+ All Categories
Home > Documents > Vyšetření respiračních funkcí

Vyšetření respiračních funkcí

Date post: 18-Mar-2016
Category:
Upload: astin
View: 138 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Vyšetření respiračních funkcí. Zuzana Humlová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Zimní semestr 2006/2007. Co nás zajímá ?. 1. Ventilace a mechanika dýchání 2. Difúze 3. Perfúze 4. Regulace ventilace (metabolická odezva, ASTRUP). Typy testů. Klidové Zátěžové - PowerPoint PPT Presentation
87
Vyšetření respiračních funkcí Zuzana Humlová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Zimní semestr 2006/2007
Transcript
Page 1: Vyšetření respiračních funkcí

Vyšetření respiračních funkcí

Zuzana Humlová Ústav patologické fyziologie 1. LF UKZimní semestr 2006/2007

Page 2: Vyšetření respiračních funkcí

1. Ventilace a mechanika dýchání 2. Difúze 3. Perfúze 4. Regulace ventilace (metabolická odezva, ASTRUP)

Co nás zajímá ?

Page 3: Vyšetření respiračních funkcí

Klidové

Zátěžové - farmakodynamické testy bronchodilatační x bronchokonstrikční - spiroergometrie

Typy testů

Page 4: Vyšetření respiračních funkcí

Kdy vyšetřovat ?

plicní onemocnění před chirurgickým výkonem posudkové účely objektivizace dušnosti

Page 5: Vyšetření respiračních funkcí

1. VENTILACE A MECHANIKA DÝCHÁNÍ

Page 6: Vyšetření respiračních funkcí

Poruchy mechaniky dýchání I.

A) Plicní difuzní změny elasticity (plicní fibrózy, emfyzém,

cystická degenerace) ohraničené změny elasticity (jizevnaté plicní

procesy specifické i nespecifické, bulosní emfyzém, bronchiektázie, silikózy, psedotumory)

edém plic úbytek plicního parenchymu (svráštivé plicní

procesy, pneumotorax, stavy po lobektomii) onemocnění viscerální pleury zúžení a deformace dýchacích cest

Page 7: Vyšetření respiračních funkcí

Poruchy mechaniky dýchání II.

B) Mimoplicní porušení kostry hrudníku (vazů, kloubů,

deformity hrudní onemocnění páteře – m. Bechtěrev, resekce) špatná funkce dýchacích svalů (centrální

porucha, zvýšený tonus respiračních svalů) onemocnění parietální pleury

Page 8: Vyšetření respiračních funkcí

Příčiny a důsledky nestejnoměrné ventilace I.

A) nestejnoměrné působení sil při vdechu a výdechu

vydatnější alveolární ventilace neporušeného křídla

při výdechu- tlak v plíci zdravé stoupá – přesun z jednoho křídla do druhého – kyvadlová ventilace

fibrothorax, torakoplastika, obrna bránice

Page 9: Vyšetření respiračních funkcí

Příčiny a důsledky nestejnoměrné ventilace II.

B) rozdílná poddajnost různých částí plic fibrozní změny poddajnost snižují,

emfyzematózní zvyšují

Page 10: Vyšetření respiračních funkcí

Příčiny a důsledkynestejnoměrné ventilace III.

C) bronchiální obstrukce porucha ventilace a perfúze současně –

nedochází ke zhoršení saturačních parametrů v krvi

Page 11: Vyšetření respiračních funkcí

Statické ukazatele – plicní objemy a kapacity

TLC – totální kapacita plic (VC+RV) – 6700 ml RV – reziduální objem – 1700 ml VC – vitální kapacita plic – 5000 ml FRC – funkční reziduální kapacita (ERV+RV) –

2900 ml IC – inspirační kapacita – (IRV+VT) - 3800 ml ERV – expirační rezervní objem –1200 ml IRV – inspirační rezervní objem – 3300 ml VT – objem jednoho klidného vdechu – 500 ml

Page 12: Vyšetření respiračních funkcí

Plicní objemy

Page 13: Vyšetření respiračních funkcí

Dynamické ukazatele I.

d.f. - dechová frekvence (f/min) MV - minutová ventilace (objem/min) v klidu

6-8 l/min FVC - usilovná vitální kapacita ž: [21.7 – (0.101 x věk)] x výška (cm) = ml) m: [27.63 – (0.112 x věk)] x výška (cm) = (ml)

Page 14: Vyšetření respiračních funkcí

Dynamické ukazatele II.

FEV1 - jednosekundová vitální kapacita objektivní hodnocení klinického stavu pacientů s

obstrukčními plicními poruchami posouzení odpovědi pacienta na léčbu prognostický parametr – FEV1 > 1 l (5-leté

přežívání méně než 50%) FEF25-75% - abnormální dříve než FEV1 u

obstrukční poruchy (fyziol: 2 – 4 l/sec.)

Page 15: Vyšetření respiračních funkcí

Dynamické ukazatele III.

PEFR - vrcholová výdechová rychlost (Peak expiratory flow rate)

Wrightův peak flow meter – přenosný screeningový přístroj

opakované měření objektivizace změn dynamického odporu dýchacích cest

Page 16: Vyšetření respiračních funkcí

Dynamické ukazatele IV.

MVV (Vmax) - maximální minutová ventilace (Maximal voluntary ventilation)

- měří se maximální úsilí 10 – 30 sekund frekvencí 10-30 d/min, přepočet na 1 min.> 40 l/min

Dechová rezerva - minutová klidová ventilace / MVV, > 1 : 5, 1 : 2 klidová dušnost

Apnoická pauza – na konci vdechu 50-80 s, na konci výdechu 30-40 s

Page 17: Vyšetření respiračních funkcí

A. Spirometrie -měření ventilačních plicních objemů

Spirografie-graf. záznam Určujeme: VT, f, YT – minutová ventilace,

spotřeba O2 za čas, VC, VC exsp., VC insp., FVC, FEV1, FEF 25-75, MMEF 25-75

Page 18: Vyšetření respiračních funkcí

Spirometr

Page 19: Vyšetření respiračních funkcí

Normální spirogram

Page 20: Vyšetření respiračních funkcí

1. Obstrukční ventilační porucha

CHOPN, astma, emfyzem FEV1%VC (index Tiffeneau) FVC nad 80%, FEV1 pod 80% Lehká: FEV1 80-60% Střední: FEV1 60-40% Těžká: FEV1 pod 40%

Page 21: Vyšetření respiračních funkcí

Středně těžká obstrukce

Page 22: Vyšetření respiračních funkcí

2. Restrikční ventilační porucha

FVC pod 80%, FEV1 nad 80% Lehká: FVC 80-60% Střední: FVC 60-40% Těžká: FVC pod 40%

Page 23: Vyšetření respiračních funkcí

Suspektní restrikční porucha

Page 24: Vyšetření respiračních funkcí

3. Smíšená ventilační porucha

FVC pod 80%, FEV1 pod 80% FEV1%VC pod 75% u osob do 50 let, pod

70% u starších malé cesty – snížení FEF 25-75, jejich pokles

pod 60% již v době, kdy normální FEV1, FVC air trapping – retence vzduchu v důsledku

kolapsu malých dýchacích cest při snížené elastanci

Page 25: Vyšetření respiračních funkcí

B. Měření vrcholové výdechové rychlosti

PEF- peak expiratory flow l/s hrubá orientace o stupni bronchiální

obstrukce

Page 26: Vyšetření respiračních funkcí

C. Měření RV, TLC I.

Metoda diluční: inhalace inertního plynu, např. helia o určité

koncentraci plíce a dýchací cesty vyšetřovaného tvoří s

rezervoárem helia uzavřený okruh objem rezervoáru je přesně změřen – pacient

dýchá tak dlouho, až se koncentrace He v rezervoáru dále nemění, a ta je pak změřena

Page 27: Vyšetření respiračních funkcí

Výpočet pro RV

FRC= (a-b) x V a- koncentrace helia na začátku b-koncentrace na konci V-objem rezervoáru RV=FRC-ERV-anatomický mrtvý prostor (cca

140 ml)

Page 28: Vyšetření respiračních funkcí

Metoda vyplavovací: vdechování čistého O2 po určitou krátkou

dobu a vydechování vzduchu z plic do vaku postupně sledujeme klesající koncentraci

dusíku ve vydechovaném vzduchu až k jeho vymizení ze vzduchu vydechovaném z plic

z objemu vaku a ze zjištěné koncentrace dusíku v něm můžeme při znalosti objemových procent dusíku ve vzduchu stanovit FRC a z ní vypočítat RV

C. Měření RV, TLC II.

Page 29: Vyšetření respiračních funkcí

D. Celotělová pletysmografie I.

založena na principu Boylova-Mariottova zákonu: p x V=konst.

Při vyšetření sedí vyšetřovaná osoba ve vzduchotěsné kabině a na oscilografu umístěném venku jsou zaznamenávány jednak změny tlaku v atmosféře kabiny, jednak změna tlaku v ústech vyšetřované osoby.

Page 30: Vyšetření respiračních funkcí

D. Celotělová pletysmografie II.

Na konci normálního exspiria, kdy tlak alveolární se vyrovná s tlakem atmosféry kabiny, uzavře operátor cestu vzdušného proudu a vyzve vyšetřovaného, aby se pokusil o 1-2 vdechy při uzavřené záklopce.

Page 31: Vyšetření respiračních funkcí

D. Celotělová pletysmografie III.

Takto uměle vyvolaný podtlak povede k příslušné změně objemu plynu v plicích a projeví se na změněn tlaku v atmosféře kabiny.

Obě tlakové hodnoty (v ústech a kabině) se současně registrují na souřadnicový systém oscilografu vytvoří se smyčka o určitém sklonu.

Page 32: Vyšetření respiračních funkcí

D. Celotělová pletysmografie IV.

ZJISTÍME: veškerý objem plynu obsažený v plicích (i nepřístupný ventilaci + buly + cysty), odpor dýchacích cest Raw, elastanci,

compliance, dechovou práci

Page 33: Vyšetření respiračních funkcí

Pletysmograf

Page 34: Vyšetření respiračních funkcí

E. Compliance I.

změna objemu vzduchu v plicích při změně intrapleurálního tlaku o 1cm vodního sloupce

lze měřit pomocí balónkové sondy zavedené do jícnu, kde změny tlakového rozdílu mezi tlakem v jícnu a v ústech nahrazují měření změn transpulmonálního tlaku a porovnávají se s paralelními změnami plicního objemu buď za statických podmínek nebo dynamických podmínek.

Page 35: Vyšetření respiračních funkcí

E. Compliance II.

je určena pro měření plicní poddajnosti a dechové práce, pro nutnost zavádět ezofageální sondy je nepopulární, spočívá v měření změn objemů dýchaného vzduchu proti pleurálnímu tlaku v jícnu

zvýšená u emfyzému, snížená u fibrotických onem.

Page 36: Vyšetření respiračních funkcí

E. Compliance III.

Statická poddajnost - měření při pomalém nádechu a výdechu celé VC.

Dynamická poddajnost - při klidném dýchání, při různých dechových frekvencích, během dechového cyklu, ovlivněna obstrukcí dýchacích cest, choroby malých dýchacích cest

Page 37: Vyšetření respiračních funkcí

F. Uzávěrová metoda

určena k měření odporu kladeného vzduchu v dýchacích cestách

spočívá v opakovaném, asi 0,2 s trvajícím přerušení možnosti výdechu

při otevřených dýchacích cestách se měří průtoková rychlost a při uzávěru tlak v ústech, který se rovná tlaku v plicních alveolech

Page 38: Vyšetření respiračních funkcí

Uzávěrová metoda

Page 39: Vyšetření respiračních funkcí

G. Oscilační metoda

určena k měření změn průsvitu dýchacích cest, poskytuje zároveň informaci o plicní elasticitě

Princip: dýchání vzduchu akusticky rozkmitaného a měření útlumu oscilací a jejich fázového posunu v dýchacích cestách v porovnání se srovnávacím odporem, následně matematické zpracování

Page 40: Vyšetření respiračních funkcí

Oscilační metoda

Page 41: Vyšetření respiračních funkcí

H. Smyčka průtok-objem

zdůrazňuje význam průtokové rychlosti, na ose X objem, na ose Y průtoková rychlost

průkaz kolapsibility malých dýchacích cest

Page 42: Vyšetření respiračních funkcí

Křivka F-V

Page 43: Vyšetření respiračních funkcí

CH. Distribuce vzduchu v plicích

izotopové metody 133Xe sledování vyplavování dusíku kyslíkem z plic vyšetřovaný nadechuje 100% kyslík a ve

vydechovaném vzduchu se rychlým analyzátorem sleduje postupné vyplavování dusíku z plic

zdravý – do 7 min klesne dusík pod 2,5%, porucha – déle jak 7 min

výdej CO2

Page 44: Vyšetření respiračních funkcí

I. Alveolární ventilace a mrtvý prostor

třetina anatomický- tracheobronchiální strom, dvě třetiny alveoly

Alveolární hypoventilace - snížená saturace krve kyslíkem, zvýšený pCO2, pokles pH-obstrukce i restrikce, únava svalů, snížená citlivost dechového centra, poruchy nervových drah, onem. páteře, hrudní stěny, pleury, plic

Page 45: Vyšetření respiračních funkcí

Alveolární hyperventilace - velká difuzibilita CO2, nárůst pH-zvýšená dráždivost dechového centra, Kussmaulovo dýchání, tetanie, provokace epilepsie

Page 46: Vyšetření respiračních funkcí

2. DIFÚZE

Page 47: Vyšetření respiračních funkcí

tlakový gradient umožňuje, aby O2 z alveolárního prostoru difundoval do kapilární krve plic a CO2 opačným směrem

O2 difunduje z alveolu-přes alveolární membránu-intersticiální tekutinu plic-kapilární membránu-krevní plazmu-membránu erytrocytu, nitrobuněčnou tekutinu erytrocytu k molekule Hgb-chemická reakce

Alveolokapilární transport

Page 48: Vyšetření respiračních funkcí

Co ovlivňuje difúzní kapacitu?

Plocha povrchu alveolokapilární membrány Množství hemoglobinu Tloušťka alveolokapilární membrány Stupeň poruchy distribuce ventilace a

perfúze

Page 49: Vyšetření respiračních funkcí

DLCO

DLCO - difúzní plicní kapacita pro oxid uhelnatý - množství plynu, které přejde přes alveolokapilární membránu v závislosti na velikosti molekuly, na parciálním tlaku před a za membránou, kvalitě, čase

Používá se CO (0,3%), CO2, O2, N2O Difúzní kapacita plic pro CO nebo O2 (DLCO;

DLO2 = 1.23 x DLCO)

Page 50: Vyšetření respiračních funkcí

Poruchy difúze

Příčiny snížení: a/ Ztluštění alveolokapilární membrány

(fibroza) b/ Destrukce alveolární membrány

(emfyzém) c/ monitorace pneumotoxických efektů leků

(cytostatika)

Page 51: Vyšetření respiračních funkcí

Faktory ovlivňující difúzi

Limitující faktory

Transport plynů

O2 CO2 CO N2O

Alveolokap.membrána

+ - + -

Objem krvea Hgb

+ + + -

Cirkulace + + - +

Page 52: Vyšetření respiračních funkcí

3. PERFÚZE

Page 53: Vyšetření respiračních funkcí

Plicní řečiště

Plicní cévní řečiště se liší od systémového v řadě vlastností:

Intravaskulární tlaky jsou nízké Plicní tenkostěnné cévy jsou poddajné Plicní arterioly neobsahují za normálních

okolností svalová vlákna Na hypoxii reaguje vasokonstrikcí

Page 54: Vyšetření respiračních funkcí

Fenomén vodopádu

Rozdělení plicních cév ve vzpřímené poloze: 1. etáž – horní - Pa>PA >Pv – k průtoku

nedochází, cévy jsou uzavřeny převažujícím alveolárním tlakem

2. etáž – střední - PA >Pa >Pv – průtok závisí na rozdílu alveolárního a arteriálního tlaku, nezávisí však nijak na tlaku venózním

3. etáž – dolní - PA >Pv >Pa – průtok závisí na arteriovenózním tlakovém gradientu

Page 55: Vyšetření respiračních funkcí

Zvýšení intravaskulárních tlaků I.

a/ Pasivně– Výrazně zvýšený průtok (zkratové kongenitální

levopravé vady – Sekundární plicní hypertenze

Page 56: Vyšetření respiračních funkcí

Zvýšení intravaskulárních tlaků II.

b/ Aktivně– Zvýšení plicní cévní rezistence

vasokonstrikcí při alveolární hypoxii– Omezení lumina plicních cév

intraluminálními tromby nebo emboly– Destrukce drobných plicních cév při

jizvení, destrukci alveolárních stěn nebo při vaskulitidách

Page 57: Vyšetření respiračních funkcí

Metody vyšetření I.

Perfuzní scintigrafie – radioaktivní partikule aplikované i.v. (denaturovaný albumin 99mTc) embolizují plicní kapilární řečiště, gamakamerou se hodnotí radioaktivita nad plícemi v různých projekcích

Funkční dynamická scintigrafie - 133Xe, poměr ventilace x perfúze –snížený u emfyzému, astmatu, atelektázy, zvýšený u plicní embolie

Page 58: Vyšetření respiračních funkcí

Metody vyšetření II.

Angiografie – katetr do a. pulmonalis, nástřik kontrastní látkou (hemoptýza, plicní embolie, a-v zkraty)

Katetrizace – plicní hypertenze (Swan-Ganzův katetr)

ECHO, Doppler

Page 59: Vyšetření respiračních funkcí

4.REGULACE VENTILACE A METABOLICKÁ ODEZVA

Page 60: Vyšetření respiračních funkcí

ABR I.

Vyšetření krevních plynů (Astrup) pH 7,36-7,44 PaO2 9,9-14,4 kPa PaCO2 4,8-5,9 kPa BE ±2 mmol/l BBS 48 ±2 mmol/l Standartní bikarbonáty 24 mmol/l

Page 61: Vyšetření respiračních funkcí

ABR II.

Aktuální bikarbonáty 24 mmol/l Totální CO2 Muži: 23-27 mmol/l Ženy: 21-25 mmol/l Saturace hemoglobinu O2 97%

Page 62: Vyšetření respiračních funkcí

Dodávka a spotřeba kyslíku

PaO2 hemoglobin, cirkulace využití v tkání (PaO2 – PvO2, tj. AV diference) = Hb (g/l) × SV (l/min) × AV diference O2

A = PaO2

V = PvO2

PaO2 závisí na - pATMO2, - plicních funkcích (ventilace, difuze, perfuze) - event. příměsi neokysl. krve (pravolevý zkrat)

Page 63: Vyšetření respiračních funkcí

Nedostatek kyslíku I.

Nedostatek kyslíku – hypoxie Nedostatek kyslíku v krvi (nízký pO2 v

arteriální krvi - paO2) - hypoxémie Oxid uhličitý (CO2) jeho množství v krvi souvisí především s

mírou ventilace Vyšetření hypoxémie Běžnou regulaci zabezpečuje oxid uhličitý

Page 64: Vyšetření respiračních funkcí

Nedostatek kyslíku II.

Centra reagující na hypoxémii – stimuluje dýchání

Při chronické hypokapnii se snižuje citlivost na CO2

Praktické důsledky: Pacient s kombinací hyperkapnie a hypoxémie (např. těžší obstr. choroba) dýchání reguluje hypoxémie

dýchání čistého kyslíku může utlumit dech. centra a vést k vzestupu hyperkapnie

v dýchací směsi je oxid uhličitý

Page 65: Vyšetření respiračních funkcí

Nedostatek kyslíku III.

Samotná hypoxémie (např. fibróza, ale i lehčí astmat. záchvat) stimuluje dýchání, dochází k hyperventilaci a hypokapnii

Hyperventilace je uskutečňována svaly – vyžadují kyslík dochází k jejich únavě – projeví se postupnou „normalizací“ a dalším vzestupem CO2

může být indikací k podpůrnému dýchání

Page 66: Vyšetření respiračních funkcí

5. DALŠÍ METODY

Page 67: Vyšetření respiračních funkcí

1. Bronchoskopické vyšetření Fibroskopie Bronchioloalveolární laváž (BAL) – 150-500

ml fyziologického roztoku, cytologické a mikrobiologické vyš.

Transbronchiální plicní biopsie2. Mediastinoskopie3. Thorakoskopie

Endoskopická vyšetření plic

Page 68: Vyšetření respiračních funkcí

Zobrazovací metody I.

1. RTG Skiagram Abreogram Tomogram CT, HRCT (pneumonie, atelektáza, pneumothorax,

pneumomediastinum,emfyzém, cystická fibroza, tumory)

perkutánní plicní biopsie

Page 69: Vyšetření respiračních funkcí

Zobrazovací metody II.

2. Radioizotopová Inhalační scintigrafie – inhalace

radioaktivního aerosolu v uzavřeném systému, vyšetření s odstupem několika hodin, umožní posoudit mukociliární clearenci

Galliový scan – 67Gallium - kumulace v tkáni poškozené zánětem

Page 70: Vyšetření respiračních funkcí

Zobrazovací metody III.

Měření epiteliální plicní permeability – chelát DTPA (diethyletriaminopentaoctová kyselina ve formě aerosolu) přestupuje přes plicní epitel do plicních kapilár za 45-50 min, u fibrozy 20 min.

Page 71: Vyšetření respiračních funkcí

Zobrazovací metody IV.

3. Ultrasonografie – posuzování pleurálních procesů – perkutánní plicní biopsie4. NMR

Page 72: Vyšetření respiračních funkcí

Laboratorní vyšetření I.

1. alfa1-antitrypsin (deficience: mladí nekuřáci s emfyzémem)

2. Vyšetření potu na chloridy (Cystická fibroza Cl- > 60 mmol/L)

3. Bakteriální vyšetření sputa nebo BAL: Pseudomonas aeruginosa (CF), Staph. aureus, H. influenza, P. cepatia

4. Cytologické vyšetření sputa nebo BAL

Page 73: Vyšetření respiračních funkcí

Laboratorní vyšetření II.

5. Indukované sputum 6. Eozinofilní kationický protein 7. Vyšetření kondenzátu vydechovaného

vzduchu 8. Vyšetření oxidu dusnatého (NO) ve

vydechovaném vzduchu

Page 74: Vyšetření respiračních funkcí

Hypoxie I.

1. Hypoxie anoxická – nedostatečné okysličení arteriální krve v plicích

a) alveolární hypoventilace, která je provázena i zvýšením pCO2, odstranění hypoxie O2 –neodstraní retenci a zvýšení pCO2

Page 75: Vyšetření respiračních funkcí

Hypoxie II.

b) porucha difuse – není zvýšení pCO2, kromě těžkých stavů,

snížení v důsledku hyperventilace c) venosní příměs – MAC v důsledku

chronické hypoxie d) nepoměr mezi ventilací a perfusí e) snížení tense O2 v inspirovaném vzduchu,

snížené pCO2, snížení pH

Page 76: Vyšetření respiračních funkcí

Hypoxie III.

2. Hypoxie stagnační 3. Hypoxie anemická 4. Hypoxie histotoxická

Page 77: Vyšetření respiračních funkcí

Pulsní oxymetrie

Pulsní oxymetrie – sycení Hb kyslíkem pomocí fotoelektrických metod

Nevýhodou rel. malá citlivost při pO2 víc jak 8 kPa, při špatné kožní perfúzi a v přítomnosti karboxyhemoglobinu a methemoglobinu

Page 78: Vyšetření respiračních funkcí

Pulsní oxymetr

Page 79: Vyšetření respiračních funkcí

Dušnost I.

Mimoplicní Snížení kyslíku ve vdechovaném vzduchu –

v nadmořských výškách přes 3000 m, klidová alveolární hyperventilace

Při abnormálně velké spotřebě kyslíku Při akutní a chronické anémii Acidoza – Kussmaulovo acidotické dýchání Soldierś heart – hyperventilace mrtvého

prostoru

Page 80: Vyšetření respiračních funkcí

Dušnost II.

Centrální Cheyne-Stokes – periodické dýchání,

charakterizované sérií pravidelně se prohlubujících a změlčujících se dechů s apnoickými pauzami (srdeční selhání, uremie, těžká pneumonie, zvýšený, nitrolební tlak)

Syndrom spánkové apnoe

Page 81: Vyšetření respiračních funkcí

Dušnost III.

Biotovo dýchání – různě hluboké dechové vlny se střídají s apnoickými pauzami (meningitidy, encefalitidy)

Apneustické – lapavé, nepravidelné (postižení CNS, toxiny, trauma,farmakologicky)

Page 82: Vyšetření respiračních funkcí

Poruchy dechového centra

Eupnoe – klidové dýchání Tachypnoe – polypnoe, rychlé, povrchní, u

plicních onem., rozrušení, horečka, námaha Bradypnoe- snížená frekvence Hyperpnoe – zrychlené a prohloubené

Page 83: Vyšetření respiračních funkcí

Některé běžně užívané zkratky I.

PaO2 = Parciální tlak kyslíku v arteriální krvi PiO2 = Parciální tlak kyslíku ve vdechovaném

(inspired) vzduchu FiO2 = Frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu PAO2 = Parciální tlak kyslíku v alveolu PACO2 = Parciální tlak kysličníku uhličitého v

alveolu P(A-a)O2 = Gradient tenze alveolárního a

arteriálního kyslíku

Page 84: Vyšetření respiračních funkcí

Některé běžně užívané zkratky II.

TV nebo (VT) = Dechový objem (Tidal volume) VC = Vitální kapacita FVC = Usilovná vitální kapacita (Forced Vital

Capacity) TLC = Množství vzduch v plicích po max.

nádechu (Total Lung Capacity) FEV1 = Jednosekundová vitální kapacita

(Forced Expiratory Volume in 1 second)

Page 85: Vyšetření respiračních funkcí

Některé běžně užívané zkratky III.

FEF25-75% = Maximální střední výdechová rychlost mezi 25-75% FVC (Forced Expiratory Flow from 25% to 75% of FVC)

FRC = Množství vzduchu v plicích na konci normálního klidového výdechu (Functional Residual Capacity)

RV = Residual Volume (množství vzduchu v plicích na konci maximálního výdechu)

Page 86: Vyšetření respiračních funkcí

Některé běžně užívané zkratky IV.

PEFR = Vrcholová výdechová rychlost (Peak Expiratory Flow Rate)

MVV (Vmax) = Maximální minutová ventilace (Maximal Voluntary Ventilation)

Page 87: Vyšetření respiračních funkcí

Děkuji za pozornost


Recommended