMkLkku Mkkk Lk {kkt yLku eLkwt

  MktfukkLke kk skkk W[ fkkyufhk{kt ykue hsqykkkuLku kku nuyk {k{kLke kkkMk Mke.ykE.ze.kE{Lku Mkkukk{kt yke Au.

  kkkuo kk. 1k - 11 - 11 Lkkhkus LkrzkLkk rkkeo Mkwr{kyrLkkE {ufkLkLkku {]kun LkrzkYh kkueMk {kfLke n{kt yku yufLkkLke kkze{ktke tfkMk nkk{kt{e ykku nkku. xLkk ytku YhkkueMk {kfLkk f{o[kheyku khk sMkwr{kLkk rkkk yrLkkELku ku{Lkk

  {kukkE VkuLk Wkh Mktkfo fhe fhk{kt yke nke. kkukkLkk yufLkkyuf kwkLkk {]wLkk Mk{k[kh MkktekrhkhsLkku Mk kE kk nkk.Mkwr{kLkk rkkkLku kkukkLkk kwkLkeyk{nk ytku tfk nkuE k{k{rkyku kqo kk kk kuykuyu kkukkLkeheku kkkMk fhkkt kwkLke nk kEnkukLke tfk Z kLke nke. hkekk khV skLkk {kkuo s ykkekkeke AkuA Lknuh{kt s u

  Mkfk WkhktkLkku Mk{ ekuAkkt heu[k MktLkku yk(Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.26

  k]n uzk rsk{ktke ykt rskLkwt ykyMk h[kkLkk Mkfk kk k ykt{kt fuxefMkhfkhe ku{s {nLke kkke f[uheyku, MktMkkykuLkkuyk kkoR hkku Au. khu f]rkMk{] rsk{kt

  kkh, rkkh MkrnkLke ukrkf [esMkwykuLkeMk{ktkhu kk oke yrLkkokk Akkt rskfkkLk w theu[k Mkt fkohk Lk kkkt uzqkkuLku kkwfk {kffu yL Mkkuyuke ukeke [esMkwykuLke heefhe kzu Au.

  ykt rskLkwt yk yMk h[ku

  yk ytkuLke {ke k {krnkeyLkwMkkh ykt rskLku ykrskLkku hu {k kkrsk{kt {nLke kkke fuxh,rsk kkueMk yrkf MkrnkLkef[uheyku fkohk fhk{tk yke nke.rMkr nkuMkx {kxu ktkk Mk{Lke{ktkeykuLku kLku R kkkuorLk{koLke fk{kehe nkk hkR Au.ufu rLk{koLke fk{kehe{kt yMkkrtk MkoR hkku Au. kwkhktkrsk su, kk rh{kLz nku{ Mkrnk{nLkk kkke MkwrkykuLkeVkeLkk {wu k rskLku yLk

  kR hkku nkuR Lku nkkfe kze hneAu. khu ukkLk kfe Mknfkhe kukuykuMkh f]rkMk{] yktLkw rskkhefu yk yMk h[kkLkk Mkfk

  WkhktkLkk Mk{ kk krskfkkLkw heu[k Mkt fkohkLk kkkt uzqkkuLku rr kkwfk Mktku fu

  kkteLkkh fkkyuke kkkMk Mke.ykE.ze.Lku MkkutkkE

  kwkLke nk kE nkukLkku kku fhkkt rkkk Mk kk kue EAk hku Au

  (rkrLkr khk) ykt, kk.26

  ykt rsk{kt krhekkyku khuLkfuLk fkhu kkMk kwhkLkk kLkkkukkk hkk Au khu ykt nuhLkeyuf krhekk kh hekk kk {kxunus kuxu 1 k YrkkLke {ktke fhe{kh{khe krhhef {kLkrMkf kkMkkwhkkt ku{s yktfk{kt hnuke yufkrhekkLku MktkkLk Lkne kkkt krhhef{kLkrMkf kkMk kwhkk MkkMkhekykuMkk{u ykt {rnk yLku yktfkkkueMk {kfu Vhek LkkUkE Au.

  ykt nuhLkk r{kLkkh{ktMkwVek {tSLke kLke yLku nk{ktMkkxek hkuz ykrLk-2 Vikkfo{kt

  hnuke kheLkkuLk knkuhkLkk Lk kkt[ko kquo VskE nMkLkkE nkuhkMkkku kk nkk.Yykk{kt LkSLkMkwYk rk kk kueLkk krkVskE knkuhkyu hekk kk {kxunus kuxu 1 k YrkkLke {ktke fhenke.suke kheLkkuLk kkukkLkkrkh{ktke nus kuxu 1 k Yrkk Lknke fkk VkR nMkLkkR nkuhkku{s kuLkk MkMkhk MkrnkLkkMkkMkrhkykuyu kheLkkuLkLkukzkkkxwLkku {kh{khe rkMk kkkukkue krhhef {kLkrMkf kkMk kwheLkke {khe LkktkLke {feyku ykkenke.suke kLkk ytku kheLkkuLk

  VskR nkuhkyu ykt {rnkkkueMk {kfu VskR nMkLkkRnkuhk,nMkLkkR hnu{kLkkRMk{ehkR VekE, MkkunkLkkkuLkMk{ehkE, ykkVkR nMkLkkE,rLkkuVhkuLk ykkVkE yuMkwVekkuLk nMkLkkR nkuhk Mkk{uVhek kkk kkueMku kkkMk nkk he Au.

  ke kLkk{kt yktfk kkuhnuke {w yktLke LkLkkkuLkrLkukE kh{khLkk Lk Mkkzk kko kquo Lkrzk kwLkekLkkh kLk[ehkuz kku hnukk rnkukE kfwkkE{ufkLk Mkkku kk nkk.LkLkkkuLkuxkMke kkr{f ykhku fuL{kt LkMko

  kkhkkwh zeek { kwshkkes ftkLke e.Lkk yrfkheyku yLkuf{o[kheyku khk kk kk.24{eswkE 2010Lkk hkus tkkkkwfkLkk zkk{{kt es [Ufek nkkhk{kt ykwt nkwt.su{kt LkkLkwkE{kwkE kkhik SEkeLkk nkkke kE khke zkhux esfLku ukkt zkkE sk kkBknkk.suke SEke khk kh kkkyL {wk{k s fheLku fw14228 YkekLkwt ke ykkk{kt

  ykwt nkwt su ke Mk{{kok{kthkkE Lkne fhkkt yk ytku SEkekhk LkkLkwkE kkhik Mkk{u kkueMkfuMk fhk{kt ykku nkku suke kkueMkuku{Lke hkfz fhe fkuxo{kt [ksoexhsw fhe nke. su ytkuLkku fuMkyktLke yuze~ MkuLMk ssyu.yu{.uLke fkuxo{kt [ke skktMkhfkhe rf k.yu[.XkfhLkeeku kkk MkkuS kwhkkLkukLk{kt E Lkke uyuLkkLkwkE kkhikLku A {kMkLke fuLke

  Mk kkk Y.84,334Lkku tz yLkutz hu kku w kuZ {kMkLke MkkfuLke MkLkku nwf{ fkuo nkku.ykuWue Au fu Mk kk{uLkkLkwkE kkhik ykkW k kuk es [kuheLkk fuMk{kt kfzkkunkku yu Mk k kE nke ku{ Akktyk keS k kfzkEu Mk kkBkunkku.yk{ Lkkeu es [kuhe{ktkfzkuk MkLku Mk kkk tzVxfkhkkt es [kuhe fhkkt kku{ktVVzkx VukE sk kkBku Au.

  rsk{kt krhekkyku kh kkMk kwhkLkk kLkkku kkk

  yktfkLke krhekkLku MktkkLk Lkn kkkt kkMk kwhkku(Mkt.Lw.Mk) Lkrzk - rhkqh,kk.h6

  uzk rsk{kt rLkrkrLkyuMk.xe.kMkLke yrLkr{kkkLku kku{wMkkVhkuLku khu nkkfe uXe kzu Au.{wMkkVhkuke h[f kMk{kt k yLkMkLke Mkwrk Lk nkukke kufkuLkuLkkAwxfu {wMkkVhe uze kzu Au. khufkMkLkk hksu xfkk xfkkt kkukhuf kMkLkk Akkhu SLkk u{ukuMke {wMkkVhe fhkkt kufku {skwheyk heku kMk uzkk nku Au.yksuk yks heku kMk{kt kk{qfkLke k sk Lk nkuE yLku yLkMk Lk nkuE yuMk.xe.MkLkk Akkhk khkuMke fuxkf rkkeoyku {wMkkVhe fhehkk nkk. Mk{Mkh kkyu

  knkU[kLke se{kt Akkhk kh kuMke{wMkkVhe fhe hnuk rkkeoyku{ktLkkuyuf rkkeo ktf ykkkt Mk{kwLkkw{ke kuMkkk {kko kh kxfkku nkku.xLkkLku kku yL rkkeoyku{kt

  hkukLke kke kke sk kk{e nke.ykshkus kkuhMkke fkhtxk ske

  yuMk.xe.kMk Lktkh Ssu - 18 -k048 kk khkek, kue zwtke,

  kMk {kf{kt yL rkkeoykuyu [kf Mkkku kkke fhe

  xLkkke y [kf kMkLku rhkwh kMk {kf Mkwe kuzke kku

  (Mk.Lw.Mk.) Lkrzk, kk.26

  uzk rskLkk {kkh{ktke kMkkhkkk rfkMkkkLku yhkukk VwxkkkkhLkk ktLku kkswLkk kkku qhfhk{kt ktkLkku rtk yLkuskkkh yrfkhe khkkk{kt ykke frkkkkhkneLku eu {kkhLkkLkkhsLkku{kt hkukLke kke sL{eAu. hk MkhfkhLkk {kko {fkLkrkk khk kikh kuk ykrfkMkkkLkk kktfk{ hr{kLkykkk{kt ykue rzkELk {wskLkwtfk{ kwt Lkke, yLku rfkMkkkLke ktLkukksw khkkuh {wsk u fkuEkkku ykkk nku kku ku qhfhkLke ktkLke yLku skkkhyrfkheLke Vhs nkuk Akktkk{sLkku yLku yhskhkuLke {kkekAe k kkku qh fhk{kt kkkrtkLku eu {kkh kk{ kt[kkLkk

  tz Lk hu kku w kuZ {kMkLke Mkk fuLke Mknwf{

  MktLkk rLk{ko {kxu hkMk yke Lkke :hrsMxkh f[uhe kwoku

  ykt{kt rskfkkk he-u[k MktLkk yMk ytku rskhSMxkh-Mknfkhe {tzeykuLkku Mktkfo fhkkt Mkqkkuyu skw fu rsk uLkkhe-u[k Mkt {kxu hMk hkkk Lkkkrhfku, Mknfkhe ykeykuyu rLkkMktk{tk yufk kR f[uheLku yhS fhe kzu Au. khkk f[uheLkkkhkkuhLkwt kkLk fhkkt MktkXLkLku fkkfe {tswhe Wk fhkk {kxuLkefkokne nkk hk Au. ufu nsw Mkwe yke fkuR hkMk f[uheLku {e LknnkukLkwt kwokuyu skw nkwt.

  (rkrLkr khk) ykt, kk.26

  ykt rsk{kt rkuk rMk hBkLk yk{]wLkk swk-swk ku kLkkku{kt tkus yLku tkk Yh kkueMk {kfuLkkUkk Au su{kt tkk kkwfkLkk sk kk{Lke Mke{{ktLknuh{ktke yk kiZLke k {e yke nke khutkusLkk wfu uhe k kxkxke ukkt kuLkwt MkkhkhhBkLk {kuk rLkkwt nkwt.

  k{ kLkkLke kkueMk kkMkuke k kke {krnke yLkwMkkhykt kkwfkLkk tkus kk{u hnukk nrhkEkEkkE hkk W..33 Lkk{Lkk wkLku kkhkus fkuEykB fkhkuMkh uhe k ke yk{nkLkku kMk fhkktyuf kforkfkuo Mkkku khu [f[kh {[e sk kk{e nke.ykwkLku uhe k kee Au kuLke kuLkk krhkhsLkkuLku kkktkuLku kkfkef Mkkhkh {kxu yktLke kLkke nkuMkx{ktMkuzkku nkku kt nrhkEwt yksu nue Mkkhu Mkkhkh

  tkkLkk rsk {kuxe Lknuh{ktkeyk kwYkLke k {e yke

  ykt{kt rhkk kk {kxuY.1 kLke nusLke {ktke

  {kkh{kt rfkMkkkkhLkk kkku qh

  fhk {ktke kMkLkk Akkhkt kh kuMke {wMkkVhefhe hnuku rkkeo Lke[u kxfkku

  Mkwr{k {ufkLk frkk nk fuMkLkekkkMk MkeykEze kE{Lku MkkUkkE

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

 • CMYK

  CMYK

  THURSDAY, 27 SEPTEMBER 2012SANDESH : KHEDAII Lq

  (Mkt.Lw.Mk.) fkzts, kk.26

  fkzts LkSf kkuke [keykke khtkhk {wsk khk{kMk{kt hkkk hLkkfh {kkkSLkkrkrrMk kuf{uk{kt ktkfLkesLkkk {kkkSLkk LkLkku k Ef]kkkk yLkwu Au.fkzts Lkkhkeykhu 10 fe.{e.Lkk ytkhu nekhkuz Wkh Mkkkuz kk{u e {kuxehLkkfh {kkkS kkk fkzts-{ehkkwh hkuz Wkh Lkkhke 2fe.{e.Lkk ytkhu e LkkLke hLkkfh{kkkS rkhks{kLk Au. kkuoke [keykke khtkhk {wsk kk Mkw-12,13,14Lkk rkrMke hkkkkuf{uk{kt ktkfLke sLkkkLkwt nikkeniwt rMkk yue ez uk {uAu.ykekhMkLkk yLku kkhMkLkkrMku {:{kuxe yLku LkkLke hLkkfh{kkkSLke [k[h Mkkku fkzts

  LkkhLkk hks{kkkou kh ksku kkskukukkkk fkZe {trhu E sk{ktyku Au. [kiMkLkk rMku {kkkSLkk{trhu Lk[tze nLk fhk{kt ykuAu.yk rMkku{kt hkkeLkk Mk{u ynetw kke kELkku fko{ kku Au.khk {kMkLkk ykrMkku{kt ktkfLkku {kLk {nuhk{yku Whk Au.kLkk eoyku {kxuyk sk yLkuf heku kkenkukLke k yuf {Lkk Au.Mkk[kkkke ykLkkhLke {Lkkufk{Lkkkq]o kk Au yuwt {ou{e sLkkkLkkMkqh{kt Mktk Au.[kw Mkku yk kuokk Mkw 12,13, 14,kk.27/28/29/2012 MkxuBkhLkk hkus {uku hku ku{ ykkusfkuyuskwt nkwt.{ukLku kMk yLkwkeLkufkzts zukku khk yuMxk kMkkuLkek Mkk fhkE Au.

  (Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.26

  f]rk Mk{] ykt rskLke fkekkuhkzw s{eLk{kt hkufrzk kkf k{kfwMkrnk yL ukekkfkuLkwt rMkLk {wskkukh nkk hk{kt yku Au. khus{eLkkuLke kwkk, Vwkkk MkrnkLkek{kkLke [fkMke {kxu rskukekze rkk khk ko 2011-12ytkkok kikh fhkuk 1.13 kMkkuR nuk fkzo kife 10 nhkkkeoykuLku rkh kkfe hnuk kkBwAu. kwkhktk ykkk{e Mk{ {kxu 51nhLkk ktf kife 36740s{eLkkuLkk Lk{wLkk ukLke fk{kehe nkkhk{kt yke Au.

  yk ytkuLke {ke k {krnkeyLkwMkkh rr ukekkfkuLkk {kWkkLk {kxu uz, kkh Lku kkeLkkrMkktk {wsk ukh-Mke{ rMkkhLkeVwk s{eLk, s{eLkLke ku{ksk, Akrk Mkrnk kkukf kkuhkkk hkMkkrf kkh WkhktkhMkkLke yLkwfq Mkrk {nLkkukk su Au. khu ykt rsk{kt

  s{eLkkuLke Vwkkk, kwkk yLkuWkkLkk{kkLke [fkMke fhe, k{

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended