Home >Travel >New Twinspace Navod

New Twinspace Navod

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:724 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. Jak na nov TwinSpace? 1. Pihlen do TwinSpace a. Pihlaste se pes Vai pracovn plochu. Vstup do TwinSpace naleznete na vodn strnce vlevo dole nebo v sekci Moje projekty u nzvu projektu, na kterm chcete pracovat. b. Do adresnho dku na internetu zadejte univerzln adresu TwinSpace http://new-twinspace.etwinning.net . Na strnce se objev prosted TwinSpace, uprosted naleznete oknko s npisem Login. Zde se pihlste. 2. prava profilu astnkaKurzorem myi najete na ern oknko v pravm hornm rohu. Rozbal se Vm nabdka. Kliknte na My account (Mj et) a objev se Vm nov strana umoujc nastaven detail o uivateli (uivatelskho jmna, emailu, narozenin, pohlav, vloen fotografie).

2. V pravm hornm rmeku mete nastavit jazyk TwinSpace. Kliknte na Display settings a vyberte jazyk, nastavte asov psmo a uvtac zprvu. Ve potom nezapomete uloit kliknutm na Save.Zpt na pracovn plochu TwinSpace se dostaneme kliknutm na Back to pXXXX v pravm hornm rohu. 3. Pidn k (dalch len tmu)Nejprve se pihlaste do svho TwinSpace svm (uitelskm) pihlaovacm jmnem a heslem. Napravo naleznete box TwinSpace Members. Kliknte na Invite pupils (Pidej ky) v levm dolnm rohu tohoto boxu. 3. Po t napite jmna a pjmen dt (nepouvejte diakritiku, nap. Ruzena Novakova) malm plusem pidvte dal polka a odelete. U kadho dtte se objev pihlaovac jmno a navrhovan heslo (nap. LgF354), kliknutm mete heslo zmnit (nap. 12345), mus mt min 5 znak, nastavte, zda bude k pouze lenem nebo administrtorem a po pravch znovu odelete. Nezapomete si jmna a hesla okoprovat a uloit! Do adresnho dku na internetu dti zadaj univerzln adresu TwinSpace http://new-twinspace.etwinning.net . Na strnce se objev prosted TwinSpace, uprosted naleznou oknko s npisem Login. Zde se pihls. Prva len TwinSpaceRzn prva len TwinSpace slou k rozlien innost, kter mohou jednotliv lenov tmu vykonvat nap. publikovn, pravy text a soubor aj.- Founders (zakladatel projektu) - Administrators (uitel nebo ci, kterm zakladatel projektu udl nejvce prv) - Members (zkladn prva uvn pro ostatn uitele a ky) - Visitor (host) 4. - Anonymous (kdokoli, bez nutnosti pihlen). 4. Zloky TwinSpace (Home, Activities, Staffroom, Pupils Corner, Chat)HomeNa vodn stran naleznete informace o projektu. V poli pod nzvem vidte, jak strnky s aplikacemi - nstroji jsou ji v TwinSpace vytvoeny. Pokud zante, dn strnky zde jet nebudou. Ve druhm sloupci se zobrazuj aktuln zprvy z kalende.V poslednm sloupci naleznete rmeek s informacemi o lenech TwinSpace, pod nm je Mailbox (tedy emailov schrnka slouc k emailov komunikaci mezi leny TwinSpace). Chcete-li napsat mail nkomu ze len TwinSpace, kliknte na Write email a do lutho polka vepite st jmna adresta. Po nkolika psmenech se Vm nate cel jmno, potom jen kliknutm potvrdte. Posledn v pravm sloupci je kalend, kam mete vepisovat dleit termny tkajc se projektu. 5. ActivitiesJedn se o nejdleitj sekci, pomoc kter vkldte strnky obsahujc nstroje na spoluprci vkldn dokument, fotografi, vytven diskusnch fr, blog aj.V tto sekci mete pidat tolik strnek kolik potebujete. Strnky mohou bt pojmenovny napklad podle zastnnch zem, tmat projektu, nzv aktivit apod. Koncepn, kad strnka v sekci ACTIVITIES me obsahovat vlastn nstroje na spoluprci podle vaich poteb, dle typu aktivity jakou jste zvolili. Vytvoen strnkyKliknte na Activities (druh zloka na horn modr lit). Zvolte Manage pages. Do przdnho pole vepite nzev nov strnky a kliknte na Pidej. Po vytvoen strnky mete zvolit, zda bude veejn i skryt. Prce se strnkou prce s nstrojiKliknte na strnku, do kter chcete vkldat dokumenty nap. The Czech team (viz obrzek). Chcete-li zmnit nzev strnky, kliknte na Actions a zmnu provete. 6. Pomoc ernho boxu vpravo nahoe mete do strnky vkldat jednotliv aplikace. Kliknte tedy na ern rmeek, zvolte Add Application a objev se oknko s nabdkou aplikac urench na spoluprci (Collaboration) a aplikac urench na vkldn dokument a obrzk (Content Management). Kliknutm na Pidej i tahem my pethnte na strnku Vmi zvolen nstroj = aplikaci Blog, Nstnku, Wiki, Knihovnu dokument, Galerii obrzk. Poad nstroj na strnce mete mnit petaenm. Sta kliknout na modr pruh vedle nzvu nstroje a thnout dol i vzhru. Jednotliv nstroje aplikace mete mazat, minimalizovat i maximalizovat pomoc ikon na lev stran. 7. Blogs - BlogyChcete-li pidat pspvek na blog, kliknte na Pidej pspvek na blog. Zobraz se okno, pomoc kterho mete vloit pspvek. S nstrojem se pracuje jako s bnm blogem. Lze vkldat naformtovan texty, obrzky, odkazy aj. Jakmile pspvek vytvote a upravte, kliknte na Zveejnit.Message boards Nstnka, Diskusn frumTuto aplikaci vyuijte jako klasick diskusn frum. Nejprve vytvote kategorii = Hlavn tma diskuze (nap. Seznmen tm). 8. Jakmile ji vytvote, kliknte na jej nzev a mete zakldat vlkna diskuze. Vhod vyuit diskusnho fra na rozdl od email je nkolik, nap.:-Vidte, jak diskuze postupovala, zobrazuj se Vm vechny pspvky na dan tma podsebou.- Diskuse se zobrazuje, pokud chcete, i dalm lenm TwinSpace. Mohou tedy pidvat svpspvky. Wiki Wiki je oznaen web (nebo obecnji hypertextovch dokument), kter umouj uivatelm pidvat obsah, podobn jako v internetovch diskusch. Wiki umouje vytvet dokumenty kolektivn pomoc jednoduchho znakovacho jazyka za pouit webovho prohlee. Jedna strana ve wiki je oznaovna jako wiki strnka, zatmco cel skupina strnek, kter bvaj obvykle znan propojeny, je nazvna wiki. Document library Knihovna dokumentKnihovna dokument slou ke sdlen dokument textovch dokument, tabulkovch dokument, prezentac, vide, audio nahrvek atd. Nejprve vytvote sloku - adres, do kter budete Vae dokumenty vkldat. Je vhodn udrovat ji od zatku vkldn dokument na TwinSpace d, tedy vkldat dokumenty do pojmenovanch sloek s popisem jejich obsahu. Sloku ulote. V Document Library se vm objev nov vytvoen sloka (lut obrzek sloky). 9. U kad sloky mete upravit oprvnn, tedy co mohou administrtoi, uitel, ci, host atd. se slokou dlat. Prva udlte klinutm na ikonu s nzvem Actions, kter se nachz na konci dku s nzvem sloky. Rozbal se nabdka, vyberte Povolen. Pomoc zakrtvn mete zmnit prva u jednotlivch len TwinSpace. Pot strnku odelete. 10. Po kliknut na nzev Vmi vytvoen sloky se oteve a zobraz jej obsah (momentln przdn). Ve sloce mete vytvet stejnm zpsobem dal podsloky a do nich pidvat dokumenty.Pro pidn dokumentu kliknte na Pidat dokument, uke se Vm ikona Prochzet a pomoc n nahrajete jakkoliv dokument z potae. Jeden dokument me mt max 20MB. Pot kliknte na Ulo. Jakmile dokument vlote, mete i u nj upravit prva len TwinSpace.V sekci Actions naleznete i jin zajmav nstroje k prci s dokumentem. Nap. kliknete-li na Actions Zobraz, objev se Vm informace o dokumentu a mimo jin i URL dokumentu, co se me hodit pi publikovn Vaich vstup na jinch webovch strnkch. Aby byl dokument pstupn pro kadho, kdo si jej chce prohldnout (tedy i neregistrovanm lenm) je nutn jet povolit jeho prohlen. Kliknte na nabdku Actions vedle nzvu sloky, ve kter se dokument nachz, a zvolte Povolen. 11. Objev se tabulka s monostmi zakrtvn prv. Zvolte monost View u TS Visitor (TS Nvtvnka). Pokud se Vm dokument lb, mete jej pomoc vbru uritho potu hvzdiek i ohodnotit.Kliknete li na npis Komente, mete pidat V koment k dokumentu. 12. Image gallery Galerie obrzkAplikace uren ke vkldn obrzk a fotografi. Obrzky se v tto aplikaci vkldaj stejnm zpsobem, jako se vkldaly dokumenty v aplikaci Document library Knihovna dokumnet. Staffroom -SborovnaSborovna je ideln prostor ke spoluprci, plnovn projektu ped jeho realizac i bhem n. Tento prostor je uren pouze uitelm, ci do nj nemaj pstup, v kovskm menu se tato zloka nezobrazuje.Naleznete zde rzn nstroje, kter Vm slou ke vzjemn komunikaci a plnovn projektu. K dispozici tu mte diskusn frum, prostor ke sdlen dokument a obrzk. Chcete-li vyuvat v tomto prostoru vce nstroj, mete si je pidat stejnm zpsobem, jako se pidvaj nstroje do nov zaloench strnek (Add application v pravm hornm rohu).Pupils Corner Koutek pro kyTento prostor je naopak uren pouze km. Zde se mohou setkvat s ky z jinch kol zapojench do projektu. Mohou sem vkldat informace o sob, vst diskuse a sbliovat se s ostatnmi ky. Tak lze vyut tento prostor ke vzjemn spoluprci na projektu. I sem lze pidvat dal nstroje aplikace uren ke spoluprci a komunikaci. Chat Slou k online diskuzi mezi jednotlivmi leny projektovch tm. Zde se mete s Vaimi partnery setkat online, diskutovat, plnovat a to v chrnnm prosted. Sta se s partnery domluvit na datum a as setkn. Pozor na rzn asov psma!