Home >Documents >Praga Piccolo 1litr Navod

Praga Piccolo 1litr Navod

Date post:06-Mar-2016
Category:
View:135 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
CARRO RUSSO PRAGA PICCOLO
Transcript:
 • kd.1-

  e

  -

  S OHiiz

 • Zruka za nave vozy.Zn svd vrohky i-nh automohilka

  sniyslu, e takov nedostatky, ktemkeni vadnCho rnaterhlu nebo vadnCdodCvk y a v tCto dobC niajetnikeineny, odstrani podle sv volby bud'to

  ,,Praga" prvnithu 1 majetniku v tornby so vyskytly prokazatelnC nasled-prce v dabS Cacti rnCsicS ode duevain by] y a utomo hi Ice ,,Pmaga' hi a-

  opra Va mi prov eden mi V to y S i-nC,

  DIcit pravd1a.P?ejete-ti svmu vozu douh ivot a cheete-Ii s ohm b9ti vdy spoko-

  jeni, ?idte se pokyny v tto kniee uvcdenrni a nezapnminejte i-ta tatohlavni pravidila

  1. Aby se vechny sousti novho vozu s prAvn6 zabha1y a vz po-drel pro pozdji dub" dobr vlastnosti, vymennjtc z potku olejasteji (po njeti nejprve 500, pak 1000 a potom p0 dalich 1500 km)a nejezdte prvnich 500 km p?1 phmtn zhru rychieji ne 40 km-hod.; u kadch dalich 500 km zvyMe p?ect tim poqivanou rychtost0 10 km/hod.; ph druh rychiosti pouivejte max. rychiosti polo-vieni, ph prvni tvrthtiovc.

  2. Do ujeti prvch 1500 km dotahujte astji a s citem ? Me pevn a p0-stupn ?adu za ?adou grouby ye have vlcft (poCinaje prosifednirnirotiby), by New,dhstateenC stahovala pddajn tCsnni a in-

  mezilo se vniknnti vody do vlc.3. Dbejte pelivC pedpisft pro mazSni motoru a von a ne5et?te pH

  tom on jakosti maziva, ahy nenastalo p?edasn opdt?ebeni souSsti.Pokud sviti zelenav iampi6ka, mazni moloru neil ;dostaten.

  4. Stoji-li motor, nes,ni bvti zapalovni zapiato a erven kontrolniiampika svititi, aby Se nevyhijela baterie a neniCiig elekirickd son-prava. BCi-li motor, neuvdete spoutCC v chod.

  5. Baterie vyaduje take obasnS obsiuhy, jak je uvedeno v nAvoLtu.6. Pneurnatik y hustCte prtsne pod]e pTedpisu a pravideln koittrolujte

  tiak jejich vzduchn, nehot vydri mnohert dCle a zajistite si phi-jemnou jizdt.

  7. Kontrolujte asto, ada mate v motoru dostatek oleje a v chladiidostatek vody. Zn jt'raz dhejte o to, aby voda v chladiSi nezamrzla.

  8. S voiem zachzejte opatrn, nep?ete2ujte jej, pclivC lei eistetea prohIiejte a vechny, i sebe meni nedostalk y , ihned odstrafiujte.

  9. Jezdte jen takovou rychiosti, abyste vz an dandh okolnosti v2dya acela ovldali, a dbejte dobrho stavu brad, jako I vechzkorittch p?edpisft 0 jizdC.

  10. NejmdriS jednou za rok neho po vCticn poEtu ujet9ch khloinetrtclejte vuz peClive prolileclnoitti, piointtriCt I nCkrer strop mao-brati a vyCistiti, ;11)y hylo tie pi-ekonlrolovati hezvadny sta y son-sti i celSho shoje. Opmavy itCvcjhi provadelt zktteti9ni neclia-

  nikm v dobrch, nejlEpe nmi autorisovanVch cliliich a pouivejtespolehlivch originlnicli souCsti ,,Praga'.

  v dilnSch prodejen, zSstupc, auto,nobilkou Pmaga" autorisovan9ct, sp.....kdmnhch, do kterch jest majetnik vozu povinen vSz bez jakictikoiIv v..oh pro automohilkit ,,Praga' dopraviti, aneb dodvkou nhradaich diti

  a v'rnCnou poCkozench souCSstek. DalCi nrok oa odCkodnCnl, zejmnrmana rhradu uMho zisku neboutrpn kody pHCrazech a puruchSchV provozu .antomobilka ,,Praga" zamit ; rovn neil kupujici vSdnPaipflpd opranSn aruCiti koupi, nebo po2adovati snieni kupni deny a pod,a vz4va Se tudia vslovn techto nrokS. Demontdni a niont'Zn.i prSces v9'menou vadnch dil spojen so v kadm phpade SStuji najetnilrnvoid. Ze zSruky jsou vylouCeny veCker dily automohilkou ,,Praga' no-vyrben, jako na p?ikiad prisiuenstvi nebo vVbava, zapalovaci soupravya osvSttovaci za?izeni, m?ici pi'istroje, pruiny, kuliCkovS IW.A ska a pneti-matiky. Ve vech jmenovao?ch plipadech postoupi antomnobilkaPragakupujicimit, arcif hez jakCkoliv zSruky, veCkere ji p?isluCejhci nAroky an-ruEni na sv dodavatele; p?ipadnC rekiarnace zprost?edkuje a svoji inter-vencj

  podpoh'i. Za pflrozen opotfebeni, date in kody a poCkozeni vznikirineodborn9m pouitim a nepeSlivou obsluhou aneho zanedbSitim nepatr-nfth vad automobilka ,,Praga vCbec Si-uN. Narok na zniku zanikS,jestlie zmCny nebo opravy an voze nebo jeho dilech byly provedenynub tovrnu, nebo mimo dilny prodejen, zstupc a automobiikou,,Praga" autorisovanC dilny. Vady podlhajici ruce nutno limed oznaniiiiautornobilce ,,Praga', junk zanikS zruka an bezp]atnou nShradu a auto-mobilka ,,Praga' neruOi vftbec za kody, je mohly btti zanlezelm y

  Mas-.nm oznn]enhin zvad. V garancil adstraue automobilka ,,Praga" jonvadv majetnikem zjiCtn a spolenosti hlCend; kupujici iteni oprvnCuddti bezplatnou .prohlidku, nemCe-[i udati konkretnich var] a po2ado-vati nd automobilky ,,Praga", aby vady na voze hiedala. So,iCstky rek]a-niovand co vado, musi bVti ihued vrceny automohilce .,Praga' framikok p?ezkoumni. Antomobilka ,,Praga

  avyhotovi SCot n rEly odeolanC nov9ni6nu; uznS-li reklamaci za oprvnCnou, bode uznanS CSstka SCtu ph-psSna k dobru zkaznikovu. ZSstnpci neoiaji prSva o hezplamtmCnhrhd rozhodovati. Pak1ie se ukS2e p?i provhdCni Praci spo-jenbh s opravou na zruku, 2c bezpeCnost jizd y

  nebo bezvadn provozvozidla vyaduje daiich oprav nebo doddvky daiich souSstek, k jejichldodni n-a zkiadC poskytovanC zruky automobilka ,,Praga" neni noviuna,ma prSvo tako yd dalCi prSce nebo dodavky kupujicimu i tehdy

  zaSCtovati,neddstala-li od nCho svoleni.

  Doprnvni viahy nShradnich dilS, pot?ebnch k api-aye, d]e cestovulvlohy a pracovni Las montera zaCCtuji so v kadmn pripod(., ktmpm.ijicl,iimu.NalirmizenS sotiCSstka z&stS y S majetkemn automobilky Pruga".

  ObjednvnI nhradnich dIM.Ahy objednSvka nShradnieh due mohia b?ti bezvadnC vy?izena. mush

  obsAhovati tyto sprvn a iteln daje:f. V9robni Cislo vozu (vyraeno na typov tahulce an )PiCmiS stSo ii

  vyznadeno v certifikatu).Z OznaSeni, jakm zpflsobem niaji bti souSsti odeslAny,I Objednvan mnostvl (poCet kusC mush vady bti udrin slovy.41 Pojmenovani po2adovanch souCSti (uvedeno v ,,Soznamu nShrod-

  nich

 • 5. OznaenidanVch sousti (uvedeno v prvrn sloupci Seznamu

  nhradnich dil').6. tJpIn adresa objednavatele.

  (Na p1-.: Objednvni k vozu . v'r, 35301 It zaslni potou expresdva ventily 03-1830. Karel Kropeek, Nova yes, po(a [

 • 2 - pecil 3,rzdy sesla povarnrn ped ltr pravou notion so brzdi vechriaOtyFi kohi.

  3 ?ilapha acIc1er6tOrfl; sclpnutiin Mapky pravou nohoit ,,piidv soplyn' a zvyuje vkon motoru.

  4 rychlostul pka ; zapinhnirn r6zo9ch ozuhcncli l

 • Po spuMni ncclime motor beti Pottle teploty poasi nkolik Si-nut, a se stun stejnomrn prohFeje dilve s vozem neodjedeme. Je tovelrni dGleitd zejmna V zim: Zahi'ivme motor ph pomalni bhu, pro-to2e ye valcich neal jSt dostatek rnaziva a ph vysok9ch otakchby cc ted y vhlce opoftebovvaly. Ddje-li se toto zahivni v gari, ote'.?e-me dokeian jeji dve?e, jeto kyslinik uhelnatt v6 vttukovjch pIyncliOhsaen je neohyejn jedovat. - Kdyby tepl?' motor ph pomalembehu, L j. pH neselpnutm akcelertoru, sainovoln Se zastavoval, zy-illlC miniinalni poCet jeho otek stavcim troubkem u skrtici klapky

  Ic rbur torn.PH prohf-ivui kontrolujemezda mazni a zapaIovnI pracuie spray-

  n. Zrychlujeme-Ii bh motoru selapovnim t1apky akcelertoru ,,3" a morLampika 12" na p?istrojov desce ztsstv stale rozsvicena, lest, to zna-menu, c v otejovdm potrubi neni dqstatenbo tiaku. Nutno tudi Pe-dl ihned uvotuiti a vyicati, a 'Sodr latnpika'. zhsn'e, na zoameni, eolejov pumpa dodv dostaten tlkoleje k Cmazan fl) mistftm. PHponCkd vyich otaekach,' ne"

 • 4. Zptu chod.Zptn9 chod nesmi bVti nikdy zasouviin, pohybuje-li so vz vpftd, nebof

  by so kola v pievodov skhni mohia voe pokoditi. Nejlpe so provdi.jestlie vz stojI.

  Zptn chod zasuneme tak e selpneme pedal spojky ,,1" (obr. 1.),potom vypoeme rychlostni pku 4 v neutrlni poloze: vievo a vysunemeji kupftdu do polohy 2, nae sou&sn volfiujethe runi brzdu 5poiitime spojku ,,1" a phIapujcaio akcelertor 3. Ph torn so divmedozadu, ahychorn nenarazili no njakou ptekaku.

  5. Kontrola rychiosti vozu.Provdi se trojirn zpisobem

  a) Zztsouvnim stup rychiosti, a to jon ph rozjidni (viz odst. 2.)a klesne-li neb zvi-li so rychiost vozu ph danm rychlostnini stupnimd stanovenou moz (viz odst. 3,), at je to ph jizde o rovin, do kopcei S kopce.

  b) PHdvnim nob ubirinim plynu, t. j . rznm otevteoini krtici klapkykarburtoru ph urit vysunuld rydhiosti se1pnuim akcelertoru sootevir klapka, tak2e mnosLvi nasst srnsi a tedy vfton inotoru arychiost vozrt e zv6ttij1 uvolnnini akcelertoru so ;klapka zavir.

  C) Brzdnim. No2ni hrzda ,,2" (obr; 1.) i rua- al brzda ,.,5" pQsobi-na vk'ckatyh kobi. Za jizdv pouivine hdii jon noni hrzdy, ruui brzclou

  pak pojitnjemo zasraved v5z proli rbzjetL jen v nutnch pFipadech,musime-li vz rychie zastaviti, pouijeme ohou brzd souasne a ryclile.Brzdni mA so did, pokud Ic to motnd, poseuhlu a znkco. Brzdimoproto tak, e ponenAhlu zesilujerne tiak prav nohy na pedal nebotah prav ruky za pAku, a so vAz zpomali nor ddariou rychiost.Prudktm nta5enim brzd trpi toti* povrch pneAmatik a cel9 vAz.

  Prudk selApnuti brzdy me take zp5sobiti zablokovni kol a smykvozu, zvlAt ph ojetch gurnAch na bltivC cest, mokrC dlat.b, nAledia pod. Abychom zabrAnili I menim smykftm v (edith phpadech, oevvpi-nejme ph ptibrzd'ovAni spoiku.

  Na sprAvnd furikci brad zAvisU bczpeuost vozu, .eestujicich a Okoli.Neopomenne ii tedy konirolovati, a uejsou-li brady v pMAdku, dejme jeihned sehditi.

  P11 Apindrn zabrzdCni vozu musinie zavCas vypnouti spojku, proioeby so jinak zastavil motor (viz odst, 7.), I

  Jin zpAsohy brzdCni !son popsAny v datim odstavcj 6

  6. Jizda s kopce.Ph jizd S kOpCe fidiore rychiost vozu p?idvAnirn neho ubirAnirn plynu,

  p?ipadnC i brzdCoi'o.Jedcnie-li deli kiesajici trai l kter je phni, volnA a neni kluzkA,

  meme svahu vyuiti a projidCti traf s vypnutm p?evodeni. Vypoutipi'evodu provederne, jakmile vA-i. nahyl y e spAdu dostateCoC rychlosti:, tak,ie mime povyClApneme spojkim, vysutmemne lehce treti rychlost ze zAbCrudo neutrAlni polohy, povolime akceferL'inn a oechthne motor zvolna htietinapra

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended