+ All Categories
Home > Lifestyle > FAnn Info 1/2007

FAnn Info 1/2007

Date post: 16-Jan-2015
Category:
Upload: jan-martinec
View: 2,035 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Časopis FAnn parfumerie v České republice ... www.fann.cz
Embed Size (px)
of 11 /11
Náramek pro nadûji Vy, FAnn a UNICEF spoleãnû proti AIDS Valent˘n klepe na dvefie Máte uÏ pro svou lásku vybran˘ správn˘ dárek? VÛnû inspirovaná whisky BALDESSARINI AMBRÉ - solidní jistota Poklady ve flakóncích Zlato a drahé kameny nepatfií jen do ‰perkovnice FAnntastick˘ Opel V˘herci vánoãní soutûÏe uÏ jezdí v nov˘ch vozech Náramek pro nadûji Vy, FAnn a UNICEF spoleãnû proti AIDS Valent˘n klepe na dvefie Máte uÏ pro svou lásku vybran˘ správn˘ dárek? VÛnû inspirovaná whisky BALDESSARINI AMBRÉ - solidní jistota Poklady ve flakóncích Zlato a drahé kameny nepatfií jen do ‰perkovnice FAnntastick˘ Opel V˘herci vánoãní soutûÏe uÏ jezdí v nov˘ch vozech
Transcript
Page 1: FAnn Info 1/2007

Náramek pro nadûjiVy, FAnn a UNICEF spoleãnû proti AIDS

Valent˘n klepe na dvefieMáte uÏ pro svou lásku vybran˘ správn˘ dárek?

VÛnû inspirovaná whiskyBALDESSARINI AMBRÉ - solidní jistota

Poklady ve flakóncíchZlato a drahé kameny nepatfií jen do ‰perkovnice

FAnntastick˘ OpelV˘herci vánoãní soutûÏe uÏ jezdí v nov˘ch vozech

Náramek pro nadûjiVy, FAnn a UNICEF spoleãnû proti AIDS

Valent˘n klepe na dvefieMáte uÏ pro svou lásku vybran˘ správn˘ dárek?

VÛnû inspirovaná whiskyBALDESSARINI AMBRÉ - solidní jistota

Poklady ve flakóncíchZlato a drahé kameny nepatfií jen do ‰perkovnice

FAnntastick˘ OpelV˘herci vánoãní soutûÏe uÏ jezdí v nov˘ch vozech

Page 2: FAnn Info 1/2007

Leah Maiko /na snímku v popfiedí sesv˘mi sourozenci a vyslankyní dobrévÛle – hereãkou Susan Sarandon/nedávno oslavila 9 narozeniny. Místoher a ‰kolních povinností ale musídennû fie‰it „dospûlé“ starosti – jaksebe i své sourozence nakrmit, o‰atita jak pfieÏít. Leah je jedním z tisícÛ sirot-kÛ, jejichÏ rodiãe zemfieli na AIDS.A takov˘ch dûtí KAÎD¯ DEN pfiib˘vána celém svûtû 4.250!

Pfiitom fie‰ení, jak vrátit Leah i v‰echnyostatní do svûta dûtí, je tak jednoduché– staãí podpofiit PILOTNÍ PROGRAMY UNICEF zamûfiené na sirotky AIDS rodiãÛ, které pomáhajív nûkolika smûrech:Prevence pfienosu viru z matky na dítû- díky vãasnému podání lékÛ a jednoduch˘m, ale úãinn˘m opatfiením bûhem porodu a pfii kojení lzev naprosté vût‰inû pfiípadÛ pfienosu viru HIV z matky na miminko zabránit.Léãba HIV pozitivních dûtí- vhodné léky pro HIV pozitivní dûti dostává na celém svûtû jen 2% potfiebn˘ch. Tento program jezajistí i dal‰ím dûtem a zároveÀ jim zprostfiedkuje i léky pro prevenci a léãbu pfiidruÏen˘ch infekcípostihujících organismus se sníÏenou imunitou.Ochrana sirotkÛ- kromû poradenství pro HIV pozitivní rodiãe k zabezpeãení jejich osifiel˘ch dûtí zaji‰Èuje programi ‰kolní poplatky a podporu ‰ir‰ích rodin, které se sirotkÛ ujmou nebo podporu samostatn˘chdomácností osifiel˘ch dûtí v komunitách.Prevence a osvûta- je nejdÛleÏitûj‰ím programem, kter˘ podporuje vzdûlávání mlad˘ch lidí o problematice HIV/AIDS.Ti pak pfiedávají své poznatky mezi sv˘mi vrstevníky a jsou nadûjí, Ïe se v budoucnu pfienos nemo-ci díky osvûtû sníÏí ãi v ideálním pfiípadû zcela zmizí.

B˘t ãlovûkem, dostaly by FAnn

parfumerie ke sv˘m nedávn˘m

patnáctinám urãitû spoustu

dárkÛ a taky obãanku. My nao-

pak originální dárky k voÀav˘m

a kosmetick˘m nákupÛm rozdá-

váme stále. Teì máme za sebou

FAnntastickou vánoãní nadílku,

pfii které jsme pûti z Vás vûnovali

zbrusu nové vozy OPEL Corsa.

V‰em v˘hercÛm je‰tû jednou

pfiejeme, aÈ ve sv˘ch „miláãcích“

na 4 kolech najedou spoustu

‰Èastn˘ch kilometrÛ!

Pro Vás, na které se tentokrát

‰tûstí neusmálo, máme nové

FAnn Info pfiiná‰ející spoustu

tipÛ na jarní novinky, v˘hodné

dárkové kazety a jiÏ zmiÀované

znaãkové dárky, které udûlají

z Va‰í náv‰tûvy v „království vÛní

a krásy“ skuteãnû pohádkovou

záleÏitost.

Mimochodem, kdyÏ uÏ jsem

u pohádek, pfiipravili jsme pro

Vás i jeden pfiíspûvek o pokla-

dech, které obsahují ‰piãkové

a luxusní pfiípravky – schválnû,

jestli tu‰íte, Ïe se

ve Va‰ich kosmetick˘ch pomoc-

nících skr˘vají zlato, drahé

kameny nebo perly?

Zapomenout nesmíme ani

na milovníky horoskopÛ, pro

které jsme tentokrát pfiipravili

ãínsk˘ voÀav˘ horoskop.

A protoÏe letos vstupujeme do

roku ãestného, dÛvûryhodného

a spoleãenského vepfie, kter˘

navíc drÏí svou ochrannou

„noÏiãku“ nad rodinou, pfieji Vám

i Va‰im blízk˘m za sebe i za

své spolupracovníky dobr˘

a úspû‰n˘ rok.

RNDr. Anna Kokolusováza FAnn parfumerie âR

e d i t o r i a l

3

F A n n p a r f u m e r i e n a j d e t e :

âeská republika:

www.fann.cz

Brno Malinovského nám. 5; nám. Svobody 4; OD Centrum, KobliÏná 24 • âeské Budûjovi-

ce IGY Centrum, PraÏská tfi. 24 • âesk˘ Tû‰ín Hlavní 19 • HavlíãkÛv Brod Hypernova,

Strojírenská 3581 • Hradec Králové EuroCenter, Víta Nejedlého 1063; HyperTesco, Ra‰íno-

va tfi. 1669 • Karviná OC Karviná, NádraÏní 4a • Liberec Hypernova, âeské mládeÏe 456 •

Olomouc Olympia Olomouc, Olomoucká 90; Prior IK, 8. kvûtna 24 • Opava OC Silesia,

Tû‰ínská 44 • Ostrava Interspar, Horní 87; NC Karolína, Vítkovická 3; OC Galerie, Sjízdná

5554/2a; OD Laso, Masarykovo nám. 15 • Pardubice OD Grand, nám. Republiky 1400 •

PlzeÀ Hypernova, Gerská 24 • Praha DÛm módy, Václavské nám. 58; Kotva, nám. Republi-

ky 8; Novodvorská Plaza, Novodvorská 994; OD Tesco, Národní 26; OKC Eden, U Slávie

1527; Palác Flóra, Vinohradská 149; Prior IK, Budûjovická 64; ·tûpánská 39; Vinohradsk˘

Pavilon, Vinohradská 50, OC ·estka, K leti‰ti 1090 • Prostûjov OG Arkáda, Koneãná 23;

Prior IK, Dukelská brána 7 • Ústí nad Labem OD Sever, Mírové námûstí 27 • Zlín Prior IK, T.

G. Masaryka 6

Kosmetické salóny Art of Beauty: Brno Meãová 6, • Praha FAnn parfumerie, Palác Flóra,

Vinohradská 149, Kosmetick˘ salón MATIS Paris: Brno FAnn parfumerie, nám. Svobody 4

Slovenská republika:

www.fann.sk

Banská Bystrica Dolná 11; Národná 2 • Bratislava Aupark, Einsteinova ul.; BC Apollo,

Mlynské Nivy 45; OC Danubia, Panónska cesta; OC Shopping Palace, Cesta na Senec 2/a;

OD Dunaj, Nám. SNP 30; Polus, Vajnorská ul.; Tesco, Panónska 9; Ventúrska 12 • Brezno

M. R. ·tefánika 26 • Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 2384/18 • Komárno Nám. Gen.

Klapku 7 • Ko‰ice OC Cassovia, Pri prachárni 4; OC Galéria, Toryská ul.; OC Optima, Mol-

davská 32; OD Dargov, ·túrova 1 • Lipt. MikulበOD Prior, ·túrova ul.; Nám. Osloboditeºov

13 • Luãenec OD Prior, Novohradská 4 • Martin OC Tulip, Potníky; OD Prior, Nám. SNP 2 •

Michalovce Nám. Osloboditeºov 5 • Námestovo Hviezdoslavovo nám. 213 • Nitra ·tefáni-

kova Trieda 15 • Nové Zámky M. R. ·tefánika 6 • Partizánske OD Prior, Nám. SNP 1 •

Pezinok Radniãné nám. 1 • Pie‰Èany OD Prior, A. Hlinku 46; Winterova 31 • Poprad 1. mája

4; OD Prior, Nám. Sv. Egídia 124; OZC Max, Dlhé Hony 4587/1 • PovaÏská Bystrica OD

Prior, Centrum 3/5 • Pre‰ov Tesco, Ko‰ická 6 • Prievidza OD Prior, Nám. Slobody 1; Tesco,

NábreÏná ulica 7 • RoÏÀava Billa, Ko‰ická 56 • RuÏomberok Mostová 15 • ·aºa Hlavná 45

• Topoºãany ·túrova 6 • Trenãín OD Prior, Vajanského 4; OZC Max, gen. M. R. ·tefánika

426; Sládkoviãova 6 • Trnava OZC Max, F. Urbánka 17; Tesco, Veterná 40 • Zvolen

Nám. SNP 12; OD Prior, Nám. SNP 2497 • Îiar nad Hronom OD Prior, SNP 108 • Îilina

Mydlárska 1; Tesco, Ko‰ická cesta 3

Kozmetick˘ salón Art of Beauty: Banská Bystrica Dolná 11 • Bratislava OC Shopping

Palace, Cesta na Senec 2/a • Trenãín Sládkoviãova 6

Ve‰keré nabídky uvedené ve FAnn Info 1/2007 platí ve FAnn parfumeriích âR do vyãerpání zásob. Dárky ani slevy nelze sãítat. FAnn parfumerie si vyhrazují právo zmûny. Komplet-ní nabídku FAnn parfumerií naleznete na www.fann.cz. Máte-li jak˘koliv dotaz ãi pfiipomínku, napi‰te nám na adresu FAnn parfumerie, s. r. o., Jandáskova 24, 621 00 Brno nebona [email protected]. Obálku nebo pfiedmût e-mailu oznaãte heslem „Info”. V˘tisk je neprodejn˘. Vydávají FAnn parfumerie, s. r. o. Dal‰í ãíslo vyjde v kvûtnu 2007.

O B S A H :

3 Úvod, Náramek pro nadûji, kontakty

4 Valetn˘nské tipy, Benetton, Police, Carla Fracci

5 Hugo Boss, Baldessarini

6 Estée Lauder, Valentino, Clinique, Clarins, Paco Rabbane

7 Dior, Nina Ricci, Givenchy

8 Ungaro, Lanvin, Davidoff

9 Chanel, DKNY, Aigner, Calvin Klein

10 Bvlgari, Dunhill, Ferragamo, Kenzo

11 Lancome, Cacharel, Sisley, Lalique

12 Juvena, MATIS Paris

13 Kosmetick˘ luxus a LA PRAIRIE

14 Lacoste, BOSS Skin, Kylie Minogue, Marina de Bourbon

15 Moschino, Roberto Cavalli, Ferré, Luciano Soprani

16 Imedeen, Pal Zileri, Bruno Banani, s. Oliver, Piz Buin,Banderas, Morgan, Jacomo, Bettina Barty

17 Max Factor, Pierre Cardin, Bourjois, Mavala, L’Oreal, Witch

18 âínsk˘ horoskop, soutûÏ se Student Agency, T̆ den se…

19 FAnntastick˘ Opel – kdo jezdí v novém?

www.fe

rragamo

.com

StaÀte se i vy poslem nadûje – zakoupenímnáramku UNICEF ve FAnn parfumeriíchod 12. 2. do 31. 3. 2007 pfiispûjete ãástkou 50,- Kãna pilotní projekty, které sirotkÛm AIDS pomáhají.

NÁRAMEKPRO NADùJI

Page 3: FAnn Info 1/2007

5

t i p y n a v a l e n t ˘ s k ˘ d á r e k

ZAMILOVANÍ ……mají 365 dní v roce svátek, ale objeví-li se v kalendáfii14. února, vûdí, Ïe nad jejich láskou ten den bdí i sám svat˘Valent˘n!Knûz toho jména, kter˘ i pfies pfiísn˘ zákaz fiímského císafieClaudia II. (268-270) tajnû oddával zamilované páry, skonãilzáhy ve vûzení a hrozila mu poprava. I ze své cely ale dálsezdával pfies vûzeÀské okno a ráno byly kamenné stûny pev-nosti ozdobeny psan˘mi vzkazy, kvûtinami a drobn˘mi dárky.Valent˘nova popularita pfierostla po celém ¤ímû do té míry,Ïe byla nafiízena jeho okamÏitá poprava – a ta se údajnû kona-

la právû 14. února. Tûsnû pfied svou smrtí pr˘ je‰tûstihl muãedník poslat vzkaz podepsan˘ „od Tvého

Valent˘na“ dcefii Ïaláfiníka, kterou mûl sv˘mimodlitbami uzdravit ze slepoty. Dodnes je Valent˘n patronem v‰ech milujícícha ãisté, oddané lásky. Barva jeho krve se pak

stala symbolem pro typickou valent˘nskou ãerveÀ. Kofieny dne‰ního svátku sv. Valent˘na mÛÏeme najít právû v antic-kém ¤ímû, kdy byla v polovinû února oslavována bohynû Juno,ochránkynû Ïen, matek a rodinného krbu. Pozdûji se ve veselémmasopustním období roz‰ífiil mezi mlad˘mi lidmi, ktefií se báli oslo-vit svou vyvolenou ãi svého vyvoleného pfiímo, zvyk pfiedávat simalé dáreãky ãi vzkazy. K renesanci zájmu o svatého Valent˘na do‰lo v 19. století v Angliia ve Spojen˘ch státech. Pfiáníãka se tehdy malovala ruãnû a zdo-bila se ornamenty, mofisk˘mi mu‰liãkami, korálky ãi su‰en˘mi kvûtya parfémovala se. Australané si pro zmûnu potrpûli na navonûnévalent˘nské figurky vyrobené ze saténu a látkov˘ch kvûtÛ. Neodmysliteln˘m prÛvodcem souãasn˘ch svatovalent˘nsk˘chpfiání je pfiedev‰ím ãokoláda ve tvaru srdce, kvûtiny a samozfiejmûtaké vÛnû – právû jimi mÛÏeme nejlépe vyjádfiit, Ïe chceme na svoumilovanou osobu vzpomínat pfii kaÏdém voÀavém nadechnutí se…

ROZTÁHNùTESVÁ K¤ÍDLA!Znaãka POLICE plní novodob˘mIkarÛm jejich dávná pfiání a pro-pÛjãuje jim svá kfiídla. Sice nedoslova, ale alespoÀ obraznûprostfiednictvím své pánské vÛnûWINGS. Ta smûfiuje ke v‰emmlad˘m (nejen vûkem) preferují-cím intenzivní záÏitky. NovouPOLICE WINGS charakterizujíslova jako brilantní, odváÏnáa nezkrotná. Originální úvod pfie-kvapí bohatstvím koriandrua mu‰kátového ofií‰ku, kterédoplÀuje klasick˘ závan citrusÛpodpofien˘ ‰alvûjí a santálov˘mdfievem.

EdT 30 ml 590,- KãEdT 50 ml 890,- KãEdT 100 ml 1.190,- KãDeo Spray 150 ml 390,- Kã

SVÒDNOST VY··Í DIMENZEPokofiil zem i oceán – nyní se jeho pohled obrátil k oblakÛm a vysokému nebi nad nimi. Vítejte ve svûtû muÏe Baldessarini, kde se sebedÛvûra a sofistikovan˘ styl spolu se svÛdnostídostávají do vy‰‰ích dimenzí. Na rozdíl od chlapcÛ pln˘ch neklidu a touhy poznávat dosud skry-té je jeho pfiístup k Ïivotu ve znamení klidu vycházejícího z dosud získan˘ch zku‰eností. Slu‰í murozvaha a peãeÈ solidnosti, nemusí si – na rozdíl od ostatních – uÏ nic dokazovat, má pfiehleda drÏí si svÛj styl. Zosobnûním rozvahy a nadhledu je i jeho nová vÛnû – BALDESSARINI AMBRÉ– solidností d˘chající jantarová kompozice neoddiskutovatelnû muÏn˘ch tónÛ.

SÁZKA NA SOLIDNÍ JISTOTULuxus v kombinaci s jiskfiením pln˘m svÛdnosti skvûle vystihuje solidní charakter vÛnû BAL-DESSARINI AMBRÉ. Teple medové barvy, které má nebe pfii západu slunce, se staly v˘raznouinspirací pfii vytváfiení vÛnû postavené na muÏném akordu whisky léty vyzrálé do svÛdnû janta-rového odstínu, jenÏ zjemÀuje ãerstvá mandarinka a ‰Èáva z ãerveného jablka. Hfiejivé srdcev sobû skr˘vá pfiekvapiv˘ kontrast tmav˘ch fialkov˘ch kvûtÛ a vá‰eÀ symbolizující surovou kÛÏi.Základem se line nóta u‰lechtilého dubového dfieva, cistu krétského a nezamûnitelná esenceãisté ambry zjemnûná nepatrn˘m dotekem vanilky.

SMùR SKOTSKOWill Andrew, pfiední odborník na vÛnû spoleãnosti P&G Fragrance, nám poodhaluje tajemstvívzniku Ambré: “Luxus a bohatství symbolizující akord whisky a kÛÏe vtiskl celé kompozici hfieji-vû muÏn˘ charakter. Unikátní vonn˘ v˘taÏek whisky jsme objevili na ostrovû Islay u západníhopobfieÏí Skotska proslulém osmi palírnami, jejichÏ historie se pí‰e uÏ stovky let. Whisky z Islayjsou typické siln˘m chuÈov˘m profilem, ve kterém najdeme slanou, ra‰elinovou pfiíchuÈ s nepatr-nou stopou mofisk˘ch fias. To v‰e propÛjãuje Ambré její jedineãn˘ akord, kter˘ pfii propojení s uni-kátní vÛní surové kÛÏe vytváfií smyslnû hfiejiv˘ charakter celé kompozice – ideálního doplÀkusolidního muÏe.” Luxusní nadãasov˘ flakón Ambré z tûÏkého, jantarovû tónovaného skla obdafien˘ klasickymuÏn˘mi liniemi pfiímo sálá magickou pfiitaÏlivostí nekoneãného horizontu a vyz˘vá nás,abychom se vydali objevovat, co je v nûm ukryto. Ve FAnn parfumeriích k dispozici od bfiezna2007.

Eau de Toilette 50 ml 1.490,- KãEau de Toilette 90 ml 1.990,- KãAfter Shave Splash 50 ml 1.190,- KãAfter Shave Splash 90 ml 1.590,- KãShower Gel 150 ml 690,- KãDeo Stick 75 ml 690,- KãDeo Spray 150 ml 690,- Kã

BARVY SVùTATrojice mladistv˘ch vÛní UNITEDCOLORS OF BENETTON WOMAN,MAN A UNISEX pfiedstavuje moderní,ãist˘ a pfiitom nadãasov˘ tón, kter˘ spolus jemn˘m dotekem bílého chumáãkubavlny ukrytého v hnûdé tobolce tvofiízákladní inspiraci celé linie.

UNITED COLORS OF BENETTONWOMAN, MAN, UNISEXEdT 40 ml 790,- KãEdT 75 ml 1.090,- Kã

K nákupu vÛní UNITED COLORS OFBENETTON nad 1.400,- Kã získáte ZDARMAtransparentní ta‰ku.

K nákupu znaãky

Police nad 2.000,- Kã

získáte ZDARMA

Police Eyes EdT 50 ml.

Exkluzivní parfém CARLA FRACCI jesouãástí unikátního projektu, kter˘spojuje hledání kvality s ohledem

na pfiání nároãného zákazníka orientujícího se v kouzelném svûtû vÛní.Inspirací pro parfém se stala elegantní, pruÏná a éterická krása CarlyFracci, legendární primabaleriny milánské La Scaly a fiímské Opery. Akordvá‰nû v jeho hlavû tvofií muãenka coby symbol poku‰ení obklopenábohat˘mi tóny tuberózy a ylang-ylangu. Srdce rozeznívají elegantní tónyutkané z fréziov˘ch kvûtÛ, svÛdného jasmínu a noblesní lilie. Smyslnounótu hlohu a vanilky halí v základu hebounk˘ santálov˘ závoj.

EdP 30ml 1.699,- KãEdP 50ml 2.299,- KãParfum 30ml 5.999,- Kã

Ke koupi parfémové vody ãi parfému Carla FracciobdrÏíte navíc ZDARMA miniaturku této vÛnû (4,5 ml).

JE TO JEN NA TOBù!

Tvoje vÛnû je jen zaãátek – zbytek je v tobû! Takové poselství pfiiná‰í pánská vÛnûHUGO znaãky HUGO BOSS. âistá a nekomplikovaná vÛnû mnoha rozmûrÛ s jasnouosobní identitou, plná elánu a svûÏesti staví na kombinaci zelen˘ch bylin /máty,bazalky, tymiánu/ s citrusy, zelen˘m jablkem a letm˘m dotekem pikantního kofiení.

EdT 40 ml 1.190,- KãEdT 100 ml 1.599,- KãAfter Shave 150 ml 1.599,- KãShower Gel 200 ml 650,- KãDeo Spray 150 ml 650,- KãDeo Stick 75 ml 650,- Kã

S nákupem pánsk˘ch pfiípravkÛ z linií HUGOa HUGO Energise znaãky HUGO BOSS nad1.500,- Kã obdrÏíte ZDARMA znaãkovou spor-tovní ta‰ku HUGO.

OBJEVTE SVOU AURU

Dámská vÛnû BOSS Femme vypovídá mnohé o aufie moderní Ïeny. Je jasná jako její vizesvûta, sluãuje v sobû charisma i neokázal˘ ‰arm. NûÏnû záfiivá a hedvábnû jemná BOSSFemme je samou personifikací harmonie a moderního Ïenství skrytou v elegantnímflakónu. ·Èavnaté akordy mandarinek a ãerného rybízu dotváfií náruãbíl˘ch aromatick˘ch frézií, jasmínu stefanotis, orientálních lilií a rÛÏí. Právûjim vÛnû vdûãí za krémovou auru postavenou na jejich Ïensky svÛdnémsouzvuku.

EdP 50 ml 1.490,- KãEdP 75 ml 1.890,- KãShower Gel 200 ml 650,- KãBody Lotion 200 ml 799,- KãDeo Spray 150 ml 650,- Kã

K nákupu dámsk˘ch pfiípravkÛ z linií BOSS WOMAN, BOSS INTENSEa BOSS FEMME znaãky HUGO BOSS nad 1.500,- Kã dostanete navícZDARMA trendy BOSS pfiívû‰ek na kabelku ozdoben˘ kfii‰Èálky.

Zakoupíte-li pfiípravky BALDESSARINI v hodnotû nad 1.500,- Kã, bude vámpatfiit navíc ZDARMA i deo spray BALDESSARINI DEL MAR v cenû 690,- Kã.

KOUZLOBALETNÍCHST¤EVÍâKÒ

Do sv˘ch svatovalent˘nsk˘ch setÛ vloÏila znaãkaBVLGARI vÛnû ROSE ESSENTIELLE a POURHOMME SOIR a odpovídající vonné svíãky provytvofiení dokonale romantické nálady:

Set s dámskou, elegantnû vá‰nivou vÛní RoseEssentielle obsahuje flakón parfémové vody dopl-nûn˘ svíãkou shodné vÛnû. Také set se smyslnoupánskou toaletní vodou Pour Homme Soir skr˘vánavíc parfémovanou svíãku téÏe vÛnû. Svatova-lent˘nskou atmosféru navíc umocÀuje obal zdo-ben˘ romantick˘m motivem.

ProÏijte leto‰ního svatého Valent˘na s fantastick˘m setem F BY FERRAGAMO, kter˘ jeperfektním pomocníkem, pokud jde o to, jak zaujmout pozornost Ïeny. Fantastick˘ setF BY FERRAGAMO je pozvánkou do imaginárního svûta plného okouzlení a svÛdnos-ti, jehoÏ brány otvírá dvojice tajn˘ch klíãÛ: parfémová voda F BY FERRAGAMO rafino-vanû stvofiená z jasmínu, rÛÏí a pomeranãov˘ch kvûtÛ a fascinující tûlové mlékoF BY FERRAGAMO zaruãující okamÏiky plné relaxace a pohodlí. Pomocí inovovan˘chingrediencí - perlového extraktu a v˘taÏku z maky (peruánské rostliny proslulé sv˘miafrodiziakálními úãinky) je toto mléko dokonal˘m dárkem Ïenû právû v lásce a svÛd-nosti zasvûceném dni sv. Valent˘na.

F BY FERRAGAMO EdP 50 ml + Body Lotion 50 ml 1.950,- Kã

Rose Essentielle EdP 30ml& svíãka 70g 1.649,- Kã

Pour Homme Soir EdT 30ml& svíãka 70g 1.399,- Kã

MuÏnû svÛdná POUR HOMMEza 1599,- Kã

Intenzivnû hfiejivá EAU PARFUMÉEAU THÉ ROUGE za 1499,- Kã

Elegantní POUR FEMMEza 2199,- Kã

NûÏnû tfipytivá OMNIA CRYSTALLINEza 1499,- Kã

Mrazivû vá‰nivá BLV za 1599,- Kã UklidÀující EAU PARFUMÉE AU THÉBLANC za 2199,- Kã

PrestiÏní italská znaãka BVLGARI - specialista nejen na “ãajové vÛnû” - pfiiná‰í bûhem leto‰ního února ‰est nov˘ch ‰armantníchkazet, které kromû vybrané vÛnû obsahují navíc ZDARMA i dvojici tûlov˘ch pfiípravkÛ odpovídající linie:

Page 4: FAnn Info 1/2007

the new magical fragrance

FRANCOUZSK¯LUXUS

·arm, kultivovanost, nûha i smyslnost

se snoubí ve vÛni NINA znaãky

NINA RICCI, která jako mávnutím

kouzelného proutku provoní realituva‰eho Ïivota tûmi nejkrásnûj‰ímipocity. UÏ její flakón je nádhern˘pfiedmût, kter˘ potû‰í majitelkupokaÏdé, kdyÏ ho vezme do ruky. Jejako svÛdné jablíãko, kterému novo-dobá Snûhurka prostû nemÛÏeodolat. Kfii‰Èál malinovû ãervenébarvy ozdoben˘ stfiíbrn˘mi lístkyv sobû nese kvûtinovû ovocnou vÛni,plnou pfiíjemnû znepokojiv˘ch pfiíslibÛa záÏitkÛ. Nepatrná hofikosladká nótaje zlehãena zelenou svûÏestí a tímv‰ím prostupuje smysln˘ podtón.

EdT 30 ml 900,- KãEdT 50 ml 1.350,- KãEdT 80 ml 1.650,- KãBody Lotion 200 ml 590,- KãShower Gel 200 ml 590,- KãDeo Spray 100 ml 590,- Kã

Jste dnes vá‰nivá, tajemná, mlsná nebo tfieba záfiivá ãi krea-tivnû naladûná? Cítit se mÛÏete pokaÏdé jinak, ale díky novédekorativní kosmetice CLARINS zÛstanete vÏdy sama sebou! Vyzkou‰ejte záfiivé barvy oãních stínÛ nebo pfiíjemné texturypudrÛ a tváfienek, které na va‰í pleti vytvofií efekt „druhé kÛÏe“.Podlehnûte elegantnímu oválnému balení v kombinaci tmavûãervené s bíl˘m zlatem.

MAKE UP 2007 POUDRE COMPACTE DOUCEURKompaktní pudr 1050,- KãPOUDRE SOLEIL sluneãní pudr 1050,- KãDUO SOLEIL duo sluneãní pudr 1050,- KãBLUSH DOUCEUR pudrová tváfienka 1070,- KãMULTI BLUSH multilíãidlo 710,- KãPALETTE QUATUOR paleta 4 oãních stínÛ 1310,- Kã

Cestovní balení ãerné fiasenky Volume & Soin získátek nákupu libovoln˘ch produktÛ líãení CLARINS nad 1.000,- Kã

Poslední novinkou francouz-ského módního domuPACO RABANNE je prvnípánská vÛnû urãená “metro-sexuálÛm” - PACORABANNE BLACK XS - per-livá a muÏnû smyslná kom-pozice pro v‰echnyvymydlené, navonûné,znaãkovû obleãené a pûstû-né chlápky z mûsta, co sle-dují nové trendy a podtvrdou slupkou a horousvalÛ (nûkdy) skr˘vají nûÏ-nou du‰i.

MUÎNOST

V âERNÉ PODOBù

EdT 50 ml 1.170,- KãEdT 100 ml 1.490,- KãAS Lotion 100 ml 1.170,- KãShower Gel 150 ml 630,- KãDeo Spray 150 ml 570,- KãDeo Stick 75 ml 570,- Kã

DIOR 1 COULEURje dokonalá fiada oãních stínÛ pro Ïeny, které milují jednoduchost. Jejich Ïivotnímu styluvyhovuje snadná aplikace i neuvûfiitelná a originální paleta barev DIOR od neutrálních aÏpo nejintenzivnûj‰í, která je navrÏená pro vystiÏení v‰ech pfiání a nálad. Díky nové tech-nologii nabízejí 1-Colour stíny opravdu v˘jimeãnou sytost a lesk - v pouzdfie i na oãích.Naneste si je a pak prostû zapomeÀte, Ïe jste nalíãená!

Oãní stíny 1 COULEUR 800,- Kã

DIORSKIN AIRFLASHBudoucnost se stala skuteãností a vy mÛÏete dát sbohem ‰tûteãkÛm a houbiãkám. Jetu nov˘ DIORSIN AIRFLASH – make-up ve spreji. Staãí jen dvakrát ãi tfiikrát stisknoutdávkovaã a pleÈ je pfiipravena pro záfiivé i pfiirozené líãení. Mikroãásteãky make-upu serovnomûrnû rozptylují po celém obliãeji. Ve svûtlech reflektorÛ Diorskin Airflash dokazuje, co skuteãnû umí – odráÏí, rozptylujea láme svûtlo. V˘sledkem jsou vyhlazené rysy obliãeje a potlaãená viditelnost drobn˘chvrásek, pleÈ je záfiivá a sametová. Vyzkou‰ejte Diorskin Airflash ve ãtyfiech zbrusunov˘ch odstínech - a uÏ se bez nûj neobejdete…

Svûtlá béÏová (200) 70 ml 1.500,- KãKamej (202) 70 ml 1.500,- KãStfiední béÏová (300) 70 ml 1.500,- KãMedovû béÏová (400) 70 ml 1.500,- Kã

PRO ROCKOVOUPRINCEZNUKaÏd˘ z tónÛ VALENTINO Rock’n Rose pfiedsta-vuje ãást osobnosti rockové princezny. Hlava vÛnûsymbolizuje poãáteãní dojem nevinnosti vyjádfien˘mladist˘mi tóny ãerstvého bergamotu a ‰Èavnaté-ho ãerného rybízu. V jejím srdci je v magick˘chtónech rÛÏí a konvalinek skryta její klasická elegan-ce se ‰petkou aristokratického pÛvabu. ZáklademvÛnû se nese v˘zva provokovat, která odhalujetemnûj‰í ãást du‰e rockové princezny. Sexy roz-pustilá nálada vychází z akordu smyslného santá-lového dfieva, sladce hfií‰né vanilky, kosatcÛa doteku vzácného piÏma.

EdP 30 ml 1.190,- KãEdP 50 ml 1.690,- KãEdP 90 ml 2.190,- KãBody Lotion 200 ml 850,- KãShower Gel 200 ml 750,- KãDeo Spray 150 ml 750,- Kã

Nová dekorativní kosmetika CLARINS v prodeji ve FAnn parfumeriích od bfiezna 2007.

www.g

ivenchy

.com

Záfiící láska ve své nejintenzivnûj‰í podobû, ãisté jako zvoniv˘ smíchnevûsty – taková je nová dámská vÛnû AMARIGE MARIAGE znaãkyGIVENCHY.

EdP 30 ml 1.240,- KãEdP 50 ml 1.870,- KãEdP 100 ml 2.620,- Kã

Body Lotion 200 ml 870,- KãShower Gel 200 ml 710,- KãDeo Spray 100 ml 820,- Kã

FOREVER AND A DAY

THE NEW FRAGRANCE

Page 5: FAnn Info 1/2007

EUPHORIABLOSSOMnová vÛnû CALVIN KLEIN

Eau de Toilette 30 ml 1.190,- KãEau de Toilette 50 ml 1.590,- Kã

Nová kolekce líãení CHANEL Ambiencepro jaro 2007 vytváfií rovnováhu mezi matn˘-

mi sametov˘mi a jemnû saténov˘mi tfipytiv˘miefekty. Svûtlé pastelové, perleÈové a lesklé

odstíny, neutrální béÏová a v˘raznûj‰í tmav‰í barvyvytváfiejí kontrastní make-up, kter˘ se pohybuje

na rozmezí dne a noci, klasiky a fantazie. Leskl˘mi efekty pouÏívan˘mi v haute couture je inspirován

Lumiere D’Artifices – tfipytiv˘ make-up nové generace, kter˘tisíci drobn˘ch jiskfiiãek jemnû prozáfií cel˘ obliãej.

Les 4 Ombres: Beiges Velours 81 – neutrální odstíny 1.410,- KãOmbre Essentielle: Fizz 55, Silvery 61, Candide 66 790,- KãIréele Blush: Pink Cloud 24, In Love 25 1.200,- KãLévres Scintillantes: Glitter 92, Pailettes 93 740,- KãAqualumiére: Jamaica 69, Montego 70 760,- KãRouge Allure: Fabulous 33, Libertine 34 840,- KãRouge Hydrabase: Aura 100, Inspiration 104, Sensation 106, Muse 108 760,- KãLe Crayon Lévres: Natural 34 570,- KãLe Vernis: Allegoria 331, Madness 333 640,- Kã

Dámská vÛnû AIGNER Too Feminine jeurãena Ïenám, které se nesnaÏí potlaãovatsvÛj sexappeal, ale naopak jej prezentujís elegancí sobû vlastní. Sofistikovanû jedno-duch˘ flakón z masivního skla doplnûnéhou‰lechtil˘m leskl˘m kovem tvofií ideálnízhmotnûní vÛnû, která v sobû snoubí ele-gantní kaskádu ovocn˘ch tónÛ, jimÏ domi-nuje muãenka, s bohatou kyticí exotick˘ch

kvûtÛ, kde hrají prim tuberózy,egyptsk˘ jasmín a pomeranão-vé kvûty z Tunisu.

EdP 30 ml 1.190,- KãEdP 60 ml 1.590,- KãEdP 100 ml 1.990,- KãDeo Spray 150 ml 699,- Kã

Vsaìte na smyslnou TooFeminine a získejte k nákupuz této linie nad 1.500,- Kãnavíc ZDARMA elegantnírÛÏovou kabelku.

U·LECHTILÉ SPOJENÍPro svou novou limitovanou edici parfémové vody ÉCLATD’ARPEGE (50 ml) zvolila znaãka LANVIN jako doplnûk trendypfiívûsek – v‰e za cenu EdP 1.799,- Kã

Udûlejte si dvojnásobek radosti s dárkov˘mi kazetami LANVINza cenu parfémové vody:ÉCLAT D’ARPEGE EdP 30 ml + Body Lotion 50 mlza 1.399,- KãÉCLAT D’ARPEGE EdP 50 ml + Body Lotion 100 mlza 1.799,- Kã

INTENZITAPLNÁKONTRASTÒEmanuel Ungaro pfiedstavujenovou pánskou vÛniAPPARITION HOMMEINTENSE- opojné spojení magick˘chtónÛ vytváfiejících pfiekvapivé kontrasty, které mífií k záhadnû svÛdné-mu, vá‰nivému a sebejistému muÏi. Nejprve nás pfiíjemnû ohromípikantnû svûÏí mandarinka, an˘zové hvûzdiãky a rebarbora, kterévzápûtí vystfiídá kofienit˘ akord koriandru a zeleného ãaje. Finále serozvíjí na vlnû smyslné pfiitaÏlivosti propojující lékofiicové dfievo s nepa-trn˘m dotekem vanilky a ambry: jejich delikátní spojení je ideálnímneviditeln˘m podpisem skuteãnû v˘jimeãného muÏe.

EdT 50 ml 1.450,-KãEdT 100 ml 1.980,-Kã

Bûhem dubnového nákupu pánsk˘chvÛní UNGARO APPARITION (EdT 100ml) nebo APPARITION INTENSE (EdT100 ml) se mÛÏete tû‰it na pánskoukabelu pfies rameno ZDARMA.

La nouvelle Eau de Toilette

www.e

manuelu

ngaro.c

om

MOZAIKA Z RÒÎÍ A IBI·KUAPPARITION FACETS je novou vÛní Emanuela Ungara plnou jiskfiivûzáfiícího svádûní, která se otevírá radostnû svûÏími tóny rÛÏovéhogrepu a kalábrijského bergamotu, na nûÏ vzápûtí navazuje vá‰niv˘akord tvofien˘ damascenskou rÛÏí a ibi‰kem. Poté pfiichází smyslnûÏensk˘ základ odkr˘vající nezapomenutelnou stopu ambry a piÏma.Nejen vÛni, ale i jejímu flakónu se dostalo nové podoby, která oslÀujeosvûÏujícím zelen˘m stínováním. RÛÏová a zelená fazetová mozaikadodávají celému flakónu peãeÈ jedineãnosti.

EdT 50ml 1.490,- KãEdT 90ml 1.890,- Kã

S bfieznov˘m nákupem APPARITION FACETS(EdT 90 ml) obdrÏíte navíc ZDARMA originálníkosmetickou ta‰tiãku, kdeÏto v dubnu se pfiitotoÏném nákupu mÛÏete radovat pro zmûnuz veselé dámské kabelky.

EMANUEL UNGARO APPARITION FACETS bude k dostání od bfiezna 2007.

Eau de Toilette 50 ml 1.350,- KãEau de Toilette 100 ml 2.100,- Kã

After Shave 100 ml 1.250,- KãDeo Stick 75 g 650,- Kã

TAK ÎENSKÁ...

Pfii nákupu pánsk˘ch toaletníchvod LANVIN L’HOMME neboARPEGE HOMME (vÏdy EdT 100ml nebo 50 ml) se mÛÏete tû‰itna praktickou pánskou ta‰kuZDARMA.

S nákupem parfémov˘ch vod RUMEUR ãi ÉCLATD’ARPEGE /50 ml/ obdrÏíte ZDARMA kosmetickouta‰tiãku, pokud se rozhodnete pro 100 ml flakónytûchto vÛní, bude vám patfiit sexy dámská ta‰ka.

Dárky LANVIN budou k dispozici v únoru.

`

`

`

`

`

Page 6: FAnn Info 1/2007

10

HYDRA-GLOBALIntense Anti-Aging = intenzivní protivrás-ková hydratace

OsvûÏující, matující a fluidní gel-krém slo-Ïen˘ z kombinace pfiírodních v˘taÏkÛz fias, extraktu malachitu a esenciálnícholejÛ - levandule, majoránky a ‰alvûje

Úãinky:

1. Zásobárna bunûk vodou 2. Aktivuje obûh vody v pleti 3. UdrÏuje vodu ve vrchní vrstvû pokoÏky.

VyuÏity metod: litoterapie, aromaterapiea phytoterapie

Pro v‰echny typy dehydratované pleti.PouÏívejte ráno a nebo veãer na oãi‰tû-nou pleÈ a krk.

Flakón s pumpiãkou 40 ml 4.510,- Kã

Nová, nadãasovû klasická vÛnûdunhill PURSUIT mífií k muÏi,kter˘ miluje velká dobrodruÏ-ství, Ïízní po nov˘ch záÏitcícha je otevfien kouzlu a zázrakunov˘ch moÏností. Dfievitû kofie-nitá dunhill PURSUIT je inspiro-vána Afrikou. V krabiãce sevzorkem krokod˘lí kÛÏe barvyterakoty je vyobrazen˘ kompasjako symbol správného smûru.Jedineãná muÏnost vÛnû vyvû-rá z exotického kofiení, kteréspolu s citrusy a smyslnû dfievi-t˘m základem oÏivují vzpomín-ky na bájeãné expedice podvlajkou dunhill.

EdT 50 ml 1.400,- KãEdT 75 ml 1.800,- KãVoda po holení 75 ml 1.430,- KãSprchov˘ gel 200 ml 615,- KãDeo Stick 615,- Kã

K nákupu toaletní vody nebovody po holení dunhill PURSUITobdrÏíte ZDARMA cestovní toa-letní ta‰ku dunhill fragrances.

FAMÓZNÍ PARFÉM Famózní parfém F BY FERRAGAMO je naprost˘m vrcholem parfumáfi-ského umûní. Hedvábn˘ gelov˘ závoj rozprostfie esenci F BYFERRAGAMO po kaÏdém milimetru va‰eho tûla. Peãlivû vybrané jas-mínové a pomeranãové kvûty byly doplnûny jemn˘mi tóny vanilkya nûÏnû romantick˘m svÛdn˘m akordem exotick˘ch dfiev. Díky jehomaximální koncentraci staãí kapka famózního parfémového fluidu, jejíÏlehk˘ dotek na dekoltu ãi v místech, kde pulzuje krev, uvolní nádhernouvÛni, která vás zahalí do neviditelného plá‰tû úchvatné vÛnû.

Famózní parfém F BY FERRAGAMO 15 ml 2.900,- Kã

LUXUS SEPSAN¯ âERN¯MINKOUSTEMV duchu slavné tradice a pfiece zcela v˘jimeãná – taková je nová pán-ská vÛnû ENCRE NOIRE exkluzivní znaãky LALIQUE. U‰lechtilou óduna jemn˘, lehce dfievit˘ i nepatrnû koufiov˘ vetiver perfektnû charakte-rizují dvû klíãová slova - kvalita a luxus. âtvercov˘ flakón z transparentního, ãernû tónovaného skla s hladk˘miliniemi uzavfien˘ masivním vr‰kem z exotického dfieva wengé s rytinouloga LALIQUE v sobû skr˘vá pánskou toaletní vodu s nezamûniteln˘mvoÀav˘m podpisem.

EdT 50 ml 1.750,- KãEdT 100 ml 2.450,- Kã

Zdvojnásobte své okouzlení dámsk˘m LALIQUE LE PARFUM,

ke kaÏdému nákupu nyní získáte jeho miniaturku ZDARMA

OSVùÎÍ NA PRVNÍ POHLEDBVLGARI pfiedstavuje novou limi-tovanou edici AQVA 2007, kterápfiipomíná druhé v˘roãí uvedenísuperúspû‰né pánské vÛnû.V „oknû“ uprostfied krabiãky záfiíznám˘ flakón, kter˘ uÏ od pohleduevokuje pocit osvûÏujících mofi-sk˘ch vln. 100 ml 2.199,- Kã

SOUâÁSTÍ OSLAV JSOU I T¤INOVÉ DÁRKOVÉ SETY:

WEEKEND SETobsahuje v‰e, co potfiebujemoderní muÏ, aby se na cestáchcítil dobfie: AQVA EdT 50 ml + After ShaveBalm 75 ml + Shampoo & ShowerGel za 1.599,- Kã

SPORT SETje zárukou, Ïe pfii sportu i po nûmse vÏdy budete cítit skvûle. Kromûsportovního vaku jsou v nûmi AQVA EdT 100 ml a Shampoo &Shower Gel 100 ml za 2.299,- Kã

PRESTIGE SETJe skuteãnû luxusní záleÏitostí,kde mimo AQVA EdT 100 mlnajdete i After Shave Balm 100 ml+ Shampoo & Shower Gel 200 ml+ Deo Stick 75 ml za 3.999,- Kã

AQVA limited edition a dárkové sety budou k dispozici bûhem od dubna 2007

DUHOVÉ POTù·ENÍVe svûtû snÛ, harmonie a ãisté blaÏenosti svádí INCANTO SHINE znaãky SALVATORE FERRAGAMOv‰echny smysly svou jiskfiivou, ovocnû kvûtinovou duhou a otevírá nám bránu do tajné zahrady rajsk˘chpotû‰ení. Hned v úvodu si pfiipijeme koktejlem namíchan˘m z ãerstvého ananasu, plodÛ muãenkya ‰umivého bergamotu. Poté pfiijde fiada na nûÏnû záfiící tóny frézie a rÛÏové pivoÀky, jimÏ na smyslnos-ti pfiidává medovû zlatavá broskev. Základ v sobû snoubí u‰lechtil˘ bíl˘ cedr, jemnou ambru a piÏmo,vytváfiející dohromady harmonick˘ akord podobn˘ vÛni Ïenské pleti prohfiáté laskav˘mi sluneãnímipaprsky. Duhové vÛni nezÛstává nic dluÏen ani pestrobarevn˘ flakón ozdoben˘ drobn˘mi rÛÏov˘mi kvít-ky a váÏkami.

EdT 30 ml 990,- KãEdT 50 ml 1.590,- KãEdT 100 ml 2.190,- KãShower Gel 150 ml 690,- KãBody Lotion 150 ml 890,- Kã

SALVATORE FERRAGAMO INCANTO SHINE bude k dostání od bfiezna 2007.

AMOUR tûlová fiada

PARFÉMOVAN¯SPRCHOV¯ MEDjeho medová textura je pfienesena doparfémované pûnyCena: 940,- Kã

PARFÉMOVAN¯TùLOV¯ NEKTARrozvíjí se v intenzivní

voÀavou péãiCena:1.450,- Kã PARFÉMOVANÉ

TùLOVÉ MLÉKOdodává vzru‰ující

pocit pletiCena:1.330,- Kã

Page 7: FAnn Info 1/2007

CELLULAR REVITALIZING EYE GEL pfiiná‰í nezbytnoudávku hydratace a ochrany, je ideální pro start do novéhodne, kdy pfiíjemnû osvûÏí, i pro jemnû chladivé zklidnûníveãer pfied usnutím. K dostání od bfiezna. CELLULAR REVITALIZING EYE GEL 15 ml 3.690,- Kã

DÁREKBûhem poradensk˘ch dnÛznaãky LA PRAIRIE ve va‰íoblíbené FAnn parfumerii semÛÏete tû‰it i na originálnídárky, napfi. v únoru dostanetepfii nákupu dvou pfiípravkÛ nad5.000,- Kã kazetku obsahujícívzorek nového Cellular Radian-ce Concentrate Pure Gold(5 ml), Cellular Radiance Cream (7 ml) a Cellular RadianceEye Cream (3 ml). Termíny poradensk˘ch dnÛ a bfieznovéi dubnové dárky najdete na www.lpklub.cz .

p é ã e o p l e Ènovinky ze svûta kosmetiky

12

DOTEK ·V¯CARSKÉ DOKONALOSTI

PokoÏka krku a dekoltu patfiímezi nejnamáhanûj‰í na Ïen-ském tûle, a proto se na ní brzyobjevují nevítané stopy vûku. Alenemusí tomu tak b˘t, pokud o nibudeme peãovat – tfieba kaviá-

rov˘m krémem LEDECOLLETE nakrk a dekolt znaãkyMATIS Paris, kter˘pÛsobí na báziaktivních ingredien-cí – zpevÀuje,hydratuje, osvûÏujea zároveÀ bezpro-stfiednû vyhlazuje.

LE DECOLLETE50 ml 1.999,- Kã

O‰etfiení, hydrataci a úlevu citlivépleti pfii respektování v‰ech jejíchspecifick˘ch potfieb pfiiná-‰í DELICATE MOISTURISINGCREAM s tfiífázovou péãí na bázi

sacharidÛ, lipido-vého koncen-trátua v˘taÏku z kudzuvine – asijské rostli-ny zabraÀujícípodráÏdûní pokoÏ-ky.

DELICATEMOISTURISINGCREAM 50 ml1.749,- Kã

Nevzdávejte boj s mimick˘mivráskami, ale nasaìte do nûj linii

RÉPONSE CORRECTIVE.Lokální péãi úãinkující s maxi-mální intenzitou pfiedstavujeWRINKLES ERASER – protivrás-kové pero se snadnou aplikací.WRINKLES ERASER2,5 ml 1.499,- Kã

NeÏ se léto zeptá,jak vám to budeslu‰et v plavkách,pfiipravte se na nûpomocí tfiísloÏko-vého ze‰tíhlujícíhoT R I - A C T I V E

SLIMMING CONCENTRATE,kter˘ pfiedchází tvorbû tukov˘ch

bunûk, odvádí z inkriminovan˘chtkání toxiny a zároveÀ zlep‰ujeelasticitu pleti.TRI-ACTIVE SLIMMINGCONCENTRATE200 ml 1.449,- Kã

Krásná pleÈ bez pigmento-v˘ch skvrn? Pomocí bûlící linieRÉPONSE BLANCHE se nemu-sí jednat o nedostiÏn˘ sen, aleo realitu. ¤adu tvofií ãtyfii pfiíprav-ky – bûlicí tonikum, denní krém,bûlící maska a korekãní sérums bûlícími úãinky.

SALÓN MATIS PARISDopfiejte si v salónu MATIS Parisluxusní francouzskou péãia nechte se rozmazlovat jedineã-n˘m o‰etfiením, které obsahujemj. uvítací masáÏ MATIS Paris,masáÏ a peeling rukou vãetnûo‰etfiení nehtov˘ch lÛÏek, velkourelaxaãní masáÏ a o‰etfiení pfies-nû na míru potfiebám va‰í pleti.Staãí si jen vybrat, napfi.:Vitalité energizující o‰etfiení

1.090,- KãO‰etfiení pomocí bûlících náplastí

1.590,- KãAroma okysliãující o‰etfiení

1.090,- KãTip pro muÏe: Detoxikaãní pánské o‰etfiení

990,- Kã

A je‰tû nûco navíc – spolus o‰etfiením v kosmetic-kém salónu MATIS Parisnad 1.000,- Kã získátev únoru a v bfieznu dennílíãení ZDARMA. Bûhemdubna obdrÏíte po absolvovánívybran˘ch o‰etfiení (obû kaviáro-vé, omlazující a pomocí bûlícíchnáplastí) ZDARMA cestovní sadutfií pfiípravkÛ ze sluneãní linie.

Kosmetick˘ salón MATIS Parisve FAnn parfumerii,nám. Svobody 4, Brno,tel. 542 221 451

Nová ãistící linie znaãky JUVENA of Switzerland uÏ sv˘m názvem PURE a pfiíjemnou vÛní evokujedokonalou ãistotu. V‰ech 6 pfiípravkÛ obsahuje Vitamin Prepare Complex (vitamín C, E a B vitamíny), kter˘zaji‰Èuje hydrataci, stimuluje mikrocirkulaci a podporuje tím absorpci následnû aplikovan˘ch pfiípravkÛ. PURE pfiedstavuje ranní a veãerní chvíli urãenou k relaxaci, kdy pleÈ nejen o‰etfiujeme, ale zároveÀji i harmonizujeme a uvolÀujeme – na‰e pokoÏka je svûÏí, záfií ãistotou a pfiirozenû narÛÏovûl˘m odstínem.

CALMING CLEANSING MILK 200 ml 589,- KãCALMING TONIC 200 ml 589,- KãCLARIFYING CLEANSING FOAM 200 ml 589,- KãCLARIFYING TONIC 200 ml 589,- KãEYE MAKE-UP REMOVER 125 ml 589,- KãREFINING PEELING 100 ml 739,- Kã

Nová linie PURE bude k dispozici od bfiezna 2007 ve vybran˘ch parfumeriích a kosmetick˘ch salónech.

PURE NA ZKOU·KU – A JE·Tù MNOHEM VÍC!NeÏ si pfiípravky z nové ãistící linie PURE zakoupíte, pfiijìte si jevyzkou‰et do brnûnského salónu ART OF BEAUTY, kde vámspeciálnû vy‰kolené kosmetiãky pomohou i vybrat nejvhodnûj-‰í typ péãe pro va‰i pleÈ.

ABSOLUTNÍ âISTOTA

ROZMAZLUJTE SE RYZÍM ZLATEMLA PRAIRIE pfiichází s nov˘m CELLULAR RADIANCECONCENTRATE PURE GOLD - revoluãním “supersé-rem” obsahujícím tekutou suspenzi 24 karátovéhozlata, které pleti poskytuje nejen zdravím záfiící vzhled

pln˘ vitality, alezároveÀ zpoma-luje rozpad kola-genu a elastinu,ãímÏ jí zachová-vá mladistvoupruÏnost a pev-nost. Intenzivnûp r o j a s À u j í c ía omlazující úãi-nek je navícumocnûn kom-binací tekut˘chkrystalkÛ a pig-mentÛ odráÏejí-cích svûtlo. Takéurychluje exfolia-ci pro vyhlazenía obnovení pleti,a tím odhalujeskryt˘ mladistv˘jas.

K dostání vevybran˘ch par-fumeriích a kos-m e t i c k ˘ c hsalónech oddubna.

CELLULAR RADIANCE CONCENTRATE PURE GOLD30ml 14.990,- Kã

NECHTE RTY PROMLOUVAT O MLÁDÍRty, oãní partie a ruce nejrych-leji odhalují nበvûk. Proto pfii-chází LA PRAIRIE s dvûmanov˘mi o‰etfiujícími pfiípravky,které nejen navrací rtÛm mla-distvou plnost, ale zároveÀúãinnû zasahují i proti vráskámkolem nich a pÛsobí preventiv-nû proti dal‰ím po‰kozením. CELLULAR LIP RENEWALCONCENTRATE a CELLULARLIP LINE PLUMPER reagují

na ztrátu pruÏnosti, pevnosti, hydratace a pfiirozenéhojasu – prÛvodním znakÛm postupujícího vûku a ‰kodli-

WHITENING LOTION125 ml 899,- KãWHITENING DAY CREAM50 ml 1.499,- KãWHITE MASK50 ml 999,- KãCORRECTIVE WHITENINGSERUM 4x5 ml 4.449,- Kã

S MATIS Paris neodejdetes prázdnou – podûkováním zava‰i vûrnost ‰piãkové francouz-ské znaãce budou originálnídárky:Od 15. února dostanete k náku-pu jak˘chkoliv pfiípravkÛ MATISParis nad 1.500,- Kã velkouta‰ku pfies rameno MATIS Paris.Bûhem bfiezna získáte pfii náku-pu 2 pfiípravkÛ z linií RÉPONSEVITALITE nebo RÉPONSECORRECTIVE elegantní stfiíbrnézrcátko.

FRANCOUZSKÉ „CHUËOVKY“OD MATIS PARIS

kter˘ v sobû pojí jedineãn˘ vyhlazující úãinek diamantÛ,zjemÀující sílu krystalÛ kfiemene a blahodárn˘ vliv sladko-vodních perel. Tyto ingredience rozmûlnû-né na mikroãásteãky tvofií spolus Exkluzivním bunûãn˘m komplexemzáklad pfiípravku s pfiímo neuvûfiiteln˘miúãinky.Znaãka PAYOT vdechla ‰estici tûlov˘chpfiípravkÛ z linie VITALITÉ MINERALE sílutfií polodrahokamÛ: rÛÏov˘ rhodochrozitnavrací organismu rovnováhu a pÛsobíprotistresovû, zelen˘ malachit proãi‰Èujea detoxifikuje a modrozelen˘ smithsonitregeneruje a povzbuzuje. Nádherné perly na‰ly v kosmetice uplat-

nûní – dÛkazem je napfiíklad linie JUVELIA ‰v˘carské znaã-ky JUVENA of Switzerland. Luxusní perlov˘ proteinov˘komplex zásobuje pleÈ aminokyselinami a je pfiirozen˘mzásobníkem energie a hydratacepokoÏky. Mimoto rovnûÏ obnovujestabilitu zralé pleti a dodává jí ztrace-nou vitalitu. Zlaté tfipytky obsahuje parfémovan˘tûlov˘ olej J’adore Gold Supremeznaãky DIOR. Tato francouzská znaã-ka nabízí i dal‰í kosmetick˘ „bonbó-nek“ – pfii o‰etfiení její linií CAPTURETOTALE se pleÈ doslova rozzáfií díkyobsahu perleti v pfiípravcích. StranounezÛstává ani znaãka ESTÉELAUDER, která ve svém oãním krému RE-NUTRIVULTIMATE LIFTING EYE CREME rovnûÏ pouÏívá pravé perlyrozdrcené na mikroprá‰ek, kter˘ odráÏí svûtlo, ãímÏ sniÏujeviditelnost drobn˘ch nerovností a vrásek, sjednocuje tónpleti a dodává jí nádhern˘ jas.

Dal‰í informace o v‰ech pfiípravcích obsahujících luxusníingredience naleznete na www.fann.cz nebo se na nûptejte ve své oblíbené FAnn parfumerii. S novou linií PURE pfiicházejí i speciální metody aplikace, které maximalizují

úãinnost v‰ech nov˘ch pfiípravkÛ: A – ãi‰tûní oãního okolí B – ãi‰tûní obliãeje C – peeling

A B C

Kosmetick˘ salónART OF BEAUTY,Meãová 6, Brno(u Velkého ·palíãku)tel. 542 212 881e-mail [email protected]

Informace o znaãce LA PRAIRIE v âeské republice

najdete na nové adrese www.lpklub.cz, která nahrazuje

pÛvodní adresu www.laprairie.cz

vého vlivu sluneãního záfiení. Oba pfiípravky pÛsobís okamÏitû viditeln˘m efektem. Hloubkovû hydratující a vyÏivující CELLULAR LIP RENEWALCONCENTRATE s trojnásobn˘m obnovujícím komplexemzpevÀuje a viditelnû vyplÀuje rty, které jsou v dÛsledku vûkuztenãené, suché a bez pfiirozeného odstínu. Vysoce úãinnésloÏení má jemné exfoliaãní úãinky, hydratuje a stimulujetvorbu zdravé tkánû. CELLULAR LIP LINE PLUMPER pfiedstavuje koncentrova-nou péãi, která se pomocí mikrosfér s hyaluronovou kyseli-nou cílenû zamûfiuje na vertikální linky a vrásky, které se tvofiíkolem rtÛ jako dÛsledek vûku a negativních vlivÛ vnûj‰íhoprostfiedí. Napomáhá doplÀovat nezbytn˘ kolagen a viditel-nû zlep‰uje kontury rtÛ, které jsou opût mlad‰í, plnûj‰ía smyslnûj‰í. Oba pfiípravky budou k dostání od bfiezna.

CELLULAR LIP RENEWAL CONCENTRATE15 ml 2.250,- KãCELLULAR LIP LINE PLUMPER2,5 ml 1.990,- Kã

OSVùÎUJÍCÍ PROBUZENÍ PRO VA·E OâIO oãích tvrdí nejen básníci, Ïe jsou “oknem do na‰í du‰e”.Proto si nikdo z nás nepfieje, aby je rámovaly neestetickévrásky. Pfiitom právû mimofiádnû citlivá pokoÏka kolemoãí ãasto jako první vykazuje známky stárnutí, stresua ochablosti.Nejnovûj‰ím pfiírÛstkem nepfiekonatelné oãní linieLA PRAIRIE je CELLULAR REVITALIZING EYE GEL, kter˘se cílenû zamûfiuje na nejãastûj‰í známky stárnutí –otoky, drobné linky a tmavé kruhy pod oãima.PokoÏku nejen vypíná, ale zároveÀ ji i zpevÀu-je. Kromû toho poskytuje jeho ultralehkágelová konzistence i chladiv˘ a osvûÏujícípocit – v˘sledkem je zklidnûní pleti a záro-veÀ vytvofiení ideálního podkladu pro apli-kaci make-upu.Lehk˘ nemastn˘ Cellular Revitalizing EyeGel pfiichází se ãtyfimi komplexy, kteréjsou cílenû zamûfieny na specifické pro-blémy oãního okolí:

• Protiotokov˘ komplex eliminuje nadby-teãné tekutiny, uvolÀuje otoky a zlep-‰uje pruÏnost a jemnost pleti.

• Komplex proti tmav˘m kruhÛm pod oãimastimuluje mikrocirkulaci a pomocí v˘taÏku z kofiene moru‰e projasÀuje a redukuje zabarvení pleti.

• Komplex peptidÛ a v˘taÏek ze zelené fiasy stimulují synté-zy kolagenu a napomáhají i zpevÀovat a vypínat pokoÏku.

• Exkluzivní bunûãn˘ komplex hydratuje, vyÏivujea napomáhá stimulovat pfiirozen˘ regeneraãní proces.

ART OF BEAUTY - OÁZY KRÁSYKosmetick˘ salón ART OF BEAUTY, FAnn parfumeriePalác Flóra, Vinohradská 149, Praha 3, tel. 255 742 042,e-mail aobflora@glamour.co.cz·v˘carsk˘mi odborníky vy‰kolené kosmetiãky pracují

v˘hradnû s exkluzivní kosmetikou LA PRAIRIESwitzerland.

Kosmetick˘ salón ART OFBEAUTY, Meãová 6, Brno (u Vel-

kého ·palíãku), tel. 542 212881, e-mail [email protected] si poradit profesionálnûvy‰kolen˘mi kosmetiãkami,které z o‰etfiení LA PRAIRIESwitzerland je pro va‰i pleÈ nej-vhodnûj‰í.

Oba salóny nabízí kromû bohaté‰kály o‰etfiení i fiadu doplÀko-v˘ch sluÏeb, mj. denní ãi slav-nostní líãení, barvení fias a oboãí,depilaci, atd. Podrobnûj‰í infor-mace vám sdûlí na poÏádánípersonál Art of Beauty.

POZOR ZMùNA!

¤ekne-li se zlato, perly nebo drahé kameny, vzpomenete si na pohádkové truhlice s poklady neboAladinovu kouzelnou jeskyni? Ale kdepak – vzácné ingredience nejsou jen ozdobou pohádek nebo‰perkovnic, ale poslední dobou se stále ãastûji objevují i v kosmetice. Pfiitom nejde o Ïádn˘reklamní trik, ale o vûdecky provûfiené úãinky, které nám pomáhají zpomalit proud ãasu. UÏ v antice bylo zlato povaÏováno za zdroj nesmrtelnosti a jako v mnoha dal‰ích pfiípadech, anizde nebyli na‰i pfiedkové tak daleko od pravdy. Moderní medicína pouÏívá zlato k o‰etfiení ‰iro-ké ‰kály problémÛ a nyní se mocná síla 24 karátového zlata poprvé uplatÀuje pomocí nov˘chbiotechnologick˘ch procesÛ i v kosmetice.

Exkluzivní ‰v˘carská znaãkaLA PRAIRIE pfiedstavujeCELLULAR RADIANCECONCENTRATE PURE

GOLD – superkoncentrovanésérum, jehoÏ jediná kapka projasní a oÏiví

pleÈ. Pomocí koloidního zlata (tekuté suspenze 24 kará-tového zlata) poskytující unavené za‰edlé suché pletiohromující záfi a pfiitom redukuje viditelnost drobn˘chlinek a vrásek, neÏádoucích pih a pigmentov˘ch skvrn(více se o nûm dozvíte v samostatném ãlánku na tétostranû).CELLULAR MICRODERMABRASION CREAM odLA PRAIRIE pro zmûnu nabízí intenzivní exfoliaãní o‰et-fiení pomocí zdokonaleného Obnovujícího komplexu,

KOSMETICK¯ LUXUS

Page 8: FAnn Info 1/2007

14

OranÏovou a zelenou záfií limitovaná edice vÛníLACOSTE VITALITY pro rok 2007. DámskáLACOSTE TOUCH OF SPRING ve flakónu letosmódní zelené barvy pfiedstavuje vábivû svûÏígejzír namíchan˘ z právû otevfien˘ch kvûtÛkdoulonû, amazonsk˘ch leknínÛ a tfipytiv˘mi tónyhosty. Pánská LACOSTE HOT PLAY uÏ svouzáfiivû pomeranãovou barvou signalizuje, Ïe jejíohnivû ledovou svûÏest ocení pfiedev‰ím muÏi,ktefií vyznávají akãní Ïivot bez nudy. V jejímsloÏení záfií energie pln˘ kofienit˘ akord yuzu,mu‰kátového ofií‰ku a ãerného pepfie, jimÏsekunduje svûÏí tón breãÈanu a ãerstvû naseka-ného papyru.

LACOSTE TOUCH OF SPRINGEdT 50 ml 1.450,- KãEdT 90 ml 1.899,- KãBody Lotion 150 ml 699,- Kã

LACOSTE HOT PLAY EdT 75 ml 1.399,- KãEdT 125 ml 1.790,- KãShower Gel 150 ml 550,- Kã

VITALITA NA DRUHOUSENO MOT¯LÍCHK¤ÍDLECHRomantické city a lehké dotekymot˘lích kfiídel v sobû ukr˘vánová Eau de LYS stvofienáimaginací Mariny de Bourboncoby hold romantické a nûÏnélásce. Jiskfiiv˘ úvod tvofií orose-ná ãí‰e plná ‰Èávy z ãerstv˘ch citrónÛ, jejichÏ chuÈ zjemÀuje vodníakord zeleného jablka a bambusov˘ch lístkÛ. Poté pfiichází fiadana okouzlující kytici uvázanou ze smyslného jasmínu, elegantníchbíl˘ch rÛÏí a u‰lechtil˘ch bíl˘ch lilií, které doplÀuje svûÏí dotek hyacintu.

EdP 30ml 990,- KãEdP 50ml 1.490,- Kã

V pfiípadû nákupu parfémové vody Eau de LYSobdrÏíte navíc ZDARMA i její miniaturku (7,5 ml).

âERNÁ ELEGANCENová pánská vÛnû ROBERTO CAVALLI BLACK - zároveÀ jiskfiivû vzru‰ujícíi temnû impulzivní - bofií v‰echna zavedená pravidla a v Ïádném pfiípadû neníurãena jen pro noc. Black pfiedstavuje nové, orientálnû fougerové pojetí svû-Ïesti postavené na ostfie smysln˘ch tónech, kde se setkávají kofienit˘ akcentkoriandru s vitalitou ãerstvého estragonu a aromatickou ãistotou bambusu.

EdT 50 ml 1.499,- KãEdT 100 ml 1.999,- KãShampoo & Shower Gel 200 ml 699,- Kã

GIANFRANCO FERRÉ - ARCHITEKT MÓDY Záliba v objevování neznámého dovedla proslulého italského módního návrháfie Gianfranca Ferrék vytvofiení rÛznorodû bohatého stylu, kter˘ si získává pfiíznivce – muÏe i Ïeny – po celém svûtû.

FERRÉ EAU DE PARFUMNová vÛnû EAU DE PARFUM znaãky FERRÉ vibruje svÛdnou Ïenskostízáfiící ve sluneãních paprscích a navozuje radostnou náladu plnou har-monie. Du‰í celé kompozice je iris coby symbolick˘ klíã k vyprávûnípozoruhodného pfiíbûhu plného svÛdnosti i vá‰nû, jemuÏ sekundují záfii-vé tóny kalábrijského bergamotu, ylang-ylangu, pudrov˘ tón r˘Ïe bas-mati a svÛdn˘ jasmín.

EdP 30 ml 1.299,- KãEdP 50 ml 1.799,- KãEdP 100 ml 2.399,- KãShower Gel 200 ml 849,- KãBody Lotion 200 ml 999,- KãDeo Spray 50 ml 799,- Kã

Ke kaÏdému nákupu znaãky FERRÉ získáte ZDARMA dámskou(5 ml) nebo pánskou miniaturku (7 ml) dle svého v˘bûru.

FERRÉ FOR MENPro svou novou pánskou vÛni FERRÉ FOR MEN si její tvÛr-ce vybral neoddiskutovatelnû muÏné ingredience: kvût ãer-ného irisu a unikátní kombinaci divokého kofiení z pou‰tíkolem Mrtvého mofie. Obû dokonale charakterizují masku-linní síly osobit˘m a neodolatelnû svÛdn˘m zpÛsobem, kte-rému pfiidává na dal‰ím, smyslném rozmûru pfiítomnostfazolek tonka proslul˘ch sv˘mi afrodiziakálními úãinky.

EdT 30 ml 999,- KãEdT 50 ml 1.399,- KãEdT 100 ml 1.899,- KãAfter Shave 100 ml 1.299,- KãShampoo & Shower Gel 200 ml 699,- KãDeo Spray 100 ml 699,- KãDeo Stick 75 ml 599,- Kã

ZAMILUJTE SE!Nevázanû, bezhlavû, ale hlavnû osudovû se zamilujete do jiskfiivû osvûÏující dámské vÛnû I LOVE LOVEznaãky MOSCHINO. Z modrobílooranÏového flakónu inspirovaného milou Pepka námofiníka Olive Olivovou(vãetnû jejího neodmyslitelného drdÛlku) rozkvétá neodolatelná kytice ãajov˘ch rÛÏí, konvalinek a ãerstvûposekané sítiny podpofiená ‰Èávou ãerného rybízu, citrusÛ a lehk˘m dotekem tanakového dfieva. Souãástí linie jsou i tûlové pfiípravky, které vás celou zahalí do lehounkého plá‰tû utkaného ze svÛdnostia potû‰ení. Parfémovan˘ koupelov˘ a sprchov˘ gel mÛÏete pouÏít k rannímu sprchování, kdy vás obláãekcitrusov˘ch a kvûtinov˘ch tónÛ pfiíjemnû naladí pro cel˘ den, ãi jako bohatou pûnu do veãerní koupele promaximum relaxace. Hydratující tûlové mléko se rychle vstfiebává po pokoÏky, okamÏitû ji hedvábnû zjemnía lehce provoní. Deodoranty ve verzi spray ãi stick vám pak pomohou zachovat si po cel˘ den pocit doko-nalého osvûÏení.

EdT 30 ml 1.199,- KãEdT 50 ml 1.599,- Kã

EdT 100 ml 2.399,- KãBody Lotion 200 ml 899,- Kã

Shower Gel 200 ml 799,- KãDeo Spray 50 ml 899,- KãDeo Stick 50 ml 699,- Kã

Zamilujte se dvojnásob – pfii koupi pfiípravkÛ I LOVE LOVE znaãky MOSCHINO nad 1.600,- Kãdostanete jako dárek Deo Spray (50 ml) z této linie v hodnotû 899,- Kã.

MANGOVÉ OPOJENÍToaletní voda ROBERTO CAVALLI SERPENTINE pfiedstavuje bohatou kvûtinovûovocnou kompozici. UÏ v jejím úvodu nás pfiekvapí vitalita mandarinky a prÛzraã-nost leknínÛ podtrhujících jedineãn˘ dojem z exotick˘ch mangov˘ch kvûtÛ, kterépropÛjãují vÛni svûÏí a zároveÀ mimofiádnû odváÏn˘ nádech. Srdcem vÛnû prostu-puje smyslná Ïenskost tahitsk˘ch obfiadních kvûtÛ tiaré, jenÏ spolu s tfipytivoukrásou mimóz a ãerného pepfie vytváfií pfiíliv barevn˘ch emocí korunovan˘ch dote-kem opojné smyslnosti vyvolávající neodolatelnou touhu.

EdT 30 ml 999,- KãEdT 50 ml 1.499,- KãEdT 100 ml 1.999,- KãBody Lotion 150 ml 899,- Kã

CAVALLI – PÁN HADÒMódní návrháfi Roberto Cavalli na sebe v posledníchletech upozornil fiadou originálních módních kolekcía vÛní v duchu ‰piãkové italské módní tradice. V jehomodelech se snoubí elegance Ïenského tûla s moc-n˘m sebevûdomím.Cavalli ale zdaleka není jen tvÛrcem, kter˘ nezná nic,neÏ ticho svého ateliéru. Právû naopak – je pfiítelemfiady celebrit, pro které pofiádá vÏdy originální veãír-ky, produkuje a navrhuje kost˘my pro nové filmovézpracování Dekameronu a v neposlední fiadû jei autorem proslulého kost˘mu Playboy zajíãkÛ. Jak poznáte originál Cavalliho? Jednodu‰e – na jehov˘tvorech nesmí chybût symbol hadÛ, jejichÏ elegan-cí, ladností a kresbou na jejich kÛÏích se necháváRoberto zas a znovu inspirovat. Ostatnû, hadi jsou„pfiítomni“ i na dvojici jeho nov˘ch vÛní.

Pfii koupi vÛní a ostatních produktÛznaãky ROBERTO CAVALLInad 1.000,- Kã dostanete navíc ZDARMAtûlové mléko Serpentine (30 ml)

Ke kaÏdému nákupupfiípravkÛ znaãky LACOSTEze v‰ech linií nad 1.300,-Kã se mÛÏete tû‰it na origi-nální pfiívû‰ek.

BOSS SKIN TIPY OD TOMÁ·E KREJâͤE :

na oãistu pleti – BOSS Skin REFRESHING Face Wash„Îivot v zaprá‰eném velkomûstû a k tomu spousta hereckého líãení – není divu,Ïe je to na mojí pleti znát. Proto pouÏívám osvûÏující emulzi, která obliãej nejendÛkladnû oãistí, ale zároveÀ pfiipraví vousy na holení.“

po holení – BOSS Skin RELAXING Aftershave Balm„Nevyhovují mi vody po holení – dávám pfiednost balzámu, kter˘ krásnû zklid-Àuje a je‰tû o pokoÏku peãuje.“

pro hydrataci – BOSS SkinINSTANT Moisture Gel„Ze zku‰enosti vím, Ïe mám problé-my se suchou pokoÏkou. Hydrataãnígel mi vyhovuje rychlostí, s jakoupÛsobí, i bezprostfiedním pocitemuvolnûní.“

na oãi – BOSS Skin REVIVINGEye Gel„Mám tendenci mhoufiit oãi, takÏe semi kolem nich objevují vrásky. GeluvolÀuje napûtí kolem oãí a tím mi jenapomáhá vyhlazovat.“

4 KROKYPRO ZDRAV¯VZHLEDMuÏské pleti nestaãí jen m˘dlo a vodapo holení. Potfiebuje víc – potfiebuje 4logické kroky pro zdrav˘ vzhled. Ptejte sena BOSS SKIN a vyzkou‰ejte pfiípravkypro ãi‰tûní, holení, hydrataci i speciálnípéãi. Vy ten rozdíl pocítíte a ostatní hona vás uvidí.

K nákupu pfiípravkÛ z linie pánské péãeBOSS SKIN nad 1.500,- Kã obdrÏítenavíc ZDARMA BOSS SKIN gelna holení.

Rafinovanou a pfiitom nádhernû pfii-rozenou dámskou vÛni SULKYDONNA znaãky LUCIANOSOPRANI otevírá chvûjivû svûÏí tónbergamotu zjemnûn˘ nûhou bram-bofiíkÛ a okvûtních lístkÛ broskvoní.Spontánní srdce vÛnû je skrytov bohaté kytici konvalinek a leknínÛ,jimÏ sekunduje exotick˘ ylang-ylang. Poté pfiichází fiada na u‰le-chtil˘ akord vzácn˘ch dfievin –cedru a indického santálu, kteréprozafiují sluneãní paprsky.

EdT 50ml 1.199,- KãEdT 100ml 1.599,- Kã

S nákupem toaletní vody SULKYDONNA 100 ml obdrÏíte navícZDARMA elegantní ‰ál znaãky

L U C I A N OSOPRANI.

Ve FAnn parfumeriích k dispozici od dubna 2007

Page 9: FAnn Info 1/2007

17

oãní stíny s balzámem na rty WITCH 299,- Kãbalzám na rty jako amulet condragar 229,- Kãzápisník s make-upem WITCH 329,- Kã

vÛnû WITCH – kaÏdá za 199,- Kã

·v˘carská kosmetická spoleãnost MAVALA, která se spe-cializuje na ochranu, o‰etfiení a v˘Ïivu nehtÛ a rukou, senyní zamûfiila na místo, kde se nehet „rodí“. MAVADERMAje v˘Ïivn˘ olejíãek obohacen˘ proteiny, kter˘ bûhem masá-Ïe prostupuje pokoÏkou aÏ k nehtovému lÛÏku a podporu-je rÛst nehtu.

MAVADERMA 10 ml 489,- Kã

K nákupu pfiípravku Mavaderma obdrÏíte ZDARMA vzorek krémuna ruce MAVALA HAND CREAM (7 ml).

Dekorativní kosmetika PIERRECARDIN nabízí bohatou ‰kálu rtûnek,lakÛ na nehty, tuÏek, make-upÛ,oãních stínÛ a vodûodoln˘ch pfiíprav-kÛ. A vÏdy má pro vás nûco navíc –aktuální nabídku sledujte ve svéoblíbené FAnn parfumerii.

Antonio Banderas je v souãasnosti jednou z nejuz-návanûj‰ích a nejvlivnûj‰ích osobností hispánskéhopÛvodu v Hollywoodu. SvÛj temperament promítái do vÛní, jimÏ propÛjãil jméno. Nejinak je tomuu nové linie MEDITERRÁNEO, která vzdává holdmodernímu muÏi stfiedního vûku. SvûÏí kompozice‰Èavnat˘ch ovocn˘ch a pikantnû kofienit˘ch tónÛ jestylová a pfiitom plná radosti.

Ve FAnn parfumeriích nyní za speciální zavádûcí ceny:EdT 50 ml 319,- KãAfter Shave Lotion 100 ml 329,- KãDeo Spray 150 ml 139,- Kã

NepodceÀujte pfiípravu na dokonalou zimní dovolenou a pfiibalte si s sebou ochrannou kosmetiku PIZ BUIN.Pfiípravky z linie MOUNTAIN RANGE byly úspû‰nû testovány vrcholov˘mi horolezci a lékafii v Himálajích vev˘‰ce 5.000 metrÛ nad mofiem. Sluneãní krém, ochranná tyãinka na rty i praktické „kombi“ balení krémua tyãinky vhodné na túry i na sjezdovku vás ochrání pfied pfiípadn˘mi spáleninami od intenzivního horskéhosluníãka. Souãástí linie je také zklidÀující pfiípravek po opalování, kter˘ navíc i hloubkovû hydratuje.

Sun Cream SPF 8, 15, SPF 50+ 40 ml 299,- 319,- 399,- KãSun Lipstick SPF 20 4,9 g 159,- KãCOMBI 2in1 SPF 8, 15, 30 20 ml 319,- 339,- 359,- KãAfter Sun Soother 40 ml 279,- KãSet PROMOTION PACK WINTER (SUN CREAM SPF 30 40 ml + SUN LIPSTICK SPF 20 4,5g) 379,- Kã

Pfiípravky Witch jsou k dostání ve FAnn parfumerii v Paláci Flóra, Praha 3

ODDEJTE SEST¤ÍBRN¯M SNÒM...... které ve vás vyvolají vÛnû s. Oliver Silver Woman a Man.s.Oliver SILVER Woman:EdT 30ml 470,- KãDeo Spray 75ml 299,- Kã

s.Oliver SILVER Man:EdT 30ml 470,- KãAfter Shave Lotion 50ml 540,- KãDeo Spray 150ml 299,- Kã

Ke sportovnímu stylu se hodí sportovnû ladûné obleãení – a sportovní, jiskfii-vû povzbudivé vÛnû. Právû takové jsou s. Oliver Sport 1 Male a Female.

s.Oliver SPORTS 1 FEMALE EdT 30 ml 430,- KãDeo Spray 75 ml 290,- Kã

s.Oliver SPORTS 1 MALEEdT 30 ml 430,- KãAfter Shave Balm 50 ml 480,- Kã Deo Spray 150 ml 299,- Kã

Pfii nákupu toaletní vody a dal‰ího pfiípravku z linií s. Oliver Sport 1 v celkovéhodnotû nad 500,- Kã získáte ZDARMA sprchov˘ gel téÏe linie v cenû 289,- Kã.

LABoratofiMUÎNOSTIPAL ZILERI LAB je móda a vÛnûzamûfiená na mladé vyznavaãe znaã-ky Pal Zileri, ktefií se nebojí inovovata nechtûjí b˘t souãástí anonymnûuniformního davu, ale naopak rádinechávají vyniknout svou individuali-

tu. Pánská vÛnû LAB je svûÏí a smyslnou kompozicí mnoha tváfií.Jako první se prezentuje nov˘ pocit svûÏesti, vyjádfien˘ pomocí origi-nálního akordu chladiv˘ch kofienit˘ch tónÛ s jiskfiiv˘m citrusov˘makcentem, kter˘ dál rozvíjí moderní kvûtinová nóta. Závûr je ve zna-mení smyslné hfiejivosti ambry a exotick˘ch dfiev.

EdT 40 ml 890,- KãEdT 75 ml 1.299,- KãAfter Shave 75 ml 999,- KãDeodorant 150 ml 450,- Kã

Pfii nákupu toaletní vody LAB obdrÏíte navíc ZDARMAsprchov˘ gel (125 ml) téÏe vÛnû.

Nová MORGAN SWEETPARADISE je gejzíremsvÛdnû záfiivého a sexyglamour stylu s tro‰koubohémského ‰iku. Pfiesta-vuje ãist˘ poÏitek z rájeplného záfiiv˘ch orchide-jí, cyklámenÛ, plumeriía ovocn˘ch tónÛ liãi, to v‰ev jiskfiivû mihotavém flakónubarvy letního nebe.

SVÒDNÁ TEâKADámská vÛnû JACOMO FOR HER je v˘jimeãnou,absolutnû Ïenskou vÛní koncipovanou tak, abyharmonizovala s pfiirozeností Ïeny, jíÏ je urãena.Spolu s u‰lechtil˘m flakónem, kter˘ nechávávyniknout jejím narÛÏovûle jantarov˘m odstínÛm,tvofií chyprovû ambrová kompozice dokonaloupoctu nadãasové vzdu‰nosti. Nyní se JACOMO FOR HER pfiedstavuje ve dvouluxusních setech jen za cenu vÛnû:

EdP 50 ml + elegantní náramek za 1.499,- KãEdP 100 ml + luxusní dámské hodinky za 1.999,- Kã

DOKONAL̄ POHLEDTaké touÏíte po dokonale nalíãen˘chfiasách? Vyzkou‰ejte fiasenkuMASTERPIECE, jejíÏ kartáãek pracu-je s kaÏdou fiasou zvlá‰È. ¤asy pfiiaplikaci získávají na objemu a pfiitomjsou stále krásnû oddûlené a nesle-pují se. „Masterpiece z va‰ich oãíudûlá mal˘ umûleck˘ klenot,“ potvr-zuje Noriko Watanabe, umûleckámaskérka filmu Gej‰a.

MASTERPIECE MASCARA nyní zaakãní cenu

POUDRECOMPACTEDokonalá pleÈ po cel˘ den nemusí zÛstat jenva‰ím zboÏn˘m pfiáním. Bourjois nyní pfiicházís nov˘m kompaktním pudrem, jehoÏ jemná tex-tura dokonale vyrovná va‰i pleÈ, skryje jemnénedokonalosti, dodá jí pfiíjemnou vláãnosta zároveÀ pfiirozen˘ mat. Kdykoliv bûhem dnemÛÏete svou tváfi zkontrolovat v zrcátku a upra-vit labutûnkou, obojí je souãástí tohoto dokona-lého pfiípravku.Sofistikované balení pudru bude navíc ozdoboukaÏdé kabelky!

Pût odstínÛ, od svûtle béÏové po odstín proopálenou pleÈ.

POUDRE COMPACTE 359,- Kã

Tajemství nádhernû jemné pleti se skr˘vá v asijsk˘ch recepturách. R˘Ïové mléko bohaté na úãinné pûstícílátky - zejména na r˘Ïové proteiny - pokoÏku zjemní, dodá jí potfiebnou hydrataci a v˘Ïivu. O delikátní vÛniuvolÀující emoce se postará smyslná vanilka v RICE MILK & VANILLA, osvûÏující bambus v RICE MILK &BAMBOO ãi podmanivá romantická esence vi‰Àov˘ch kvûtÛ v RICE MILK & CHERRY BLOSSOM.Kompletní fiada obsahuje tûlov˘ a koupelov˘ gel, dvoufázovou krémovou koupel,tûlové mléko a tûlové máslo pro velmi vysu‰enou pokoÏku.

K dostání ve vybran˘ch FAnn parfumeriích.

Koupelov˘ gel Rice Milk 400 ml 163,- KãTûlové mléko Rice Milk 400 ml 169,- KãTûlové máslo Rice Milk 400 ml 197,- KãKoupelov˘ dvoufázov˘ gel Rice Milk 500ml 169,- Kã

JARO V NOVÉMTRENDU

Pokud si v únoru zakoupíte MORGAN SWEET PARADISE /EdT 60ml/, získáte kosmetickou ta‰tiãku, v bfieznu pro zmûnu trendy pfií-vû‰ek na mobil. K EdT 100 ml dostanete v únoru elegantní saté-novou kabelku.Bílou kabelku „bowling bag“ obdrÏíte k únorovému nákupupfiípravkÛ LOVE LOVE de Toi znaãky MORGAN nad 1.200,- Kã.

285,- KãpÛvodní cena 335,- Kã

Základem jarního líãení je dokonalá pleÈ (make-up AGERENEW 365,-), ze které záfií oãi nalíãené pomocídokonale sladûn˘ch duo stínÛ v rÛÏovém, modrostfiíb-fiitém ãi ãokoládovûbéÏovém odstínu (COLOURPERFECTION EYESHADOW 245,-). Hloubku va‰ehopohledu zdÛrazÀuje oãní linka (COLOURPERFECTION EYELINER 149,-) a bohaté, dlouhé fiasy(fiasenka 2000 CALORIE 289,-). Rty budou pfiirozené,proto staãí pouÏít jemnû rÛÏov˘ ãi zcela transparentnílesk (SILK GLOSS 259,-).

REVOLUCE V LÍâENÍZRALÉ PLETI!Vyzkou‰ejte nov˘ make-up AGE RENEW, s nímÏ budeva‰e pleÈ vypadat okamÏitû aÏ o 5 let mlad‰í. SloÏenímake-upu dovoluje svûtlu proniknout hluboko podpovrch pleti, kde se opûtovnû odráÏí zpût. Svûteln˘efekt odraÏen˘ch paprskÛ rozjasní pokoÏku tepl˘modstínem a tím ji viditelnû omlazuje.

AGE RENEW nyní za akãní cenu 365,- KãpÛvodní cena 439,- Kã

OBJEVTE KOSMETICKÁ KOUZLA

Page 10: FAnn Info 1/2007

z nich nenakupoval pro sebe, ale vÏdy pro své nejbliÏ‰í –aÈ uÏ ‰lo o dárek pro tatínka, snachu nebo tfieba man-Ïelku.

Zedník, obchodník s koberci, dÛchodkynû ãi manager -v‰echny jejich v˘hra pfiekvapila tak, Ïe jí v první chvíli aninechtûli vûfiit. Jediná Ïena - v˘herkynû se nám dokoncesvûfiila, Ïe je‰tû nikdy nic nevyhrála. Dal‰í v˘herce bralsvé vítûzství jako náznak paní ·tûstûny, která po dvojná-sobném vykradení bytu koneãnû k nûmu zase obracísvou pfiívûtivou tváfi.

AÏ kdyÏ si v˘herci pfiímo z rukou hereãky Pavly Ptáãkové,âeské MISS 2006 Renaty Langmannové, I. Vicemiss MirkyKo‰tanové, II. Vicemiss Barbory Koláfiové a Tomá‰e Krejãífiepfievzali spolu s dárkov˘mi ta‰kami FAnn parfumerií i vytou-Ïené klíãky od zbrusu nov˘ch automobilÛ OPEL CORSA

Essentia, koneãnûuvûfiili, Ïe teì uÏ jeãeká jen pohodo-vá jízda absolutnûne job l íbenû j‰ ímz a h r a n i ã n í mvozem své katego-rie v âechách.A my jim k tomupfiejeme spoustu‰Èastn˘ch kilomet-rÛ bez nehod.

18

V rámci akce získáte jak˘koliv pfiípravek znaãek:

■ PIZ BUIN od 19. do 25. 2.

■ AIGNER od 5. do 11. 3.

■ HUGO BOSS od 19. do 25. 3.

vÏdy s 20% cenov˘m zv˘hodnûním.

T¯DENse ZNAâKOU

DEN ZDARMA !

-20%Nabídku pro dal‰í mûsíce sledujte v nejbliωí FAnn parfumerii nebo na www.fann.cz.

Zpfiíjemnûte si nákupy ve FAnn parfumeriích âR a sledujte speciální akci DEN ZDARMA,která se uskuteãní nûkolikrát bûhem roku 2007.

První DEN ZDARMA bude v období od 1. 3. do 31. 3. 2007.Kdy jste “nakupovali zdarma” se dozvíte 2. 4. 2007. Proká-Ïete-li se do 30. 4. 2007 originálem paragonu, Ïe jstev DEN ZDARMA ve FAnn parfumeriích âR nakupovali, mátenárok na libovolné zboÏí ve stejné hodnotû ZDARMA.

Originál paragonu muÏete uplatnit pouze ve FAnn parfumerii, kde jste nakoupilinebo na centrále FAnn parfumerií v Brnû.

KRYSAmá ‰arm a miluje spoleãnostpfiátel. Na první pohled se zdáb˘t klidná, vyrovnaná a veselá,ale v jejím nitru je neustál˘ vnitfi-ní pohyb a obava, jestli nûconeprome‰kává. Jejími vÛnûmijsou dámská BVLGARI EAU THEVERT se zelen˘m ãajem a pán-ská BOSS NO. 6.

BUVOLb˘vá mlãenliv˘, trpûliv˘ a klidn˘,metodick˘ a pfiesn˘. Má darbudit dÛvûru a to je hlavnídÛvod, proã se mu to dafií. JerozváÏn˘m typem, milujícími v práci samotu. Jemu jsouurãeny vÛnû JEAN PATOU ENjoypro ni a AIGNER BLACK pro nûj.

TYGRnení z tûch, ktefií by stáli aÏv druhé fiadû. Je tesán z materi-álu, z nûhoÏ se rodí vÛdcovéa revolucionáfii. Sv˘mi my‰lenka-mi pfiedbíhá dobu a obãasdokonce pohrdá vÏit˘mi spole-ãensk˘mi konvencemi. MilujekaÏdé povolání spojené s rizi-kem. Tygfiímu ãichu voní dámskáVERSACE BRIGHT CRYSTALa pánská LACOSTE HOT PLAY.

ZAJÍCje vût‰inou opatrn˘, rozumn˘a zdrÏenliv˘. Chce Ïít v pokojia pohodlí a chránit svÛj klidn˘Ïivot. Má vybrané zpÛsoby,zdrav˘ úsudek a vztah ke kráse,naopak nemá rád spory a nená-vidí boj o moc. S jeho pova-

hou ladí dámská LANVINÉCLAT d’ARPEGE a pánskáDOLCE&GABBANA pour Homme.

DRAKopl˘vá silou, zdravím a energií.Je velmi otevfien˘, nikdy senechová malichernû. Jehosnaha po dokonalosti ho nutíklást vysoké poÏadavky nejen nasebe a své nejbliωí, ale i na celésvé okolí. I ve vÛních jej uspokojíjen to nejlep‰í – dámská SILVERRAIN znaãky LA PRAIRIE nebopánská BALDESSARINI.

HADNa rozdíl od vût‰iny svûta je hadv Asii ctûn pro svou moudrosta ostrovtip. Pfiem˘‰lí velmimnoho a hluboce, má bystr˘rozum, ãasto filozofuje a inklinu-je ke klidnému zpÛsobu Ïivota.Pokud jde o vÛnû, dává pfied-nost optimisticky ladûn˘m -dámské MARINA de BOURBONLYS a pánské LANIVN VETIVER.

KÒ≈KÛÀ má dobr˘ vkus a je mnoho-strann˘. Stejnû jako na dostizíchi v Ïivotû snadno zdolává vût‰inupfiekáÏek anebo je velmi obratnûa nepozorovanû obchází. Umízajímavû hovofiit o v‰em moÏ-ném a tím si získává sympatie.Miluje vÛnû s jiskrou – dámskouDOLCE&GABBANA LIGHTBLUE a pánskou JACOMOPARADOX GREEN MEN.

KOZAsi potrpí na elegantní zevnûj‰ek,má vkus, je umûlecky nadanáa miluje pfiírodu. Mohla by b˘tnej‰armantnûj‰í bytostí, kdybynebyla tak nestálá a pesimistic-ká. Nikdy není spokojenase sv˘m osudem a okolí pfiivádísv˘mi vrtochy aÏ k zoufal-ství. I její vÛnû – dámskáLALIQUE LE PARFUM a pánskáBALDESSARINI AMBRÉ - sahajívysoko nad prÛmûr.

OPICEje inteligentní a intelektuálnípovahy, ráda ãte, je kultivovanáa má v˘bornou pamûÈ na detailyv‰eho, co vidûla, sly‰ela a proÏi-la. Je krajnû vynalézavá a origi-nální. Vût‰inou sama fie‰í i tynejobtíÏnûj‰í Ïivotní situacea problémy. Z vÛní ráda sáhnepo dámské MOSCHINO I LOVELOVE a pánské LACOSTEPOUR HOMME.

KOHOUTse rodí ve znamení upfiímnosti.Je v‰estrannou, barvitou osob-ností a v‰e vykonává s úzkostli-vou peãlivostí. Má skvûléorganizaãní schopnosti a ráddlouho dopfiedu plánuje, coudûlá. K jeho promy‰lenémuimage patfií i dámská BVLGARIEAU PARFUME ROUGE s ãer-ven˘m ãajem a pánská GAS.

PESje bdûl˘ a k neznám˘m a nov˘mlidem b˘vá zpoãátku nedÛvûfiiv˘,ale jeho dobr˘ ãich, kritick˘ ducha jistá du‰evní velikost ho chránípfied omyly a nebezpeãím. Zafia-dí-li nûkoho mezi své pfiátele, jevÛãi nûmu absolutnû spolehliv˘,vûrn˘, ãestn˘ a poctiv˘. âistéa solidní jsou i jeho vÛnû: dám-ská BOSS FEMME a pánskáROBERTO CAVALLI BLACK.

VEP¤je dobromysln˘ a galantní kavalír,vÏdy ochotn˘ pomoci. Nikdynezradí, ani se o klam nepokusí,

protoÏe je beznadûjnû upfiímn˘.K jeho kladÛm patfií inteligence,chybí mu jakákoliv zlomyslnost.K vepfiíkov˘m vlastnostem patfiíi smysl pro rodinu a absolutníoddanost sv˘m nejbliωím. JehovÛnûmi jsou LAURA BIAGIOTIIDUE DONNA pro ni a PALZILERI LAB pro nûj.

Uvedené vÛnû prosím berte jen jakodoporuãení.

âÍNSK¯HOROSKOP

tastick˘ OpelV˘herci uÏ jezdí !

VYBERTE SI , KAM SE COBY V¯HERCI VYPRAVÍTE:

Amsterdam • Augsburg • Basilej • Benátky • Berlín • Bern • BoloÀa • BonnBoras • Breda • Brémy • Budape‰È • Curych • DráÏìany • Düsseldorf • Ein-dhoven • Florencie • Frankfurt am Main • Götenborg • Gunzburg • Gyor •Halmstad • Hälsingborg • Hamburg • Hannover • Huskvarna • Janov •Karlsruhe • Kolín nad R˘nem • Lausanne • Linköping • Magdeburg •Mannheim • Milano • Mnichov • Mosonmagyarov • Neapol • Norimberk •Norrköping • Nyköping • Padova • Regensburg • Rotterdam • ¤ím • Söder-tälje • St. Gallen • Stockholm • Stuttgart • Tatabanya • Udine • Ulm •Utrecht • Venlo • Verona • VídeÀ • Wolfsburg • Würzburg • Îeneva

Vyhrajte 3x zpáteãníjízdenku pro dvû osoby!Zvolte si: ITÁLII, NùMECKO, ·V¯CARSKO,HOLANDSKO, ·VÉDSKO, MAëARSKO ãiRAKOUSKO. Ve jmenovan˘ch státech máte na v˘bûrz 58 destinací.

SOUTùÎNÍ OTÁZKA:

Kolik je v âR FAnn parfumerií?Nápovûdu hledejte na www.fann.cz. Svou odpovûìpo‰lete ve tvaru “SA poãet vá‰@email” na ãíslo+420 736 325 325. SoutûÏ trvá od 1. 2. 2007 do30. 4. 2007. V˘herce budeme kontaktovat e-mailem.Cena soutûÏní SMS se fiídí tarifem va‰eho operátorapro bûÏné SMS. Úãastí v soutûÏi vyjadfiujete souhlass vyuÏitím va‰eho e-mailu k marketingov˘m úãelÛmFAnn parfumerie, s.r.o.

S o u t û Ï

v e s p o l u p r á c ise Student Agency

?

KRYSA 24. 1. 1936 10. 2. 1948 28. 1. 1960 15. 2. 1972 2. 2. 1984 19. 2. 1996BUVOL 11. 2. 1937 29. 1. 1949 15. 2. 1961 3. 2. 1973 20. 2. 1985 7. 2. 1997TYGR 31. 1. 1938 17. 2. 1950 5. 2. 1962 23. 1. 1974 9. 2. 1986 28. 1. 1998ZAJÍC 19. 2. 1939 6. 2. 1951 25. 1. 1963 11. 2. 1975 29. 1. 1987 16. 2. 1999DRAK 8. 2. 1940 27. 1. 1952 13. 2. 1964 31. 1. 1976 17. 2. 1988 5. 2. 2000HAD 27. 1. 1941 14. 2. 1953 2. 2. 1965 18. 2. 1977 6. 2. 1989 24. 1. 2001KÒ≈ 15. 2. 1942 3. 2. 1954 21. 1. 1966 7. 2. 1978 27. 1. 1990 12. 2. 2002KOZA 5. 2. 1943 24. 1. 1955 9. 2. 1967 28. 1. 1979 15. 2. 1991 1. 2. 2003OPICE 25. 1. 1944 12. 2. 1956 30. 1. 1968 16. 2. 1980 4. 2. 1992 22. 1. 2004KOHOUT 13. 2. 1945 31. 1. 1957 17. 2. 1969 5. 2. 1981 23. 1. 1993 9. 2. 2005PES 2. 2. 1946 18. 2. 1958 6. 2. 1970 25. 1. 1982 10. 2. 1994 29. 1. 2006VEP¤ 22. 1. 1947 8. 2. 1959 27. 1. 1971 13. 2. 1983 31. 1. 1995 18. 2. 2007

KaÏdé uvedené datum se vztahuje vÏdy k zaãátku roku, kdy “vládlo” pfiíslu‰né znamení. Jeho patronát konãí s nástupem následujícího znamení.

KDO MùLFAnnTASTICKÉVÁNOCE?

Hned v prvních dnech nového roku se v brnûnské centrále spoleãnosti FAnn parfumerie,s.r.o. se‰la komise ve sloÏení pfiedsedkynû doc. Jana Janûková, hereãka a profesorka brnûn-ské JAMU (vpravo), Mgr. Martina Juro‰ová, jednatelka GENERAL AUTOMOBIL a ing. RadekVoÀavka, obchodní fieditel na‰í spoleãnosti. Po rozpeãetûní obálky se správnou odpovûdí, Ïebûhem roku 2005 bylo ve v‰ech ãesk˘ch FAnn parfumeriích prodáno 8.717,236 litrÛ parfé-mÛ, parfémov˘ch vod a toaletních vod, vybrali mezi 11.484 platn˘mi anketními lístky pûticitûch, jejichÏ tipy byly nejblíÏ:

Rolf ·indeláfi z ·estajovic (1)

Vlastimil Penka z Mladãe (2)

Jifií Hejátko z Námû‰tû nad Oslavou (3)

Jana Löfflerová z Ostrova nad Ohfií (4)

Petr Josinek z Bystfiice p. Host˘nem(5) v zastoupení pfievzala manÏelka

„JEÎÍ·KOVÉ“ SE VOZÍ V OPLECH

Víte, jak se vyhrává nov˘ vÛz? To musíte vybrat vánoãní dárekve FAnn parfumerii, mít velkou dávku ‰tûstí a správnû si tipnout, kolik sev pfiedchozím roce prodalo litrÛ voÀavek. AlespoÀ tak to zafungovalov pfiípadû 5 nov˘ch majitelÛ vozÛ OPEL CORSA Essentia, ktefií si svénové „mazlíãky“ na 4 kolech vyzvedli 16. ledna v brnûnském showroomuspoleãnosti GENERAL AUTOMOBIL, a.s.

Je‰tû neÏ se tak stalo, podrobili se kfiíÏovému v˘slechu Tomá‰e Krejãífie,kter˘ se snaÏil odhalit, jak se dobrali inkriminovaného ãísla. Nûkde sehloubalo s vnuãkou nad ‰álkem kávy pfii pfiedvánoãním nákupním v˘letudo Prahy. Jinde se brala na pomoc kalkulaãka a pomocí matematick˘chvzorcÛ se propoãítávalo, kolik by toho mohlo b˘t. A u dal‰ích v˘hercÛ ‰loãistû jen o tipy. Jedno ale mají v‰ichni na‰i ‰Èastlivci spoleãného – nikdo

4

1

3

5

2

Podrobnûj‰í informace, podmínky a kdy bude pfií‰tí DEN ZDARMAse dozvíte ve FAnn parfumeriích âR nebo na www.fann.cz

Akce DEN ZDARMA platí jen pro kamenné FAnn parfumerie.

Page 11: FAnn Info 1/2007

T H E N E W F R A G R A N C E F O R M E N

S E P A R A T E S T H E M E N F R O M T H E B O Y Sww

w.b

ald

essarini.com


Recommended